דחיית תביעה בשל אי הפקדת ערבות
דחיית תביעה בשל אי הפקדת ערבות

להלן פסק דין בנושא דחיית תביעה בשל אי הפקדת ערבות:

פסק דין

1.     התובעת הגישה תובענה כנגד הנתבעים בנימוק כי הפרו זכויות יוצרים וסימן מסחרי שלה. בכתב התביעה עתרה התובעת ליתן צו מניעה קבוע כנגד הנתבעים האוסר עליהם לעסוק בסחר ושיווק של קלטות אודיו ותקליטורי שמע הכוללים שירי זמר בערבית והמופקים על ידי חברת "כותאנא" וחברת "אלחיול" שמושבן בסעודיה. כן ביקשה התובעת להורות לנתבעים להגיש חשבונות.
טענתה המרכזית של התובעת היא, כי הינה בעלת הזכויות הבלעדית להעתקה ולהפצה של יצירות אלה בארץ.

2.     הנתבעים הגישו כתבי הגנה ובמסגרתם דחו טענות התובעת.

3.     התיק הועבר להליך של גישור אשר לא סייע, למרבה הצער, להביא הצדדים לידי הסכמה.

4.     במהלך הדיונים המקדמיים בתובענה נמחקו הנתבעים 8, 10 ו- 12.

5.     התובעת והנתבעים הנותרים הגישו תצהירי עדות ראשית מטעמם.

6.     ביום 10.9.07, במהלך חקירתו הנגדית של מנהל התובעת, הסתבר, כי התובעת הפסיקה את פעילותה בחודש אפריל 2007 (פר' עמ' 7 ש' 7). לאור זאת עתרו ב"כ הנתבעים להורות לתובעת ליתן ערובה לתשלום הוצאותיהם על פי תקנה 519 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. בהחלטה מאותו מועד, לאחר שניתנה לצדדים הזדמנות לטעון טענותיהם, הוריתי לתובעת להפקיד ערבות בנקאית צמודה על סך 100,000 ₪ לא יאוחר מיום 24.9.07 (שם, עמ' 8, ש' 16-29). שמיעת הראיות מטעם הצדדים נסתיימה באותו יום וניתן צו לסיכומים בכתב.

7.א.     התובעת לא הפקידה הערובה האמורה והנתבעים 1, 2 ו- 7 עתרו ביום 1.10.07 בבקשה להורות על דחיית התביעה או מחיקתה, ולחייב את התובעת בהוצאות משפט לדוגמא ובשכר טרחת עורך דין בצירוף מע"מ (בש"א 7108/07).
ב.      בתגובה לבקשה זו הודה ב"כ התובעת כי התובעת אכן טרם הפקידה הערבות הבנקאית. לטענת התובעת אי ההפקדה נבעה מקשיים טכניים ועיכובים מצד הבנק. בית המשפט התבקש לדחות המועד להגשת הערבות ביחד עם סיכומי התובעת.
ג.      ביום 11.10.07 נעניתי לבקשת התובעת.

8.א.     על התובעת היה להגיש סיכומי טענותיה עד ליום 20.10.07 (פר' עמ' 33, ש' 23). הסיכומים לא הוגשו במועד שנקבע.
ב.      ביום 20.11.07 וביום 21.11.07 עתרו הנתבעים בפעם נוספת, בשתי בקשות נפרדות
לדחיית התובענה (בש"א 7825/07 ו- 7830/07).
ג.      רק ביום 2.12.07 הגישה התובעת סיכומיה. בנוסף הגישה תגובה לבקשת הנתבעים
לדחיית התובענה. לדברי ב"כ התובעת מסיבות אישיות ועקב לחץ בעבודה היה זקוק לאורכה להשלמת הסיכומים, ועל כן עתר להאריך המועד להגשתם עד לאותו מועד. לענין הערבות הבנקאית נאמר, כי הוא שוקד יחד עם מנהל התובעת להוצאתה מהבנק בימים הקרובים.
ד.      בתגובה לכך ביקשה ב"כ הנתבעים 3-16, 9 ו- 13, ביום 4.12.07, לדחות בקשת התובעת להאריך המועד להגשת הסיכומים ולהורות על משיכת סיכומי התובעת עד לאחר הפקדת הערבות שתופקד בקופת בית המשפט לא יאוחר מיום 10.12.07.
ה.      במענה לתגובה אחרונה זו הודיע ב"כ התובעת ביום 12.12.07, כי הינו מפנה לנימוקים שניתנו לאי הפקדת הערבות וביקש כי בית המשפט ייתן החלטה פורמאלית לענין קבלת הסיכומים "ולעניין הפקדת הערבות לשם תוכל התובעת להפקידה".
ו.      בהחלטה מיום 13.12.07 כתבתי כי בקשתו האחרונה של ב"כ התובעת הינה "היתממות גרידא", ומכל מקום, למען הסר ספק איפשרתי לתובעת להפקיד הערבות בקופת בית המשפט עד ליום 17.12.07 בשעה 13:00, ואם לא ייעשה כן תידחה התובענה.

9.     ביום 17.12.07 בשעת אחר הצהריים הגיש ב"כ הנתבעים 1, 2 ו- 7 בקשה נוספת לדחיית התובענה.

10.     עד למועד כתיבת פסק דין זה לא הופקדה הערבות. מסקירת השתלשלות העניינים עולה, כי על אף הארכות שניתנו לתובעת, לא עלה בידה להפקיד הערבות שנקבעה להבטחת הוצאות הנתבעים.

11.     לפיכך, על יסוד האמור בבקשה 519(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984, הנני דוחה את התובענה.

12.     התובעת תישא בהוצאות הנתבעים, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום ההוצאה ועד לתשלום המלא בפועל. בנוסף, תישא התובעת בשכר טרחת עורכי דין הנתבעים כדלקמן:
     לנתבעים 1, 2 ו- 7, באמצעות ב"כ עוה"ד אביחי ברטנובסקי - בסך של 20,000 ₪ בצירוף מע"מ.
לנתבעים 3-6, 9 ו- 13, באמצעות ב"כ עוה"ד ליאורית דניאל, בסך של 20,000 ₪ בצירוף מע"מ.
לנתבע 11 באמצעות ב"כ עוה"ד מני בשיר, בסך של 20,000 ₪ בצירוף מע"מ.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי ערבות ?

 2. ערבות בדק

 3. ערבות לשטר

 4. נסיבות מיוחדות

 5. איך מבטלים ערבות ?

 6. ערבות אוטונומית

 7. חובת הודעה לערב

 8. ערבות אישית לחברה

 9. ערבות להסכם ליסינג

 10. עיכוב מימוש הערבות

 11. סעיף 5 לחוק הערבות

 12. סעיף 26 לחוק הערבות

 13. מיצוי הליכים נגד ערב

 14. סירוב לחתום על ערבות

 15. הכחשת חתימה על ערבות

 16. מימוש ערבות ללא התראה

 17. שינוי נוסח ערבות מכרז

 18. כתב ערבות בלתי מוגבלת

 19. ערבות בלתי מוגבל בסכום

 20. גמירות דעת בחוזה ערבות

 21. חוק הערבות, תשכ"ז-1967

 22. חתימה תחת מחאה על ערבות

 23. הוכחת ערבות אישית לחברה

 24. ערבות בחתימה על גב השיק

 25. ערבות להלוואה חוץ בנקאית

 26. הכחשת חתימה על ערבות לחברה

 27. שינוי תנאי ערבות ללא הסכמה

 28. תקנות הערבות, התשנ''ח-1998

 29. סירוב לחתום על ערבות אישית

 30. ערבות מתמדת ללא הגבלה בסכום

 31. הפקדת ערבות לפני קריסת חברה

 32. טענת זיוף חתימה על כתב ערבות

 33. חתימה על ערבות בסניף בנק אחר

 34. ביטול ערבות אישית בלתי מוגבלת

 35. חתימה על ערבות בלי לדעת עברית

 36. דחיית תביעה בשל אי הפקדת ערבות

 37. כתב ערבות מוגבל בזמן (למשך שנה)

 38. ערבות אישית של מנהל תפעול בחברה

 39. חשיבות ערבות אישית בחוזה עם חברה

 40. תביעה נגד משכיר בגין מימוש ערבות

 41. כתב ערבות מתמדת בלתי מוגבלת בסכום

 42. חוק ערבויות מטעם המדינה, תשי"ח-1958

 43. ערבות המדינה להלוואה בחוק מימון מפלגות

 44. סעיף 5 לחוק הערבות - השפעת שינוי חוב על ערב

 45. נטען כי כתב הערבות בוטל בהסכמה עקב יציאה מניהול החברה

 46. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (ערבויות להסכמים) תשט''ו-1955

 47. חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות, תשט"ז-1956

 48. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (ערבויות למילוות לנכים), תשי''ד-1954

 49. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון