בקשה למתן פסק דין חלקי
בקשה למתן פסק דין חלקי

להלן החלטה בנושא בקשה למתן פסק דין חלקי:

החלטה

1.     בפני שתי בקשות של התובעים. האחת עניינה בקשה למתן פסק דין חלקי והשנייה נוגעת למסמכים אשר הוגדרו על ידי ב"כ הנתבעת כמסמכים חסויים בשלב זה של המשפט.

2.     עסקינן בתביעה של חברה ושל יורשי המנוח אריק אריאלי ז"ל אשר היה בעל המניות בחברה עד מותו. המנוח מצא את מותו המצער בתאונת שייט ביום 7.9.03 בעת שהיה בדרכו מקנדה לישראל על היאכטה שבבעלותו ואשר נרשמה כחברה בע"מ. האסון אירע בעת שהיאכטה עשתה דרכה באוקיינוס האטלנטי ונקלעה להוריקן פביאן. אריאלי ז"ל יחד עם שני אנשי הצוות שהיו על היאכטה נספו.

3.     הנתבעת ביטחה את היאכטה בביטוח מקיף, ביטוח צד ג' וביטוח תאונות אישיות לאריאלי ז"ל וצוותו.

4.     בתביעה שבפני תובעים החברה והיורשים של אריאלי ז"ל הן תגמולי ביטוח בגין אובדן היאכטה והן מכוח ביטוח תאונות אישיות.

הבקשה למתן פסק דין חלקי

5.     הבקשה שבפניי נוגעת לאותו פרק בפוליסה, פרק F , אשר עוסק בביטוח תאונות אישיות.

6.     על פי הפוליסה ישנו כיסוי של עד 30,000$ ברכיב זה של הפוליסה כאשר קיימת הרחבה ברשימה לפוליסה ולפיה לצד המבוטח (היינו החברה), מבוטחים בביטוח תאונות אישיות גם הצוות של היאכטה היינו שני המשיטים שהצטרפו לאריאלי ז"ל להשטת היאכטה מקנדה לישראל.

7.     התובעים טוענים כי מאחר וקרה מקרה הביטוח אין לנתבעת כל הצדקה לסירובה לשלם להם את תגמולי הביטוח מכוח אותו פרק בפוליסה. לטענתם זכאים הם לכל הסכום של 30,000 $ הגם שאין בידם ייפוי כוח מטעמם של שני אנשי הצוות הנוספים.

8.     לחילופין, מבקשים הם פסק דין חלקי על סך של 10,000$ כחלקו של אביהם מבין סה"כ אנשי צוות היאכטה.

9.     כחיזוק לטענתם מביאים התובעים את העובדה כי הנתבעת שילמה סך של 10,000$ ליורשיו של אחד מאנשי הצוות, עומר רובין ז"ל. מכאן מבקשים הם ללמוד כי הנתבעת מודה בקיומו של הכיסוי הביטוחי לאירוע.

10.     הנתבעת טוענת בתגובתה כי התשלום ששילמה ליורשי המנוח עומר רובין ז"ל נעשה לפנים משורת הדין ומבלי להודות באחריות והיה בו משום קניית סיכון כלכלית שכן ליורשיו הייתה עשויה להיות עילת תביעה מכוח פרק חבות כלפי צד ג' שבפוליסה. בעת ששילמו ליורשי רובין ז"ל את הסכום הנ"ל חתמו היורשים על כתב קבלה וויתור על כל טענה נוספת על פי הפוליסה.

11.     לאחר שעברתי על הבקשה והתגובות לה וכן שבתי ועיינתי בכתב התביעה וההגנה ובפוליסה עצמה, נראה לי כי לא ניתן בשלב מקדמי זה של הדיון להיענות לבקשה. זאת בעיקר מאחר ואחת הטענות המרכזיות בכתב ההגנה נוגעת להסתכנות מרצון אשר מהווה חריג גם בפרק F הרלוונטי. הפוליסה מחריגה בסעיף 3 י' הדן בחריגים לכיסוי הביטוחי של הפרק "הסתכנות מדעת שלא נעשתה לצורך הצלת נפשות". ראה עמ' 26 לפוליסה. הנתבעת טוענת בכתב הגנתה כי המבוטח הסתכן מרצון ו/או פעל מתוך רשלנות רבתי בעת שיצא להפלגה ומכאן שהנתבעת פטורה מחבותה מכוח הפוליסה.

12.     טענה זו דרושה הוכחה ובשלב זה של הדיון לא ניתן לדחותה. מכאן שטרם בשלו התנאים לפיהם יהיו התובעים זכאים לפסק דין מכוח הפרק הדן בביטוח תאונות אישיות.

13.     מקובלת עלי טענת הנתבעת כי אין ללמוד מהתשלום ליורשי עומר רובין ז"ל "הודאה בחבות".

14.     על כן ראיתי לדחות את הבקשה למתן פסק דין חלקי.

הבקשה לעיין בחומר החקירה שבידי הנתבעת

15.     התובעים מבקשים לעיין בחומר החקירה שבידי הנתבעת ואשר גולה בגילוי המסמכים מטעמה אך צוין לגביו כי הוא חסוי.

16.     התובעים טוענים כי לא מתקיים בעניינם החשש מהצגת המסמכים עובר לחקירת המבוטח שכן ממילא לא ניתן לקבל את גרסתו.

17.     הנתבעת באמצעות בא כוחה המציאה לעיון בית משפט בלבד את דוחות החקירה לרבות תמלילי שתי שיחות , כל זאת על מנת שבית המשפט יתן החלטתו במחלוקת שבין הצדדים.

18.     לאחר שעברתי על דוחות החקירה ועל תמלילי השיחות שצורפו להם, נחה דעתי כי אין כל מניעה מהצגתם לתובעים כבר בשלב זה. איני יודעת איזו רלוונטיות יש לאותם דוחות לדיון שמתנהל בפניי אך ברי כי אין המדובר בכל מידע שחשיפתו כבר עתה תפגע בהגנת הנתבעת. הדוחות עוסקים בחקירת משפחות שני אנשי הצוות הנוספים שהיו על היאכטה ונספו. כפי שניתן להתרשם מן החקירה עיקר כוונת החוקרים הייתה לוודא את מעמדם של אותם אנשי צוות על היאכטה, היינו האם היו עובדים של החברה למשל, ומהן ידיעותיהם באשר לקיומו של ביטוח ממנו ניתן להיפרע. יש לציין כי התובעים שבפני תובעים מכוח חלקים אחרים בפוליסה.
משגולו דוחות החקירה והתמלילים במסגרת גילוי מסמכים מטעם הנתבעת - זכאים כיום התובעים לעיין בהם.

19.     משכך לא ראיתי כל מניעה מהצגת המסמכים כבר עתה ואני מורה כי העתק מהם יועבר לתובעים עד ליום 25.10.06.

20.     עד לישיבת קדם המשפט הקבועה בתיק זה יפעלו הצדדים להכנת רשימת עובדות מוסכמות וימציאו העתק מן הרשימה לכל המאוחר בישיבת קדם המשפט.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פסק דין חפצי

 2. פסק דין מצהיר

 3. פסק דין אמיתי

 4. פסק דין מוסכם

 5. פסקי דין בן ממשיך

 6. טעות דפוס בפסק דין

 7. פסק דין אילנה דיין

 8. התליית תוקף פסק דין

 9. טעות סופר בפסק דין

 10. כימות סכום פסק דין

 11. הובלה ימית פסק דין

 12. תיקון טעות בפסק דין

 13. בקשה להבהרת פסק דין

 14. מימוש פסק דין בחו''ל

 15. פסק דין גידול אווזים

 16. בקשת הבהרה של פסק דין

 17. טעות מתמטית בפסק דין

 18. תקיפת פסק דין מוסכים

 19. ביטול סעיפים בפסק דין

 20. החלפת ריצוף - פסק דין

 21. בקשה למתן פסק דין חלקי

 22. איחור ניכר במתן פסק דין

 23. פסק דין אלרגיה בעיניים

 24. פסק דין העברת טופס 106

 25. עיר הבה''דים - פסק דין

 26. בקשה לעכב פסק דין כספי

 27. דוגמא לערעור על פסק דין

 28. האם מותר לפרסם פסקי דין

 29. החזרת תיק להשלמת פסק דין

 30. תיקון טעות סופר בפסק דין

 31. העלבת עובד ציבור פסקי דין

 32. תיקון טעויות בפסק דין בערעור

 33. האם ניתן להמחות זכות בפסק דין

 34. ערעור על החלטה לא לבטל פסק דין

 35. בקשה לתיקון טעות סופר בפסק דין

 36. הפקדת מלוא סכום פסק הדין בערעור

 37. בקשות לתיקון טעויות שנפלו בפסק הדין

 38. בקשה לתיקון פסק דין או הגשת ערעור

 39. עיכוב פסק דין כספי בסכום גבוה מאוד

 40. פסקי דין בנושא זעזוע מוח אגף השיקום

 41. האם ערעור מעכב תשלום שנפסק בפסק דין

 42. סעיף 81 לחוק בתי המשפט - תיקון פסק דין

 43. האם הסדר שנחתם אחרי פסק הדין שינה ביטל או החליף את פסק הדין ?

 44. נטען כי התובעת לא טרחה לגלות בתביעתה שניתן פסק דין בתביעה הקודמת

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון