חוב בגין שירותי חינוך

להלן החלטה בנושא חוב בגין שירותי חינוך:

החלטה

בפני בקשת רשות להתגונן כנגד תביעה בסדר דין מקוצר.

עיריית תל - אביב - יפו (להלן: "התובעת" או "המשיבה") הינה רשות מקומית המוסמכת על פי דין להטיל היטלים למיניהם על התושבים המתגוררים בתחום שיפוטה המוניציפאלי או הנהנים משירותיה על אף שאינם תושביה. בהתאם לחוק לימוד חובה, התש"ט - 1949, מוסמכת התובעת לדרוש תשלומים בגין שירותי חינוך.

התובעת סיפקה שירותי חינוך בבית ספר לאומנויות לבתה של הגב' גריל ויקטוריה (להלן: "הנתבעת" או "המבקשת") במהלך שנות הלימוד תשס"ג - תשס"ו. הנתבעת לא שילמה את התשלומים כפי שנדרשה לעשות.

כמו כן, ציינה התובעת, כי הנתבעת קיבלה הנחות משמעותיות על התשלומים בגינן חוייבה בסך של 60%. זאת, לפי טבלת הנחות אשר ניתנות לכלל התושבים לפי חישוב של שכר ברוטו לחודש בעבור כל בן משפחה ועדיין הנתבעת לא שילמה את הסך שנותר.

משכך, ולאחר שכל ניסיונותיה של התובעת לגבות את החוב, אשר הצטבר (לאחר ההנחות דלעיל) לסך של מעל ל - 14,000 ₪ עלו בתוהו, נאלצה התובעת להגיש תביעה זו.

מנגד, טענה הנתבעת, כי לשיטתה, הייתה זכאית להנחות נוספות אשר אם העירייה לא הייתה "חרשת" לטענותיה היה מצטמצם חובה לסך של 2,702 ₪ בלבד.

הנתבעת היא עולה חדשה מחבר העמים אשר הגיעה ארצה בשנת 2000. לא השתלבה בחברה ולא למדה את רזי השפה העברית עת הגיע הזמן לרשום את בתה הבכורה לבתי הספר. לטענתה, כל שהיה ידוע (כחלק מ "ידיעה כללית") הוא כי בתור עולה חדשה תהיה זכאית להנחות מקסימליות שאף עוברות כל הנחה "רגילה" שניתנת לכלל התושבים.
כפי שהעידה בפני המבקשת בחקירתה מה - 25/09/07, לא היה ידוע לה על אותה "טבלה" אליה התייחס ב"כ המשיבה. הטבלה הוצגה בפניה רק כשנה לפני שהוגשה התביעה ולאחר שהחובות כבר התגבשו בספרי המשיבה.

באותה תקופה קיבלה המבקשת קצבת ביטוח לאומי בסך הנמוך מ - 3,000 ₪ ולפי מיטב הבנתה התשלום המקסימלי אותו הייתה אמורה לשלם עמד על 108 ₪ לחודש. כאשר החלה לקבל דרישות חיוב גבוהות בסך של אלפי שקלים, לא יכלה המבקשת לברר ואף לא ידעה למי לפנות בכדי להבין את מהות הדרישה, וזאת עקב אי ידיעתה של השפה. כאשר מכרים יכלו לעזור לה, שלחה המבקשת מכתבים לתובעת וביקשה את ההנחות המקסימליות שלה היא זכאית כעולה חדשה.

המבקשת החלה להתרוצץ במסדרונות העירייה, ניסתה ככל יכולתה למצוא אוזן קשבת ואף יתרה מכך, ניסתה להגיע לאיזה שהוא הסדר ביניים בו היא תשלם 108 ₪ בחודש עד שהעניין יובהר ויוסדר אולם גם בקשה זו לא התקבלה אצל המשיבה.

בכל אופן, המבקשת כן שילמה מדי פעם סכומים למשיבה, כראייה לכך צירפה המבקשת העתק תשלום (נספח ב' לבר"ל) בו שילמה המבקשת במזומן סך של 1,000 ₪ בעבור שכ"ל.
דיון

בחינת בקשתה של הנתבעת אינו מצריך לעת עתה לפסוק בדבר טיב טענותיה וזכויותיה של הנתבעת אלא אך לבחון האם אם יש בטענה זו או אחרת לכאורה כדי להצדיק את בירורה. קרי, האם יש בתצהירו של הנתבעת יחד עם חקירתה הנגדית עילה חוקית לכאורית בעלת משמעות אשר אם תוכח במשפט תוכל להוות הגנה ראויה לגרסתה של התביעה (ראה ע"א 478/75 חנה אנגלנדר נ' יצחק אשכנזי . פ"ד ל(3), 437, 443).

לעניין זה חייב ביהמ"ש לצאת מנקודת הנחה כי המצהירה דוברת אמת, אא"כ נתבדו דבריה בחקירה נגדית. במקרה זה האחרון, יהיה על ביהמ"ש למנוע את סיכול מטרתו של ההליך ע"י העלאת טענות סתמיות מטעם הנתבעת (הגנת בדים), ואשר כל מטרתן נועדו ע"מ למנוע מהתובעת את היתרונות הדיוניים אשר מוקנים לה ע"י הגשת תובענה בסדר דין מקוצר. (ע"א 86/66 מנחם פריטל ואח' נ' החברה להנדסה חקלאית בישראל בע"מ ואח' פ"ד כ(2) 520, 522).

בכל אלו יש כדי ליצור איזון בין הרצון והצורך להעניק לתובעת יתרונות דיוניים לבין הרצון שלא לקפח את הגנתם של הנתבעים ולאפשר להם את יומם בביהמ"ש.

בישיבה מיום 10/06/07 מצאתי כי טענות ההגנה של הנתבעת קלושות ביותר. המשיבה הייתה בארץ מספר שנים לפני שהחלו התרחשויות שהובילו לתביעה דנן ואני סמוך ובטוח כי יכלה להיעזר באחד מעובדי התובעת דוברי רוסית או באחד מחבריה העולים החדשים לתרגום והבנת העניין. כמו כן, הוצגה בפני הטבלה אשר גם אם הנתבעת לא הייתה מודעת לה, הרי שהיא קיבלה את מלוא ההנחה לה הייתה זכאית.

לאור כל האמור לעיל דין בקשת הרשות להתגונן הייתה להידחות. יחד עם זאת, לא אעשה זאת לאור התחזקות הנטייה שלא לנעול דלתות בפני מתדיינים כבר בשלב מוקדם זה ולראות בזכותו של אזרח לקיום הליך בעניינו, כזכות חוקתית מוגנת.

מכיוון שהנני עושה חסד עם הנתבעת, בהחלטתי להעניק לה רשות להתגונן, בפרט כאשר הגנתה לוקה בחוסר בהירות, חוסר פירוט וכאשר אין לנתבעת סיכויים רבים להוכיח את הגנתה (ראה ע"א 680/89 - בן אבו שיווק והפצה נ' בנק המזרחי המאוחד - פ"ד מה (3) 757 וכמו-כן ראה ע"א 519/65 - ברזילי נ' קשת, פ"ד כ (2) 141, וכן ע"א 244/66, מזרחי נ' בראון, פ"ד כ(4) 90, וכן - ע"א 38/77, צימרינג נ' גורדין, פ"ד לא (3) 401) הנני מוצא לנכון להשתמש בסמכותי על פי תקנה 210 לתקנות סדר דין אזרחי, התשמ"ד - 1984 ומתנה את מתן הרשות להתגונן בהפקדת ערובה בסך 7,200 ₪ בקופת בית המשפט, תוך 30 יום מהיום וזאת על ידי הפקדת מזומנים או ערבות בנקאית בלתי מותנית, צמודה למדד, ומתחדשת ללא מגבלת זמן.

במידה ולא יופקד הפיקדון תוך המועד הנ"ל תדחה בקשת רשות להתגונן וב"כ התובעת רשאי יהיה להגיש פסיקתא לבית המשפט.

במידה ויופקד הפיקדון יועבר התיק לפסים של סדר דין מהיר וישמע בדיון מקדמי בתאריך ­­­4.2.2008, בשעה 16:30.

מבלי לנקוט בעמדה מה תהיה התוצאה הסופית בתיק זה, אשר יכולה להתקבל במלואה או לחלופין להדחות, תוך חיוב הצדדים בהוצאות משפט, מוצא אני לנכון להציע לצדדים הסדר לפיו בעבור סכום ההפקדה הנ"ל תמחק התביעה ובכך יבוא העניין לסיומו. זאת כאמור מבלי להיכנס לעובי הקורה.

הצדדים יודיעו עמדתם במקביל תוך 14 יום מהיום.

תשומת לב ב"כ הצדדים להוראות תקנות סדר הדין האזרחי, המתייחסות לתביעות בסד"מ, שניתנו בהם רשות להגן והועברו לפסים של "הליך מהיר".

הוצאות ההליך (באם לא יתקבל ההסדר שלעיל) בסך 500 ₪ + מע"מ ישולמו בהתאם לתוצאות המשפט.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חינוך לכל

 2. החזר אגרת חינוך

 3. יום חינוך מוגבר

 4. חינוך ואהבת ילדים

 5. תקנות החינוך, 1933

 6. תקנות החינוך, 1934

 7. מאבחני ליקויי למידה

 8. שוויון תקציב בחינוך

 9. חינוך חינם למבוגרים

 10. עורך דין בנושא חינוך

 11. עדיפות לאומית בחינוך

 12. חינוך להכרת האמנויות

 13. חובת חינוך לדמוקרטיה

 14. הצעת חוק חינוך משולב

 15. חינוך חובה לגילאי 4-3

 16. הצעת חוק תקציב החינוך

 17. חוב בגין שירותי חינוך

 18. שכר עובדי חינוך משלים

 19. גמול ניהול משרד החינוך

 20. ניכוי הוצאות חינוך ילדים

 21. חיבור מוסדות חינוך לחשמל

 22. תאונה בשיעור חינוך גופני

 23. ענישה חינוכית - הצעת חוק

 24. תעודת הוראה בחינוך גופני

 25. מוסדות להכשרת עובדי חינוך

 26. הצעת חוק היועצים החינוכיים

 27. הצעת חוק יסוד הזכות לחינוך

 28. חינוך מיוחד בשירות הציבורי

 29. חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988

 30. חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953

 31. הצעת חוק שירותי חינוך לילדים

 32. עדיפות לאומית בחינוך בפריפריה

 33. מס חב"ר - חינוך, בריאות, רווחה

 34. ייחוד כספי הקצבות למטרות חינוך

 35. סלילת כבישי גישה למוסדות חינוך

 36. אישור שקילות לתואר משרד החינוך

 37. ייצוג מול משרד החינוך - עורך דין

 38. נציג בתחום החינוך בוועדת שחרורים

 39. המכון הלאומי להערכת הישגים בחינוך

 40. הצעת חוק יסוד הזדמנויות שוות בחינוך

 41. תלמידים עם ליקויי למידה בחינוך הרגיל

 42. טיפול בתלונה של עובד חינוך שפגע בילד

 43. פקודת החינוך (נוסח חדש), תשל"ח-1978

 44. תקנות חינוך ממלכתי (העברה), תשי''ט-1959

 45. חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א-2001

 46. מוסד חינוכי מוכר לא רשמי - זכויות עובדים

 47. תקנות חינוך ממלכתי (שם מוסד), תשכ''א-1961

 48. העברת ילד לחינוך מיוחד למרות התנגדות ההורים

 49. תקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), תשי''ז-1956

 50. חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז-1997

 51. שילוב ילדים שלומדים בחינוך מיוחד בתנועות נוער

 52. תקנות חינוך ממלכתי (פתיחת מוסדות), תשי''ד-1953

 53. חופש התארגנות פוליטית במוסדות חינוך על תיכוניים

 54. תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים), תשי''ג-1953

 55. חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח-2008

 56. הודעה בדבר אישור דרגות שכר לימוד לפי תקנות החינוך

 57. צו חינוך מיוחד (הכרה בארגונים ציבוריים), התש"ן-1990

 58. תקנות לימוד-חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי''ט-1959

 59. חוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך), התשס"א-2001

 60. צו חינוך ממלכתי (בתי-מדרש למורים ולגננות), תשי"ח-1958

 61. תקנות לימוד-חובה וחינוך ממלכתי (רישום נוסף), תשל''ח-1978

 62. תקנות חינוך ממלכתי (המועצה לחינוך ממלכתי-דתי), תשי''ג-1953

 63. תקנות זכות יוצרים (ביצוע פומבי במוסדות חינוך), התש''ע-2010

 64. תקנות חינוך ממלכתי (תכנית השלמה ותכנית נוספת), תשי''ד-1953

 65. צו לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי), תשל"ח-1978

 66. תקנות חינוך ממלכתי (מועצה מייעצת לחינוך הערבי), התשנ''ו-1996

 67. תקנות יום חינוך ארוך (מספר שעות יום חינוך ארוך), התש''ן-1990

 68. תקנות לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי) תשל''ח-1978

 69. תקנות לימוד חובה (כללי דיווח של מנהל מוסד חינוך), התשס''ה-2004

 70. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (בקשה לרישיון) התשס''ט-2009

 71. תקנות הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך) (כשירות), התשס''ג-2003

 72. תקנות לימוד חובה (היטל חינוך על יסודי לעובד במשק בית), תשל''ט-1978

 73. תקנות לימוד חובה (תשלום היטל חינוך בעד חייל בשירות קבע), תשל''ט-1978

 74. תקנות לימוד חובה (תלמידים הלומדים ברשות חינוך מקומית אחרת), התשס''ה-2005

 75. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (הכרה במוסד חינוך חרדי) התשס''ט-2009

 76. תקנות חינוך ממלכתי (כללים ותנאים להנהגת שבוע לימודים מקוצר), התשס''ה-2004

 77. חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך), התש"ס-2000

 78. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ויחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר - הכרה) התשס''ט-2009

 79. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר – רישיון), התשס''ט-2009

 80. תקנות לימוד חובה (כללים להרחקת תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך בשל הישגיו הלימודיים), התשס''ה-2004

 81. תקנות חינוך מיוחד (רישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד בלא ועדת השמה), התשס''ו-2005

 82. צו לימוד חובה (שיעור ההשתתפות של המדינה ושל רשויות החינוך המקומיות בקיום מוסדות חינוך רשמיים בשנת הלימודים התשס"ט-התש"ע), התשס"ט-2009

 83. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון