דחיית בקשה לפטור מאגרה

להלן החלטה בנושא דחיית בקשה לפטור מאגרה:

החלטה

1.     בפניי בקשת המבקשים לפטור אותם מתשלום אגרת בית משפט.

2.     המבקשים הינם הורי המנוחה (צויינה כמבקשת מס' 1), אשר נפטרה כתוצאה מדלקת ריאות נגיפית.

הערעור נסוב על פסק דינו של בית משפט השלום בעפולה, לפיו קבע בית המשפט כי אירוע
פטירתה של המנוחה אינו נכלל במסגרת הכיסוי הביטוחי של פוליסת ביטוח תאונות      אישיות לתלמידים בו בוטחה המנוחה אצל המשיבה.

3.     המבקש מס' 2, אבי המנוחה, טוען למצב בריאותי קשה, אשר בגינו אינו יכול לעבוד.
המבקש הציג אישור מל"ל, אשר קבע לו דרגת אי כושר באופן זמני של 75% עד ליום
01/06/07 וזכאותו לקבלת גמלת נכות כללית בסך כ- 4,000 ₪ לחודש.
המבקש טוען כי הוצאותיו החודשיות לאחזקת הבית והמחייה הינן גבוהות בהרבה      מגובה תקבולי הגמלה אותה הוא מקבל.

עוד הציג המבקש אישור המפרט את כל תיקי ההוצל"פ שנפתחו נגדו ואשר התנהלו במסגרת תיק איחוד בגין חובות מעל 1,400,000 ₪, תיק אשר פוזר לאחרונה בגין אי עמידתו בפירעון החוב, בשל חוסר יכולתו הכלכלית לשלם את התשלומים על פיו.

לטענתו, אין לו כל מקור הכנסה נוסף מלבד תקבולי המל"ל ואין לו כל חסכונות או      פקדונות כלשהם בבנקים או בכל מוסד אחר.

הבקשה נתמכה בתצהיר מטעם המבקש מס' 2.

לשאלת סיכויי הערעור, טוענים המבקשים, כי פסק הדין ניתן בניגוד להוראות הפוליסה,      החוק הרלוונטי והפרשנות התכליתית של סעיפי הפוליסה וכי די בכך כדי לקבוע כי סיכויי      הערעור גבוהים. עוד לטענתם, ביהמ"ש השתית את פסק דינו על נימוק שכלל לא נטען      על ידי המשיבה, עת דחה את תביעת המבקשים.

4.     ב"כ היוהמ"ש מתנגדת לבקשה;

לטענתה, הבקשה אינה כוללת את הפירוט הנדרש על פי התקנות והפסיקה לעניין בקשת      פטור מאגרה;

הבקשה נתמכה בתצהירו של המבקש מס' 2 בלבד, כאשר על פי התקנות גם על המבקשת      מס' 3, אם המנוחה, היה להגיש תצהירה כמי אשר טוענת כי אין ביכולתה לשלם אגרה.

עוד טוענת ב"כ היוהמ"ש כי בתצהיר כלל התייחסות לרכוש של המבקשים, אם ישנו.
לטענתה, תצהירו של המבקש מס' 2 אינו מפורט דיו, אינו נתמך במסמכים מתאימים      להוכחת טענותיו ואין בו כדי להרים את נטל ההוכחה המוטל על המבקש פטור מאגרה      כדרישת התקנות.

5.     גם המשיבה מתנגדת למתן פטור מאגרת הערעור;

לטענתה, פסק הדין של ביהמ"ש בעפולה מבוסס היטב וכי הערעור הינו חסר      סיכוי.
ניהול התביעה בבית משפט השלום, גרמה למשיבה נזק כספי שעולה לאין שיעור על סכום
ההוצאות שנפסקו לטובת המשיבה ואשר עד היום לא שולמו על ידי המבקש מס' 2.

6.     בתשובתם מוסיפים המבקשים כי עובדת קיומו של תיק האיחוד בלשכת הוצל"פ הינו פועל יוצא למצבו הכספי, הפיננסי של המבקש מס' 2, לרבות כי אין בבעלותו ובבעלות בת זוגו רכוש, פרט לדירת מגוריהם, כאשר החלטת איחוד נעשית לאחר חקירת יכולת ובדיקה של כל רכושו של המבקש איחוד תיקים.

המבקש מס' 2 תמך תשובתו בתצהיר נוסף, ובו הצהיר כי אין לו כל חשבון בנק וכי קצבת      נכותו מהמל"ל מתקבלת על ידו בסניף הדואר הראשי.

7.     לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה לה הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה לפטור מאגרה      להידחות;

8.     המבקש לא הוכיח כי אין בבעלותו נכסים נוספים פרט לדירת מגוריו.

     להימנעות מהגשת תצהיר מטעם המבקשת מס' 3 יש משקל בנסיבות, בפרט לאור זאת שלא הוצג כל פירוט בעניינה, לרבות לשאלת קיומם של נכסים ו/או זכויות ו/או חשבונות בנק על שמה. נתונים הרלוונטיים בהכרח על מנת שניתן יהיה לבחון את גובה הכנסותיהם, רמת חייהם והיקף נכסיהם הפיננסיים של המבקשים.

המבקש לדוגמא גם לא צירף לבקשתו העתק פרוטוקול חקירת היכולת במסגרת תיק      האיחוד, נתון אשר יכול היה להעיד באם קיים שינוי נסיבות מאז שנת 2004.

כמו כן לא הובאה בפניי ההחלטה לסגירת תיק האיחוד ונימוקיה.

המבקש אף לא הצהיר כראוי באשר לנסיונותיו לגייס כספים מקרובי משפחה וחברים      לתשלום האגרה, ובפרט לאור שיעורה.

     בנסיבות, אין מקום להטיל את עלות האגרה על הקופה הציבורית.

9.     לאחר בחינה ראשונית גם לא רואה לקבוע כי סיכויי הערעור ממשיים.
     
10.     לאור האמור, בהתחשב בכך שהמבקשים לא הוכיחו חוסר יכולת כלכלית לשלם את האגרה ובשים לב לכך שסיכוייהם הלכאוריים של ההליך אינם גבוהים, ראיתי לדחות את הבקשה.

11.     האגרה תשולם תוך 20 ימים מעת המצאת החלטה זו, ולא יימחק ההליך שבכותרת, ללא צורך במתן הודעה נוספת.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דחיית בקשה ללא דיון

 2. דחיית בקשה לזימון עד

 3. דחיית בקשה להקטנת חוב

 4. דחיית בקשה לפטור מאגרה

 5. דחיית בקשה למתן פסק דין

 6. דחיית בקשה לביטול עיקול

 7. דחיית בקשה לתיקון שומות

 8. דחיית בקשה לביצוע בהוצל''פ

 9. דחיית בקשה להישפט על דוחות

 10. דחיית בקשה לקבל רישיון מבטח

 11. דחיית בקשה לביטול כתב אישום

 12. דחיית בקשה למתן פסק דין חלקי

 13. דחיית בקשה לסגירת תיק הוצל''פ

 14. ערעור על דחיית בקשה לעיקול

 15. ערעור על דחיית בקשה מקדמית

 16. הגדלת מקדמות ביטוח לאומי - דחיית בקשה

 17. ערעור על דחיית בקשה לביטול צו עיקול זמני

 18. דחיית בקשה להחזר מע''מ ע''י ראש ההוצל''פ

 19. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון