עיכוב זמני של נקיטת הליכים
עיכוב זמני של נקיטת הליכים

להלן החלטה בנושא עיכוב זמני של נקיטת הליכים:

החלטה

1.     המבקשות הגישו בקשה למתן רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום באשדוד, מיום 14.3.05, שניתנה בבש"א 3312/05 (כב' השופט חזק) (במסגרת המרצת פתיחה 18/05).
     בהחלטה הנ"ל, דובר בבקשה לעיכוב זמני של נקיטת הליכים בחצרי המבקשות, כאשר נקבע שיופקד בקופת בית המשפט הסכום של 60,000 ₪, כתנאי לעיכוב הביצוע של הליכי ההוצל"פ כנגד המבקשות.
     יחד עם הבקשה לרשות ערעור, הוגשה בקשה לפטור מהפקדת ערבון ובה אדון עתה (בש"א 4369/05).

2.     הבקשה לפטור מהפקדת ערבון, הוגשה ללא תצהיר.
רק בשל האמור, יש לדחות את הבקשה על הסף. אין זה רק נושא טכני.
     המבקש פטור מערבון, בדומה למי שמבקש פטור מאגרה, חייב לפרוש תמונה מלאה על מצבו הכלכלי ולצרף את כל המסמכים הרלבנטים.
תצהיר שלא פורש תמונה מלאה על המצב הכלכלי לא מעמיד את התשתית הראייתית הדרושה כדי להיעתר לבקשה. (ראה בש"א 128/89 מצא נ' מצא, תק-על 89(2) 739, בש"א 7664/99 סופר נ' סופר, תק-על 99(3) 801, בש"א 2687/90 יחיא נ' מ"י, תק-על 90(3)
102.)
מובן שאם אין תצהיר, אין פירוט על רכוש המבקשות או רכוש בעלי מניות, לרבות רכב, דירה וכיוצ"ב. אין להסתפק בהצהרות כלליות בדבר העדר רכוש בלא פירוט הכנסה בעבר ובהווה. (ראה בש"א 669/94, מגרבטה נ' מנורה חברה לביטוח בע"מ, תק-על 95(1) 406). וכן לא נטען, כי נעשה מאמץ אמיתי לגייס את הכסף לתשלום הערבון באמצעות פניה לקרובים וידידים, או מקורות זרים. (ראה בענין זה ע.א 823/99, אסדו נ' המועצה האזורית מעלה יוסף, תק-על 99(2) 42 עמ' 43 ובש"א 494/95, שמעוני נ' שמעוני, תק-על 95(1) 1211. )

3.      בנושא פטור מערבון, נפסק בש"א 329/90 אברך נ' גרוגר, פ"ד מד (2) 383:
"שונה המצב ככל שמדובר בהפקדת ערבון, אשר נועד לא לפתיחת שערי ערכאת הערעור בפני המערער,אלא להבטחת המשיבים, המוטרדים לדיון נוסף בפני ערכאת הערעור, שאם הערעור יידחה לא יצאו נפסדים בשל חוסר יכולתם לגבות את ההוצאות שייפסקו לטובתם, אם ייפסקו, לכשהערעור יידחה, וזאת על שום שהמערער הופטר מהפקדת ערבון. מטעם זה אין הרשם יכול לפטור את המערער מהפקדת ערבון כפועל יוצא מובן מאליו מהפטור שניתן מתשלום האגרה, ועליו לשקול שיקולים נוספים, לאחר שישמע את עמדת המשיבים."

"לפיכך, במיוחד כשמדובר בערעור על פסק דין של דרגה ראשונה - פסק דין מנומק ומפורט - ראוי שתיבחן ותישקל בכובד ראש שאלת סיכויי ההצלחה בערעור."

ראה גם ע"א 6517/00 בניטה נגד עמותת שערי ציון, תק - על(3), 2574:
".. מחובת הערבון עלול להעיק על בעל הדין האחר באותה מידה שהטלת
הערבון מכבידה על המבקש. תחושת הקיפוח, היא עצמה, אינה גלגל מניע למתן פטור, הואיל והערבון נועד לאזן בין האינטרסים של בעלי הדין הניצים, ולמנוע קיפוח בכיוון אחר. פטור ממתן ערבון, עלול לסגור את שערי בית המשפט בפני המשיב, אשר עלול להתקשות לגייס את סכומי הכסף הנחוצים לצורך ייצוגו בבית המשפט. משטר איזון זה - הצבת זכות הגישה של המערער מול זכותו של המשיב - מעצים את הנטל המוטל על המבקש פטור מערבון, לעומת המבקש פטור מאגרה. שיקולי האיזון בין בעלי הדין מחייבים במקרה הראשון, את העלאת רף הדרישות..."

וראה גם בש"א 4735/91 מוצרי הדר ישראליים בע"מ נגד יפים מוצרי הדר בע"מ ואח', פ"דמה (5) 867, ובש"א 367/89 פרנק בית הול נגד דננברג פ"ד מג (4) 186.
בבש"א 3977/04 יצחק קבסא ואח' נ' בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ . תק- על 2004(3), 208 ,עמ' 209, נפסק מפי כב' שופט ריבלין:
"השיקולים המתחרים המרכזיים המנחים את בית המשפט בשאלת מתן פטור מהפקדת עירבון הם שניים: האחד, כי אין לחסום בפני תובע או מערער את שערי בית המשפט, אך משום שהוא דל באמצעים ואינו יכול לעמוד בהוצאות הכספיות הכרוכות בהליך. השני, כי יש להתחשב בהפסד שעשוי להיגרם לנתבע או למשיב, אם התביעה תידחה או ידחה הערעור ולא יהיה לו ממה לגבות את הוצאותיו (ראו רע"א 377/87 חליל ג'נחו נ' וויבהו א.ב.ה., פ"ד מא(4) 522)".

4.     אין כל קשר בין הסכום של 60,000 ₪, שלטענת המבקשות, הופקד בקופת בית המשפט בשל עיכוב ביצוע הליכי הוצל"פ וכתנאי לעיכובם, לבין ההוצאות שיפסקו בבקשת רשות הערעור, אם זו תדחה. הערבון נועד להבטחת הוצאות הערעור.
     שיקול נוסף במסגרת השיקולים בהחלטה זו הוא שבערכאה דלמטה, נפסקו הוצאות משפט בסך 4,000 ₪ בתוספת מע"מ, ולא הוכח ששולמו.
ראה בש"א 2008/94 ארטרכט נגד עו"ד זלבסקי, הנאמן בפשיטת רגל ואח', דינים עליון לו 103 וכן ראה בר"מ 31/04 נחום קרליץ - ב"כ רשימת נחל 2003 שסימנה ''ץ'' נ' פקיד הבחירות לעיריית באר-שבע 2003 ואח' . תק-על 2004(1), 2380 ,עמ' 2381:

"מכיוון שלמול האינטרס הציבורי בהקלת הגישה לערכאות ניצב הצורך בהבטחת תשלום ההוצאות אשר ייפסקו לטובת הצד שכנגד באם יידחה הערעור, נדרשת בחינת קיומם של טעמים המצדיקים פטור מערבון בכל מקרה ומקרה. בין היתר, ישקול בית המשפט את סיכויי הערעור, חוסר יכולת כלכלית ואי עמידת המבקש בחיובי הוצאות שנפסקו נגדו בהליך קודם."

ראה גם בר"ע 8192/98, שמואל רם נ. אררט, תק-על 98 (2) 689 ולע.א 6554/98 מעיינות הגליל המערבי סחר נ. בנק לאומי, תק-על 2000 (1) 101.

על האמור יש להוסיף את שציין כב' בית המשפט קמא בעמ' 28 להחלטתו:
     "בנסיבותיו של הענין, לאור הספק הקיים באשר ליכולת המבקשות להפריך את הטענה בדבר הברחת הנכסים שכבר נעשתה פעם אחת על ידי מר סלמאן אלעוברה, בגלל הצורך בהרמת המסך בין החייבת למבקשות, נראה כי יהיה מקום לנקוט בצעדים שיבטיחו את זכות המשיבה לגבות כספים, במידה ותדחה הבקשה לסעד ההצהרתי בתיק העיקרי".

5.     לאור האמור, אין צורך להיזקק לשאלת סיכויי בקשת רשות הערעור, אך נראה כי אינם גבוהים.

6.     הבקשה נדחית.
     הערבון יופקד לקופת בית המשפט בתוך 14 יום מיום שיקבל ב"כ המבקשות החלטה זו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הליך תלוי ועומד

 2. צו לעיכוב הליכי מכרז

 3. עיכוב הליכים בוררות

 4. עיכוב הליכי מכרז למשרה

 5. עיכוב הליכי מאסר מזונות

 6. עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 7. עיכוב הליכי פינוי של חלקה

 8. הסכם בוררות - עיכוב הליכים

 9. עיכוב זמני של נקיטת הליכים

 10. בקשה לעיכוב הליכי מימוש נכס

 11. הליך תלוי ועומד תביעת פינוי

 12. עיכוב הליכים בשל הסכם בוררות

 13. עיכוב הליכים עד להמצאת ערבות

 14. עיכוב הליכים הליך תלוי ועומד

 15. הליך תלוי ועומד - עיכוב הליכים

 16. עיכוב הליכי הוצאה לפועל בערעור

 17. בקשה לצו עיכוב הליכי מימוש משכון

 18. תשלום ארנונה עיכוב הליכי הוצל''פ

 19. בקשה לעיכוב הליכים לפי חוק הבוררות

 20. עיכוב הליכי גבייה לפי פקודת המיסים

 21. עיכוב הליכים לאחר מינוי כונס נכסים

 22. ערעור על עיכוב הליכים בהליך בוררות

 23. דחיית בקשה לעיכוב הליכי הוצאה לפועל

 24. עיכוב הליכי הוצאה לפועל מכוח פסק דין

 25. עיכוב הליכי מימוש משכנתא בהוצאה לפועל

 26. עיכוב הליכים בהוצאה לפועל בתיק המזונות

 27. בקשה לעיכוב הליכים - סעיף 5 לחוק הבוררות

 28. עיכוב הליכים אזרחי עד לסיום ההליך הפלילי

 29. בקשת נאמן על נכסי פושט רגל לעיכוב הליכים

 30. אי הגשת תביעה לאחר עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 31. בקשת צו מניעה זמני לעיכוב הליכי ההוצאה לפועל

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון