הארכת מועד להשלמת הליכים מקדמיים

בית המשפט ציין כי הארכת המועד שקבע בית המשפט בסוגית גילוי המסמכים, העיון והתשובות לשאלון אפשרית מכוח תקנה 143(3) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984, גם בשלב קדם המשפט ובשונה מלוח הזמנים שנקבע בתקנה 120 שם.


להלן החלטה בנושא הארכת מועד להשלמת הליכים מקדמיים:

החלטה

יש להכריע בקיום הליכים מקדמיים בתיק זה.

ההליכים הנחוצים לתובע:

התובע עתר במסגרת הבש"א, ובמהלך ישיבת קדם המשפט שהתקיימה היום בפני, להשלמת הליכים כדלקמן:

א.     גילוי מסמכים כללי וספציפי.
ב.     תשובות מלאות לשאלון.
ג.     פרטים נוספים.

לבקשות הוגשה תגובה ונשמעו טיעונים בעל פה היום.
לאחר עיון הנני להכריע.

גילוי מסמכים כללי וספציפי:
לאחר עיון בבקשה ובתשובה דומה כי לא נותר אלא להורות על דו"ח מסירת הרכב.
יתר המסמכים גולו.
ראיתי בתגובה כי הנתבעת טוענת כי דו"ח מסירת הרכב לא אותר על ידה. הנתבעת אף הגישה תצהיר של מר ארז טרופן, מנהל התפעול והשיווק. המצהיר טען בסעיף 5 שם, כי הנתבעת אינה מצליחה לאתר את דו"ח מסירת הרכב.
מכאן, הנתבעת עמדה בחיוביה בסוגיה זו של גילוי מסמכים.
רכיב זה של הבקשה נדחה.

תשובות לשאלון:
אני קובעת כי המצהיר מר ועקנין, הוא הגורם הראוי למסור תצהיר בשם הנתבעת, נוכח התפקוד שמילא במועד הרלוונטי אצלה.
אשר לשאלות להן נתבקשה השלמה, אני קובעת, כי אין מקום להשלמת השאלות, מעבר לתשובה לשאלה 2.
את התשובה לשאלה 2, יש להשלים תוך 30 יום מהמסירה של החלטה זו.
ימי הפגרה יבואו במניין הימים.
הואיל ומר ועקנין אינו עובד יותר אצל הנתבעת, ניתן למסור תשובה לשאלה זו ע"י מצהיר אחר.

פרטים נוספים:
בישיבת היום ביקש התובע כי הנתבעת תמסור פרטים נוספים לנטען בסעיף 17.1 לכתב ההגנה, טענת הטעות.
בחנתי את סעיף 17.1 לכתב ההגנה, מצאתי כי אין מקום להורות על השלמת פרטים נוספים בעניין זה.
ברצות התובע יוכל להעמיק בסוגיה זו במסגרת חקירות שכנגד על תצהירי הנתבעת לכשיוגשו.
ההליכים הנחוצים לנתבעת:

במסגרת תגובתה לבש"א עתרה הנתבעת להשלמת הליכים מקדמיים.
התובע גרס בישיבת היום, כי אין מקום לכך שהנתבעת תנצל את הבמה שהוא עצמו העניק לה, הבש"א שהוא הגיש, כדי להגיש במסגרת התגובה לבש"א עתירות משלה.
פורמאלית, יש ממש בגירסת התובע.
ברם, עניינית, אינני רואה מקום להורות לנתבעת להגיש בקשה נפרדת לאחר שעמדתה פורטה כדבעי בכתב התגובה ואף ניתנה לתובע אפשרות להגיב במסגרת כתב התשובה לתגובה, אפשרות שנוצלה על ידו.
להיפך, הנתבעת היא שבחרה לגרוע מזכויותיה הדיוניות, שכן אם היתה מגישה בקשה נפרדת, היתה יכולה להשיב לתגובה, דבר שנמנע ממנה במתכונת הנוכחית.

במישור הענייני, עתרה הנתבעת למתן תשובות לשאלון וגילוי מסמכים כללי וספציפי.
בסעיפים 4 ו- 5 לתגובה, אומרת הנתבעת, כי: "בעניין זה פיתח המבקש תיאוריה מעניינת (ואף קבע הלכה חדשה) לפיה הוא פטור מלהשיב על השאלון ומלגלות את מסמכיו".
במסגרת התשובה לתגובה, גרס ב"כ התובע, כי מאחר והנתבעת לא מילאה את חובותיה הדיוניות ולא שלחה דרישות עד ליום 21.12.06 (נכתב בטעות 21.12.07), פטור הוא מלמלא אחר אותן דרישות.

עסקינן במועד שנקבע ע"י בית המשפט והוא זה אשר רשאי להאריכו.
בהחלטתי מיום 10.12.06 היתרתי הארכת המועד למשלוח דרישות.
מבלי לעקוב בצורה דקדקנית אחר לוח הזמנים אומר, כי גם סטייה קלה מאותו לוח זמנים עדיין אינה מצדיקה סרוב גורף למסור גילוי מסמכים ותשובות לשאלון.
הדווקנות בה עומד ב"כ התובע על קבלת מענה לדרישותיו, מלמדת על חשיבות ההליך כלפי כל הצדדים.
אין זה ראוי כי התובע ימנע מהנתבעת להיערך למשפט כדבעי ולא ימסור תשובות לשאלון וגילוי מסמכים כנדרש וכראוי.

ראו דברי כבוד השופט גרוניס ברעא 0745 / 4234 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' רונית פלץ [פדאור (לא פורסם) 05 (19) 356], עמוד 2:

"המטרה של הליכי גילוי ועיון הינה להביא לכך שההליך העיקרי יתנהל בקלפים גלויים, כאשר כל צד יודע מראש מהם המסמכים שבידי הצד האחר, ואשר יש בהם כדי לחזק את עניינו של הצד האחר או להחליש את עניינו של זה. כך תימנע הפתעה של הצד שכנגד במהלך ההוכחות ויקטן החשש שהפתעה כאמור תוביל לעיכובים בשמיעתו של המשפט (רע"א 4249/98 שמעון סוויסה נ' הכשרת הישוב-חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נה (1) 515, 520). ניהול שלב ההוכחות באופן שכל אחד מבעלי הדין מודע לחומר שבידי יריבו אף יגביר את יכולתו של בית המשפט בחשיפת האמת. ".

זכות גילוי ועיון במסמכים, וקבלת תשובות לשאלון, נגזרת מזכות היסוד של גישה לערכאות.

ראו דברי כבוד השופט טירקל ברע"א 8473/99 כרטיסי אשראי לישראל בע"מ נ' אילן שגב, פד"י נ"ה 1, עמ' 337:

"המקור השני הוא זכות העיון במסמכים הנוגעים לעניין הנדון בבית-המשפט, העומדת בדרך-כלל לבעל-דין בהליך העיקרי (עיינו בתקנות 122-112 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 וכן י' זוסמן סדרי הדין האזרחי [6], בעמ' 443-425). זכות זאת נגזרת מזכות היסוד של הגישה למערכת השיפוטית, הכוללת בחובה גם את הזכות להליך ראוי".


הארכת המועד שקבע בית המשפט בסוגית גילוי המסמכים, העיון והתשובות לשאלון אפשרית מכוח תקנה 143(3) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984, גם בשלב קדם המשפט ובשונה מלוח הזמנים שנקבע בתקנה 120 שם.

ראו פסק דינה של כבוד השופטת בן-פורת, ברע 84 / 241 מגיד עטאללה נ' UNIVERSAL PICTURES INC ואח' לח (2) 643,:

"האמור בתקנה 135 לתקנות סדר הדין האזרחי אינו נוגע לסמכויותיו של שופט המנהל קדם-משפט, ואינו בא כדי להצר את סמכויותיו בבואו ליתן החלטות, כולל לגבי שאלון או גילוי מסמכים, לשם קיצור וייעול הדיון או חיסכון בהוצאות...."

אשר על כן, אני מורה לתובע להשיב על השאלון ולבצע גילוי כללי וספציפי לרבות מתן עיון במסמכים, לידי ב"כ הנתבעת וזאת תוך 30 יום מהיום.
ימי הפגרה יבואו במניין הימים.

הגשת תצהירים:

כדי לקדם את התיק לגופו, אני מורה בזאת, כי יוגשו תצהירי עדות ראשית, לאחר שיושלמו ההליכים המקדמיים כפי שהוריתי לעיל בהחלטה זו.

תצהירי התובע יוגשו עד ליום 15.10.07, עם עותק במישרין לצד שכנגד.
תצהירי הנתבעת יוגשו 45 יום לאחר מכן, עם עותק במישרין לצד שכנגד.

ישיבת קדם המשפט תקוים על יסוד התצהירים, כפי שנקבע בישיבת היום, ביום 20.12.07 בשעה 12:40.
עד אז יבחנו הצדדים את הצעת הפשרה כפי שהביא בפניהם היום בית המשפט.
סיכום:

בקשת התובע נדחית למעט הצורך להשלים תשובה בשאלון, סעיף 2.
אפשר והמצהיר לא יהיה מר ועקנין.
בקשת הנתבעת מתקבלת במלואה.
ניתנו הוראות להגשת תצהירים.

בשלב זה, ישא כל צד בהוצאותיו.

ישיבת קדם משפט תתקיים על יסוד התצהירים ביום 20.12.07 בשעה 12:40.

אצפה לשמוע עמדות ה צדדים גם בעניין הצעת הפשרה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הארכת מועד תביעת חוב

 2. הארכת מועד בגלל חופשה

 3. טעם מיוחד להארכת מועד

 4. הארכת מועד להגשת ערעור

 5. הארכת מועדים בבתי המשפט

 6. הארכת מועד להגשת התנגדות

 7. הארכת מועד בגלל טעות בדין

 8. הארכת מועד להגשת תביעת חוב

 9. הארכת מועד להישפט על דוחות

 10. הארכת מועד בגלל טעות משרדית

 11. חוק הארכת מועדים, תשל"ה-1974

 12. סיכויי הערעור בבקשה להארכת מועד

 13. הארכת מועד תשלום שנקבע בפסק דין

 14. הארכת מועד להישפט עקב מעבר דירה

 15. הארכת מועד להשלמת הליכים מקדמיים

 16. הארכת מועד לביצוע צו הפסקת שימוש

 17. בקשה להארכת מועד להגשת תביעת חוב

 18. טעם מיוחד להארכת מועד להגשת ערעור

 19. הארכת המועד להגשת דו"ח מבקר המדינה

 20. בקשה להארכת מועד להגשת תביעה שכנגד

 21. הארכת מועד ערעור המפקח על המקרקעין

 22. הארכת מועד להגשת ערעור בשל מצב רפואי

 23. אי התנגדות ועדת ערר לבקשה להארכת מועד

 24. בקשה להארכת מועד להגשת ערעור מס הכנסה

 25. באילו מקרים בית המשפט מאשר הארכת מועד

 26. אי ידיעת העובדות - הארכת מועד התיישנות

 27. הארכת מועד בגין כשלון משא ומתן בין הצדדים

 28. תקנות הארכת מועדים (סדרי הדין), תשל''ד-1974

 29. תקנות הארכת מועדים (סייגים לתחולת החוק), תשל''ז-1977

 30. בקשה להארכת מועד להגשת ערר בטענה כי הערר הוגש לכתובת בלתי נכונה

 31. תקנות הארכת מועדים (הסדרים לפרעונם של תשלומים נדחים), תשל''ד-1974

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון