גילוי מסמכים בבית המשפט
גילוי מסמכים בבית המשפט

המטרה של גילוי מסמכים בבית המשפט הינה חשיפת האמת וגילוי מרבי של האמת. בית המשפט יטה ליתן צו לגילוי מסמכים אשר הינם רלוונטיים לשאלות השנויות במחלוקת בין הצדדים וייתן צו לגילוי מסמכים במקרים בהם יש בכך בכדי לאפשר דיון הוגן או בכדי לחסוך הוצאות.

בית המשפט יפעיל שיקול דעתו במתן צו כאמור, אשר לא יינתן במקרים בהם יהא בו כדי לסבך את בירור התביעה וכאשר הצו אך יכביד שלא לצורך.

להלן החלטה בנושא גילוי מסמכים בבית המשפט:

החלטה

1.     עסקינן בבקשה לחיוב המשיב לגילוי מסמכים ספציפיים ועיון בהם.
התביעה העיקרית עניינה הוצאת דיבה ולשון הרע אשר אותה מבסס התובע על מכתב תלונה שנשלח ללשכת עורכי הדין כנגדו וכן על דברי בלע והשמצות חמורות אשר משמיע הנתבע באוזני לקוחותיו, מכריו ומוקיריו של התובע.

2.     בקשת המבקשים הינה להורות על חיוב המשיב לגלות מסמכים ספציפיים וליתן זכות עיון במסמכים אלו מכוח תקנות 113 ו-116 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. המסמכים אשר גילויים מתבקש הינם: חשבוניות מס שהוצאו למבקשים ; כרטסת הנהלת חשבונות של המשיב לשנים 1994-2000; תדפיסי בנק (עובר ושב) של המשיב בין השנים 1994-2000; תעודת בגרות של המשיב; תעודת סיום לימודיו האקדמאיים של המשיב, הכוללת גיליון ציונים, הכולל ציון סופי בתואר הראשון במשפטים.

טענות הצדדים
3.     לטענת המבקשים המסמכים המבוקשים הינם חשובים בעיקר לאור העובדה שיש בהם כדי לסתור את טענות המשיב ולתמוך בגרסת המבקשים בטענת הגנתם "אמת דיברתי".
טענה נוספת של המבקשים הינה כי המשיב הוא זה הפותח את הדלת ומעלה את הטענות אשר מקימות את הזכות לדרוש גילוי של המסמכים האמורים.

4.     לטענת המשיב המסמכים המבוקשים הינם בלתי רלוונטיים לבירור התביעה והשאלות שבמחלוקת בין הצדדים כפי שהן עולות מכתבי הטענות.

5.     בנוסף טוען המשיב כי הטעמים שהועלו בגוף הבקשה מהווים הרחבת חזית וכי מדובר בסוג של מסמכים להבדיל ממסמכים ספציפיים ועל כן מדובר במסע דייג.


6.     טענה נוספת בפי המשיב הינה כי אין בידי המבקשים ראיה אשר יש בה לתמוך בטענת הגנתם "אמת דיברתי" ואין זה מתפקידו של המשיב לאתר ראיות משמעותיות להוכחת הגנתם של המבקשים.

7.     מציין המשיב כי המבקשים לא מצרפים תצהיר לבקשתם ועל כן טענות בהן לא מפרטים המבקשים את מקור ידיעתם, מצדיקה דחייה על הסף מטעמים פרוצדוראליים.

דיון
8.     המטרה בגילוי מסמכים הינה חשיפת האמת וגילוי מרבי של האמת. בית המשפט יטה ליתן צו לגילוי מסמכים אשר הינם רלוונטיים לשאלות השנויות במחלוקת בין הצדדים וייתן צו לגילוי מסמכים במקרים בהם יש בכך בכדי לאפשר דיון הוגן או בכדי לחסוך הוצאות.
בית המשפט יפעיל שיקול דעתו במתן צו כאמור, אשר לא יינתן במקרים בהם יהא בו כדי לסבך את בירור התביעה וכאשר הצו אך יכביד שלא לצורך.

להלן אבחן את המסמכים המבוקשים ואת הרלוונטיות שלהם לבירור התובענה:

9.     חשבוניות מס - חשבוניות המס המבוקשות הן אלה אשר הוצאו למבקשים. על כן אין צורך בהמצאת מסמך אשר הומצא בזמנים הרלוונטיים. והדעת מניחה כי קיים אצל המבקשים.

10.     כרטסת הנהלת חשבונות של המשיב לשנים 1994-2000 - המשיב המציא לידי המבקשים כרטסת הנהלת חשבונות של הנתבעת 2, הרי היא כל ליפט בע"מ. אך אין בכך לספק דרישה להמצאת כרטסת הנהלת חשבונות של המשיב.
חלק מהטענות לגביהן שוררת מחלוקת בין הצדדים הינה להיות המבקש בין הבודדים שפרנסו את המשיב וכן טענות המשיב בדבר הכנסות זעומות שהגיעו לו מידי המבקשים כמו גם העובדה כי לא היה המבקש, מקור הכנסתו היחיד של המשיב.
לאור טענות אלה, יש מקום לגילוי בדבר קיומה של כרטסת הנהלת חשבונות או כל רישום אחר שערך המשיב בדבר עסקיו ולקוחותיו, כמו גם הכנסותיו מלקוחות אחרים. היות וטענה זו עלתה, יש רלוונטיות רבה למסמכים אלה, הן לשם דיון הוגן והן לשם גילוי מרבי של האמת ובירור השאלות השנויות במחלוקת בין הצדדים.

11.     תדפיסי בנק (עובר ושב) של המשיב בין השנים 1994-2000 - טענות בדבר מצבו הכלכלי של המשיב הינן רלוונטיות ומהותיות לבירור המחלוקות בין הצדדים, שכן טוען המשיב בכתב תביעתו כי מעולם לא סבל מחסרון כיס בטרם; במהלך; ולאחר ההיכרות עם המבקש. טענה זו באה לסתור את האמור במכתב התלונה שנכתב מאת המבקש ללשכת עורכי הדין בדבר מצבו הכלכלי הרעוע של המשיב.
טענה זו הינה טענה מהותית אשר נמצאת במחלוקת בין הצדדים. נראה כי טענות בדבר מצבו הכלכלי של המשיב הינן סלע המחלוקת שביניהם. על כן יש צורך בבירור טענות אלה והן רלוונטיות לבירור השאלות השנויות במחלוקת בין הצדדים. בירור טענות אלה אף נחוץ לשם דיון הוגן.
יש ממש בטענה כי המסמכים דרושים להוכחת טענת ההגנה של המבקשים בדבר "אמת דיברתי" כאשר נטל ההוכחה בדבר טענה זו מוטל על המבקשים. עם זאת, אין המדובר אך ורק בטענה המועלית מצד המבקשים, אלא טענה המועלית מצד המשיב הנתמכת במסמכים אשר הומצאו מצידו - בינם אישור שכר לימוד שנתי וכן תדפיסי בנק שונים. היות וזהו המקרה, ומסמכים הומצאו בכדי לתמוך בטענת המשיב יש בכך כדי לחייב גילוי של מסמכים נוספים הקשורים באותה טענה.
יש לציין בהקשר זה כי חובת גילוי מסמכים חלה על מסמכים מועילים כמו גם על מסמכים מזיקים.

תדפיסי הבנק המבוקשים הינם בגין השנים 1994-2000 - לא מצאתי כי יש צורך בתדפיסי עובר ושב הנפרשים על פני משך זמן כה ארוך, כאשר מדובר בדרישה מכבידה.
באשר לשנים טרם ההיכרות - אין להמציא מסמכים הנוגעים לשלוש שנים טרם ההיכרות ודי בתקופה של שנה הקודמת להיכרות בין הצדדים.
על כן אני מורה על גילוי מסמכים בדבר תדפיסי בנק (עובר ושב) של המשיב בין השנים 1996-2000.

12.     תעודת בגרות של המשיב וכן תעודת סיום לימודיו האקדמאיים של המשיב - לא מצאתי כי בתעודות המבוקשות יש משום רלוונטיות לשאלות השנויות במחלוקת בין הצדדים.
טענות בדבר הכישורים המקצועיים של המשיב, גם אם הינן שנויות במחלוקת, לא יתבררו דין מתוך המסמכים המבוקשים.
אין רלוונטיות או כל השפעה לציוניו של המשיב בין אם בתיכון ובין אם באקדמיה ואין בכך להוות אינדיקציה והוכחה בדבר טענותיהם של מי מהצדדים.
בנוסף, אין צורך לצרף תצהיר לבקשה לצו לגילוי מסמכים על יסוד תקנה 113, כל עוד הבקשה מבוססת על מסקנה הגיונית שמסמך מסוים מצוי בידי המשיב. עם זאת, כאשר הבקשה מבוססת על ידיעה או אמונה של המבקש בדבר הימצאותו של מסמך מסוים אצל המשיב, יש צורך בצירוף תצהיר אשר לא צורף לבקשה זו.
על כן לעניין גילוי מסמכים לעניין תעודת בגרות של המשיב ותעודת סיום לימודיו האקדמאיים - הבקשה נדחית.

13.     מכל המקובץ לעיל עולה כי הבקשה מתקבלת בחלקה. על המשיב לגלות בתצהיר ערוך לפי טופס 12, כאמור בתקנה 113 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 בדבר המסמכים הבאים:
כרטסת הנהלת חשבונות ותדפיסי חשבון בנק (עובר ושב) של המשיב בין השנים 1996-2000
בשלב זה לא ניתן צו לעיון על פי תקנה 116. אולם באם עיון לא יינתן כמתבקש, פתוחה הדרך בפני המבקש לעתור לכך.

14.     לאור התוצאה אליה הגעתי כל צד ישא בהוצאותיו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. צו לגילוי מסמכים

 2. הליך גילוי מסמכים

 3. גילוי מסמכים מוקדם

 4. גילוי מסמכים סוד מסחרי

 5. גילוי מסמכי זוכה במכרז

 6. גילוי מסמכים בהליך ערר

 7. דוגמא לצו לגילוי מסמכים

 8. גילוי מסמכים בבית המשפט

 9. דחיית בקשה לגילוי מסמכים

 10. בקשה למתן צו גילוי מסמכים

 11. בקשה לגילוי מסמכים ספציפי

 12. גילוי מסמכים בדיון הוכחות

 13. גילוי מסמכים לא רלוונטיים

 14. גילוי מסמכים בסדר דין מהיר

 15. גילוי מסמכים ספציפי - צה''ל

 16. התנגדות לבקשה לגילוי מסמכים

 17. גילוי מסמכים לפני הגשת תביעה

 18. בקשת מתן צו תצהיר גילוי מסמכים

 19. בקשה להשלמת תצהיר גילוי מסמכים

 20. צו גילוי מסמכים תכתובות פנימיות

 21. גילוי מסמכים מוקדם בסדר דין מהיר

 22. בקשה למתן צו גילוי מסמכים ספציפי

 23. חיסיון בנק לקוח מול גילוי מסמכים

 24. מסמך שלא גולה בהליך גילוי מסמכים

 25. אי גילוי מסמכים בקשת רשות להתגונן

 26. גילוי מסמכים של מי שאינו בעל דין

 27. מחיקת כתב ההגנה בשל אי גילוי מסמכים

 28. גילוי מסמכים הקלטות לפני חקירה נגדית

 29. גילוי מסמכים חדשים לאחר פסק דין חלוט

 30. תצהיר גילוי מסמכים ספציפי - דוח שמאי

 31. מחיקת ראיות שלא מופיעות בגילוי מסמכים

 32. גילוי מסמכים לפני אישור תביעה ייצוגית

 33. צו גילוי מסמכים במסגרת תביעת לשון הרע

 34. אי קיום צו גילוי מסמכים בבית הדין לעבודה

 35. חיסיון מטעמי דת במסגרת הליכי הגילוי מסמכים

 36. צו גילוי מסמכים מחייב צדדים שלישיים שאינם בעלי דין

 37. מסמכים שצורפו לתצהיר עדות ראשית אך לא גולו בהליך גילוי המסמכים

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון