בקשה למתן תשובות מלאות לשאלון

להלן החלטה בנושא בקשה למתן תשובות מלאות לשאלון:

החלטה

1.     זוהי בקשת המבקש להורות למשיבים ליתן תשובות מלאות וטובות לשאלון, בשאלות 11, 13, 14, 22, 27, 29, 34, 43, 44, 45, 46, 51-58, 60, 65-68, שאלה מס' 11 שהופנתה למשיב 2.
     שאלות 40 ו-41 שהופנו למשיב 2.

2.     לטענת המבקש, בחלק מן התשובות נתנו תשובות מתחמקות או לא נתנו תשובות כלל.
     המשיבים מסרו תגובתם והמשיב הגיש את תשובת, והכל לפי תקנה 241(ג)(ג1) לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד 1984. בעלי הדין צירפו את תצהירי גילוי המסמכים שמסרו זה לזה, השאלון ותצהיר התשובה שמסר המשיב 2.

3.     הכלל הוא כי על השאלון להתייחס לנושאים שהם רלוונטיים ומהותיים לדיון, כך על פי תקנה 107 לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד 1984 בעניינים השנויים במחלוקת, ובלבד שהשאלות אינן מכבידות.

4.     בתיק העיקרי טוען התובע כי לבקשתו ערך המשיב 2 תוכניות להשקעת כספים, וכי ביקש ליישמה בתיק ההשקעות שלו. כאמור בסעיפים 29 ו-38 לכתב התביעה, טוען המבקש כי הוראתו זו לביצוע התוכנית - לא יושמה, וכי על כן הוא ניזוק. התביעה מוכחשת על ידי הנתבעים.
     לאחר שעיינתי בכל החומר המונח בתיק כלעיל, אני מורה כדלקמן:

     שאלה מס' 1
     אין בתצהיר גילוי המסמכים מענה לשאלה אם נספחים א'-ד' הם כל המסמכים שנחתמו על ידי התובע בקשר עם ניהול החשבון אצל המשיבה 1, ועליה להשלים המענה. גילוי המסמכים איננו מצביע על כך שמסמך פלוני חתום או לא חתום בידי התובע.

     

שאלה מס' 11
     התובע מבקש לדעת את שמו של האדם אשר ביצע את התיקון על נספח ד' לכתב התביעה. השאלה רלוונטית נוכח הכחשותיה של הנתבעת בכתב ההגנה. יש לברר את מהות התיקון ונסיבותיו, ועל כן עולה החשיבות של זיהוי ומסירת פרטיו המלאים של מי שעשה את התיקון ע"מ שניתן יהיה לשקול זימונו כעד במשפט. השאלה רלוונטית ואני מחייבת את המשיבים להשלים המענה ע"י מסירת פרטיה של הפקידה/האדם שערך/ה את התיקון.

שאלה מס' 13
     השאלה מי מטעם נתבעת חתם על נספחים א'-ד' הינה רלוונטית. התובע טוען לגבי נספחים אלה ובכלל כי נעשו פעולות שלא בסמכות, ולכן בירור זהות החותמים מתבקש. הנתבעים יגיבו על שאלה 13 (לאחר שבתשובתם לא התייחסו כלל לטענת העדר רלוונטיות של השאלה).

     שאלה מס' 14
     בשאלה זו נשאלו המשיבים מתי נעשתה החתימה מטעם הנתבעת על הנספחים א'-ד' הנושאים את חתימתה ללא חתימה של מי מטעמה. השאלה אלי היא רלוונטית, נוכח טענת הפעולות שנעשו וללא סמכות, בירור המועדים רלוונטי ויש להשיב על השאלה במלואה.

     שאלה מס' 22
     הנתבעת איננה נדרשת להשיב כמה זמן היא שומרת "רישומים אלה" הגם שהתשובה "מספר שנים" היא תשובה מתחמקת. השאלה איננה רלוונטית, והנתבעים פטורים מלחזור ולהשיב עליה.

     שאלה מס' 27
     השאלה כמה זמן שומרת המשיבה את הדוחו"ת שנשלחו ללקוחותיה איננה רלוונטית לפלוגתאות שבמחלוקת. המבקש עצמו איננו טוען אחרת בתשובתו. אני פוטרת מהשלמת מענה לשאלה זו.

     שאלה מס' 29
     השאלה מי קבע, פרט למשיב 2, אילו פעולות יש לבצע בתיק ההשקעות של התובע היא שאלה רלוונטית, נוגעת ללבה של המחלוקת ואני מחייבת להשיב עליה.
     השאלה שבמחלוקת היא האם המשיבה היתה רשאית להשקיע את כספי המבקש כפי שהשקיעה, על כן יש חשיבות לשאלה מי היה זה שהחליט, כיצד ובמה להשקיע.

     שאלה מס' 34
     השאלה מי אצל הנתבעת 1 קיים שיחות טלפוניות עם התובע - לאחר שאין עצם קיומן של שיחות טלפוניות - הרי השאלה לאחר שנענתה, כפי שנענתה, אין להוסיף ולהשיב עליה. גם המבקש בתשובתו איננו מוסיף ומנמק את הרלוונטיות של הוספת המענה לשאלה זו. הנתבעים פטורים מלהוסיף ולהשיב.

     שאלות מס' 43-44
     הנתבעים פטורים מלהשיב בשאלון על השאלה בנוסחה זה, וניתן יהיה להציגה בחקירה הנגדית, ככל שתעלה הרלוונטיות שלה. הנתבעים פטורים מלהוסיף ולהשיב.

     שאלות מס' 45-46
     שאלות אלה מתייחסות לנספח ח' לכתב התביעה, "הסכם אשראי", וכפי שהבהיר בתשובתו, השאלה רלוונטית לטענת התובע בדבר התנהלותה של הנתבעת 1, שלפיה היא משליכה ומסייעת לטענת התובע כי התנהלות ללא תשומת לב מספק הביאה לאי מילוי הוראות ביחס לניהול התיק על פי תוכנית ההשקעה. אני מחייבת את הנתבעים להשיב על שאלה זו במענה שלם.

     שאלות מס' 51-57
     שאלות אלה מתייחסות לשאלה אם המשיבה 1 עדכנה את פרטי המבקש וצרכיו על פי סעיף 13 לחוק הייעוץ.
     השאלות הללו, כולן, רלוונטיות לבירור התנהלות הנתבעת, ואופן ניהול התיק ולביצוע ההוראה שהתובע טוען לה. על כן אני מחייבת את הנתבעים להשלים המענה על שאלות 51, 53-57.

     שאלה מס' 58
     שאלה זו, נוכח האמור בסעיף 5.1 לכתב ההגנה היא שאלה רלוונטית, איננה כוללת מספר שאלות, כטענת המשיבים, ועל הנתבעים להשיב עליה.

     שאלה מס' 60
     אין מחלוקת כי השאלה רלוונטית - ואין בהפנייה למסמכים משום מתן תשובה לשאלה באופן שתחייב את המשיבים לתאריכים המבוקשים. אני מחייבת את המשיבים להשלים מענה לשאלה 60.

     שאלה 65-68
     הנתבעת 1 נשאלה לעניין הסברים שניתנו, אם ניתנו, לתובע בנושא פעילות באופציות ובנגזרים - הנתבעים טוענים כי השאלה לא רלוונטית. אינני מקבלת עמדה זו. הטענה היא כי ההשקעה שנעשתה היתה השקעה מסוכנת, ועל כן שאלת מתן הסברים בנושא פעילות באופציות ובנגזרם, הינה מהותית. אני מחייבת את הנתבעים להשיב על שאלות אלה: 65-68.

     


לשאלון המשיב 2
     שאלה מס' 11
     המשיב 2 פטור מלהשיב לשאלה זו לא משום שהנושא איננו רלוונטי, אלא משום שראוי להציגה בחקירה נגדית, במיוחד לאור העובדה שבתשובתו - אין המבקש משיב לטענות המשיבים שבסעיף 2.18 לתגובתם, אלא פוטר עצמו באמירה סתמית כי איננו מבין את עמדתם. אין מקום לסוג זה של התנצחות בגדר בקשה לחיוב בהוספת מענה לשאלון.

     שאלה 40 ו-41 לשאלון המשיב 2
     בשאלות אלה נשאל המשיב 2, באשר לתקופות בהן נעדר מן העבודה בשנים 1999 עד 2000 - אם היו תקופות כאלה. השאלה רלוונטית נוכח טענת התובע כי התיק נוהל שלא בסמכות. אני מחייבת את המשיב 2 במענה על שאלות 40 ו-41 לשאלון המשיב 2.

על המשיבים להשלים מענה לשאלות עליהן הוריתי באופן פרטני, בתצהיר תשובה בתוך 30 ימים מיום מתן החלטה זו.

תצהירי עדות ראשית של התובע יוגשו בתוך 30 ימים מיום קבלת תצהיר תשובה משלים לשאלון כאמור בהחלטה זו.

תצהירי עדות ראשית של הנתבעים יוגשו בתוך 30 ימים לאחר מכן.

ישיבת ק.מ. ביום 3/9/07 שעה 9:00.
אין צו להוצאות.רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון