התיישנות דיונית

ההתיישנות לפי חוק ההתיישנות, תשי"ח-1958, היא דיונית ולא מהותית, וכפי שנאמר בסיפא לסעיף 2 לחוק "אין בהתיישנות בלבד כדי לבטל את הזכות גופה".

מעצם מהותה התיישנות דיונית היא טענת הגנה בלבד, ואין היא יכולה לשמש כעילת תביעה.

טענה כי חייב רשאי להגיש תביעה נגד הנושה למתן פסק-דין הצהרתי שהחוב התיישן ושאין הנושה רשאי לגבותו, הופכת את ההתיישנות לפי החוק מדיונית למהותית, ועומדת בניגוד להוראות סעיף 2 של החוק.

בסעיף 2 קבע המחוקק את התוצאה של ההתיישנות והיא, שאם "הוגשה תובענה על תביעה שהתיישנה וטען הנתבע טענת התיישנות, לא יזדקק בית המשפט לתובענה". זאת היא התוצאה ותו לא; על-כן תנאי מוקדם להעלאת טענת ההתיישנות הוא - הגשת תובענה על תביעה שהתיישנה. באין תובענה כזו, אין טענת התיישנות".

להלן פסק דין בנושא התיישנות דיונית:

פסק-דין

1.     העותרים, תושבי תל אביב, מבקשים להצהיר כי חובותיהם ביחס לנכס שברח' רשפים 4 בת"א (להלן: הנכס), ככל שהתגבשו לפני אפריל 96' התיישנו, וכי המשיבים מנועים לגבותם מהם, ולאסור על המשיבים לנקוט בפעולות גביה או הוצל"פ נגדם בגין חובות אלה.
כמו כן, מבקשים העותרים לקבוע שהם מסוגלים לשלם על חשבון חובם, שטרם התיישן, סכום של 500 ₪ לחודש, וכל עוד ישלמו סכום זה לא ינקטו המשיבים נגדם הליכי גביה. כמו כן הם מבקשים לאסור על המשיבים לנתק את אספקת המים לדירתם כל עוד הם משלמים את הסכום הנ"ל.
2.     העותרים טוענים בעתירתם, שנתמכת בתצהיר העותרת, שביום 11.7.04 התייצבו בדירתם קבלני הוצל"פ מטעם המשיבים וביקשו לנתק את זרם המים לדירתם בגין חוב של 71,802 ₪ עבור ארנונה ואגרת מים החל מספטמבר 91'.


הקבלנים לא ניתקו את זרם המים על מנת לאפשר לעותרים לברר את מקור החוב ולהגיע להסדר עם המשיבים. בבירור שערכו העותרים בעירייה עולה שמדובר בחוב שתחילתו מספטמבר 91' אך פקידי העירייה סרבו לתת לעותרים פרוט על החוב שמתייחס לתקופה לפני אפריל 1996, אשר התיישן.
3.     לטענת העותרים, מנהלת אזור הגביה הודיעה להם שאם לא ישלמו סכום של 35,000 ₪ עד 15.7.04 ינותק זרם המים לדירתם, אך אין להם אפשרות לשלם את חובם לעירייה מעבר לסכום של 500 ₪ לחודש, שכן העותר עובד כקבלן שיפוצים ומשתכר 4,000 ₪ לחודש, העותרת לא עובדת, והם הורים ל- 5 ילדים שגרים בבית, מתוכם שלושה בגירים (שאחת מהן נישאה במהלך ברור העתירה - א.ט.).
4.     המשיבים טוענים בתגובתם לעתירה שאין בסמכותו של ביהמ"ש לעניינים מנהליים לקבוע שהעותרים מסוגלים לשלם רק 500 ₪ לחודש, ושאם ישלמו את הסכום הנ"ל לא יינקטו נגדם הליכי גביה.
כמו כן, טוענים המשיבים כי העותרים נוהגים בחוסר ניקיון כפיים מאחר וחובם ושיעורו היה ידוע להם לאורך כל השנים, שכן הם הגיעו להסדר חוב עם המשיבים אך הם לא עמדו בו וההסדר בוטל, הם קיבלו במהלך 10 השנים האחרונות דרישות תשלום, נפתח נגדם תיק הוצל"פ, ובגינו ובגין המס השוטף הם הגיעו להסדרי חוב עם המשיבים, שבחלקם עמדו.
5.     באשר לטענת ההתיישנות של החובות הקודמים לאפריל 1996 מגיבים המשיבים, שהגעתם של העותרים להסדרי חוב עם המשיבה מהווה הודאת בעל דין, שעוצרת את מרוץ ההתיישנות , ושהיא טענת הגנה דיונית ולא מהותית שלא חלה בהליכי גביה מנהליים.
בתגובה לטענת העותרים בכל הקשור להתנהגות פקידי העירייה כלפיהם, טוענים המשיבים בפרק ד' לתגובתם שהם המציאו לעותרים פירוט של גובה החוב במגעים שניהלו לצורך הסדרי תשלום החוב, רכזת הגביה הסבירה להם מה החוב, וכשאמרו שאינם יכולים לשלמו היא הציעה להם לשלם את מחציתו בסכום של 35,000 ₪, וסרבה לתת להם פעם נוספת פרוט של החוב לאחר שכבר קיבלו אותו מספר פעמים.
6.     אני מקבל טענת חוסר הסמכות של ביהמ"ש לעניינים מנהליים לקבוע שהעותרים מסוגלים לשלם על חשבון חובם, שטרם התיישן, סכום של 500 ₪ בלבד ולהושיט להם את הסעדים המבוקשים על ידם כפועל יוצא מקביעה זו.
סעיף 5 לחוק בתי משפט לעניינים מנהליים, שמגדיר את סמכותו העניינית של ביהמ"ש, קובע כדלקמן:
”סמכות בתי המשפט
בית משפט לענינים מינהליים ידון באלה -
(1)     עתירה נגד החלטה של רשות בענין המנוי בתוספת הראשונה (להלן - עתירה מינהלית);
(2)     ערעור המנוי בתוספת השניה (להלן - ערעור מינהלי);
(3)     תובענה המנויה בתוספת השלישית (להלן - תובענה מינהלית);
(4)     ענין מינהלי שנקבע בחוק אחר כי בית משפט לענינים מינהליים ידון בו, ובכפוף להוראות אותו חוק".
מהסעיף הנ"ל, וכן מהחלטות הרשויות בענינים שמנויים בתוספת הראשונה לחוק, עולה שביהמ"ש לענינים מנהליים אינו מוסמך לקבוע את המבוקש בסעיף 3 למבוא לעתירה ולהושיט לעותרים את הסעיף שמבוקש בסעיף 4 למבוא.
7.     אינני מקבל טענת ההתיישנות שהעלו העותרים כנגד חיובם בתשלום ארנונה ואגרת המים בגין התקופה שלפני אפריל 1996, שכן טענת התיישנות לפי חוק ההתיישנות תשי"ח -1958 היא טענה דיונית ולא מהותית, וחייב אינו רשאי להגיש נגד נושהו תביעה למתן פס"ד הצהרתי שחובו התיישן כשהנושה יכול לנקוט בדרך שאינה הליך משפטי לגביית חובו.
בע"א 522/71 מוריס בנין ואח' נ' אלברט בנין ואח' פד"י כ"ח(2) 309, 326 מול האותיות ג-ד קבע כב' השופט י. כהן כדלקמן:
"כידוע ההתיישנות לפי חוק ההתיישנות, תשי"ח-1958, היא דיונית ולא מהותית, וכפי שנאמר בסיפא לסעיף 2 לחוק "אין בהתיישנות בלבד כדי לבטל את הזכות גופה".
מעצם מהותה התיישנות דיונית היא טענת הגנה בלבד, ואין היא יכולה לשמש כעילת תביעה. השקפתו של השופט המלומד, שחייב רשאי להגיש תביעה נגד הנושה למתן פסק-דין הצהרתי שהחוב התיישן ושאין הנושה רשאי לגבותו, הופכת את ההתיישנות לפי החוק מדיונית למהותית, ועומדת בניגוד להוראות סעיף 2 של החוק.
בסעיף 2 קבע המחוקק את התוצאה של ההתיישנות והיא, שאם "הוגשה תובענה על תביעה שהתיישנה וטען הנתבע טענת התיישנות, לא יזדקק בית המשפט לתובענה". זאת היא התוצאה ותו לא; על-כן תנאי מוקדם להעלאת טענת ההתיישנות הוא - הגשת תובענה על תביעה שהתיישנה. באין תובענה כזו, אין טענת התיישנות".

וכפועל יוצא מקביעה זו קבע כב' השופט י. כהן בעמ' 327 למעלה כדלקמן:
"מהאמור לעיל עולה שצודקים באי-כוח אלברט גם בטענתם הנוספת, שאין להעלות נגד נושה טענת התיישנות, כאשר הנושה אינו נזקק להליכים משפטיים לשם גביית חובות, אלא יכול לגבותו בדרך אחרת. ההלכה בענין זה אף היא תוצאה הכרחית של ההבדל בין התיישנות דיונית ובין התיישנות מהותית, ואין עוררין עליה (ראה Franks, Limitation of Action (1959) ע' 30-31, והתקדימים המובאים שם)".

בעקבות הלכה זו פסקו כב' השופט דר בעת"מ 451/03 (חיפה) זיסקינד נ' עיריית קרית י-ם (ראה סעיפים 5-6 לפסה"ד שצורף כנספח ד' לתגובת המשיבים) וכב' השופטת וסרקרוג בעת"מ 450/02 (חיפה) קימחי נ' עיריית חיפה (ראה סעיפים 12-15 בעמ' 9-10 לפסה"ד שצורף כנספח ד' לתגובת המשיבים).

8.     לאור דברי העותרת בדיונים שהתקיימו בפני, ולאור הכתוב בסעיף ד' לתגובת המשיבים, שנתמכת בתצהירה של גב' נפשי, מפקחת גביה בעיריית ת"א, אין לומר שפעולת המשיבים נגועה בחוסר הגינות או באי שמירה על כללי מינהל תקין, שכן הצדדים הגיעו להסדרים במהלך התקופה שבגינה נוקטים המשיבים בהליכי גביה והעותרים לא עמדו בהם, כאשר בקשר להסדרים אלה קיבלו העותרים מידע על חובם למשיבה 1.
9.     לאור האמור לעיל אינני רואה צורך לדון בטענת המשיבים לפיה יש בנכונות העותרים להגיע להסדרים עם המשיבים בקשר לתשלום חובם משום הודאה שמפסיקה את מרוץ ההתיישנות .
10.      אני דוחה את העתירה.

העותרים ישלמו למשיבים הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 2,000 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התיישנות 9 שנים

 2. התיישנות הלוואה

 3. התיישנות דיונית

 4. התיישנות חוב מים

 5. ויתור על התיישנות

 6. התיישנות קנס חניה

 7. התיישנות שלא מדעת

 8. התיישנות תביעת בנק

 9. התיישנות דוח חנייה

 10. התיישנות הפרת חוזה

 11. התיישנות מחלת מקצוע

 12. התיישנות ביטוח נכות

 13. התיישנות דמי גמולים

 14. סעיף 9 לחוק ההתיישנות

 15. התיישנות חלק מתביעה

 16. התיישנות היטל השבחה

 17. התיישנות עבירת עוון

 18. התיישנות תביעה שכנגד

 19. התיישנות במשפט אזרחי

 20. התיישנות בחוק ספציפי

 21. התיישנות תאונת ספורט

 22. התיישנות חופשה שנתית

 23. התיישנות מזונות בגיר

 24. התיישנות החזר ארנונה

 25. סעיף 8 לחוק ההתיישנות

 26. התיישנות בחוסר תום לב

 27. סעיף 9 לחוק ההתיישנות

 28. התיישנות תביעה שנדחתה

 29. התיישנות תביעת יורשים

 30. סעיף 7 לחוק ההתיישנות

 31. התיישנות תביעה נגד ערב

 32. סעיף 15 לחוק ההתיישנות

 33. התיישנות ביטוח תלמידים

 34. התיישנות תביעה הצהרתית

 35. התיישנות תביעת מיטיבים

 36. התיישנות תביעה נגד בנק

 37. התיישנות תביעה שהופסקה

 38. התיישנות תביעה נגד בנק

 39. התיישנות תרמית או הונאה

 40. מרוץ ההתיישנות מס הכנסה

 41. התיישנות עבירות מנהליות

 42. ערעור על התיישנות ביטוח

 43. התיישנות בתביעות ארנונה

 44. התיישנות מעוולים במשותף

 45. התיישנות תאונות תלמידים

 46. התיישנות ביטוח נזקי צד ג

 47. התיישנות תביעת כפל ביטוח

 48. חוק התיישנות דוחות חנייה

 49. התיישנות בקשה להחזר אגרה

 50. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות

 51. התיישנות חוב שירותי ביוב

 52. התיישנות תביעה נגד צה''ל

 53. התיישנות בגין עבירות מין

 54. התיישנות ביטוח שריפה בעסק

 55. התיישנות במקרקעין מוסדרים

 56. פגרת בית המשפט – התיישנות

 57. התיישנות תביעת רכב קל כבד

 58. התיישנות מיום מקרה הביטוח

 59. התיישנות תביעת ביטוח נכות

 60. התיישנות עבירות ברירת קנס

 61. חוק ההתיישנות, תשי"ח-1958

 62. התיישנות תביעה של פסול דין

 63. סמכות עניינית התיישנות קנס

 64. התיישנות זכות קיזוז ארנונה

 65. התיישנות תביעת תאונת דרכים

 66. התיישנות דמי שימוש במקרקעין

 67. התיישנות הליכי גבייה מנהליים

 68. התיישנות ביטוח תאונות ילדים

 69. צו הרחבה דמי הבראה התיישנות

 70. התיישנות תביעה - מחלת אסטמה

 71. התיישנות תביעת ביטוח 3 שנים

 72. התיישנות לתובע עם ליקוי שכלי

 73. התיישנות זכות חוזית במקרקעין

 74. התיישנות תביעות ביטוח אחריות

 75. התיישנות רישום בעלות על דירה

 76. התיישנות ביטוח תאונות אישיות

 77. תום לב בהתיישנות תביעת ביטוח

 78. התיישנות בשל גילוי נזק מאוחר

 79. התיישנות תביעה נגד רשות הדואר

 80. התיישנות תביעה בסדר דין מקוצר

 81. הגשת תביעה יום לפני ההתיישנות

 82. התיישנות תביעת רשלנות מקצועית

 83. התיישנות תביעה נגד כונס נכסים

 84. התיישנות תביעה לקצין התגמולים

 85. התיישנות עקב הגשת תביעה קודמת

 86. התיישנות - קפנדריה - קיצור דרך

 87. טענת התיישנות בהזדמנות הראשונה

 88. טענת התיישנות במקרקעין מוסדרים

 89. התיישנות אחריות למוצרים פגומים

 90. התיישנות תביעה נגד מוביל אווירי

 91. מירוץ ההתיישנות בעניינו של קטין

 92. התיישנות תביעה לדמי שימוש ראויים

 93. התיישנות ביטוח מוות בתאונת דרכים

 94. התיישנות תביעה לדמי שימוש ראויים

 95. התיישנות ממועד קביעת נכות במל''ל

 96. תיקון תביעה לאחר תקופת ההתיישנות

 97. התיישנות תביעה נגד אגודה שיתופית

 98. התיישנות דו''ח על נסיעה באור אדום

 99. הארכת מועד התיישנות בגלל מצב נפשי

 100. הסכמה להארכת התיישנות תביעת ביטוח

 101. עצירת מירוץ ההתיישנות עיקול מנהלי

 102. התיישנות תביעה של לקוח נגד עורך דין

 103. מתי מתחילה תקופת ההתיישנות של חוזה

 104. התיישנות תביעה של עורך דין נגד לקוחו

 105. התמוטטות גג - התיישנות תביעת נזיקין

 106. הפסקת מירוץ ההתיישנות בגין מחלת נפש

 107. ערעור על דחיית התביעה מחמת התיישנות

 108. התיישנות עבירת רצח שר או ראש הממשלה

 109. תאונת עבודה לפני 10 שנים - התיישנות

 110. חובת אזהרה לגבי מועדי התיישנות ביטוח

 111. התיישנות תביעת ירידת ערך לפי סעיף 197

 112. רשלנות עורך דין במקרה התיישנות תביעה

 113. העלאת טענת התיישנות "בהזדמנות הראשונה"

 114. עצירת מירוץ ההתיישנות עקב חוסר ידיעה

 115. התיישנות התחייבות להעברת זכות במקרקעין

 116. התיישנות תביעה להכרה במחלת סרטן בעבודה

 117. התיישנות תביעה מכוח חוק הגנה על עובדים

 118. התיישנות במהלך משא ומתן עם חברת הביטוח

 119. מועד היווצרות עילת תביעה לצורך התיישנות

 120. התיישנות המתבססת על תקופת התדיינות קודמת

 121. התיישנות ביטוח תאונות אישיות בתאונת דרכים

 122. העירייה גבתה כספים ביתר הודאה על התיישנות

 123. התיישנות תביעת נזיקין נגד מנהל עיזבון זמני

 124. תחילת מירוץ ההתיישנות מיום החתימה על החוזה

 125. התיישנות תביעות לקיום זכות במקרקעין מוסדרים

 126. סמכות קצין התגמולים להאריך את תקופת ההתיישנות

 127. התיישנות תביעה לפיצוי בגין הלנת פיצויי פיטורים

 128. ערעור לעליון על התיישנות תביעת רשלנות רפואית

 129. ועדת ערעורים לפי חוק הנכים התיישנות מחלת נפש

 130. טענת התיישנות ''בהזדמנות הראשונה'' בבית המשפט

 131. התיישנות: ניהול מו"מ תוך משיכת זמן בחוסר תום לב

 132. שוויון הזדמנויות בעבודה - התיישנות תביעה לאחר שנה

 133. התגבשות ''עילת התביעה'' לצורך מועד תחילת ההתיישנות

 134. טענו שהבנק הסתיר את המסמכים הרלבנטיים לשאלת ההתיישנות

 135. סילוק על הסף מחמת התיישנות ומעשה בית דין - השתק פלוגתא

 136. ההלכה קובעת כי הנזק שמתחיל את מרוץ ההתיישנות אינו נזק זניח

 137. נטען כי כי יש לקבוע כי מרוץ התיישנות התחדש רק עם איתור הנתבעים

 138. תביעה למתן סעד הצהרתי לפיו מע"מ מנוע מלגבות חוב מס עקב התיישנות

 139. ערעור את קביעותיו העובדתיות של בית המשפט המחוזי הנוגעות לשאלת ההתיישנות

 140. מהו "המועד הקובע" בחישוב תחילת מרוץ ההתיישנות בתביעה לתגמולי ביטוח בגין נכות מתאונה ?

 141. פרטי רישום שלא יירשמו או שלא יימסר מידע עליהם ועבירות שהרשעה בהן לא תפסיק את תקופות ההתיישנות או המחיקה

 142. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון