היפוך סדר הבאת הראיות
היפוך סדר הבאת הראיות

להלן החלטה בנושא היפוך סדר הבאת הראיות:

החלטה

1.     בפניי בקשה שהוגשה על ידי בנק המזרחי טפחות בע"מ (להלן: "התובע") להורות על היפוך סדר הבאת הראיות מכוח תקנה 159 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות") באופן שהערבים גב' פסחוב אסנת, מר פסחוב יעקב ומר פסחוב אדוארד (להלן: "הנתבעים") יהיו ראשונים להביא ראיותיהם וטיעוניהם ואילו התובע יהיה שני לעשות כן.

2.     התובע טוען בבקשתו המפורטת כי כל טענות ההגנה של הנתבעים אינן אלא טענות הודאה והדחה שעה שהנתבעים לא חלקו על עצם עובדת כריתתו של הסכם ההלוואה וההתחייבויות שנכללו בחובו.

3.     הנתבעים מתנגדים לבקשה וטוענים כי טענת התובע לפיה כל טענות הנתבעים מתמצות בטענות הודאה והדחה הינה חסרת שחר.

4.     טענת "הודאה והדחה" הינה חריג לכלל היסוד לפיו נטל ההוכחה ונטל הבאת הראיות לגבי כל אחד ואחד מהיסודות המהווים את עילת התביעה מוטל על התובע.

     טענת "הודאה והדחה" מכוח תקנה 159 לתקנות מתקיימת אך ורק במקרה בו הנתבע מודה במסגרת הגנתו בכל היסודות המהווים את עילת התביעה, אלא שהנתבע מתגונן נגד התביעה באמצעות טיעון נוסף, חיצוני ליסודות עילת התביעה.

     ביהמ"ש העליון בע"א 748/88 בנק צפון אמריקה בע"מ (בפירוק) נ' יוחנן רכטשפר ואח', פ"ד מה(4), 696, עמ' 701, הבהיר כי מקום שהנתבע אינו מודה בכל יסודות עילת התביעה נגדו, אזי טענת ההודאה וההדחה כנגדו נדחית וכך גם בע"א 1061/04 - עיריית באר-שבע נ' י.י.ר.א. חברה לשירותים בע"מ (בפירוק זמני) ואח', תק-על 2006(1), 4609, בעמ' 4615, שם שב ביהמ"ש העליון והדגיש כדלקמן:

"הודאה זו אינה בבחינת טענת הודאה והדחה, המעבירה את נטל השכנוע אל המערערת. זאת, משום שהמערערת לא הודתה בעילת הבקשה - הפרת הצו, והרי "אין הטענה בבחינת הודאה והדחה אלא אם הודה הנתבע בכל עובדות העילה".

וראה גם דברי כב' הנשיאה ב. גילאור בת.א. 53/02 B. SOHTRIK SHIPPING & AGANCIES SERVICES LTD. נ' האניה רינה ואח', פרסום נבו.

5.     יסודות עילת התביעה של התובע כנגד הנתבעים שהינם ערבים כעולה מכתב התביעה הינם היסודות המצטברים כדלהלן:

א.     הלווים חתמו על חוזה ההלוואה עם התובע וקיבלו במסגרתו את כספי ההלוואה.

ב.     הלווים הפרו את תנאי הסכם ההלוואה.

ג.     התובע העמיד כדין את יתרת ההלוואה לפרעון מיידי ו/או ביטל כדין את הסכם ההלוואה.

ד.     קיים חוזה ערבות כדין ובר תוקף בין הנתבעים והתובע.

ה.     קיים בסיס חוקי הן על בסיס חוזי תקף והן מכוח הוראות הדין הכללי למלוא החיובים הנתבעים על ידי התובע מהנתבעים.

6.     לצורך ביסוס עילת התביעה של התובע צריכים, איפוא, להתקיים כל חמשת היסודות המפורטים לעיל. פועל יוצא מכך שללא הודאה של הנתבעים בכל חמשת יסודות עילת התביעה של התובע כאמור לעיל, אין בסיס לטענת התובע ביחס לטענת ההודאה וההדחה.
7.     מעיון בבקשת הרשות להתגונן המפורטת שהוגשה על ידי הנתבעים עולה כי הנתבעים כופרים בקיומו ובתוקפו של חוזה הערבות לנוכח הפרת דיני הערבות מצידו של הבנק בהחתמת הערבים על ערבותם וכן הם כופרים בחוקיות העמדת הלוואת הלווים לפרעון מיידי כמפורט בתצהיר מר הלפרין, מנהל סניף כרמיאל של התובע בזמן הרלבנטי. כן כופרים הנתבעים בחיובים שהוטלו עליהם על ידי התובע ובשיעורי הריבית שהוחלו ואשר גיבשו את סכום החוב הנתבע בתביעה.

8.     למעשה בקשת התובע מבוססת על ההנחה כי די בהודאה של ערבים בדבר קיומו של הסכם הלוואה ובחתימתם על הסכם ערבות כדי לגבש את טענת ההודאה וההדחה הנטענת על ידם. עמדה זו של התובע אינה נכונה, שכן טענת ההודאה וההדחה היתה מתגבשת אילו היו הנתבעים מודים בכל חמשת יסודות עילת התביעה כמפורט לעיל, קרי: לו היו הנתבעים מודים בעצם תוקפו של הסכם הערבות, בחוקיות העמדת הלוואת הלווים לפרעון מיידי שהינה בסיס לתביעת התובע ובגובה החיובים שהוטלו עליהם בגדר סכום התביעה. אז ורק אז ניתן היה לראות בנתבעים כמי שמודים בתביעה ואולם לא כך הם פני הדברים.

9.     לאור כל האמור ראיתי לדחות את בקשת התובע.

10.     אני מורה כי העדויות הראשיות תוגשנה בדרך של תצהיר ובהעדר החלטה אחרת על המצהירים להופיע לביהמ"ש למועד שיקבע להוכחות.

א.      סדר הגשת התצהירים הוא כמפורט להלן:
     ב"כ התובע יגיש תצהירי עדיו תוך 60 יום מהיום.
     ב"כ הנתבעים יגיש תצהירי עדיו תוך 60 יום לאחר מכן.
     ימי הפגרה יבואו במניין הימים.

ב.     לתצהירי העדים יצורף תיק מסמכים אשר בדעת הצדדים להפכם למוצגים בתיק. כן יציין כל אחד מבעלי הדין את מספר העדים שעדותם אינה יכולה להיות מוגשת בתצהיר.
ג.      כל אחד מבעלי הדין ימציא העתק מתצהירי עדיו ומתיק המסמכים, לרבות הודעתו לביהמ"ש, ישירות לבעל הדין האחר.

ד.      שום דבר האמור בתצהירי הצדדים לא יחרוג מגדר העובדות שהמצהירים יכולים להעיד עליהן מידיעתם האישית, ולתצהירים יצורפו אך ורק מסמכים אשר ניתן היה להגישם באמצעות המצהירים אילו היו מוסרים עדותם בעל פה במהלך המשפט.

ה.     צד הסבור שבתצהירי הצד שכנגד נכללו הצהרות או שצורפו להם מסמכים, בניגוד לדיני הראיות, יהיה רשאי להשמיע התנגדויותיו בפתח הישיבה הבאה.

ו.     הצדדים לא יהיו רשאים להעיד עדים אשר ניתן היה לקבל את עדויותיהם הראשיות בתצהירים.

ז.     יש לבצע את תשלום מחצית האגרה השניה קודם למועד שנקבע להוכחות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ראיות לכאורה

 2. מהי רשומה מוסדית ?

 3. הבאת ראיות לסתור

 4. בקשה לפסילת ראיות

 5. עתירה לגילוי ראיה

 6. ראיות נוספות בערעור

 7. השתהות בניהול הליכים

 8. ראיות מהימנות לכאורה

 9. נטל הראיה בדיני מיסים

 10. היפוך סדר הבאת הראיות

 11. שטר המטען כראיה לכאורה

 12. בקשה להבאת ראיה מפריכה

 13. הצגת כרטיס נוכחות כראיה

 14. בקשה להגשת ראיות נוספות

 15. עתירה לגילוי ראיה חסויה

 16. הגשת ראיות נוספות בערעור

 17. ראייה חדשה לפי חוק הנכים

 18. סדר הבאת הראיות בערעור מס

 19. היפוך נטל הראיה בערעור מס

 20. ערר על ראיות לכאורה למעצר

 21. הגשת ראיות באיחור משפט פלילי

 22. הגשת ראיות חדשות לאחר פסק דין

 23. האם חוות דעת מהווה ראיה חדשה

 24. השמדת ראיות בזמן חיפוש משטרתי

 25. הגשת ראיות לבית המשפט ללא אישור

 26. ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 27. זיכוי עקב נזק ראייתי במשפט הפלילי

 28. האם דו''ח מבקר המדינה ראיה קבילה

 29. משקל ראייתי של חתימה על תעודות משלוח

 30. דחיית מועד הוכחות - צירוף ראיות נוספות

 31. בקשה להבאת ראיות לסתור קביעת ביטוח לאומי

 32. תקנות הראיות (שכר עורך-דין), תשל''ח-1978

 33. חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), תשט"ו-1955

 34. תקנות לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים),תשט''ז-1956

 35. רישום במשרד הרישוי הוא דקלרטיבי בלבד ואינו מהווה ראיה

 36. חוק לתיקון דיני הראיות (אזהרת עדים וביטול שבועה), תש"ם-1980

 37. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון