סמכות עניינית תביעות קטנות
סמכות עניינית תביעות קטנות

לטענת המבקשת בית המשפט לתביעות קטנות נעדר סמכות עניינית לדון בתביעה הואיל והתמורה על פי ההסכם עולה על הסכום המירבי הנתון לסמכותו של בית משפט לתביעות קטנות.

להלן החלטה בנושא סמכות עניינית תביעות קטנות:

החלטה


1.     בפני בקשת המבקשת - הנתבעת בתיק דנא - להורות על דחיית התביעה על הסף מחוסר סמכות עניינית לדון בה.

2.     בתאריך 20/2/01 נחתם הסכם בין המבקשת למשיבים לפיו רכשו האחרונים מהמבקשת יחידת נופש המזכה אותם בשימוש של שבוע אחד בשנה באחד ממועדוני הנופש של חברת אטלס בעולם (להלן - "ההסכם").

     מחיר יחידת הנופש נקבע בהסכם לסך של 11,200$, סכום השווה ל- 47,152 ₪ נכון ליום הגשת התביעה (להלן - "התמורה").

3.     בתביעה דנא, עתרו המבקשים להורות על בטלות ההסכם עקב הפרתו על ידי המבקשת ולחייבה להשיב להם סך של 12,648 ₪, הוא הסכום ששולם על ידם - באמצעות כרטיס חיוב - נכון ליום הגשת התביעה.

4.     בתאריך 21/3/02 - לאחר שהוחל בשמיעת התביעה לגופה - הגישה המבקשת בקשה לסילוק התביעה על הסף מחוסר סמכות עניינית לדון בה (להלן - "הבקשה").

     לטענת המבקשת, בית משפט זה נעדר סמכות עניינית לדון בתביעה הואיל והתמורה על פי ההסכם עולה על הסכום המירבי הנתון לסמכותו של בית משפט לתביעות קטנות.

     בנסיבות אלה - כך למבקשת - בית משפט זה אינו מוסמך להורות על ביטול ההסכם ומן הדין לדחות את התביעה מכח הוראת סעיף 101(א)(2) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 (להלן - תקנות סדה"ד).

5.     מנגד, טענו המשיבים - בתגובתם בכתב מיום 18/4/02 - כי לבית משפט זה נתונה הסמכות לדון בתביעה הואיל והם העמידו תביעתם להשבת הסך של 12,648 ₪, סכום שהינו בסמכות בית משפט לתביעות קטנות.

     לטענת המשיבים, הגם שהתמורה על פי ההסכם גבוהה מן הסכום המקסימלי בגינו ניתן לתבוע בבית משפט לתביעות קטנות, אין מניעה שבית משפט זה יצהיר על בטלותו של ההסכם ויורה על השבת סכום התביעה האמור.

6.     לאחר שבחנתי את טענות הצדדים על רקע הוראות החוק הרלוונטיות באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות.

7.     סמכותו העניינית של בית משפט לתביעות קטנות מוסדר בסעיף 60 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) תשמ"ד-1984 הקובע לאמור:-

"(א) בית משפט לתביעות קטנות ידון בתביעות אזרחיות שהגיש יחיד -
(1)     לתשלום סכום שאינו עולה על 16,500 שקלים חדשים.
(2)     למתן צו להחלפת מצרך או לתיקונו או לביטול עסקה כששווי המצרך או התיקון או סכום העיסקה, לפי העניין, אינו עולה על הסכום האמור בפסיקה (1)...."
אין חולק על כי על פי לשונו של ס"ק (א)(2) הנ"ל, בית משפט לתביעות קטנות (להלן- "בית המשפט") נעדר סמכות להורות על ביטולה של עיסקה ששוייה עולה על הסכום המירבי הנתון לסמכותו על פי ס"ק (א)(1) לחוק.

ברם במה דברים אמורים כאשר הסעד היחיד המבוקש בכתב התביעה הוא מתן פסק דין הצהרתי על בטלות עיסקה כאמור ו/או שסכום התביעה המבוקש גבוה מן הסכום הנקוב בסעיף (א)(2) לחוק.

לא כך הם פני הדברים כאשר הסעד המבוקש בכתב התביעה הינו סכום כסף הבא במסגרת סמכותו של ביהמ"ש.

במקרה האחרון סמכותו של בית המשפט נקבעת על פי הסכום הנתבע הגם שלצורך קביעת ממצאים בתביעה האמורה יהא עליו להכריע בעניינים החורגים ממסגרת סמכותו העניינית.

לעניין זה אין לי אלא להפנות לספרו של י. זוסמן - סדר הדין האזרחי הקובע לאמור:-

"בתביעת סכום כסף תקבע סמכותו של בית המשפט לפי הסכום שנתבע. ואין נפקא מינא דרך מה היא עילת התביעה ועל שום מה נתבע ; לפיכך ידון בית המשפט המחוזי בתביעת נזק העולה על 1,000,000 שקלים חדשים בשל מטרד יחיד, אף על פי שבית משפט השלום היה מוסמך לדון בתביעת צו מניעה להסרת מטרד אילו התובע ביקש על כך" (מהדורה שביעית עמ' 58) (ההדגשה שלי - ח.ט.)

הינה כי כן, עינינו הרואות כי סמכותו של בית משפט זה, ככול בית משפט אחר, נקבעת על פי ובהתאם לסכום בו העמיד התובע את תביעתו ועילת התביעה אינה עניין כלל לקביעת הסמכות.

הפועל היוצא מן האמור הוא כי בית משפט זה אכן אינו מוסמך - מבחינת העניין - להורות על ביטולה של עיסקה אשר שוויה עולה על הסכום המירבי הנקוב בסעיף (א)(1) לחוק, ברם הוא רשאי לעשות כן "אגב גררא " כשהסעד העיקרי הנתבע הינו סכום כסף אשר אינו עולה על הסכום המירבי הנתון לסמכותו (ראה סעיף 76 לחוק).

8.     ומן הכלל אל הפרט.
בנידון דידן, עותרים המשיבים בתביעתם לשני סעדים, להצהיר על בטלות ההסכם ולחייב המבקשת להשיב להם את הסכומים ששולמו בעטיו עד ליום הגשת התביעה - העולה לסך של 12,648 ₪.

אין ספק כי התמורה על פי ההסכם גבוהה לאין שיעור מהסכום המקסימלי הנתון לסמכותו של בית משפט זה, ברם משהעמידו התובעים תביעתם על סכום נמוך מזה הנקוב בסעיף (א)(1) לחוק - סמכותו של בית משפט נקבעת, כאמור, על פי גובה הסכום הנתבע.

מסכים אני עם טענת המבקשת כי עילת התביעה הינה בטלותו או אי בטלותו של ההסכם, אולם עילת התביעה אינה קובעת את הסמכות העניינית.

כאמור, בתביעה לסכום כסף, סמכותו של בית המשפט אינה נקבעת אלא על פי גובה הסכום המבוקש, ובית המשפט רשאי, גם רשאי, לדון בתוקפו של ההסכם כסמכות נגררת מכוח הוראת סעיף 76 לחוק.

ברי, כי קביעותיו של בית משפט זה באשר לתוקפו של ההסכם כוחו יפה אך לצורך אותו עניין.

9.     לנוכח האמור לעיל, ומשצימצמו התובעים סכום תביעתם למטה מן הסכום המקסימלי הקבוע בס"ק (א)(1) לחוק, לבית משפט זה נתונה הסמכות העניינית לדון בתביעה והוא רשאי לקבוע ממצאים באשר לתוקפו של ההסכם באגב גררא.


אני קובע, איפוא, כי בית משפט זה מוסמך לדון בתביעה הואיל וסכום התביעה הועמד על ידי המשיבים על סך 12,648 ₪ סכום שהינו במסגרת סמכותו העניינית על פי סעיף 60(א)(1) לחוק.

10.     סוף דבר, הבקשה לסילוק התביעה דנא על הסף - נדחית.

לנוכח התוצאה האמורה ולאור העובדה כי המבקשת הגישה הבקשה באיחור ניכר - ולאחר שהוחל בשמיעת התביעה לגופה - הנני מחייב המבקשת לשלם לתובעים הוצאות הבקשה בסך 700 ₪ בתוספת הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מבחן הסעד

 2. סמכות עניינית ארנונה

 3. סמכות עניינית צו הריסה

 4. סמכות עניינית תוקף גיור

 5. סמכות עניינית הקדש דתי

 6. סמכות עניינית קנסות חניה

 7. סמכות עניינית בערר מס שבח

 8. סמכות עניינית פירוק שיתוף

 9. סמכות עניינית תביעות קטנות

 10. סמכות עניינית התיישנות קנס

 11. סמכות עניינית ביטול פטנט

 12. סמכות עניינית בתביעה רכושית

 13. סמכות עניינית ביטול חוזה מכר

 14. סמכות עניינית בענייני ארנונה

 15. סמכות עניינית בעוולת גניבת עין

 16. דוגמאות העדר סמכות עניינית

 17. הגנת בית מגורים - סמכות עניינית

 18. תשלום דמי ניהול - סמכות עניינית

 19. סמכות עניינית לביטול חוב ארנונה

 20. סמכות עניינית - הסכמים קיבוציים

 21. מבחן הסעד בבית משפט לענייני משפחה

 22. סמכות עניינית בתביעות קניין רוחני

 23. תביעה לחלוקת רכוש - סמכות עניינית

 24. סכסוך בקשר לירושה - סמכות עניינית

 25. בקשה ליישוב סכסוך - סמכות עניינית

 26. חשיפת פרטי גולשים - סמכות עניינית

 27. החזר יציאות והוצאות סמכות עניינית

 28. סמכות עניינית בתביעת גזל סוד מסחרי

 29. סמכות עניינית חזקה ושימוש במקרקעין

 30. סמכות עניינית בתביעת נזיקין של שוטר

 31. הפקעת קרקעות - סמכות עניינית ייחודית

 32. סמכות עניינית אכיפת הסכם מכר מקרקעין

 33. סמכות עניינית בתביעה נגד רשות מקומית

 34. סמכות עניינית לבית משפט לענייני משפחה

 35. סמכות עניינית לבית משפט מחוזי - משפחה

 36. סמכות עניינית בתביעת אינטרנט לא מובהקת

 37. מחיקת התביעה על הסף מחוסר סמכות עניינית

 38. סמכות עניינית בסכסוך משפחתי בעניין כספי

 39. סדרי הקשר בין האב לקטין - סמכות עניינית

 40. קצבה מגרמניה - סמכות עניינית של בית משפט

 41. ההבדל בין תושבות לאזרחות - סמכות עניינית

 42. סעיף 34 לחוק ההוצאה לפועל - סמכות עניינית

 43. סמכות עניינית בעניין מתן הוראות לכונס נכסים

 44. סמכות עניינית בית הדין לעבודה בתביעת לשון הרע

 45. סמכות עניינית בתביעת אישה נגד בעל בפשיטת רגל

 46. סמכות עניינית של בית הדין לעבודה בדיני חברות

 47. סמכות עניינית בית הדין לעבודה – סודות מסחריים

 48. צו מניעה זמני לפני הכרעה בשאלת הסמכות העניינית

 49. מחיקת תביעה מחוסר סמכות עניינית של בית משפט השלום

 50. סמכות עניינית בהחלטה בגין ביטול העיקולים על ידי רשם

 51. ניתן להעלות טענת העדר סמכות עניינית בכל שלב של הדיון

 52. סמכות עניינית: מחיקת השעבוד הרשום על הנכס לטובת הבנק

 53. סמכות עניינית לבית משפט לעניינים מקומיים ביהודה ושומרון

 54. סמכות עניינית לבית הדין לעבודה לשנות פסק הדין המאשר הסכם הפשרה

 55. למי הסמכות העניינית בסכסוך בין חברת ניהול לבין דייר בבית משותף ?

 56. האם הכתרת עילת התביעה כ"עוולת נזיקית" מקנה סמכות עניינית לבית משפט השלום ?

 57. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון