הוראת בית משפט להפקיד פיקדון
הוראת בית משפט להפקיד פיקדון

להלן החלטה בנושא הוראת בית משפט להפקיד פיקדון:

החלטה

השאלה הצריכה הכרעה בגדר החלטה זו היא שאלת סמכותו של בית המשפט, המבטל פסק דין שניתן, להורות מיוזמתו לנתבע לשוב ולהפקיד בקופת בית המשפט פיקדון כספי בו הותנתה קבלת התנגדותו לביצוע שטר.

תמצית העובדות הרלבנטיות
התובענה שבפניי הינה תובענה שטרית. ראשיתה בבקשה לביצוע שטר (שיק) ע"ס 100,000 ₪ שזמן פרעונו 16.2.06, שהוגשה ללשכת ההוצל"פ. לאחר דיון בהתנגדותו של הנתבע, הוחלט לקבל ההתנגדות לגבי סך של 50,000 ₪, בתנאי שהנתבע יפקיד בקופת בית המשפט 50,000 ₪. לגבי יתרת הסכום, נתקבלה ההתנגדות ללא תנאי (החלטת הרשם צ'כנוביץ מיום 3.7.06). התובעת הגישה ערעור על החלטה זו (בש"א 170100/06). במסגרת הדיון בערעור הסכימו הפרקליטים בין היתר כי "תינתן למשיב רשות להתגונן לגבי הסך של 50,000 ₪ כנגד הפקדת מזומן או ערבות בנקאית צמודה בסך 60,000 ₪ לא יאוחר מיום 17.10.06". להסכמה זו ניתן תוקף של פסק דין על ידי כב' סגנית הנשיאה, השופטת אלמגור, ביום 5.10.06. הסכום האמור הופקד במועד.
ביום 22.10.06 קויימה ישיבת קדם משפט. ב"כ התובעת לא התייצב. על כן, נמחקה התובענה והפיקדון שהפקיד הנתבע - הוחזר לו באמצעות בא כוחו. לאחר מכן, ביקש ב"כ התובעת לבטל את פסק הדין מיום 22.10.06. בקשתו נתקבלה.

הבקשה העומדת לדיון
ב"כ התובעת עתר - לאחר מכן - להורות לנתבע להשיב לקופת בית המשפט את הסך של 60,000 ₪. הנתבע מתנגד להשבה. לטעמו, משניתן פסק הדין ביום 22.10.06, פקעו כל הצווים הזמניים שניתנו במהלך הדיון. ביטול פסק הדין אינו מחייה את הסעדים הזמניים או צווי ביניים ולבטח לא את חובת הפקדת העירבון. יש צורך בהחלטה לשם החייאתה ויש צורך בבקשה מתאימה. כל עוד לא הוגשה בקשה לחיוב בהפקדת עירבון, אין ביהמ"ש מוסמך להורות מיוזמתו על ההפקדה.

ההכרעה
אני סבור כי על הנתבע להשיב את הסכום של 60,000 ₪ לקופת בית המשפט. שני טעמים עימדי.
ראשית, כבר ביום 4.12.06, עת החלטתי לבטל את פסק הדין מיום 22.10.06, קבעתי כי "... הפיקדון בסך 60,000 ₪ יישאר בקופת בית המשפט ואם הוחזר למשיב - יש להשיבו לתיק לאחר ביטול פסה"ד ולא יאוחר מ - 15 יום לאחר תשלום ההוצאות" שנפסקו לחובת התובעת בשל אי התייצבותה לישיבת 22.10.06. הוצאות אלה שולמו ביום 21.2.07, לאחר הארכת מועד התשלום. חרף זאת, לא בוצעה ההפקדה. סברתי כי אין צורך להיזקק פעם נוספת לעניין זה של השבת הפיקדון, אך נדרשתי לו על מנת להסיר ספק כלשהו שאפשר ונתעורר אצל הנתבע בדבר חובתו לבצע ההפקדה.
על מנת להפיס את דעתו של ב"כ הנתבע, אשר סבר כי בלא בקשה מפורשת, איני מוסמך להורות על השבת הפיקדון לקופת בית המשפט, אציין כי תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984, מורה כי בית המשפט הדן בבקשה לבטל החלטה שניתנה על פי צד אחד (ואף פסק דין במשמע), רשאי להורות על הביטול " ... בתנאים שייראו לו בדבר הוצאות או בעניינים אחרים ..." (ההדגשות - שלי. מ' י'). מכאן, שמוסמך בית המשפט אף להשיב לחיים את חובת ההפקדה אשר היוותה תנאי מוקדם לקבלת ההתנגדות (בחלקה). כך עשיתי עת ביטלתי את פסק הדין, בהחלטתי מיום 4.12.06.
שנית, אין חולק כי הסכום של 60,000 ₪ הופקד בעקבות הסכמת הצדדים מיום 5.10.06, כאמור. הסכמה זו לא עברה ובטלה מן העולם. עם ביטולו של פסק הדין מיום 22.10.06, שב התיק למסלולו. קבלת ההתנגדות הותנתה (בחלקה) בהפקדה, על דעת בעלי הדין. משכך, אף חובת ההפקדה שבה לחיים. אף לו אמצתי את עמדת ב"כ הנתבע, לפיה יש צורך בבקשה מפורשת לשם כך (ודעתי שונה), קיימא לן הבקשה מיום 22.2.07 שהגיש ב"כ התובעת. לשון אחר: גם אם חובת ההפקדה לא הייתה שבה לחיים עם ביטול הפסק (ועם החלטתי מיום 4.12.06), הרי שבעקבות בקשת התובעת יש להורות על השבתה לחיים של חובת ההפקדה (שהיא, כזכור, חובה הסכמית, לה ניתן תוקף של פסק דין).

על כן, אני מורה כי הנתבע יפקיד בקופת בית המשפט את הסך של 60,000 ₪, לא יאוחר מיום 20.5.07, שאחרת - לא יורשה להישמע בטענותיו ביחס לסך של 50,000 ₪.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ידיד בית המשפט

 2. חזרה מהסכמה בבית משפט

 3. קבילות קלטת בבית משפט

 4. פקודת בתי-המשפט, 1940

 5. סעיף 78 לחוק בתי המשפט

 6. מימון מתורגמן בבית המשפט

 7. סעיף 79ב לחוק בתי המשפט

 8. סעיף 79א לחוק בתי המשפט

 9. וידאו קונפרנס בבית משפט

 10. רפורמה במערכת בתי המשפט

 11. יוזמה פסולה של בית המשפט

 12. ציטוט משפטי מטעה בבית המשפט

 13. הוראת בית משפט להפקיד פיקדון

 14. הגשת 3 בקשות שונות לבית המשפט

 15. ספירת ימים בבית משפט - יום שבת

 16. פטירה לאחר הגשת בקשה לבית המשפט

 17. ביקורת שיפוטית על טריבונל פנימי

 18. הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט

 19. בעיות מפרקים אצל קלדנית בית משפט

 20. פיקוח על מחירים על ידי בית המשפט

 21. בקשה לבית המשפט להעברת אדם לבית אבות

 22. חוק בתי המשפט נוסח משולב התשמ"ד 1984

 23. תקנות בתי המשפט (מזכירות), התשס''ה – 2004

 24. תקנות בתי המשפט (משמרת שניה), התשס''ד-2004

 25. תקנות בתי המשפט (הנהלת בתי המשפט), התשס''ח-2008

 26. צו בתי-המשפט (הקמת בית-משפט מחוזי נצרת), תשכ"ט-1968

 27. צו בתי המשפט (הקמת בית משפט מחוזי מרכז), התשס״ז-2007

 28. צו בתי המשפט (הקמת מחלקות לניתוב תיקים), התשס"ג-2003

 29. צו בתי המשפט (הקמת בית משפט מחוזי באר-שבע), התשכ"ה-1965

 30. צו בתי-המשפט (הקמת בתי-משפט שלום ואיזור שיפוטם), תש"ך-1960

 31. צו בתי המשפט (בתי משפט לעניינים מקומיים - הקמה והסמכה), התשמ"ג-1983

 32. תקנות בית משפט (העברת ענינים מבית משפט מחוזי אל בית משפט שלום) תש''ם-1980

 33. צו בתי-משפט (הוראות-מעבר) (אזורי-השיפוט של בתי-המשפט המחוזיים), תשי"ד-1954

 34. תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי דין דתיים), התשמ''ו - 1986

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון