חברה בפירוק - פטור מאגרת בית משפט
חברה בפירוק - פטור מאגרת בית משפט

להלן פסק דין בנושא חברה בפירוק - פטור מאגרת בית משפט:

פסק-דין

1.     הרשם המלומד דחה את בקשתה של החברה שבפירוק לפטור מאגרה בגין תביעה כספית בסכום העולה על שישה מליון ₪.

2.     המערערת/התובעת מבקשת לתבוע בעילות חוזיות את בעלת המניות העיקרית שלה שהתקשרו הן עם בעלת המניות והן עם המערערת בחוזים. אין מחלוקת בדבר חתימת החוזים וכן אין מחלוקת, כי יש צורך בהתחשבנות מלאה בין כל הגורמים הנוגעים בדבר. מתברר גם, כי קיים מסמך שערך התחשבנות בין בעלי הדין, אך יש מחלוקת בדבר פרשנותו ובדבר יישומו.

3.     בעיקרו של דבר דחה הרשם המלומד את הבקשה לפטור מאגרה מכיוון שלא השתכנע בכך, שאין אפשרות לבקש מבעלי המניות של המערערת או מאלה הצפויים לקבל כספים אם התובענה תצליח, מימון של אגרות המשפט.

4.     אחרי ששמעתי בהרחבה, בכתב ובע"פ את טענות בעלי הדין אני סבור, כי יש מקום להתערב בהחלטת כב' הרשם. האפשרות שבעל המניות העיקרי יממן את הליך התביעה נגדו, היא אפשרות רחוקה שאין צורך לדון בה. נושים אחרים של החברה שבפירוק, ובכללם עובדים לשעבר שלה או מי שהתקשרו עימה בחוזים, כבר סבלו הפסדים כספיים לא מבוטלים כתוצאה מהליכי הפירוק, ולכן גם המחשבה להשתתפות מצידם במימון ההליך המשפטי הנוסף, אינה סבירה בנסיבות העניין.

5.     קיים אינטרס ציבורי בבירור התנהלותה של המערערת קודם לקריסתה הכלכלית ובכלל זאת האופן שבו נוהלה המערערת על ידי בעל המניות העיקרי.

6.     בשים לב לשיקולים דלעיל, כאשר אין מחלוקת בדבר קיומה של עילת תביעה, נראה לי כי השיקולים האחרים הם בעלי חשיבות משנית. אפשר שיש מקום להליכים נוספים כדי לברר באופן מדויק יותר את העובדות הנטענות על ידי התובעת כנגד כל אחת מהמשיבות. בשלב הנוכחי, כאשר קיימת עילת תביעה וכאשר אין ספק שמדובר בחברה שבפירוק שקופתה ריקה, הרי מן הראוי לאפשר לה את ניהול ההליך המשפטי. לא למותר לציין, כי פעילותו של המפרק נתונה להשגחת הכונס הרשמי. כל טענה בעניין פעילות המפרק ניתן להביא בפני הכונס הרשמי ובפני בית המשפט המפקח על הפירוק.

7.     אני מקבל איפה את הערעור ומבטל את החלטת כב' הרשם מתאריך 06/03/08. ניתן בזאת פטור מאגרה למערערת בהתאם לבקשתה בש"א 920/08.

8.     המשיבות 1, 2 ו-3, ביחד ולחוד, ישלמו למערערת את הוצאות המשפט בשתי הדרגות וכן שכר טרחת עו"ד בסך 10,000 ₪ + מע"מ, להיום.

9.     רשמתי לפניי את הסכמת הצדדים, כי כתב הגנה בתביעה העיקרית יוגש על ידי הנתבעות עד ליום 01/09/08 (העתק במשירין על ידי המגיש לכל בעלי הדין שכנגד).

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פירוק חברת חוץ

 2. עיכוב פירוק חברה

 3. פירוק חברה משותפת

 4. ביטול פירוק מרצון

 5. תניית שימור בעלות

 6. פירוק חברה ממשלתית

 7. עבירות בפירוק חברה

 8. סמכות חקירה של מפרק

 9. הצהרת בעלות על עגורן

 10. בקשת החלפת מפרק חברה

 11. פירוק חברה סולבנטית

 12. פגם בהליך פירוק חברה

 13. פירוק חברה מטעמי צדק

 14. עורך דין פירוק חברות

 15. תביעה נגד חברה בפירוק

 16. בקשה למינוי מפרק זמני

 17. פירוק חברה זרה בישראל

 18. דחיית בקשה למינוי מפרק

 19. בקשה לאישור דו''ח מפרק

 20. החלטה בבקשת פירוק חברה

 21. זכות הקיזוז בפירוק חברה

 22. תיק פירוק שנסיבותיו חריגות

 23. המחאת חוב לפני פירוק חברה

 24. בקשת מפרק זמני למכירת רכב

 25. פירוק חברה לבקשת מס הכנסה

 26. תנאי שכר בתקופת פירוק חברה

 27. פירוק חברה בבית דין לעבודה

 28. גמלה לעובדים בגין פירוק חברה

 29. פירוק חברה עם מעט בעלי מניות

 30. דין קדימה בפירוק לרשויות המס

 31. פירוק חברה בגין הפסקת פעילות

 32. העברת כספים למנהל חברה בפירוק

 33. צו החברות (שיפוט בפירוק), 1929

 34. צו החברות (שיפוט בפירוק), 1940

 35. הקמת חברה אחרת לאחר פירוק חברה

 36. ביטול צו פירוק זמני במעמד צד אחד

 37. חסי עובד מעביד בהליכי פירוק חברה

 38. תקנות החברות (פירוק), התשמ''ז-1987

 39. חברה בפירוק - פטור מאגרת בית משפט

 40. ביטול חלוקת נכסי החברה בפירוק מרצון

 41. התנגדות לפירוק חברה על ידי בית משפט

 42. מגבלות על ניהול עסק אחרי פירוק חברה

 43. פירוק מרצון של החברה מטעמים עסקיים לגיטימיים

 44. זכויות עובדים בפירוק חברה לדמי הודעה מוקדמת

 45. תביעת מאפיה שנקלעה להליכי פירוק נגד מחלק מוצרי מאפה

 46. צו החברות (פירוק) (פקדון לכיסוי מסים והוצאות), התשמ"ה-1985

 47. תקנות מערכות תשלומים (הודעה על מתן צו פירוק), התשס''ט-2009

 48. תקנות מס הכנסה (הוראות לענין פירוקים מסוימים), התשס''ד-2004

 49. נטען כי החברה לא שילמה לתובע את המגיע לו וימים נכנסה להליך של פירוק מרצון

 50. היתר להגשת תביעה עצמאית נגד המנהל המיוחד שמונה בבמסגרת הליכי חדלות פירעון

 51. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון