פטור מאגרה בית משפט

הלכה היא כי נטל ההוכחה בדבר העדר יכולת לשלם את האגרה מוטל לפתחו של המבקש. על המבקש להיכבד ולהכנס לפרטי רכושו והכנסותיו ולהציג בפני בית המשפט את כל הנתונים בדבר מצבו הכלכלי במטרה לשכנע את בית המשפט בטענתו כי אינו יכול לעמוד בתשלום האגרה מחמת עוניו.

תכלית הדרישה לתשלום אגרת בית משפט, מלבד מימון השירות המשפטי, היא למנוע ניצול לרעה של ההליך השיפוטי בדרך של הגשת תביעות סרק, תביעות מוגזמות או מנופחות. הכלל הוא לפיכך כי פטור מתשלום אגרה יינתן לבעל דין אשר ידו אינה משגת לשלם אגרה, רק אם עומדת לו עילת תביעה.

הוכחת קיומה של עילת תביעה, משמעותה גם הוכחת קיומה של עילה ראויה ביחס לסכום הנתבע, דרישה זו נועדה למנוע הגשת תביעות בסכומים אסטרונומיים ללא כל בסיס, ורק על מנת להלך אימים על בעל הדין שכנגד, קל וחומר מקום בו עותר התובע לפטרו מתשלום אגרה ואינו צפוי לשלם כל מחיר בגין הפרזה בסכום תביעתו.

להלן החלטה בנושא פטור מאגרה בית משפט:

החלטה

1.     בפני בקשה לפטור מתשלום אגרה בתביעה שהגיש המבקש כנגד משרד המסחר והתעשיה, מנהל מקרקעי ישראל ומנהלת הבדווים על סך 1,500,000 ₪ בגין נזק שנגרם לו.

2.     טענות המבקש בבקשתו הן כדלקמן:
א.     המבקש הינו טרום מתמחה במשרד עו"ד ומשתכר כ - 2,595 ₪ ואין לו הכנסה אחרת.
ב.     למבקש הוצאות וחובות שכללו את תשלום לימודיו. המבקש נטל הלוואות רבות לצורך לימודיו.
ג.     למבקש אין חשבון בנק מלבד חשבון בבנק הדואר, אין לו רכוש או נכסים.
ד.     המבקש גרוש ואב ל- 4 ילדים ומשלם מזונות בסך של 2,500 ₪.
ה.     המבקש פנה לחברים ולאנשים שונים בבקשה לעזרה בגיוס כספי האגרה אך ללא הועיל.
ו.     המבקש הוכר כנכה ע"י המוסד לביטוח לאומי ועדיין אינו מקבל כל גמלה.
     לבקשתו צירף המבקש תצהיר אולם לא צורפו לבקשה מסמכים כלשהם.

3.     טענות המשיב בתגובתו הן בתמצית כדלקמן:
     א.     המבקש לא צירף לבקשתו מסמכים מהותיים.
ב.     המבקש לא הציג מאמץ לגיוס כספי האגרה, לא פירט מי הם קרוביו וידידיו אליהם פנה בבקשה לסיוע ומתי וכד'.     
ג.     המבקש מיוצג ע"י עו"ד פרטי דבר המעיד על יכולת כלכלית.
ד.     כתב התביעה אינו מעלה "עילה" כנדרש. מכתב התביעה עולה כי התובע מעלה טענות בעלמא ואינו מצרף ראיות או מסמכים לתמיכה והוכחת טענותיו. כתב התביעה נעדר תאריכים כרונולוגיים של התרחשות האירועים.
ה.     סכום התביעה מוגזם וחסר פרופורציה. הנזק הנטען, על פי תחשיב הנזק בכתב התביעה הינו 127,000 ₪, כאשר התובע העמיד תביעתו על סך 1,500,000 ₪.

4.     טענות המבקש בתשובתו לתגובה הן בתמצית כדלקמן:
     א.     למבקש אין כל נכסים.
     ב.     המבקש בן 45 ואין באפשרותו לפנות להוריו שמתקיימים מקצבת זקנה.
     ג.     המבקש פנה לחבריו אך פניו הושבו ריקם.
ד.     המבקש הוכר ע"י המוסד לביטוח לאומי כנכה בדרגת נכות 19% אשר אינה מזכה אותו בגמלה חודשית.
ה.     ב"כ המבקש לא גבה מהמבקש שכ"ט כלל.
ו.     אין בבעלות המבקש כרטיס אשראי או פנקס שיקים.
לתשובה צורפו תלושי שכר, אישור בדבר חשבון בבנק הדואר, אישור מבנק הפועלים כי החשבון אינו פעיל והסכם גירושין. לתשובה לא צורף תצהיר.

5.     משלתשובה צורפו מסמכים שלא צורפו לבקשה המקורית התרתי למשיב ליתן תגובתו לתשובה וזאת בהחלטתי מיום 3.1.07.

6.     טענות המשיב הן כדלקמן:
     א.     לתשובה לא צורף תצהיר על אף שהיא כוללת טענות עובדתיות חדשות.
     ב.     המבקש ביצע מקצה שיפורים לעומת הבקשה המקורית בצירוף המסמכים.
ג.     המבקש נמנע מלצרף מסמכים המהותיים לרבות תדפיסי חשבון בנק, אישור מהביטוח הלאומי ומהבנק למשכנתאות.
ד.     המבקש צירף אסתמכא בדבר חשבון בנק לא פעיל על שם "אורי חלפים לרכב" ומדובר בחשבון עסקי שזכרו לא בא כלל בבקשה.
ה.     המבקש לא פירט את הוצאותיו החודשיות בצירוף שוברי תשלום.
ו.     משכורתו של המבקש עולה על הסכום שהציג בבקשתו.
ז.     המבקש עובד במשרה חלקית בלבד ולא ציין עיסוקיו בשארית זמנו.
ח.     המבקש לא הוכיח כי עשה נסיונות מספקים להשגת עזרה במימון האגרה.
ט.     סכום התביעה חסר כל פרופורציה ביחס לנזק הנטען.

7.     בתשובתו ציין המבקש כי ניתן לבדוק טענותיו "בשיחת טלפון" וכי הוא מוכן להציג כל מסמך שיתבקש על ידי המשיב. לעניין החשבון העסקי נטען, כי העסק קרס והחשבון נסגר.
     המשיב השיב לענין זה כי כבר ציין את המסמכים הדרושים בתגובותיו, כי המבקש לא צירף תצהיר לטענותיו העובדתיות בתשובותיו, כי הוא מתעלם מחוסר ההתאמה בין משכורתו המשתקפת בתלושי השכר לבין הנתונים בבקשתו וכי נטל ההוכחה בדבר מסוגלות כלכלית מוטל על שכמו.

דיון ומסקנות

8.     תקנה 13 לתקנות בית המשפט (אגרות) התשמ"ח - 1987 קובעת, כי על המבקש פטור מתשלום אגרה לשכנע את בית המשפט בקיומם של שני תנאים מצטברים כדלקמן:
     א.     אין ביכולתו לשלם את האגרה.
     ב.     ההליך מגלה עילה.

9.     הלכה היא כי נטל ההוכחה בדבר העדר יכולת לשלם את האגרה מוטל לפתחו של המבקש. על המבקש להיכבד ולהכנס לפרטי רכושו והכנסותיו ולהציג בפני בית המשפט את כל הנתונים בדבר מצבו הכלכלי במטרה לשכנע את בית המשפט בטענתו כי אינו יכול לעמוד בתשלום האגרה מחמת עוניו (בש"א 6669/94 אברהם מגרפטה נ. מנורה חברה לביטוח בע"מ, תק-על 95(1), 406).

10.     עיון בבקשה, בתצהיר, בתשובות המבקש ובנספחים, מעלה כי לא נפרשה בפני בית המשפט תמונה מלאה וברורה באשר למצבו הכלכלי של המבקש.
     ראשית, לבקשה המקורית לא צירף המבקש מסמכים כלשהם.
שנית, לתשובותיו אשר באו בתשובה לאמור בתגובות המשיב, לא צירף המבקש תצהיר על אף שנטענו בתשובות טענות עובדתיות - בין היתר לענין מצבם הכלכלי של הוריו, לענין שכר טרחת עו"ד ולענין עסקו שנסגר.

     שלישית, המבקש לא צירף את כל המסמכים הדרושים לרבות תדפיסי חשבון בנק, אסמכתא מהמוסד לביטוח לאומי בדבר נכותו ותשלומים ששולמו לו בגינה ואסמכתאות לענין חובותיו והוצאותיו כנטען.
     רביעית, המבקש לא מסר פירוט מספק באשר לנסיונות שעשה לגיוס האגרה.

11.     בנוסף, על המבקש פטור מתשלום אגרה להוכיח קיומה של עילת תביעה.
     "תכלית הדרישה לתשלום אגרת בית משפט, מלבד מימון השירות המשפטי, היא למנוע ניצול לרעה של ההליך השיפוטי בדרך של הגשת תביעות סרק, תביעות מוגזמות או מנופחות. הכלל הוא לפיכך כי פטור מתשלום אגרה יינתן לבעל דין אשר ידו אינה משגת לשלם אגרה, רק אם עומדת לו עילת תביעה ...
     הוכחת קיומה של עילת תביעה, משמעותה גם הוכחת קיומה של עילה ראויה ביחס לסכום הנתבע" (ר' בש"א (חי') 16578/02 אמר נ. בנק מרכנתיל דיסקונט, לא פורסם). דרישה זו נועדה למנוע הגשת תביעות בסכומים אסטרונומיים ללא כל בסיס, ורק על מנת להלך אימים על בעל הדין שכנגד, קל וחומר מקום בו עותר התובע לפטרו מתשלום אגרה ואינו צפוי לשלם כל מחיר בגין הפרזה בסכום תביעתו". (בש"א (ירושלים) 1453/06 אברהם אורן נ. עמותת בית עמי ואח', תק-מח 2006 (2), 4160).
     וכן "סכום התביעה הינו חלק מעילת התביעה. תביעה שסכומה גבוה באופן מוגזם, בלא שהובא פירוט או הסבר לסכום ... מחייב את המסקנה כי סיכויי התביעה קלושים ביותר ... אחת ממטרות האגרה הינה לשמש מחסום ראשוני מפני תביעות מוגזמות ומנופחות" (בש"א (חיפה) 5320/06 חברת השקעות בצ'ק פוסט ואח' נ. בנק הפועלים ואח' תק-מח 2006 (4) 1569 וראו גם האמור בבש"א (חיפה) 13593/01 ניצולת הקרטל נ. אסם תעשיות, תק-מח 2002 (1) 47488).

     מכתב התביעה עולה כי נזקי התובע מסתכמים בסך של 127,000 ₪. כן נטען, כי סך של 60,000 ₪ הוחזר לו.
סכום התביעה הינו 1,5000,000 ₪.
משכך, בהעדר כל הסבר או פירוט לסכום הנתבע העומד כאמור על סך 1,500,000 ₪, ניתן לקבוע כי התביעה אינה מגלה עילה.

12.     על כך, לאור האמור לעיל, הבקשה למתן פטור מתשלום אגרה נדחית.
אגרה תשולם תוך 30 יום.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אגרת פינוי אשפה

 2. אגרת מבני ציבור

 3. ביטול פטור מאגרה

 4. אגרת הנחת צינורות

 5. "לצרכי אגרה בלבד"

 6. פטור מאגרה בית משפט

 7. פטור מאגרה בשל סכום גבוה

 8. בקשה להורות על תשלום אגרה

 9. פטור מתשלום אגרת בית משפט

 10. ביטול החלטה על חיוב באגרה

 11. אגרת שמירה אישור שר הפנים

 12. פטור מאגרה בגלל קשיים כלכליים

 13. מרוץ הסמכויות - אי תשלום אגרה

 14. הפסקת תביעה בגין אי תשלום אגרה

 15. מחיקת התביעה בשל אי תשלום אגרה

 16. החזר אגרה עקב הקטנת סכום התביעה

 17. ביטול דרישה לתשלום אגרת בית משפט

 18. תקנות הדיינים (אגרות), תשי''ז-1957

 19. צו אגרות (תשלום בבולים), תש"ך-1960

 20. פטור מאגרת בית משפט משיקולים כלכליים

 21. תקנות הארכיונים (אגרות), התשמ''ב-1982

 22. תקנות בתי המשפט (אגרות), התשס''ז-2007

 23. פטור מאגרת בית משפט תביעה בסך 100 מיליון

 24. החזר אגרה ששולמה מכיסו של עו''ד עבור הלקוח

 25. צו אגרות (תשלום בבולים) (מס' 2), תש"י-1949

 26. תקנות בתי-הדין השרעיים (אגרות), תשכ''ח-1968

 27. תקנות איסור הונאה בכשרות (אגרה), התשנ''ג-1992

 28. צו מס הבולים (תשלום אגרות בבולים), תשל"ט-1979

 29. תקנות העדות הדתיות (ארגונן) (אגרות), תשי''ז-1957

 30. תקנות בית המשפט (שעת חירום) (אגרות), תשכ''ז-1967

 31. בקשה לביטול החלטה המוגשת באיחור מחייבת בתשלום אגרה

 32. חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995

 33. תקנות בתי הדין הדתיים הדרוזיים (אגרות), תשל''ג-1972

 34. תקנות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ''ו-1996

 35. תקנות מגן דוד אדום (אגרות הסעת חירום באמבולנס), התשס''ו-2006

 36. תקנות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות - קבלת מידע מאת רשות מס

 37. תקנות מס בולים (סכום מרבי של אגרה שניתן לשלמה בבולים), התשמ''ד-1984

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון