להלן החלטה בנושא פטור מהפקדת ערבון בערעור:

החלטה

1.      בפני בקשת המערער לפטור אותו מהפקדת ערבון הכרוך בהגשת ערעור על פסק דין של בית משפט השלום בנצרת (כב' הש' סוהיל), אשר ניתן ביום 20/10/05 בת.א. 2489/01 ו-4215/00 (להלן: פסק הדין).

נימוקי הבקשה הם כדלקמן:
א.     המערער הגיש ערעור על פסק דין אשר דחה את תביעתו לפיצוי בגין נזקי גוף בארבע תאונות נטענות, וחייב אותו בתשלום הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.
ב.     מצבו הכלכלי של המבקש הוא בכי רע, אשתו עקרת בית והוא אב ל-3 ילדים קטינים.
ג.     המבקש עובד בעבודה חלקית ומשתכר 3,500 ₪ בלבד, ללא מקור הכנסה נוסף.
ד . למבקש אין כל נכסים פרט לדירת מגורים ורכב פג'ו 405 שהוא בבעלות אשתו.
ה.     אין למבקש כל אפשרות להסתייע בבני משפחתו, מאחר שהם תמכו בו כלכלית במשך תקופה ארוכה.

2.     המשיבים מתנגדים לבקשה מהטעמים כדלקמן:
א. סיכויי הערעור נמוכים ביותר, ולכן יש להבטיח את ההוצאות שיגרמו למשיבים בגין הערעור.
ב. המבקש לא שילם את הוצאות המשיבים בהליך הקודם, ויש לחייבו בהפקדת ערבון כדי להבטיח שישלם את הוצאות ההליך הזה.

דיון
3.     א. המבקש לא הוכיח מה מצבו הכלכלי, למעט תלושי שכר שצירף ואמירות כלליות בתצהירו. המבקש לא צירף תדפיסי בנק, לא הוכיח כי אין לו פקדונות וחסכונות, לא צירף תצהירים של בני משפחה, ואמירתו הכללית כי בני משפחה תמכו בו בעבר אינה מספקת כדי להרים את הנטל המוטל עליו להוכיח את טענותיו.
ב. על כן, לא נפרשה בפני תמונה מספקת לברור טענת המבקש בדבר קשיו הכלכליים, וחוסר יכולתו להפקדת הערבון.
רף הדרישות המוטל על המבקש פטור מהפקדת ערבון גבוה מזה המוטל על המבקש פטור מאגרה. הפקדת העירבון נועדה להבטחת המשיבים שמא יצאו נפסדים בשל אי יכולתם לגבות את ההוצאות, אם יפסקו לטובתם
"הכלל הוא, כי על בעל דין המערער (או מבקש לערער) מוטלת החובה להפקיד בטוחה זמינה ויעילה להבטחת הוצאותיו של הצד שכנגד - אם יידחה ערעורו (וראו, לדוגמא: ע"א 2265/99 אמנון טל נ' א.א. יבואני תבואות ומספוא, לא פורסם, רע"א 1243/98 אלפי נ' אלפי, לא פורסם, ע"א 2021/94 ,2018/94 ,1989/94, 2044/94 ,2022/94, כונס הנכסים הרשמי נ' ארוין זוסמן ואח', לא פורסם). על מי שמבקש לחרוג מכלל זה (בין על ידי הפטרתו מחובת הפקדת ערבון ובין על ידי המרת חיובו בהפקדת ערבות בנקאית בחיוב בהפקדת ערבות צד ג' - שמימושה אינו ודאי ומעצם טבעו הוא טעון נקיטת הליכים נוספים), מוטל הנטל להראות כי סיכוייו לזכות בערעור גבוהים (וממילא הסיכויים, כי יחוייב בהוצאות המשיב נמוכים) וכי מצבו הכלכלי אינו מאפשר לו את הפקדת הערבון הנדרש (וראו: בש"א 329/90 אברך נ' גרוגר, פ"ד מד (2), 383)". (ע"א 6217/99, אהרון קורן ואח' נ' בנק לאומי לישראל בע"מ תק-על 2000(2), 128, וע"א 6517/00 בניטה ואח' נ' עמותת שערי ציון , דיון לקהל החרדי ואח', תק-על 2000 (3), 2574).

ג. המבקש מיוצג על ידי עורך דין פרטי, כך בהליך זה וכך גם בהליך בפני בית משפט קמא.
לעניין זה נקבע: "בנסיבות העניין, מתבקש היה גם כי ינתן הסבר כיצד מתיישב הסעד המבוקש עם עובדת ייצוגה של המערערת בערכאה זו, כמו גם בערכאות קודמות. לכאורה, בהעדר הסבר לסתור, מי שיש בידו לממן ייצוג משפטי, מסוגל להפקיד עירבון להבטחת הוצאות בעל הדין שכנגד. במצב זה, אין מקום לפטור המבקש מהפקדת עירבון". (ע"א 4079/02 חלואני נ' ועדה מקומית לתכנון ובניה חיפה, תק-על 2002(2),1989).

ד.     לא שוכנעתי כי סיכויי הערעור גבוהים במידה המצדיקה פטור מערבון.

ה. באשר לבקשת המבקש להקטנת הערבון או לדחיית מועד תשלומו, הערבון יופקד
להבטחת הוצאותיהם של ארבעה משיבים, וסכומו אינו גבוה.
בנוסף לכך, אינני רואה לדחות את המועד להפקדת הערבון עד לאחר הדיון בערעור. דחיית ההפקדה תשמוט את הבסיס הראיוני לחיוב המבקש בערבון מלכתחילה. המבקש
טוען כי מצבו קשה, לא שילם את ההוצאות שהושתו עליו בבית המשפט קמא, ואין מקום לדון בערעורו לפני הפקדת הערבון.     

4.     לפיכך, הבקשה נדחית.
המבקש יפקיד את הערבון עד יום 15/1/06, ואם לא יפקידו ירשם הערעור לדחיה.רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון