חזרה מהסכמה בבית משפט

ב"כ התובעים הודיע על הסכמתו להגשת חוות דעת ולאחר מכן התנגד להגשתה - בית המשפט ציין כי אין מקום להתיר לו לחזור בו מהסכמתו זו.

להלן החלטה בנושא חזרה מהסכמה בבית משפט:

החלטה

1.     ביום 1.2.06 הוגשו ראיות מטעם המדינה - הנתבעת מס' 2 והצד השלישי. הוגשה חוו"ד מטעם דר' לאור אורשן וכן תצהיר מטעם דר' אמיליה אניס.
בדיון שנתקיים ביום 5.2.06 הודיע ב"כ התובעים, כי הוא מסכים להגשת חוו"ד דר' אושרן, אך מתנגד להגשת התצהיר מטעם דר' אמיליה אניס.
לאחר שמיעת טענות הנתבעים לענין זה, הוסיף והודיע ב"כ התובעים, לענין תצהיר דר' אניס, כי הוא מוותר על טענתו באשר לפגם הצורני - הגשת תצהיר תחת חוו"ד מומחה - והוא מתנגד להגשת התצהיר בשל תוכנו.
ביה"מ התיר לב"כ הנתבעים להגיש בקשה מפורטת לענין זה.

2.     ביום 28.2.06 הגיש ב"כ התובעים את בקשתו, אלא שבשלב זה ולמרות עמדתו שפורטה לעיל, מתנגד הוא עתה הן לחווה"ד מטעם דר' אורשן הן לתצהיר שהוגש מטעם דר' אניס.

3.     יש כבר להדגיש, כי דר' אורשן אינה רופאה, אלא מומחית במדע הפיזיולוגיה של חרקים.
דר' אניס הינה רופאה, אך עיסוקה - מנהלת המחלקה למחלות זיהומיות במשרד הבריאות.
בחווה"ד של דר' אורשן ההתייחסות היא לתאור נגיף קדחת הנילוס, נפיצותו באיזורנו ותמותה שנגרמה מהנגיף עפ"י גילאים.
תצהיר דר' אניס מתייחס לנפיצות מחלת קדחת הנילוס בארץ ובעולם ואמצעים אשר היה לנקוט בהם למנוע התחלואה.

4.     עפ"י תקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי "רצה בעל דין להוכיח ענין שברפואה... יצרף לכתב טענותיו תעודת רופא או חוו"ד של מומחה".
עפ"י תקנה 129 "רצה בעל דין להביא עדות בענין שבמומחיות, שאינו ענין שברפואה... יגיש לביה"מ חוות דעת של מומחה לאותו ענין לא יאוחר מהמועד שנקבע להגשת תצהיר העדות הראשית מטעמו זולת אם קבע ביה"מ או הרשם אחרת...".

5.     התובעים צירפו לכתב תביעתם חוו"ד של מומחה רפואי, פרופ' רובינשטיין, המתייחס לאפשרות שהמנוח לקה במחלת קדחת הנילוס ונפטר בעטיה.
כבר בדיון שנתקיים ביום 9.11.04 הסכימו ב"כ הצדדים שהדיון יחל בשמיעת המומחים ובעקבות זאת יורה ביה"מ על סדרי דין להמשך הדיון. באותו שלב דובר במומחים רפואיים בלבד.
היו בפני ביה"מ חוו"ד מומחים רפואיים מטעם התובעים והנתבעת מס' 1.
ביום 24.1.05 נתקבלה הודעה בדבר הסכמה למחיקת שני נתבעים - ביה"ח סורוקה ושירותי בריאות כללית.
ביום 15.2.05 הודיע ב"כ התובעים כי טענתו היא שנגיף קדחת הנילוס הוא שגרם למחלת התובע, אך אין בדעתו להגיש חוו"ד לענין הנגיף, אלא בדעתו להסתמך על עובדות שנטענו ע"י הצד השלישי לענין זה. הוסיף וביקש ב"כ התובעים להקדים שמיעת פרופ' רובינשטיין הואיל והמומחה יצא לחו"ל. לאחר שב"כ התובעים הציע מועדים לשמיעת המומחה מטעמו, נשמע המומחה בדחיפות בישיבה מיום 20.4.05.
בתום שמיעת המומחה הנ"ל חזר והתייחס ביה"מ לכך שהדיון מתמקד בשלב ראשון בשמיעת מומחים רפואיים. הותר לצדדים להשלים חוו"ד רפואיות היה ותוגש בקשה תוך 30 יום. בקשה לענין זה לא הוגשה.
ביום 5.7.05 נשמעה עדות המומחה הרפואי מטעם הנתבעת מס' 1, הוא דר' סילביו פיטליק. עם סיום עדותו הורה ביה"מ על פיצול הדיון, כך שבשלב ראשון ינתן פס"ד בשאלת החבות. רק בשלב זה הורה ביה"מ על סדרי דין להגשת עדויות בתצהירים בשאלת החבות תוך שצויין כי לתצהירים יצורפו חוות דעת מומחים ככל שבדעת הצדדים להגישם.
עפ"י ההוראה האחרונה הנ"ל הגישה ב"כ המדינה ביום 1.2.06 את הראיות אשר ב"כ התובעים מבקש עתה לפסול.

6.     כאמור הודיע ב"כ התובעים ביום 5.2.06 על הסכמתו להגשת חוו"ד דר' אורשן. אין מקום להתיר לו לחזור בו מהסכמתו זו. גם לגופו של ענין אין חוו"ד זו בגדר ענין שברפואה ומכאן שהנתבעת היתה רשאית להגיש חווה"ד עפ"י ההחלטה מיום 5.7.05. ב"כ התובעים גם הודיע כאמור שאין בדעתו להגיש חוו"ד באשר לנגיף עצמו.

7.     באשר לתצהיר שהוגש מטעם דר' אניס, אף שמדובר ברופאה תצהירה מתייחס לעובדות הידועות לה מתחום עיסוקה כמנהלת המחלקה למחלות זיהומיות במשרד הבריאות באשר לנפיצות המחלה. אין התייחסות לפן הרפואי באשר להידבקות המנוח במחלה. עדיין מדובר בעובדות הידועות לדר' אניס בגדר מומחיותה. אין מדובר בתאור עובדתי של פעולות שננקטו על ידיה.
משמדובר בעובדות הידועות לה עקב מומחיותה, היה עליה להגיש עדותה בחוו"ד מומחה ולא בתצהיר.
בתצהיר דר' אניס יש גם התייחסות עקיפה לפן הרפואי משמתייחסת היא להעדר אפשרות למניעת התחלואה במחלה הנדונה.
ב"כ התובעים ויתר על טענתו באשר לפגם הצורני - הגשת תצהיר תחת חוו"ד.
עדות פרופ' רובינשטיין התמקדה בעצם הידבקות המנוח במחלה. תצהיר דר' אניס מתייחס בעיקרו לטיבו של הנגיף והמחלה ובכך ההתייחסות לפן הרחב יותר של נושא החבות לגביו הותר לבעלי הדין להביא ראיות נוספות.

8.     הן בחוו"ד דר' אורשן, הן בתצהיר דר' אניס יש בכל מקרה הרחבה של ההתייחסות למחלה הנדונה ונפיצות הנגיף קדחת הנילוס, ובכך הרחבה של הדיון בחבות הנתבעים.
יש לאפשר לתובעים להתמודד עם הרחבה זו של הדיון.
לכן הנני מתיר לתובעים להגיש חוו"ד נגדית של מומחה לענין זה שבה תהא התייחסות לחווה"ד והתצהיר מטעם הנתבעים.
ירצו התובעים להגיש חוו"ד תוגש חוו"ד זו תוך 60 יום מהיום.
על הצדדים להודיע לביה"מ לא יאוחר מיום 25.4.06 עמדתם לענין קיום המשך הדיון בתיק העיקרי ביום 30.4.06.
באשר לבקש'ת התובעים לחיוב הנתבעים בהוצאות, נושא זה ישקל עת ינתן פסה"ד.
יש להודיע לצדדים.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ידיד בית המשפט

 2. חזרה מהסכמה בבית משפט

 3. קבילות קלטת בבית משפט

 4. פקודת בתי-המשפט, 1940

 5. סעיף 78 לחוק בתי המשפט

 6. מימון מתורגמן בבית המשפט

 7. סעיף 79ב לחוק בתי המשפט

 8. סעיף 79א לחוק בתי המשפט

 9. וידאו קונפרנס בבית משפט

 10. רפורמה במערכת בתי המשפט

 11. יוזמה פסולה של בית המשפט

 12. ציטוט משפטי מטעה בבית המשפט

 13. הוראת בית משפט להפקיד פיקדון

 14. הגשת 3 בקשות שונות לבית המשפט

 15. ספירת ימים בבית משפט - יום שבת

 16. פטירה לאחר הגשת בקשה לבית המשפט

 17. ביקורת שיפוטית על טריבונל פנימי

 18. הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט

 19. בעיות מפרקים אצל קלדנית בית משפט

 20. פיקוח על מחירים על ידי בית המשפט

 21. בקשה לבית המשפט להעברת אדם לבית אבות

 22. חוק בתי המשפט נוסח משולב התשמ"ד 1984

 23. תקנות בתי המשפט (מזכירות), התשס''ה – 2004

 24. תקנות בתי המשפט (משמרת שניה), התשס''ד-2004

 25. תקנות בתי המשפט (הנהלת בתי המשפט), התשס''ח-2008

 26. צו בתי-המשפט (הקמת בית-משפט מחוזי נצרת), תשכ"ט-1968

 27. צו בתי המשפט (הקמת בית משפט מחוזי מרכז), התשס״ז-2007

 28. צו בתי המשפט (הקמת מחלקות לניתוב תיקים), התשס"ג-2003

 29. צו בתי המשפט (הקמת בית משפט מחוזי באר-שבע), התשכ"ה-1965

 30. צו בתי-המשפט (הקמת בתי-משפט שלום ואיזור שיפוטם), תש"ך-1960

 31. צו בתי המשפט (בתי משפט לעניינים מקומיים - הקמה והסמכה), התשמ"ג-1983

 32. תקנות בית משפט (העברת ענינים מבית משפט מחוזי אל בית משפט שלום) תש''ם-1980

 33. צו בתי-משפט (הוראות-מעבר) (אזורי-השיפוט של בתי-המשפט המחוזיים), תשי"ד-1954

 34. תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי דין דתיים), התשמ''ו - 1986

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון