מחיקת סעיפים מכתב תביעה

להלן החלטה בנושא מחיקת סעיפים מכתב תביעה:

החלטה

1.     המבקשת הגישה בקשה למחיקה על הסף על פי תקנה 100 (4) לתקנות סדר הדין האזרחי, אך לא ביקשה למחוק את כל התביעה אלא רק למחוק את סעיפים 18.6, ו-22.3 לכתב התביעה.

2.     המבקשת, למעשה, מבקשת למחוק סעד בלתי קצוב מכתב התביעה וטוענת כי על פי סעיפים אלו לא ניתן לדעת מהו הסכום המשוער של הסעד הלא קצוב הנתבע ובאופן זה הנתבעת - המבקשת לא יכולה להתגונן כראוי; והתחמקה מתשלום אגרת בימ"ש מלאה.

3.     המבקשת ציינה כי על פי ההלכה הפסוקה ניתן למחוק על פי תקנה 100 לתקנות הסדר הדין האזרחי גם חלק מתביעה ולא את התביעה כולה. לענין זה הפנתה לע.א 3755/03 בן חמו נ' טנא נוגה ואחרים,­ וכן בר"ם 310/03 ברן נ' מקורות פד"י נ"ז (3) 187 ו-ע.א 674/79 מרסל נ' פסג' העצמאות פד"י ל"ה (3) 789, 794.

4.     ב"כ המבקשת טען כי על פי תקנה 100 (4) לתקנות סדר הדין האזרחי, ניתן למחוק תביעה אם שולמה אגרה בלתי מספקת. על פי תקנה 16 (ב') כאשר מדובר בתביעה לסכום שיגיע לתובע לאחר בירור חשבונות, יש לפרש בכתב התביעה את הסכום הנתבע לפי המשוער ובמקרה דנן לא פעלה המשיבה באופן זה.

5.     ב"כ המשיבה הגיב לבקשה וטען כי אין להעתר לה וכי המשיבה לא יכולה בהעדר נתונים שעדין לא התקבלו מהמבקשת להעריך את סכום רכיב התביעה המצויין בסעיף 22.3 לכתב התביעה.

6.     כמו כן טען כי על פי תקנה 100 (4) לתקנות סדר הדין האזרחי, אין אפשרות למחוק סעיפים בודדים מתוך כתב התביעה. לכל היותר ניתן למחוק סעיפים בודדים מכח תקנה 91 לתקנות הסדר הדין האזרחי אך תקנה 91 (ב') מתנה את עצם הגשת הבקשה לפנייה מוקדמת לצד שכנגד וקיימת הוראה בתקנה באשר למועד שניתן לבקש בקשה כזו, ואילו במקרה דנן הבקשה הוגשה באיחור וכלל לא הוגשה בקשה להארכת מועד.

7.     עוד טען ב"כ המשיבה כי לאחר שינתן צו ויתגלו פרטים על היקף העבודות שבוצעו בידי ספקים אחרים ניתן יהיה לקבוע את שיעור הסכום שלו זכאית המשיבה וניתן יהיה לחייב בהשלמת האגרה אם יהיה צורך בכך.

ב"כ המבקשת השיב לתגובה.

8.     לא מצאתי לנכון להעתר לבקשה.

גם אם אקבל את טענת ב"כ המבקשת ולפיה ניתן על יסוד תקנה 100 לתקנות סדר הדין האזרחי למחוק סעיפים מכתב תביעה ולא רק את התביעה כולה, אין מקום במקרה דנן לנקוט בסעד קיצוני של מחיקת סעד מכתב התביעה.

9.     אציין, כי ב"כ המבקשת מסתמך בעניין זה על ע.א 3755/03 בעניין בן חמו אך באותו פס"ד מתייחס כב' השופט רובינשטיין למחיקה על הסף מכח תקנה 100 (1) לתקנות סדר הדין - מחיקה בהעדר עילת תביעה, ואף פסקי הדין שכב' השופט רובינשטיין מסתמך עליהם בסעיף 13 לפס"ד מתייחסים למחיקה בשל העדר עילה.

10.     כך למשל בע.א 642/89 עזבון המנוח מאיר שניידר ז"ל נ' עיריית חיפה פד"י מ"ו (1) 470 נכתב בסעיף 6 לפס"ד :
"יישום דברים אלה לענייננו מלמד, כי לא היה מקום למחיקתם על הסף של הסעיפים בכתב התביעה, הנוגעים לנזק הנפשי הנטען על ידי המערערים. ההלכה לעניין מחיקתו של כתב התביעה, אשר אינו מגלה עילה (תקנה 100 (1) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984), היא, כידוע, ש-"אין מוחקים תביעה בשל חוסר עילה, אלא אם כן ברור הדבר של פנייה, ואף בהנחה שכל האמור בה אכן יוכח, כי דינה לכישלון. אך כל עוד קיים סיכוי על פי כתבי הטענות, ולו אך קלוש, כי התובע יזכה בתביעתו, אין למחוק אותה..."(ע"א 109/84 (4), בעמ' 581 והאסמכתאות שם).

כפי שסוכם בספרו של ד"ר י. זוסמן, סדרי הדין האזרחי (אמינון, מהדורה 6, בעריכת ש' לוין, 1990): 365 "בהשתמשו בכוח למחוק כתב תביעה מחמת חוסר עילה, כשנתבקש לעשות כן - כל שכן כשלא נתבקש - חייב בית המשפט לנהוג משנה-זהירות, כי המחיקה שוללת מהתובע את זכותו להביא את עניינו, כפי שנטען, לפני בית המשפט; ולפיכך מקום שקיימת אפשרות, אפילו היא קלושה, שהתובע יזכה בסעד שתבע, אין נועלים את שערי בית המשפט לפניו."

11.     אך באותו מקרה לא היה שנוי כלל במחלוקת אם יש אפשרות עפ"י התקנות למחוק על הסף חלק מסעיפים בכתב תביעה או אם יש מקום למחוק את התביעה כולה. יצאו מנקודת הנחה שהבקשה עוסקת בחלק מהסעיפים של כתב התביעה ולא היתה טענה כי אין סמכות עפ"י התקנה 100 (1) לתקסד"א לבקש סעד כזה.

12.     במקרה דנן, אנו מצויים בהליכים מקדמיים בתיק. כאשר בשלב זה המשיבה, לטענתה, לא יכולה להעריך את סכום התביעה המדוייק. למותר לציין כי בכל מקרה לא יוכל סכום התביעה לעלות על 2.5 מיליון ₪ - הגבול העליון של סמכותו העניינית של בית משפט זה.

13.     לכשיסתיימו הליכי גילוי המסמכים, כי אז ניתן יהיה לבקש מהמשיבה להעריך / לאמוד את סכום התביעה המשוער ולבקש את השלמת אגרת ביהמ"ש שיש לשלם בתיק זה.

14.     למותר לציין, כי הנתבעת - המבקשת תהיה רשאית כמובן לתקן את כתב הגנתה אם תמצא לנכון לעשות כן, כאשר ניתן יהיה להעריך את סכום התביעה.

15.     אך אין מקום לנקוט בשלב זה בסעד קיצוני של מחיקת הסעד המבוקש בכתב התביעה בהליכים המיקדמיים שבו מצוי התיק.

לפיכך דין הבקשה להידחות.

לפנים משורת הדין אינני מחייבת את המבקשת בהוצאות הבקשה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מחיקת כתב תביעה

 2. מחיקה מחוסר מעש

 3. מחיקה מחמת חוסר מעש

 4. מחיקת כתב תביעה על הסף

 5. כתב תביעה שלא עומד בתקנות

 6. תיקון כתב תביעה ייצוגית

 7. פרטי נתבעים בכתב התביעה

 8. מחיקת סעיפים מכתב תביעה

 9. השלמת פרטים בכתב התביעה

 10. כתב תביעה שאינו מגלה עילה

 11. בקשה לערוך כתב תביעה מחדש

 12. תיקון כתב תביעה לאחר 3 שנים

 13. תיקון שם הזוכה בכתב התביעה

 14. בקשה למחיקת תובע מכתב התביעה

 15. תיקון כתב תביעה צירוף נתבעים

 16. מחיקת סעיפים מכתב תביעה מתוקן

 17. תיקון כתב תביעה לאחר קדם משפט

 18. בקשה להורות על תיקון כתב תביעה

 19. תיקון כתב תביעה בעקבות חוות דעת

 20. תיקון כתב התביעה בשלב מאוחר מאוד

 21. תיקון כתב תביעה בעקבות הלכה חדשה

 22. מחיקת כתב התביעה בשל אי קיום החלטה

 23. אי צירוף מסמכים מהותיים לכתב התביעה

 24. תיקון כתב תביעה ע''י הוספת חוות דעת

 25. פסיקת סכום גבוה ממה שהתבקש בכתב התביעה

 26. כתב תביעה תלמיד בית ספר נזקי גוף מועצה מקומית

 27. כתב תביעה: נהג משאית נסע באופן פתאומי לאחור פגע ברכב ונמלט

 28. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון