התיישנות תביעת תאונת דרכים
התיישנות תביעת תאונת דרכים

להלן החלטה בנושא התיישנות תביעת תאונת דרכים:

החלטה

מונחת בפני בקשה להורות על דחיית התביעה על הסף מחמת התיישנות.

העובדות בקצרה
.
מדובר בתביעה לנזקי גוף שנגרמו לתובעת כנטען בתאונת דרכים שאירעה בתאריך 2.5.95
ביום 8.4.02 הגישה התובעת תביעת נזקי גוף בגין התאונה דנן, הווה אומר בחלוף 6 שנים ו-11 חודשים ממועד התאונה .
ביום 19.10.04 נמחקה התביעה מחמת חוסר מעש מאת התובעת .
ביום 21.9.06 הוגשה התביעה דנן בגין התאונה האמורה לאחר שהמשא ומתן בין הצדדים לא צלח ולאחר שבקשתה של התובעת לחדש את ההליכים נעתרה.

לכאורה, תקופת ההתיישנות חלפה ועל כן עותרים הנתבעים 2 ו-3 (להלן:"הנתבעים") לדחיית התביעה.

המחלוקת בין הצדדים הינה האם מתקיים בעניינו חריג המאריך תקופת ההתיישנות.

ב"כ התובעת טוען כי יש לדחות את הבקשה, בין היתר, מהטעמים כדלקמן:

היות והתובעת והנתבע 1 נישאו זה לזו בטרם חלפו 7 שנים מיום התאונה מתקיים בעניינם החריג הקבוע בסעיף 13 לחוק ההתיישנות .ומאחר וחבותם של הנתבעים 2 ו-3 נגזרת מחבותו של הנתבע 1, הרי שגם התביעה כנגדם טרם התיישנה.

הואיל ונודע לתובעת על מחיקת התביעה המקורית מחוסר מעש רק בשנת 2006 הרי שהתביעה החדשה הוגשה בטרם חלפה שנה ולכן חלים החריגים הקבועים בסעיפים 15 ו-16 לחוק ההתיישנות.

במסגרת משא ומתן שהתנהל בין התובעת לנתבעים, הודיעו הנתבעים לתובעת ביום 18.7.02 כי הם מוכנים לסלק את התביעה בסך 33,000 ₪ ואף המציאו לתובעת שטר פיטורין. התובעת סבורה כי בכך הודו הנתבעים בקיום זכות התובעת כאמור בסעיף 9 לחוק ההתיישנות ולכן יש למנות את תקופת ההתיישנות מיום זה.

עוד נטען כי אין להיזקק לטענת התיישנות מאחר ולא הועלתה בהזדמנות הראשונה ואף נטענה בחוסר תום לב.
לתגובה ניתנה תשובת הנתבעים.
דיון

מעיון במסמכים שצורפו לתגובת התובעת עולה כי במסגרת המשא ומתן שנוהל בין התובעת לנתבעים ביום 18.7.02 הודיעו האחרונים לתובעת כי הם מוכנים לסלק את התביעה ואף המציאו לב"כ התובעת שטר פיטורין והסכם שצורפו לתגובה.

ס' 9 לח' ההתיישנות קובע כדלקמן:
"הודה הנתבע, בכתב או בפני ביהמ"ש, בין בתוך תקופת ההתיישנות ובין לאחריה, בקיום זכות התובע, תתחיל תקופת ההתיישנות מיום ההודאה, ומעשה שיש בו מקצת הזכות, דינו כהודאה לענין סעיף זה".

על הודאה בקיום הזכות או מקצת מהזכות לעמוד בשני קריטריונים - צורה ותוכן.

(ראה: ?"? 1017/91 <> פסח משה ו-51 אח' נ' הכפר הירוק ע"ש לוי אשכול בע"מ ואח' תק-על 296(2)243).

מבחינת הצורה, המכתב עונה על דרישת סעיף 9 ל??÷ ????????? <>, שכן זה הודפס על נייר רשמי של הנתבעים , חתום ע"י נציג המוסמך לנהל מו"מ בשמם, ומופנה לתובעת לצורך סיום התביעה.
מבחינת התוכן, יש לראות במכתב משום הודאה בזכות התובעת או לכל הפחות במקצת מהזכות.
בניהול המו"מ בין הצדדים , בקבלת מסמכים על פי דרישה ובהעלאת הצעה קונקרטית לסילוק התביעה במכתב הנתבעים יש משום הודאה במקצת מזכות התובעת הן בקיום הזכות והן בקיום העובדות.

תיבת המילים "מבלי לפגוע בזכויות" המצוינות בכותרת המכתבים מתייחסות אך ורק לעניין חסיונם הראייתי של המכתבים, קרי - קבילותם כראיה בביהמ"ש.
לחסיון מסמך במישור הראייתי, אין כל רבותא לעניין דיני ההתיישנות, בכלל, ולסוגיית הודאת הנתבעת בקיום זכות התובע לפי ס' 9 לחוק, בפרט.
(ראה: ?"? (????) 104/01 <> ??? 106/02 <> מ"י - משרד הביטחון נ' עבדו בטחיש תק - של 2002 (2) 373).

הווה אומר, היה והמו"מ בין הצדדים לא יבשיל כדי סיום התביעה בהסדר פשרה המקובל על שני הצדדים, כי אז אין לצטט בפני ביהמ"ש את ההצעות שהוחלפו בין הצדדים.

לו ביקשו הנתבעים לסייג הצעתם לפשרה, בתחולת ס' 9 לחוק, היה עליהם לציין זאת מפורשות במכתבם, היינו: "מבלי לפגוע בטענת ההתיישנות", כפי שנקבע בס' 9 לחוק.

לסיום אעיר כי עצם העלאת טענת ההתיישנות בנסיבות בהן נוהל בין הצדדים משא ומתן להסדר פשרה ואף נתבקשה ע"י הנתבעים אורכה להגשת כתב הגנה , יש בה משום פגיעה בעיקרון תום הלב הנובע מס' 39 לח' החוזים חלק כללי, תשל"ג - 1973, יחד עם ס' 61(א) לו, ובית המשפט יעשה שימוש בעקרון תום הלב כמחסום בפני העלאת טענה דיונית (ראה: ??"? 305/80 ???? ?' ??÷???÷?, ?"? ?? <> (3)44 9, ?"? 218/85 ???? ??' ?????? ??"? ?' ????, ?"? ?? <> (2) 452).
מעבר לאמור עומדים לזכותה הוראות סעיף 13 ו- 15 + 16 לחוק אשר, למיצער, מחייבים הוכחה לבסיס עובדתי וגם מטעם זה לא ראוי לסלק את התובענה כבר עתה, מחמת טענת התיישנות.
הצדדים יהיו רשאים להוכיח את הבסיס העובדתי ולשמור על טענותיהם לענין זה לעת סיום ההליך (ככל שאין די בדחיית הטענה עפ"י סעיף 9 ות"ל).

סיכום
לאור האמור לעיל, לא מצאתי, בשלב זה, בסיס בעובדה ובמשפט לקבלת הבקשה.
בכך מתייתר הצורך בדיון ביתר טענות הצדדים בבקשה.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת דרכים פגע וברח

 2. תאונת דרכים ילד בן 14

 3. תאונת דרכים מבויימת

 4. תאונת דרכים 5% נכות

 5. תאונת דרכים כריתת טחול

 6. תאונת דרכים בצומת מרומזר

 7. סיוטים על תאונת דרכים

 8. טריקת דלת תאונת דרכים

 9. פיצוי אברך תאונת דרכים

 10. דימום מוחי בתאונת דרכים

 11. דחיפת רכב - תאונת דרכים

 12. תאונת דרכים קשה של צעיר

 13. ייחוד העילה תאונת דרכים

 14. נהג מורשה - תאונת דרכים

 15. תאונת דרכים התהפכות רכב

 16. שאלת החבות בתאונת דרכים

 17. תאונת דרכים עם רכב יוקרה

 18. התנגשות ברכב בכניסה לכיכר

 19. תאונת דרכים מחוץ לישראל

 20. פיברומיאלגיה תאונת דרכים

 21. תאונת דרכים - עגלה עם סוס

 22. עצירה בצד כדי לדבר בטלפון

 23. סתירות בגרסה לתאונת דרכים

 24. פיצויים בגין תאונות דרכים

 25. תאונת דרכים - גורם זר מתערב

 26. 100% נכות עקב תאונת דרכים

 27. חבלת ראש קשה בתאונת דרכים

 28. כאב וסבל לפי נכות תקנה 15

 29. תביעה על שלוש תאונות דרכים

 30. 5% נכות פלסטית תאונת דרכים

 31. תביעות אחריות לתאונת דרכים

 32. התיישנות תביעת תאונת דרכים

 33. תאונת דרכים - מעוולים במשותף

 34. אי זימון עדים לתאונת דרכים

 35. תאונת דרכים במהלך פניה שמאלה

 36. טענת בריחה ממקום תאונת דרכים

 37. עדות עד נייטרלי לתאונת דרכים

 38. קביעה על פי כל דין - סעיף 6ב'

 39. פגיעה רב מערכתית בתאונת דרכים

 40. התפרצות מחלה לאחר תאונת דרכים

 41. תאונת דרכים לפני פניה לתחנת דלק

 42. תיאום גרסאות אחרי תאונת דרכים

 43. צילום כלי רכב אחרי תאונת דרכים

 44. תאונת דרכים שלא בעת מילוי תפקיד

 45. אי שמירה על הימין - תאונת דרכים

 46. הפחתת קצבת נכות עקב תאונת דרכים

 47. אי חזרה לעבודה לאחר תאונת דרכים

 48. חלוקת הנכות בין שתי תאונות דרכים

 49. זהות הנהג בתאונת דרכים - פסק דין

 50. מחלוקת היא לגבי נסיבות תאונת דרכים

 51. תאונת דרכים עקב עקיפה וגרימת עצירה

 52. תאונת דרכים תאילנד - ביטוח חו''ל

 53. שינוי גרסה של נסיבות תאונת דרכים

 54. תאונת דרכים של קונה רכב יד שנייה

 55. תאונת דרכים - איבוד ראיה בעין אחת

 56. תאונת דרכים עקב גשם חזק שירד במקום

 57. אחריות פלילית תאונת דרכים קטלנית

 58. טיפול רפואי לקוי עקב תאונת דרכים

 59. תביעת השבה של המעביד בתאונת דרכים

 60. תאונת דרכים שהתרחשה בעיקול של הכביש

 61. תביעה אישית נגד נהג - תאונת דרכים

 62. תאונת דרכים בעת עת ביצוע פניית פרסה

 63. פגיעה בדימוי עצמי עקב תאונת דרכים

 64. ביטוח נסיעות לחו''ל - תאונת דרכים

 65. תאונת דרכים בגלל העדר שדה ראייה טוב

 66. תאונת דרכים בגלל רכב שלא הצליח לבלום

 67. ערעור על החלטת המל''ל - תאונת דרכים

 68. החמרת פיברומיאלגיה לאחר תאונת דרכים

 69. תאונה בדרך הביתה לאחר פגישה עם לקוח

 70. ערעור על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 71. תאונת דרכים ביציאה מחנייה מקורה ברברס

 72. פיצויים לעורך דין שנפגע בתאונת דרכים

 73. זיכוי מחמת הספק - תאונת דרכים קטלנית

 74. מעל מיליון ש''ח פיצויים בתאונת דרכים

 75. הכחשת מכתב הודאה באחריות לתאונת דרכים

 76. תביעה נגד המעביד של הנהג בתאונת דרכים

 77. פטירת הנפגע 3 חודשים לאחר תאונת דרכים

 78. תאונת דרכים - כמה מקבלים על צליפת שוט

 79. תאונת דרכים עם רכה שנקנה יום לפני התאונה

 80. זהות הרכב הפוגע בתאונת דרכים - פסק דין

 81. תאונת דרכים בנסיעה אחורה ביציאה ממקום חניה

 82. תאונת דרכים - טענה שהטנדר כלל לא נסע לאחור

 83. תביעת כספית בגין נזקי רכב-רכוש בתאונת דרכים

 84. ניכוי תגמולי מל''ל במקרה של 2 תאונות דרכים

 85. תאונת דרכים: פירוק והרכבת פגוש אחורי והחלפתו

 86. חלוקת אחריות לתאונת דרכים בין הנהגים 50%-50%

 87. חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975

 88. תאונת דרכים עקב בלימה וסטיה ימינה לשולי הכביש

 89. תביעה בגין נזקי פח שנגרמו כתוצאה מתאונת דרכים

 90. ג'ק נשבר בזמן החלפת גלגל - האם תאונת דרכים ?

 91. תשלום עבור פינוי מוטס של נפגעים בתאונות דרכים

 92. תביעה לפיצוי בגין נזקי רכוש שנגרמו בתאונת דרכים

 93. תאונת דרכים: שני רכבים ביקשו להיכנס בשער שלפניהם

 94. האם יש אחריות לתאונת דרכים גם בנסיעה באור ירוק ?

 95. תאונת דרכים אי עצירת רכב למרות צפצוף מצד הרכב השני

 96. תאונת דרכים - רכב החליק תוך כדי נסיעתו לעבר רכ חונה

 97. תביעת כספית בגין נזקי רכוש בתאונת דרכים בסדר דין מהיר

 98. תאונת דרכים בין רכב מסוג אאודי A6 לבין רכב פיאט דוקטו

 99. תאונת דרכים בנסיעה לאחור בהילוך אחורי על מנת לבצע חניה

 100. חוק נפגעי תאונות דרכים (סיוע לבני משפחה), התשס"ב-2002

 101. תאונת דרכים: מי משני הנהגים המעורבים נהג בחוסר זהירות ?

 102. תביעה בגין "נזקי פח" שנגרמו לרכב התובע כתוצאה מתאונת דרכים

 103. צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מימון הקרן), התשס"ג-2002

 104. תאונת דרכים: נטען כי הנהג הגיח ממקום שאיננו מהווה נתיב נסיעה

 105. בית המשפט: לא ניתן לקבוע מי מהנהגים היה האחראי לתאונת הדרכים

 106. תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים עיתיים), תשל''ח-1978

 107. תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (שיעורי דמי ביטוח), התש''ס-2000

 108. תאונת דרכים בין ג'יפ שנסע לאחור מבלי להבחין ברכב שהיה בעמידה מאחוריו

 109. תאונת דרכים: נטען כי בעת היה רכב במצב חניה, פגע בו רכבם של הנתבעים מאחור

 110. תקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (חישוב פיצויים בשל נזק שאינו נזק ממון)

 111. צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מימון פעולות למניעת תאונות דרכים), התשס"א-2001

 112. צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (הסדרים לחלוקת נטל הפיצויים בין המבטחים), התשס"א-2001

 113. תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (קרן למימון פעולות למניעת תאונות) (הוראת שעה), התשנ''ט-1999

 114. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון