בקשה למחוק הודעה לצד רביעי
בקשה למחוק הודעה לצד רביעי

להלן החלטה בנושא בקשה למחוק הודעה לצד רביעי:

החלטה

1.     הצד השלישי מבקש למחוק את ההודעה לצד רביעי כנגד צדדי ד' 2-4.
     ההודעה לצדדי ד' הוגשה יחד עם הגשת כתב ההגנה מאחר וצד ג' סברה כי אחד הגורמים לנזקים הינו מעורבותם של יועצי הקרקע צדדי ד' 2-4.
     
ב"כ הצד השלישי טוען כי משפנו אליו ב"כ צדדי ד' וביקשו אורכה להגשת כתב הגנה, הסכים להאריך את המועד ללא הגבלת זמן תוך שסבר שבין לבין יימצאו מסמכים חיונים ומהותיים אשר על בסיסן יוכל לגבש עמדה סופית, אם אכן ישנה אחריות לצדדי ד' או שניתן למחוק את ההודעה כנגדן.
     בפועל הוגשו כתבי הגנה וב"כ הצד השלישי טוען כי הופתע לקבלם בשלב זה של הדיון.

     בעקבות חומרים נוספים שקיבלה הצד השלישי היא סבורה כי לכאורה הנזקים נגרמו בשל כשלים תכנוניים שאינם קשורים לצדדי ד' אלא למזמינה, שותפות דרך ארץ ובכוונתה להגיש כנגדה הודעה לצד רביעי.

     הצד השלישי מבקש למחוק את ההודעה ללא הוצאות וטוען כי יועצי הקרקע הסכימו לדחיית ההודעה ללא הוצאות, ובאשר למחיקה הודיעו כי יסכימו רק אם יקבלו הוצאות.

     במצב דברים זה, עתירתה של הצד השלישי היא למחוק את ההודעה נגד יועצי הקרקע ללא צו להוצאות ולחילופין לחייבה בהוצאות מינימאליות בהתחשב בשלב המוקדם בו מצוי ההליך.

2.     ב"כ צד ד' 2 טוען בתגובתו כי עמדתה של המבקשת לפתור אותה מתשלום הוצאות איננה ראויה, שכן נגרמו לצד ד' 2 הוצאות בשל היותה מיוצגת על ידי חב' הבטוח ומחויבת בהתאם לפוליסה בהשתתפות עצמית בשיעור של 6,000 דולר.

     צד ד' 2 מבקש כי ההודעה כנגדו תדחה וכי המבקשת תחויב בתשלום הוצאותיו ולחילופין באם תמחק ההודעה ולא תדחה, אזי מבקש לקבל הוצאות אשר תשלומם יהיה תנאי מוקדם לחידוש ההליכים כנגדו בעתיד.
     
3.     ב"כ צד ד' מספר 3 טוען בתגובתו כי המבקשת שגתה כאשר הגישה את ההודעה טרם שהיו בפניה כל המסמכים החיוניים והמהותיים ואם תתקבל הבקשה הרי שיהיה בכך משום זכייתה של המבקשת בבקשתה ללא חיוב בהוצאות.

     צד ד' 3 מבוטח בפוליסות אחריות מקצועית כאשר סכום ההשתתפות העצמית הינו 6,000 דולר סכום החל גם על הוצאות משפט.      
     לטענת צד ד' 3 הסכום אותו יהיה עליו לשלם בשל הכנת כתב ההגנה והתייצבות לקדם המשפט הינו 7,653 ₪ ועוד יהיה חשוף לתביעה בעתיד במקרה של מחיקה ולא של דחייה.

     ב"כ המבקשת טוען בתשובתו כי דין התגובה להדחות מאחר ולא צורף לה תצהיר ואף לא העתק הפוליסה לביסוס הטענות העובדתיות.
     עוד טוען כי מחיקתה של ההודעה איננו בגדר זכייה בהליך, במיוחד בשלב זה של הדיון ולאור הנסיבות שפורטו בבקשה.

4.     ב"כ צד ד' 4 טוען בתגובתו כי טרם הגשת כתב ההגנה פנה לצד ג' ולבא כוחה לרבות באמצעות חב' הבטוח בה הוא מבוטח, על מנת שיסירו את התביעה כנגדו ולא נענה, לכן נאלץ להגיש כתב הגנה במועד קרוב למועד הדיון לאחר שלא נתקבל אישור ביהמ"ש להארכת המועד לפרק זמן נוסף.

     צד ד' 4 הסכים בדיון לדחיית ההודעה תוך וויתור, לפנים משורת הדין על הוצאות משפט ומאחר והמבקשת איננה מסכימה לדחייה, אין הוא צריך לסבול מחסרון כיס ועל המבקשת לשאת בהוצאותיו.

     לצד ד' 4 פוליסה לבטוח אחריות מקצועית וסכום ההשתתפות העצמית 5,000 דולר, החלה גם אם לא הוטלה עליו חבות אישית או לא שולמו פיצויים בגינו.

     לבסוף נטען כי לאחר התייעצות עם המבטח כי יהיה עליו לשאת בתשלום חלקי של 5,000 ₪ בלבד.

     לסיכום מבקש צד ד' 4 להורות על דחיית ההודעה ולחילופין אם תמחק ההודעה, להורות על חיוב המבקשת בתשלום הוצאותיו בסך 5,000 ₪.

     ב"כ המבקשת מסר תגובה לתשובה בה מעלה טענות עובדתיות האמורות לסתור את מה שנטען בתגובה כגון לגבי המגעים שהיו בין הצדדים לפני הגשת כתב ההגנה, וכן טענה כי היצוג המשפטי אינו מטעם חב' הבטוח וכי לתגובה לא צורפו לא תצהיר ולא העתק פוליסה בתמיכה בטענות העובדתיות.

     יצוין כי גם לתשובותיה של המבקשת לתגובות לא צורף תצהיר בקשר לטענות עובדתיות.

5.     אינני מקבל את עתירותיהן של צדדי ד' להורות על דחיית ההודעה כנגדן, שכן המבקשת עותרת למחיקת ההודעה ולא לדחייתה, וזו זכותה בהתאם לתקנות.
     יחד עם זאת, ברור כי במצב דברים זה זכאים צדדי ד' לתשלום הוצאותיהם ואף מקובלת עלי הבקשה להתנות הגשת הודעה חדשה כנגדם בעתיד בתשלום ההוצאות שייפסקו בגין ההודעה שתמחק.

     משהחליטה המבקשת, בשלב בו החליטה, להגיש הודעה לצד ד', הרי שלקחה על עצמה אחריות לתשלום הוצאות לבעלי הדין אותם היא מבקשת לצרף על פי ההודעה וזאת גם אם ההודעה נמחקת בשלב זה של הדיון.
     מחיקת ההודעה בשלב זה כמו גם נימוקיה של המבקשת כפי שהובהרו בבקשה הינם עניין לגובה ההוצאות אך לא לעצם החיוב.

6.     ההודעה לצד רביעי כנגד צדדי ד' 2-4, יועצי הקרקע נמחקת בזאת.
     אני מחייב את המבקשת לשלם לכל אחד מצדדי ד' שנמחקו הוצאות משפט בסך של 2,500 ₪ בתוספת מע"מ.

     תנאי מוקדם לחידוש ההליכים המשפטיים בתיק זה כנגד צדדי ד' שנמחקו הינו תשלום ההוצאות לאותו צד אשר ההליכים כנגדו יחודשו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הודעה לצד שלישי

 2. הודעה לצד שלישי מעלית

 3. הודעת צד ג' בתביעת מזונות

 4. בקשה למחוק הודעה לצד רביעי

 5. בקשה למחיקת הודעה לצד שלישי

 6. הודעת צד ג' בית הדין לעבודה

 7. הודעה לצד שלישי בתאונת דרכים

 8. ערעור על דחיית הודעה לצד שלישי

 9. הודעה לצד שלישי נגד סוכנות ביטוח

 10. הארכת מועד להגשת הודעה לצד שלישי

 11. הודעה לצד שלישי בבית הדין לעבודה

 12. בקשה לתיקון הודעה לצדדים שלישיים

 13. הודעת צד ג' בהליך ערר ועדה מקומית

 14. קיבלתי הודעה לצד שלישי - מה עושים ?

 15. דחיית בקשה להארכת מועד להגשת הודעת צד ג'

 16. הודעה לצד ג' בהליך בפני המפקח על המקרקעין ?

 17. הודעת צד ג' נגד קופת חולים בגין הוצאות אשפוז

 18. ערעור על הודעה לצד שלישי ששלחה קרנית נגד הנהג

 19. הודעה לצד שלישי נגד בעל הרכב בתביעה נגד קרנית

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון