הצבעה במעטפות כפולות
הצבעה במעטפות כפולות

להלן פסק דין בנושא הצבעה במעטפות כפולות:

פ ס ק - ד י ן

1.     בפסק דין שניתן על ידי ביום 11.5.07, נדונו בחירות שהתקיימו בתאריך 17.4.2007 לאסיפה כללית של האגודה השיתופית "קרית חיים אגודה שיתופית בע"מ". אסיפה כללית זו מכונה :"מורשון האגודה". המחלוקת, שם, היתה בשאלה אם ראוי לקחת בחשבון מעטפות הצבעה של מצביעים שלא נכללו בפנקס הבוחרים. מצביעים אלה הצביעו במעטפות כפולות ודינן של מעטפות כפולות אלה הוכרע בפסה"ד האמור. המסקנה היתה, שהמעטפות הכפולות לא נלקחו במניין הקולות הנספרים בבחירות למורשון.

2.     בחלק האופרטיבי של פסה"ד ניתן צו מניעה האוסר ספירת המעטפות הכפולות וכן ניתנה הוראה לוועדת הבחירות ולאגודה השיתופית לכנס את מורשון האגודה השיתופית שנבחר ביום 17.4.07, בהתאם לתוצאות הבחירות שנקבעו ע"י ועדת הבחירות. הפניתי, בסעיף 9 לפסה"ד, להחלטה מתאריך 31.12.06, שניתנה ע"י מנהל תחום פיקוח ועוזר רשם האגודות השיתופיות בקשר לבחירות הנדונות, כאשר, בין השאר, נאמר שם, ס' 7 (ב), כי "מיד עם סיום הליכי הבחירות יתכנס המורשון לבחירת מועצה לאגודה בהתאם להוראות תקנון האגודה".
     
3.     בנספח א' בכתב התביעה שלפניי מובא תקנון האגודה וסעיף 13 (ה), שם, מאפשר כינוס אסיפות מורשון שלא מן המניין ע"י ההנהלה "אם היא תמצא זאת לנחוץ", או כעבור 21 יום מקבלת דרישה של רשם האגודות השיתופיות או של ועדת ביקורת או של 10% ממספר חברי האגודה או של שליש מהמספר הכללי של חברי המועצה או המורשון.


4.     עמדת הוועד הממונה וב"כ המלומד של האגודה השיתופית היא שהם פעלו בענין כינוס המורשון לפי הוראות שקיבלו מאת רשם האגודות השיתופיות. שימת ליבי הופנתה להחלטה בכתב יד של עוזר רשם האגודות השיתופיות מיום 15.5.07, שעד כמה שהצלחתי לפענחה מדברת על כך שיש לכנס את המורשון לא יאוחר מיום 31.5.07. במכתב נוסף של רכז פיקוח בכיר באגף לאיגוד שיתופי של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה מיום 16.5.07, חוזר הכותב ומפנה להחלטה מיום קודם של עוזר רשם האגודות השיתופיות ועוד מצטט סעיפים שונים מתוך תקנון האגודה השיתופית.

5.     מן הראוי לציין, שבעקבות פסה"ד מתאריך 11.5.07, נעשתה פניה לאגודה השיתופית ולוועדת הבחירות בדרישה לכנס את המורשון לפי תוצאות הבחירות. בעקבות דרישה זו נשלחה ע"י מנכ"ל האגודה מר חיים סגל, הזמנה לישיבת אסיפת המורשון לתאריך 20.5.07, שעה: 19:00.
     
6.     עמדת יו"ר הוועד הממונה וב"כ האגודה השיתופית היא, שהסמכות לכינוס המורשון לפי תוצאות הבחירות נתונה לוועד הממונה ולוועד זה בלבד. בדיון היום נאמר לי, שהוועד הממונה צפוי להתכנס ביום ב' ה - 21.5.07, וכי יקבל החלטה בדבר זימון המורשון בתוך 7 ימים ממועד זה, דהיינו, בימים האחרונים של חודש מאי 2007.
     עוד אומרים יו"ר הוועד הממונה וב"כ האגודה השיתופית, כי מנכ"ל האגודה לא היה מוסמך לזמן על דעת עצמו את המורשון, וכי היה עליו לפעול אך ורק לפי החלטה של הוועד הממונה, אשר כאמור טרם התקבלה.

7.     לקראת הדיון היום קיבלתי טענות בכתב מאת מרבית הנוגעים בדבר לרבות נציג פרקליטות מחוז חיפה. עמדת התובעים-המבקשים כאן, היא שיש להשאיר על כנה את ההחלטה בדבר זימון המורשון ליום 20.5.07.

8.     אני סבור שפסה"ד שניתן ביום 11.5.07, ברור בחלקו האופרטיבי ובהפנייה הכלולה בו לסעיף 7ב' להחלטת עוזר רשם האגודות השיתופיות.
     הדברים שם גם עולים בקנה אחד עם העיקרון המחייב זימון המוסדות הנבחרים במועד מוקדם ככל האפשר לאחר קיום הבחירות. אמת הדבר, שבענייננו היה עיכוב מסוים בקבלת התוצאות הפורמליות של הבחירות במובן זה שהיה צורך בדיון בביהמ"ש שיקבע את גורל "המעטפות הכפולות". עם זאת, ביום 11.5.07, עם מתן פסה"ד, היתה וודאות באשר לתוצאות הבחירות. במועד זה היה על המוסדות של האגודה השיתופית לנקוט בכל הצעדים הדרושים והיעילים לכינוס המורשון. אפילו לא היה עוזר רשם האגודות השיתופיות אומר זאת במפורש בס' 7(ב) להוראות
שניתנו על ידיו קודם הבחירות, הרי ברור מעצם ההליך הדמוקרטי שכינוס המורשון חייב להעשות" מיד עם סיום הליכי הבחירות". לא היה מקום שהוועד הממונה או מי מטעמו ימתין לדרישה של צד כזה או אחר לצורך כינוס הוועד הממונה או לצורך קבלת החלטה אחרת שהיתה דרושה לפי דעתם של יו"ר הוועד הממונה או עורך דינו המלומד, לצורך כינוס המורשון. לא היה גם שום צורך בפנייה לרשם האגודות השיתופיות, והדבר נתברר גם בהוראה בכתב יד של עוזר הרשם, שהסתפקה בדברים כלליים בלבד.
     
9.     אפילו היה הוועד הממונה בדיעה שהחלטה בענין כינוס המורשון בעקבות הבחירות וההליכים בביהמ"ש צריכה להתקבל על ידיו, הרי ברור שאפשרית רק החלטה אחת דהיינו, כינוס במועד מוקדם ככל האפשר מבחינה טכנית. הזימון שנעשה ע"י מנכ"ל האגודה עולה בקנה אחד עם הדרישות הפורמליות של תקנון האגודה ולכן לא היתה כל סיבה לא לפנייה לרשם האגודות השיתופיות וגם לא להחלטה המבקשת לבטל זימון זה. אם ירדתי לסוף דעתו של ב"כ המשיבים 3,4, בענין הסמכות לזימון המורשון הנתונה לוועד הממונה בלבד, הרי ממילא נובע מכך שגם סמכות בדבר ביטול ההזמנה ששלח מנכ"ל האגודה נתונה לוועד ממונה זה בלבד, ולפי מה שנמסר לי, ועד נכבד זה טרם התכנס.

10.     אני סבור, שהעיקרון המנחה בענייננו הוא של כינוס המורשון במועד מוקדם ככל האפשר. ההזמנה שהוצאה ע"י מנכ"ל האגודה השיתופית ב 13.5.07 עולה בקנה אחד עם עיקרון זה. העובדה, שהוועד הממונה לא אימץ את ההוראות הכלולות בהזמנה זו נעוצה בכך שהוועד הממונה לא קיים ביוזמתו בזריזות ראוייה את ההוראות שהיו כלולות בפסה"ד מיום 11.5.07.

11.     התוצאה היא, שאני מורה לוועד הממונה לנקוט ללא דיחוי בכל הצעדים הדרושים והיעילים לאימוץ ההזמנה לאסיפת המורשון לתאריך: 20.5.07 בשעה: 19:00 הכלולה במכתב מנכ"ל האגודה ביום 13.5.07. ככל שנעשו צעדים לביטול או לשינוי הזמנה זו, הרי אני מבטל אותם בזאת.

12.     בשים לב לכך, שלא היתה כל הצדקה להתנגדות לזימון מוקדם של אסיפת המורשון ובודאי שלא היתה הצדקה לנקיטה בצעדים של ביטול הזמנה אחרי שהוצאה ע"י מנכ"ל האגודה, אני מחייב את המשיבים 1,2 ו-4, ביחד ולחוד, לשלם לתובעים-המבקשים את הוצאות המשפט בהליכים שבפניי וכן שכ"ט עו"ד בסך 10,000 ₪ + מע"מ, להיום.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דרכי תעמולה

 2. הצבעה בפתק ריק

 3. חברות בגוף בוחר

 4. בקשה לדחיית בחירות

 5. הנחיות מבקר המדינה

 6. פסילת תוצאות בחירות

 7. חופש בחירת שם משפחה

 8. הצבעה במעטפות כפולות

 9. פסילת מילים בפתק הצבעה

 10. ביטול בחירות לועד הורים

 11. הצעת חוק בחירות מוקדמות

 12. ייצוג הולם לנשים בבחירות

 13. איסור מתנות בחוק הבחירות

 14. בקשה לביטול תוצאות בחירות

 15. דחיית מועד הבחירות במפלגה

 16. עתירה להכרזה כזוכה בבחירות

 17. ניכוי הוצאות קמפיין בחירות

 18. התפטרות מנכ"ל אחרי הבחירות

 19. חוק הבחירות לגופים ציבוריים

 20. בחירת נשיא המדינה ברוב רגיל

 21. חוק הבחירות דרכי תעמולה 1959

 22. הסרת שלט בחירות ע''י העירייה

 23. הצבעה על ידי אזרחים בחוץ לארץ

 24. עיכוב בחירות למזכיר סניף במפלגה

 25. נייר ממוחזר בפתקי הצבעה בבחירות

 26. סכסוך בין שכנים בבחירות לועד בית

 27. מחלוקת בין רשימות לבחירות בעירייה

 28. הצבעה בבחירות על ידי אזרחים בחו"ל

 29. הזכות להציע מועמד בבחירות מיוחדות

 30. העברת שר מכהונתו סמוך למועד הצבעה

 31. ביטול בחירות חשאיות לנשיאות המדינה

 32. סילוק שלט שהותקן ללא היתר בתקופת בחירות

 33. ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות

 34. תקנות העיריות (בחירות חברי ועדה חקלאית), תשכ''ד-1964

 35. הנחיות המפלגות (ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות), התשס"ז-2007

 36. תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר אופן בחירת פקידים בכירים), התשס''ה-2005

 37. קביעת המפלגות (המועד להגשת הדו"ח המסכם על בחירות מקדימות ואופן פרסומו), התשנ"ו-1996

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון