בקשה למחיקת הודעה לצד שלישי

להלן החלטה בנושא בקשה למחיקת הודעה לצד שלישי:

החלטה

בקשה למחיקת הודעה לצד שלישי 2 על הסף לפי תקנה 100 (1) לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד - 1984 (להלן - "התקנות").

רקע וכתבי טענות
1. הוגשה תביעת שיבוב על ידי מבטחת (להלן - "המבטחת") נגד המודיעים בהודעה לצדדים שלישיים (להלן - "המודיעים"). עילת התביעה נעוצה בנזק שנגרם למטען בהובלה באמצעות רכב המודיעה 1 (להלן - "רמפה", "המטען" "הרכב"), נהוג על ידי נהגה ועובדה המודיע 2 (להלן - "פיקדו"). אופן אירוע הנזק אינו שנוי עד כה במחלוקת; גובה המטען גרם לו להתנגש בגשר תחתיו נהג פיקדו את הרכב. המבטחת שילמה למבוטחת שלה (להלן - "מפעלי נייר") בגין הנזק וחוזרת בתביעתה כאמור על רמפה ופיקדו.

2. רמפה ופיקדו, המודיעים, מודים בכתב הגנתם באירוע שגרם לנזק, אך מכחישים גובה הנזק וטוענים לחבות ו/או לאחריות הצדדים השלישיים. עילת ההודעה לצד שלישי 1 (המבטחת, שהינה כנטען גם מבטחת הרכב ורמפה) הינה חובתה לכסות את הנזק כמבטחת של רמפה ובכלל זה את האירוע נושא התביעה. עילת ההודעה לצדדים שלישיים 2 ו - 3 (בעלת המטען, מפעלי נייר ומזמינת ההובלה, להלן - "מולטי מודלים") הינה מצגי שווא שיצרו הללו כלפי רמפה בדבר טיב ושווי המטען (לא חריג, לא עולה על 150,000 $) , מצגים שגרמו להסתמכות רמפה עליהם ולאי ביצוע ביטוח ספציפי למטען, דבר שחשף את רמפה ופיקדו לתביעה.

3. המבטחת טרם הגישה כתב הגנה להודעה לצדדים שלישיים אך אני מוכנה להניח לצורך פרק זה של ההחלטה כי טענותיה להעדר כיסוי ביטוחי לאירוע כפי שהתרחש מבוססות על האמור בכתב ההגנה ובהודעה לצדדים שלישיים שהגישו רמפה ופיקדו - היינו, הכיסוי ביטוחי מוגבל לנזק עקב התהפכות/התנגשות הרכב (מה שלא אירע כאן) ועוד, כי אינו חל מקום בו העברת המטען בוצעה בניגוד לתקנות התעבורה.

4. מפעלי נייר, בעלת המטען, עותרת כעת למחיקת ההודעה כלפיה על הסף מחמת העדר עילה. טענתה המרכזית של מפעלי נייר, כי אף לו הציגה מצגי שווא המיוחסים לה בפני רמפה, מצגים המוכחשים כמובן, הרי אין בין כך לבין העדר כיסוי ביטוחי לרמפה דבר. הטעם לכך הוא כי ממילא דחתה צד המבטחת את התביעה בהעדר כיסוי ביטוחי ללא קשר לטיב או שווי המטען.

5. טענתם העיקרית של רמפה ופיקדו בתשובה לבקשה הינה כי בשלב זה לא ניתן לקבוע האם בדין ובצדק דחתה המבטחת את תביעתם למתן כיסוי ביטוחי ולא מן הנמנע כי בית המשפט יקבל בסופו של יום את טענתם לכיסוי ביטוחי זה או אחר וידחה את עמדת המבטחת. מפעלי נייר חזרה בתשובתה על טענותיה.


דיון

6. היעדר עילת תביעה הוא פגם המתגלה על פני התביעה עצמה (זוסמן, סדרי הדין האזרחי, מהד' שביעית, 384).

7. הסעד של מחיקת תביעה על הסף הינו סעד קיצוני ויש לעשות בו שימוש בזהירות יתרה. מקום בו קיימת אפשרות שהתובע יזכה בתביעתו, כולה או חלקה אין נועלים את דלתות בית המשפט לפניו. רק משהוברר ללא צל של ספק כי התובע אינו יכול להצליח תמחק התביעה שהרי אזי אין עוד טעם בבירורה (זוסמן, שם, 387).

8. ומן הכלל אל הפרט -

(א) לא ניתן לגלות על פני התביעה עצמה (לענייננו - ההודעה לצד שלישי) כי סופה כשלון ידוע מראש. ראשית, עד כה, איש מן הצדדים, ודאי לא בית המשפט יודע מה תהיינה טענות ההגנה של המבטחת. האמור בכתב ההגנה ובהודעה לצדדים שלישיים הינו בגדר ניחוש לעת הזו ואינני מוצאת למחוק תביעה על הסף על סמך ניחוש, גם אם הינו ניחוש התובע.

(ב) הודעת רמפה ופיקדו כלפי המבטחת טעונה בירור עובדתי, אם וכאשר תבשיל מחלוקת ולא ניתן היום לקבוע איזו מטענות ההגנה האפשריות של המבטחת תתקבל, אם בכלל ובאיזה היקף.

(ג) אין לשלול, ודאי טרם ליבון ראייתי את טענת רמפה, כי לו היה ידוע לה כי שווי המטען עולה בהרבה על 150,000$ (בניגוד לשיטתה על מצגי מפעלי נייר) היתה דואגת לכיסוי ביטוחי ספציפי. במקרה כזה, אין לשלול, ודאי לא על הסף, כי היה ניתן נדרש כיסוי ספציפי לנזק למטען, יהא אשר יהא אופן הינזקותו (בין בהתהפכות/התנגשות רכב מוביל ובין בדרך אחרת).

מכל הטעמים הללו, דין הבקשה להידחות. המבקשת תישא בהוצאות המשיבים בסכום כולל של 2,000 ₪ + מע"מ ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד התשלום בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הודעה לצד שלישי

 2. הודעה לצד שלישי מעלית

 3. הודעת צד ג' בתביעת מזונות

 4. בקשה למחוק הודעה לצד רביעי

 5. בקשה למחיקת הודעה לצד שלישי

 6. הודעת צד ג' בית הדין לעבודה

 7. הודעה לצד שלישי בתאונת דרכים

 8. ערעור על דחיית הודעה לצד שלישי

 9. הודעה לצד שלישי נגד סוכנות ביטוח

 10. הארכת מועד להגשת הודעה לצד שלישי

 11. הודעה לצד שלישי בבית הדין לעבודה

 12. בקשה לתיקון הודעה לצדדים שלישיים

 13. הודעת צד ג' בהליך ערר ועדה מקומית

 14. קיבלתי הודעה לצד שלישי - מה עושים ?

 15. דחיית בקשה להארכת מועד להגשת הודעת צד ג'

 16. הודעה לצד ג' בהליך בפני המפקח על המקרקעין ?

 17. הודעת צד ג' נגד קופת חולים בגין הוצאות אשפוז

 18. ערעור על הודעה לצד שלישי ששלחה קרנית נגד הנהג

 19. הודעה לצד שלישי נגד בעל הרכב בתביעה נגד קרנית

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון