עיון חוזר בהחלטת ביניים

להלן החלטה בנושא עיון חוזר בהחלטת ביניים:

החלטה

זו בקשה לעיון חוזר בהחלטת בית המשפט מיום 18.4.07 מחמת טעויות עובדתיות שנפלו בה.

כלל הוא כי החלטת ביניים איננה יוצרת מעשה בית דין.
מכאן שבית המשפט מוסמך, בגדר בקשה לעיון חוזר, לשוב ולדון ואף לשנות החלטה שניתנה על ידו בראשונה בהחלטת ביניים, בתנאי שהתרחשו נסיבות חדשות לאחר מתן ההחלטה המקורית.

יתר על כן, נפסק כי: "אף אם לא יחול שינוי בנסיבות, נתונה לערכאה שנתנה את החלטת הביניים, הסמכות לשנותה, אם כי הדבר ייעשה אך ורק במקרים נדירים, כאשר מתברר לבית המשפט כי נתן החלטה מוטעית".
ראה: מפי כב' השופט אשר גרוניס, בע.א. 3604/02 אילן אוקון נ. יחיאל שמי, פד"י נ"ו(4) 505.

טוענת המבקשת כי נפלה טעות בהחלטת בית המשפט, ולפיכך המקום לתקנה הוא בגדר בקשה זו לעיון חוזר.

בתיק העיקרי, טוענת המשיבה כי המבקשת הפרה הסכם מיום 14.11.04, שלפיו לטענתה, זכאית היא לתמורה קבועה ומוסכמת מראש של 150 $ לכל התקנה של מסך פרסום במונית , וכן - לתמורה חודשית קבועה ומוסכמת מראש לכל מסך, כדמי יזמות, במשך כל התקופה בה מותקן המסך במונית (לגירסת המשיבה) והמשדר פרסומת לציבור הנוסעים (לגירסת המבקשת).
גם שיעור " דמי היזמות" שנוי במחלוקת בין הצדדים.

בתביעתה, טוענת המשיבה כי בהתאם לחוזה מיום 17.11.04 בין הצדדים, התקבולים המגיעים לה, הן בגין ביצוע ההתקנות, והן בגין "דמי היזמות" נגזרים באופן ישיר מהיקף ומשך ההתקשרות של המבקשת עם תחנות המוניות.

המבקשת - לעומתה - טוענת כי המשיבה היא זו אשר הפרה את ההסכם בין הצדדים, הפרה יסודית ולפיכך לא נותרה למבקשת כל ברירה אלא להפסיק את ההתקשרות עם המשיבה.

בגדר הליך גילוי מסמכים ספציפיים, דרשה המשיבה מן המבקשת כי זו תגלה ותאפשר עיון בין היתר ב: -
א.     בכרטסת הנהלת חשבונות של התקבולים שקיבלו תחנות המוניות ו/או נהגי      המוניות אשר במוניות השירות השייכות להן ובהן הותקנו מסכי LCD ע"י      התובעת.

ב.     נוסח ההסכם החתום של המבקשת עם תחנות המוניות ו/או נהגי המוניות      אשר במוניות השירות, השייכות להן ובהן הותקנו מסכי LCD      על ידי
המשיבה.

ג.     העתק של מכתבים, דרישות, חשבוניות אשר הוחלפו בין המבקשת לבין      תחנת מוניות קו 63 בחיפה בהקשר של הפיצוי הנטען, כנטען בסעף 47.2.1      לכתב הגנתה של המבקשת.            

המבקשת השיבה כי שלוש הדרישות הללו אינן רלבנטיות.
לפיכך, הגישה המשיבה ביום 28.11.06 את בקשתה למתן צו גילוי ספציפי וצו עיון במסמכים אלה (בשא 180910/06)

בהחלטתו מיום 18.4.07 - לאחר עיון בבקשה, בתגובה ובתשובה וקיום דיון בע"פ בסוגיה, נענה בית המשפט לבקשה.
כעת, כאמור, טוענת המבקשת כי נפלה טעות באותה החלטה, אותה היא מבקשת כי בית המשפט יתקן בגדר ההחלטה בבקשה לעיון חוזר.

אומר מייד - אינני מקבלת את הבקשה, לאחר שלטעמי, ובכל הכבוד, לא נפלה כל טעות מהותית או אחרת בהחלטה שניתנה על ידי ביום 18.4.07.

נוכח טענת המבקשת כי אין בידה הסכמי ביטול עם תחנת המוניות, אני קובעת כי המבקשת תהא מנועה מלהסתמך על כל מסמך כזה שלא גולה על ידה.

לגירסתה של המשיבה, כעולה מסעיף 7 לכתב התביעה, המשיבה זכאית לתשלומים על פי ההסכם אף אם פרסומות אינן משודרות כלל על גבי המסכים וכל עוד המסכים מותקנים על גבי המוניות, למשך כל תקופת ההתקשרות בין המבקשת לבין נהגי ו/או תחנות המוניות.

על כן, רשאית וזכאית המשיבה לשיטתה, לדרוש גילויים ועיון במסמכים אשר יחשפו הן את משך ההתקשרות בין המשיבה לבין נהגי ו/או תחנות המוניות, כמו גם את מספר המוניות בהן הותקנו המסכים, ואשר בגינן מבקשת המשיבה להוכיח את זכאותה לדמי היזמות הנתבעים.
המשיבה זכאית לדמי היזמות לכל התקופה בה נמצאים מסכיה במוניות, וע"י עיון בכרטסת תוכל לדעת מה משך ההתקשרות של המבקשת עם תחנות המוניות ואת מספר המוניות.
.

זו רק אחת הפלוגתאות במשפט . ומשכך הרי דרישת הגילוי והעיון רלוונטית ואיננה בבחינת מסע דיג סתם.
אני דוחה את טענת המבקשת לפיה הפלוגתא היחידה בתיק היא שאלת הפרת ההסכם על ידי המשיבה.
פלוגתא נוספת להכרעה ובירור במשפט היא - כאמור בהחלטת בית המשפט מיום 18.4.07, דהיינו - שאלת משך ההתקשרות של המבקשת עם תחנות המוניות ו/או נהגי המוניות, כמו גם מספר המוניות בהן הותקנו המסכים, ואשר בגינן זכאית המשיבה, לשיטתה, לדמי יזמות.

לבירורה של פלוגתא זו שבמחלוקת דרוש למשיבה גילויים ועיון בכרטסת הנהלת החשבונות, ממנה יובהר מהי כמות המוניות עימן התקשרה המבקשת בכל תחנת מוניות ומהו משך ההתקשרות עם כל תחנה ותחנה. ברור כי תשלום המבקשת לתחנות המוניות, יש בו להצביע על המשך השימוש במסכי LCD בקרב מוניות השירות.

יתר על כן - גם בבקשה לעיון חוזר, המבקשת איננה מבהירה את עמדתה ביחס לטענת המשיבה שהתקבלה בהחלטות 18.4.07 לאמור, כי הודעות הביטול אותן העבירה המבקשת למשיבה לעיון , אינן כוללות הודעות ביטול ביחס לכלל תחנות המוניות עימן התקשרה המבקשת, כגון, תחנת מוניות רשל"צ. לפיכך, אין די בהודעות הביטול, אותן העבירה המבקשת ע"מ לחשוף את משך ההתקשרות, כמו גם את מספר המוניות, ועל כן, גם מטעם זה, ראיתי להעתר לדרישות המשיבה לגילוי ועיון.
כך, גם אין המבקשת משיבה לטענה - כי בניגוד לאמור בסעיף 40 לכתב ההגנה, זכאותה של המשיבה לסכומים הנתבעים על ידה אינה נגזרת מכמות התקבולים אשר הועברו לתחנות המוניות . הסכומים שהועברו לתחנות המוניות - ילמדו על משך ההתקשרות ומספר המוניות.

המסמכים שגילתה המבקשת עד כה מעלים, לטענת המשיבה שלא נסתרה, כי התקשרויותיה של המבקשת עם תחנות מוניות להן נשלחו הודעות ביטול, נעשו לאחר מועד ביטול ההסכם עם המשיבה, באפריל 2005.
ועל כן, מכח הפלוגתא במשפט, זכאית המשיבה לגילוי ועיון בכרטסת הנה"ח ע"מ לוודא אילו התקנות בוצעו לאחר אפריל 2005 ומהם התשלומים שהועברו לתחנות המוניות בגין התקנות אלו.

נדחית גם טענת המבקשת לפגיעה מהותית בזכותה לפרטיות ולהגעת מידע סודי למתחרותיה, שכן - טענותיה אלה אינן מתיישבות עם האמור בסעיפים 38-41 לכתב הגנתה לפיהן סיימה את כל התקשרויותיה עם תחנות המוניות וכי ביטלה לחלוטין את הפעילות בתחום המוניות.

טענת העדר פעילות בתחום המוניות עוקרת מן השורש את טענות המבקשת לפגיעה אפשרית אל מול מתחרים כביכול, ומכאן אף נדחית הטענה לפיה יש בהסכמים בין המבקשת לבין תחנות המוניות מידע העלול לפגוע בפרטיותה.

גם הטענה לפיה תיתכן פגיעה בצדדים שלישיים אין לה מקום, נוכח ההצהרה כי ביטלה לחלוטין את הפעילות בתחום המוניות.

כך גם נדחית טענת המבקשת ולפיה אין מקום לגילוי כרטסת הנה"ח משום שהתשלום המגיע בגין התקנות המסכים ודמי היזמות, תלויים בשידור הפרסומות במסכים אלו: טענה זו לא בא זכרה בגדר כתב ההגנה והיא מהווה שינוי בחזית הטענות הנדחית כבר בשלב זה.

מכל הטעמים שפרטתי לעיל: לא מצאתי כי נפלה טעות כלשהי בהחלטי מיום 18.4.07.

הבקשה לעיון חוזר נדחית.

המצאת כרטסת הנה"ח למשיבה תוך 7 ימים.

לטענת המשיבה למחיקת כתב הגנה בשל אי קיום צו שניתן - לא אזקק בגדר בקשה לעיון חוזר, ופתוחה הדרך לעתור בעניין זה תוך צירוף תצהיר מתאים בבקשה נפרדת.

מניין הימים להגשת תצהירי העדות הראשית -האמור בהחלטת בית המשפט יחל מיום מסירת החלטה זו למשיבה, וימי פגרה באים במניין הימים.

אני מחייבת את המבקשת בהוצאות הבקשה ובשכ"ט עו"ד המשיבה בסך של
6,500 ₪ בצירוף שיעור המע"מ, צמוד ונושא ריבית כחוק, מהיום ועד התשלום בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הסכם ביניים

 2. הליך טען ביניים

 3. פסק בוררות ביניים

 4. ביטול החלטת ביניים

 5. בקשה למתן צו ביניים

 6. ערעור על החלטת ביניים

 7. עיון חוזר בהחלטת ביניים

 8. סעד ביניים בעתירה מנהלית

 9. צו ביניים נגד גירוש מהארץ

 10. טען ביניים - מחלוקת כספית

 11. צו ביניים עד להכרעה בעתירה

 12. בקשת רשות ערעור על החלטת ביניים

 13. צו ביניים שיאסור על המשך הליכי מכרז

 14. בקשת סעד בדרך טען ביניים - תקנה 224

 15. עתירה בטען ביניים לפי תקנה 224 לתקסד"א

 16. ערעור על החלטת ביניים של בית משפט השלום

 17. בקשה בדרך של טען ביניים להורות על אופן חלוקת כספים

 18. בקשה בדרך של טען ביניים ליתן הוראות למי לחלק כספים

 19. תקנות מס קניה (סדרי הדין בערר וערר-ביניים), תשל''א-1971

 20. הודעה על החלטה בדבר הסדרי ביניים בביטול הנחות בדמי חכירה

 21. בקשה על דרך של טען ביניים למתן הוראות כיצד לנהוג בכספים מוחזקים

 22. בקשת עו"ד בדרך של טען ביניים, על אופן חלוקת הכספים בחשבון נאמנות

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון