התפטרות בורר
התפטרות בורר

סעיף 12 לחוק הבוררות תשכ"ח - 1968 קובע כי אם נתפנתה כהונתו של בורר, אם עקב התפטרותו או פטירתו, ואם עקב העברתו מתפקידו, יחולו הוראות הסעיפים 8-10 על מינויו של בורר חליף, והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מהסכם הבוררות.

הוראות סעיפים 8-10 לחוק, מתייחסות לפרוצדורה למינוי בורר על ידי בית המשפט , כאשר בין הצדדים קיים סכסוך שהוסכם למסרו לבוררות ולא נתמנה בורר לפי ההסכם.

החוק איננו מסייג את האמור בו, ולא מקנה לבורר סמכות לחזור בו מהתפטרותו - אף לא תוך פרק זמן קצר.

להלן החלטה בנושא התפטרות בורר:

החלטה

1.     בקשה לביטול החלטות מיום 22.1.08 ומיום 29.1.08 שניתנו במסגרת בש"א 2213/08 ובש"א 2945/08, ובקשה לעיכוב הליכי בוררות והמתן צו מניעה זמני ביחס להמשך הליכי הבוררות.

2.     העובדות הרלוונטיות הן בקצרה כלהלן:
     ביום 17.12.07 ניתן פסק דין בתובענות המאוחדות שלעיל. בפסק הדין אושר פסק הבורר שניתן על ידי כב' הבורר השופט (בדימ') בר אופיר (להלן: "הבורר"), בכפוף לשתי הסתייגויות:

 1. תוקפה של ההסכמה ביחס למכירת חלק מהבנין על ידי אחד השותפים (ר' ס' 17 לעיל);
 2. השבת הפסק לבורר לצורך השלמת הבאת הראיות וההכרעה בשאלת ההוצאות שיש לייחס למבקש - בהתאם לאמור בס' 20-23 לעיל בפסק הדין.


3.      לאחר שניתן פסק הדין, פנו המשיבים לבית המשפט בבקשת הבהרה, ביחס לביצוע ההשלמה הנדרשת לגבי ההוצאות שיש לייחס למבקש, לאור העובדה כי הבורר הודיע כי הוא התפטר מתפקידו.
לאחר הגשת הבקשה הודיע כב' הבורר כי הוא חוזר בו מהתפטרותו.

4.      ביום 22.1.08 ניתנה החלטה לפיה "לאור הודעת הבורר כלעיל, אין עוד צורך בבקשה ויהא נמחקת. הבורר יפעל בהתאם לפסק הדין".

לאחר מכן, ומאחר שהמבקש כפר בסמכות הבורר, הוגשה על ידי המשיבים ביום 28.1.08, בקשת ההבהרה השניה. מההחלטה שניתנה בבקשה זו, עולה כי הבורר יפסוק במחלוקת בין הצדדים כפי שנקבע בפסק הדין. במסגרת הבקשה דנן מתבקש ביטולן של שתי ההחלטות הנ"ל.

5.     המבקש טען כי משעה שכב' הבורר התפטר, הרי על פי ס' 12 לחוק הבוררות יש למנות בורר חליף. העובדה שהבורר חזר בו מהתפטרותו איננה מעלה או מורידה בהקשר זה, שכן לאחר שתוקף המינוי של הבורר פקע, היה צורך ב"אקט מכונן" ומינוי של בורר. הבורר יכול היה במקרה כזה להתמנות בהסכמת הצדדים, או - באין הסכמה כזו - בית המשפט זכאי למנות בורר לסכסוך בין הצדדים - בין אם בהסכמתם ובין אם לאו.

המבקש טוען כי דין ההחלטות להתבטל, שכן הן ניתנו במעמד צד אחד. עוד נטען כי הדין אינו מכיר בפרוצדורה של הבהרת פסק דין - אלא במסגרת ס' 12 לחוק ההוצאה לפועל. בנוסף, לא התבקש סעד של מינוי חוזר של הבורר, ועל כל פנים, בקשה ל"הבהרת החלטה", אינה יכולה לשמש אכסניה לבירור מחלוקת בענין מינויו החוזר של הבורר.
המבקש הוסיף וטען כי הוא איבד את האמון שלו בבורר, מהטעמים אותם הוא פירט בבקשתו.

6.     המשיבים טענו כי אין מקום לבטל את ההחלטות, ויש מקום לאפשר לבורר להשלים את מלאכתו. הם הפנו לסמכות הכללית הטבועה של בית המשפט מכוח ס' 75 לחוק בתי המשפט. הם טענו כי טענת המבקש ביחס להעדר אמון שלו בבורר, היא מסווה לחוסר השלמתו עם ההכרעות שניתנו. כן צוין כי חלפו רק מספר ימים ממועד ההתפטרות של הבורר לבין המועד בו הוא חזר בו מהתפטרותו, ואף אחד מהצדדים לא הספיק להסתמך על החלטת ההתפטרות. גם מטעם זה וגם מטעמי יעילות, מן הראוי כי הבורר ימשיך במילוי תפקידו ויסיים אותו.

7.     גם הבורר הגיב לבקשות לטענתו, אין כל בסיס לחוסר האמון של המבקש בו, והוא מוכן להשלים את הבוררות ככל שבית המשפט יורה על כך.

8.     אני סבורה כי הדין עם המבקש.
אכן, קשה להשתחרר מהרושם כי המבקש מנסה לעשות ככל שביכולתו כדי למנוע את השלמת ההליך, שככל הנראה הוא איננו מרוצה מתוצאותיו. יתכן כי הוא מנסה לדחות את הקץ, ומנצל לצורך כך את הודעת ההתפטרות של הבורר. אולם, ההכרעה בבקשה איננה צריכה להתקבל לאור המניעים של המבקש - אלא לאור המצב המשפטי.

9.     מבחינה זאת, צודק המבקש בטענתו כי משהבורר הודיע כי הוא מתפטר מתפקידו - פקע תוקף המינוי שלו.

ס' 12 לחוק הבוררות תשכ"ח - 1968 (להלן: "החוק") קובע כי:
"נתפנתה כהונתו של בורר, אם עקב התפטרותו או פטירתו, ואם עקב העברתו מתפקידו, יחולו הוראות הסעיפים 8-10 על מינויו של בורר חליף, והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מהסכם הבוררות"
הוראות סעיפים 8-10 לחוק, מתייחסות לפרוצדורה למינוי בורר על ידי בית המשפט , כאשר בין הצדדים קיים סכסוך שהוסכם למסרו לבוררות ולא נתמנה בורר לפי ההסכם.

10.     החוק איננו מסייג את האמור בו, ולא מקנה לבורר סמכות לחזור בו מהתפטרותו - אף לא תוך פרק זמן קצר.
לכן, לאחר שנמסרה הודעת התפטרות של הבורר, נדרש "אקט מכונן" לצורך מינוי בורר - בין אם יהיה זה הבורר כב' השופט (בדימ') בר אופיר, ובין אם יהיה זה בורר אחר.

11.     החלטה על מינוי הבורר, לאחר שהבורר התפטר, יכולה היתה כמובן להתקבל בהסכמתם של שני הצדדים.
בהעדר ה     סכמה כזו, היה על הצד המעוניין בכך לפנות לבית המשפט במסגרת בקשה נפרדת, מכוח ס' 8 הנ"ל לחוק הבוררות, ולעתור למינוי בורר.
אכן, הדרך הדיונית של "בקשת הבהרה" אינה הדרך הנכונה והנאותה לצורך זה. לא ניתן גם לעשות שימוש ב"סמכות הטבועה" של בית המשפט, מקום שקיימת פרוצדורה חוקית ביחס לאופן הפעולה הנדרש.

12.     מאחר ששתי ההחלטות ב"בקשות ההבהרה" ניתנו במעמד צד אחד, ולאור כל האמור לעיל, אני סבורה אם כן כי יש לבטל את ההחלטות הללו.

כאשר תוגש בקשה למינוי בורר, ייבחנו במסגרתה כל העניינים הרלוונטיים, שהועלו על ידי הצדדים במסגרת טענותיהם. בית המשפט יוכל למנות את הבורר כב' השופט (בדימ') בר אופיר, או כל בורר אחר, וזאת בין אם שני הצדדים יסכימו לכך, ובין אם אחד מהם יתנגד.

אולם, כל עוד לא ניתנה החלטה נפרדת ומסודרת בדבר המינוי, אין תוקף למינויו של הבורר הנוכחי. לכן, הוא לא רשאי בשלב זה להמשיך את הדיון בבוררות.

13.     סיכומו של דבר - הבקשה מתקבלת. ההחלטות נושא הבקשה מבוטלות.
המשיבים זכאים אם כן להגיש תובענה למינוי בורר. הבורר שימונה ייתן החלטה ביחס לנושאים שיש מקום להחליט בהם בהתאם לפסק הדין.

בנסיבות הענין, אין צו להוצאות הבקשה הנוכחית.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בורר שנפטר

 2. התפטרות בורר

 3. ביטול פסק בורר

 4. בקשה למינוי בורר

 5. פרשנות שתיקת בורר

 6. העברת בורר מתפקידו

 7. ביטול פסק בורר חלקי

 8. פסק בורר בניגוד לדין

 9. סמכות מהותית של הבורר

 10. תביעה לביטול פסק בורר

 11. בקשה לביטול מינוי בורר

 12. ערעור על פסק דין של בורר

 13. העדר הנמקה בפסק דין בורר

 14. בקשה להעביר בורר מתפקידו

 15. מינוי בורר ע''י בית משפט

 16. סמכות הבורר ליתן סעד זמני

 17. בקשה לביטול פסק בורר תצהיר

 18. מינוי בורר על ידי צד שלישי

 19. בקשה לקבוע חוסר סמכות בורר

 20. בקשה נוספת לביטול פסק בורר

 21. סמכות בית המשפט למנות בורר

 22. סמכות הבורר לדון בשאלת סמכותו

 23. ביטול פסק בורר עקב התנהגות הבורר

 24. אי הסכמה למתווה שהוצע על ידי בורר

 25. ביטול פסק בורר בטענה כי מנוגד לחוקי המגן

 26. סמכות הבורר לדון בשאלת תוקף סעיף בוררות

 27. האם בורר יכול לייצג בעל דין בהליך משפטי אחר

 28. הבורר לא הכריע בכל העניינים שנמסרו להכרעתו

 29. ביטול פסק בורר - סעיף 24 [10] לחוק הבוררות

 30. תביעה נגד בורר בגין שתי בוררויות שנוהלו על ידו בעילת הפרת חובת הנאמנות

 31. נטען כי חתימת הבוררים על הדוח הראשון זויפה, וכן כי הדוח השני לא הוגש מעולם

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון