סמכות דיון בתביעה שעילתה מכרז

להלן פסק דין בנושא סמכות דיון של בית המשפט לעניינים מנהליים בתביעה שעילתה מכרז:

פסק דין

1.     האם מוסמך בית המשפט לעניינים מנהליים לדון בתובענה שבפני, שהוגשה כתובענה מנהלית. זו השאלה העומדת לדיון והכרעה בבקשה למחיקת התובענה על הסף שהוגשה ע"י הנתבע 1 (להלן: "הנתבע") בבש"א 30281/06.

2.     נטען בכתב התביעה כי הליכי המכרז שהוצא ע"י הנתבע, שעניינו הקמת מערך כיבוי אש באתר האשפה חירייה, נגועים באי סדרים ובהתנהלות בלתי תקינה מצד הנתבע.
ממשיכות וטוענות התובעות כי הנתבעים:

"הפרו את חובותיהם מכח דיני המכרזים, ניהלו הליכי המכרז בחוסר תום לב ובניגוד עניינים, נהגו עם התובעים בשרירותיות במשוא פנים ובחוסר סבירות והציגו בפניהם מצגי שווא תוך הפרת חובותיהם כלפיהן. אגב כך הסבו נזק לתובעים נשוא תביעה דנא ופגעו באינטרס הציבורי" (סעיף 5 לכתב התביעה).

בתובענה שבפני עותרות התובעות לחיוב הנתבעים בפיצויים בגין הנזקים שנגרמו להם כתוצאה מהתנהגותם הבלתי ראויה כלפיהן.

3.     העובדות הרלוונטיות:
     במכרז שפרסם הנתבע, כאמור לעיל, זכתה חברת B.O.T בניה וניהול בע"מ (להלן: "החברה הזוכה").
     לאחר סיום הליכי המכרז נחתם הסכם לביצוע העבודה בין הזוכה לנתבע, על פיו נדרשה החברה הזוכה לספק, בין השאר, תותחי כיבוי אש, על פי דרישות המכרז. לצורך הספקת הציוד ביקשה הזוכה הצעות ממספר גופים או חברות, ומתובעת 1 בכלל זה.
     תובעת זו, המשמשת אף כסוכנת מורשית של התובעת 2 למכירת ציוד לכיבוי אש מתוצרתה בארץ, הגישה לזוכה הצעת מחיר, אך זו נפסלה ע"י הנתבעים 2-3 שמונו ע"י הנתבע כיועץ חיצוני של בעל המכרז בתחום ההנדסה.
פסילת הצעת התובעות, אשר נומקה בטעמים טכניים שונים, אותם דחו התובעות מכל וכל, אילצה את החברה הזוכה להתקשר עם חברה אחרת (שאינה צד להתדיינות שבפני) להספקת הציוד, ובכך נמנעה או סוכלה "זכיית" התובעות בחוזה האספקה.

כנגד התקשרות זו, או ליתר דיוק, כנגד פסילת הצעתן לחברה הזוכה, מופנית טרוניית התובעות והתובענה המנהלית שהן הגישו.

4.     טוענות התובעות בכתב התביעה, כי פסילת הצעתן היתה חסרת בסיס עובדתי ובלתי מוצדקת מבחינה עניינית ובאה על רקע מעורבותו של נתבע 3 - מנהלה של נתבעת 2 - (יועצי הנתבע למכרז) בעיסקה נשוא המכרז, לא רק כיועץ של הנתבע, אלא כבעל עניין שהגיש בעצמו, באמצעות נתבעת 2, הצעה לספק את הציוד המבוקש לחברה הזוכה.
מטעם זה דאג נתבע 3, כיועץ המכרז, לפסילת הצעת התובעים ע"י הנתבע על אף, כך לטענת התובעים, שלא היתה הצדקה עניינית לכך מכל בחינה.

אם יש ממש בטענות אלה, שפורטו בהרחבה ע"י התובעות בכתב התביעה, יש להתייחס אליהן בחומרה, שכן הן מצביעות, לכאורה, על התנהגות בלתי תקינה הצבועה בגוונים של שחיתות.
אלא שהשאלה הניצבת בפני, בשלב זה של הדיון, היא איזוהי הערכאה המוסמכת לדון בהן ובעילות התביעה עליהן מבססות התובעות את תביעתן כנגד הנתבעים.

5.     בית משפט זה מוסמך לדון: "בתובענה לפיצויים שעילתה במכרז, כאמור בפיסקה 5 לתוספת הראשונה". כך נקבע בתוספת השלישית של חוק בתי משפט לעניינים מנהליים התש"ס-2000.
פיסקה 5 הנ"ל, מגדירה מכרזים:

"ענייני מכרזים של גוף או רשות המנויים בסעיף 2 לחוק חובת מכרזים 1992 וענייני מכרזים בטובין או במקרקעין לביצוע עבודה או לרכישת שרותים וכן מכרזים שעניינם מתן רשיון או זכיון לפי דין."

האם עילות התביעה המפורטות בכתב התביעה "עילתן במכרז"?

הצעת התובעות לאספקת תותחי כיבוי מתוצרת התובעת 2 הוגשה לחברה הזוכה במכרז, מספר חודשים לאחר סיום הליכי המכרז וכ-3 חודשים לאחר שנחתם ההסכם לביצוע העבודה בין הנתבע לזוכה, ולאחר שהציוד הוזמן כבר מהספק הנ"ל.

6.     טוען הנתבע, בבקשתו לדחיית התובענה על הסף, כי אין מדובר כלל בתובענה שעילתה במכרז או ב"ענייני מכרזים", כאמור לעיל, ועל כן אין בית משפט זה מוסמך לדון בה.
     טענה זו מקובלת עלי.

     אין חולק כי ה"קלקולים", או ההתנהגות הבלתי ראויה וחסרת תום הלב של הנתבעים, או של מי מהם, אשר הביאו, לטענת התובעות, לפסילת הצעתן ולהעדפת הצעה אחרת, כנטען בתובענה, לא ארעו במסגרת הליכי המכרז ובמהלך בחינת ההצעות השונות שהוגשו, אלא לאחר שנקבעה הזוכה במכרז, ועובר לכריתת ההסכם ולקראת תחילת ביצוע העבודות ע"י החברה הזוכה.
     לציין כי התובעות לא הגישו הצעות וכלל לא נמנו עם המשתתפים במכרז עצמו וממילא אין להן טענות לגבי תקינות הליכי המכרז עצמו.
התובעת 1 הגישה את הצעתה (לאספקת ציוד מתוצרת התובעת 2), לא במסגרת המכרז אשר בו, כאמור, לא השתתפה, אלא לבקשת החברה הזוכה. אמנם הצעה זו נפסלה, למעשה, ע"י היועץ החיצוני שמונה על ידי הנתבע לשם הכנת ובחינת הליכי המכרז, אך החלטתו לפסול הצעות ולקבל הצעות אחרות, אותה תוקפות התובעות, לא התקבלה במסגרת הליכי המכרז, אלא מכוח הסמכות שהוענקה לו בהסכם הביצוע שנכרת, כאמור, לאחר מכן, בין הצדדים הרלוונטיים.
     
מדובר במסכת עובדתית, אשר אם תוכח, תבסס, או תקנה לתובעת, עילות תביעה מכח דיני החוזים הכלליים ואף כאלה המעוגנות בדיני הנזיקין.
פסילת הצעותיהן של התובעות לחברה הזוכה, ע"י יועצי הנתבע והנתבע עצמו, לא נעשתה, איפוא, במסגרת הליכי המכרז, כפי שטוענות התובעות, אלא, וכאמור, מכח הסמכויות או הכוחות שהוענקו לנתבעים, או למי מהם, בהסכם שנכרת בין הנתבע לבין החברה הזוכה ואשר אינו כפוף עוד, לאחר שהליכי המכרז הסתיימו, לדיני המכרזים, אלא ככל הסכם, לדיני החוזים הכלליים.

העובדה כי מי שהוסמך ע"י הנתבע (בהסכמת החברה הזוכה) לפסול, בשמו ומטעמו, הצעות של ספק לחברה הזוכה, שימש אף כיועצו של הנתבע בהליכי המכרז עצמם, אינה מצדיקה לאפיין את ההחלטות שהתקבלו על ידו לאחר מכן, כהחלטות, או מעשים, במסגרת הליכי המכרז, אשר הסתיימו זה מכבר, כפי שלא ניתן לכלול מעשים, או התרחשויות שארעו בתקופת הסכם הביצוע, במסגרת הליכי המכרז (ראה התנאים הכלליים של ההסכם שצורפו כנספח ב' לתובענה).
לא ניתן, על כן, לראות בהחלטות, או במעשים עליהם מבססות התובעות את תביעתן, כמגבשים תובענה ש"עילתה במכרז". ודאי כך כאשר התובעות לא השתתפו בו כלל. משכך, לא ניתן להגיש תביעות בגינם לבית המשפט לעניינים מנהליים.

הפגיעה בתובעות והנזק שנגרם להן מקורם, לטענתן, בהתנהגות בלתי ראויה (אם כזו תוכח), מצד הנתבעים, כמפורט בכתב התביעה, ואולי אף מצד החברה הזוכה, לאחר סיום הליכי המכרז ולא במסגרתם, ועל כן עליהן לבקש, ואולי אף לקבל, את הסעדים הכספיים הנתבעים, בערכאות המוסמכות לדון בסכסוכים אזרחיים ולא בבית משפט זה.
(ראה: עת"מ (באר-שבע) 262/05 מול הים אילת 1978 בע"מ נ' מנהל מקרקעי
ישראל
עת"מ (תל-אביב) 1444/01 ריצ'רדסון - רשות שדות התעופה).

7.     אין במסקנות ואף לא בתוצאות, אליהן הגעתי, כדי להקל ראש או להתעלם מאופיים החמור של המעשים המיוחסים לנתבעים, או למי מהם, כמפורט בסעיף 3 לתובענה, אם אכן נעשו, אלא שבירור הטענות בהקשר זה חייב להתנהל בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת לכך, אשר אינה בית המשפט לעניינים מנהליים.

תובענה זו, אשר הוגשה כתובענה מינהלית לבית המשפט לעניינים מנהליים, נדחית מחוסר סמכות עניינית של בית משפט זה לדון בה.

בנסיבות הענין, כל צד ישא בהוצאותיו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיצול מכרז

 2. פיצול מכרזים

 3. מכרז של המשטרה

 4. "תנאי סף" במכרז

 5. מצג כוזב במכרז

 6. פטור מחובת מכרז

 7. הצעות זהות במכרז

 8. ביטול מכרז משותף

 9. קריסת זוכה במכרז

 10. פיצול זכיה במכרז

 11. ביטול מכרז פנימי

 12. תיקון הצעה במכרז

 13. הצעות פגומות במכרז

 14. עתירה לביטול מכרז

 15. מכרז הסעות עובדים

 16. דרישת ניסיון במכרז

 17. פסק דין זכיה במכרז

 18. הימנעות מביטול מכרז

 19. מכרז להפעלת מדחנים

 20. השכלה כתנאי סף במכרז

 21. בחירת מועמדים במכרז

 22. תיחור בין זוכי מכרז

 23. דמי היתר זוכה במכרז

 24. ביטול מכרז בשלב השני

 25. דיני מכרזים ציבוריים

 26. תכסיסנות פסולה במכרז

 27. עורך דין דיני מכרזים

 28. פטור מחובת מכרז פומבי

 29. כרייה וחציבה ללא מכרז

 30. ביקורת שיפוטית מכרזים

 31. מכרז פנימי למשרת מנהל

 32. פגם בניסוח מסמכי המכרז

 33. ביטול מכרז חניה מוסדרת

 34. נוסח ערבות מחייב במכרז

 35. מכרזים משותפים - עתירה

 36. מכרז לניהול מחלקת גביה

 37. מכרז שמירה נמל תל אביב

 38. מכרז מנהל בית ספר חרדי

 39. תנאי סף במכרז מיקור חוץ

 40. מכרז מינוי קצינים במשטרה

 41. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 42. דרישת ניסיון קודם במכרז

 43. חובת השוויון במכרז פרטי

 44. ביטול החלטת ועדת המכרזים

 45. פיטורים לאחר מכרז חיצוני

 46. קרבה משפחתית בהליכי מכרז

 47. טענת ניגוד עניינים במכרז

 48. ביטול הדחה מועדת המכרזים

 49. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 50. עתירה לביטול זכייה במכרז

 51. סמכות ראש העיר לבטל מכרז

 52. הגבלת מספר המשתתפים במכרז

 53. תנאי סף מונע השתתפות המכרז

 54. קרבה משפחתית למועמדים במכרז

 55. גזר דין נגד המכרז של המדינה

 56. ביטול מכרז מיחזור אשפה ביתית

 57. פיצוי בגין אי קבלת הצע במכרז

 58. עתירה לבטל החלטת ועדת מכרזים

 59. איחור של 15 דקות בהצעה למכרז

 60. ועדת מכרז פנימי להעסקת עובדים

 61. חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992

 62. סמכות דיון בתביעה שעילתה מכרז

 63. מכרז לאספקת תאי שירותים ניידים

 64. מכרז להפעלת מרכז לטיפול בילדים

 65. בחירת נציגי ציבור לועדת המכרזים

 66. השתתפות במכרזים של חברה ממשלתית

 67. מכרז פנימי לתפקיד מנהל קול ישראל

 68. תקנות חובת המכרזים, התשנ''ג-1993

 69. דחיית מועד הגשת הצעות למכרז פומבי

 70. ראש העיר חייב להפעיל שיקול דעת מכרז

 71. תקנות העיריות (מכרזים), התשמ''ח-1987

 72. פגם בהחלטת ועדת המכרזים על ביטול מכרז

 73. עתירה כנגד תנאי סף המגביל השתתפות במכרז

 74. פגם במכרז לקבלת עובד רשות ציבורית לעבודה

 75. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים של המינהל

 76. האינטרס הציבורי מול האינטרס הכלכלי במכרז

 77. תביעה מנהלית לפיצויים בשל ביטול זכיה במכרז

 78. תקנות מילווה המדינה (מכרזים), התשמ''ד-1984

 79. סעיף בהסכם הקובע במפורש מה יחשב "הפרה יסודית"

 80. פטור ממכרז למחזיק במקרקעין באופן רצוף 10 שנים

 81. תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), תש''ם-1979

 82. קצאת קרקע ע''י העירייה לגוף פרטי ללא מכרז וללא תמורה

 83. מחזיק במקרקעין מעל 10 שנים בהסכמת המינהל - פטור ממכרז

 84. תקנות חובת המכרזים (התקשרויות מערכת הבטחון), התשנ''ג-1993

 85. הודעה על החלטה בדבר מגרשי בנייה בכפרי מיעוטים - פטור ממכרז

 86. נטען כי פרסום המכרז, כפי שנעשה, היה בו כדי להטעות וליצור מצג כוזב

 87. תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), התשנ''ה-1995

 88. תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), התשנ''ח-1998

 89. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון