בקשה להצטרף להליך הגבלים עסקיים
בקשה להצטרף להליך הגבלים עסקיים

להלן החלטה בנושא בקשה להצטרף להליך הגבלים עסקיים:

ה ח ל ט ה

1.     בקשה להצטרף להליך שעניינו בקשת אישור ההסדר הכובל שהוגש על-ידי המשיבה 1 (להלן: הפדרציה). הבקשה להצטרף הוגשה בהתאם לתקנה 27 לתקנות ההגבלים העסקיים (סדרי דין בבית הדין ובערעור), תשמ"ט-1988).

2.     המבקש הוא מנהל חברה העוסקת במערכות מחשב המשמשות להשמעה פומבית בבתי עסק. לטענת המבקש, הוא מקפיד להסדיר את השימוש בזכויות יוצרים בעסקו ומחייב את לקוחותיו להסדיר שימושיהם עם הפדרציה, אך חרף התנהלותו הקפדנית, מתנכלת לו הפדרציה, באמצעות פתיחת הליכים משפטיים, ועוד. לדברי המבקש, הפדרציה פועלת תוך ניצול לרעה של כוחה ומעמדה, עושה שימוש אסור בכוחה או במעמדה המונופוליסטי, פועלת בניגוד לתנאי ההיתר המותנה, מתנה שירות בשירות, גובה תשלומים מופרזים, ועוד.

3.     פסיקת בית הדין קבעה בעקביות, כי על המבקש להצטרף להליך להראות לא רק שהוא עצמו נפגע פגיעת הגבל עסקי, אלא שמדובר בפגיעה באינטרס ציבורי, וכן כי יש בידו לתרום תרומה מחדשת בעלת משמעות לסוגיה המתבררת. עוד נקבע, כי על המבקש להבהיר מדוע אין הממונה מייצגת נאמנה את האינטרס שהוא מעוניין להציגו. בית הדין גם הבהיר בהקשר זה, שעל המבקש למצות את המגעים עם הממונה, כי שזו תוכל לייצג אותו אינטרס. בהחלטותיו בנושא, הדגיש בית הדין את החשש מסרבול הדיון והפגיעה ביעילותו, בשל ההצטרפות (להלן: שיקול היעילות). ראו לשיקולים הרלוונטיים: בש"א (י-ם) 138/05, ה"ע (י-ם) 613/05 ארגון סוכנים ובעלי תחנות הדלק בישראל נ' הממונה ואח' (תקדין), והפסיקה שם.

4.     המבקש טוען, כי יש לו יכולת לתרום "תרומה מיוחדת" לדיון על-ידי הבאת זווית ראויה נוספת וייחודית בכל האספקטים הקשורים להתנהלותה הפגומה של הפדרציה בתחום עיסוקו ובפעילותו ופעילות בעלי עסקים דומים לשלו.

5.     מבקשת האישור טוענת, כי מדובר בטענות הנטענות בעלמא, וכי פעולתו של המבקש הינה פעילות עבריינית ופיראטית בתחום זכויות היוצרים, "ולא ברור איזו תרומה ביכולתו של המבקש לתרום להליך על-ידי הבאת טענותיו ביחס לפעילות עבריינית זו" (מתוך התגובה לבקשה). עוד נטען, שניסיונו המיוחד של המבקש - בהיעדר תלונות של אחרים בנושא שהוא טוען לגביו - אינו מאפיין את ניסיונם של בעלי עסקים אחרים, ואם כך, אין בידו לייצג אינטרס ציבורי.

     מבקשת האישור מוסיפה וטוענת, כי לא זו בלבד שהמבקש לא הבהיר כי הוא מייצג אינטרס ציבורי, אלא הוא גם לא הראה - משלא התייחס לנושא זה כלל בבקשתו - מדוע לא יהא ביד הממונה לייצג אינטרס כזה.

6.     ב"כ הממונה טענה, כי לאחר עיון בבקשת ההצטרפות ובירור טענות המבקש, הובהר כי טענות אלה אינן חורגות מאופי התלונות המתקבלות ברגיל אצל הממונה ממשתמשים אחרים, ובהתאמה, אף אינן חורגות מהאינטרס הציבורי המיוצג על ידה. ב"כ הממונה הוסיפה והטעימה, כי קיים חשש של ממש כי צירוף המבקש יפגע ביעילות ההליך, דבר שניתן ללמדו מהתנהלותו של המבקש עד כה. לכן, העלתה ב"כ הממונה את האפשרות של צירוף חלקי, כפי שנהג בית הדין במקרים אחרים, זאת אם לא תקבל הטענה שיש לדחות את הבקשה.

עמדתה של הממונה היא, שאין לצרף את המבקש, אך אם בית הדין יחליט להיעתר לבקשת ההצטרפות, מבוקש כי יותר לו להגיש תצהיר, חוות דעת כלכלית וסיכומים בלבד, ולאפשר השתתפותו מעבר לכך (בחקירות) אך ורק בכפוף לאישור פרטני.

7.     בבש"א 138/05, ה"ע (י-ם) 613/05 ארגון סוכנים ובעלי תחנות הדלק בישראל נ' הממונה ואח', קבע בית הדין לעניין הדרישות מהמבקש להצטרף:
"עיקרן של הדרישות האמורות הוא בתנאי "התרומה המיוחדת" לצירוף. תנאי התרומה המיוחדת הועמד בעקביות על-ידי פסיקת דין הדין להגבלים עסקיים.
...
מבחן התרומה המיוחדת על-פי הפסיקה האמורה מניח שהממונה על הגבלים עסקיים (להלן: הממונה) יעשה את תפקידו בדיון שיתקיים בערר ויעלה לדיון את הנושאים הטעונים בירור ... פסיקה זו גם מניחה שיש ביד המבקש להצטרף להציג בפני הממונה את שיקוליו, ואם צריך גם את ראיותיו, וכי הממונה ישכיל לעשות בהם שימוש".


     מתגובת ב"כ הממונה עולה, כי המבקש העלה טענותיו לפני הממונה, ויש מקום על כן להניח,שאם יהא מקום לכך יועלו הנושאים המתאימים לדיון באמצעות הממונה, המייצגת את אינטרס הציבור. יתר-על-כן, יש ביד המבקש אף להעביר לממונה את ראיותיו בהקשר זה.

8.     המבקש לא עמד בדרישות תנאי "התרומה המיוחדת", ובכלל זה לא הסביר מדוע אין עניינו בא על סיפוקו על-ידי טיפול הממונה והצגת עמדתה לפני בית הדין, ולאור האמור, בהתחשב בשיקול היעילות, המדריך את בית הדין בסוגיה זו, בקשתו להצטרף נדחית.

     אין צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. העונש על הסדר כובל

 2. האם אקו''ם היא מונופול ?

 3. הגנה מן הצדק - הגבלים עסקיים

 4. משרדי עורכי דין הגבלים עסקיים

 5. עורך דין בעסקאות מיזוג ורכישה

 6. בקשה להצטרף להליך הגבלים עסקיים

 7. חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

 8. תקנות החברות (מיזוג), התש''ס-2000

 9. תביעה בגין הפרת חוק ההגבלים העסקיים

 10. תחולת דיני הגבלים עסקיים על ענף הביטוח

 11. ערעור על פסק דין בית הדין להגבלים עסקיים

 12. תקנות ההגבלים העסקיים (אגרות), התשמ''ט - 1988

 13. צו ההגבלים העסקיים (קביעת מונופולין), תש"ם-1980

 14. צו ההגבלים העסקיים (קביעת תחנת משטרה), התש"ס-2000

 15. צו ההגבלים העסקיים (קביעת מונופולין), התשמ"ב-1982

 16. צו ההגבלים העסקיים (דרכי הספקה של בירה), תש"ל-1970

 17. צו ההגבלים העסקיים (סדרי תשלום והספקה למלט), התשמ"א-1981

 18. כללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות), התשס"א-2001

 19. כללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות), התשס"ו-2006

 20. כללי מס הכנסה (בקשה לאישור מראש לתכנית מיזוג), התשנ"ה-1995

 21. תקנות מס הכנסה (מיזוג חברות המחזיקות זו בזו), התשנ''ה-1995

 22. כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי זכיינות), התשס"א-2001

 23. צו ההגבלים העסקיים (דרכי ייצור והספקה של נייר), התשמ"א-1981

 24. כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי הפצה בלעדית), התשס"א-2001

 25. תקנות מס הכנסה (קביעת אגרה בעד אישור תכנית מיזוג), התשנ''ה-1994

 26. תקנות ההגבלים העסקיים (סדרי דין בבית הדין ובערעור), התשמ''ט-1988

 27. כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי רכישה בלעדית), התשס"א-2001

 28. כללי מס הכנסה (מניעת כפל מס עקב שלילת הטבות במיזוג), התשנ"ה-1995

 29. תקנות ההגבלים העסקיים (מרשם, פרסום ודיווח על עסקאות), התשס''ד-2004

 30. כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג לכבילות נלוות למיזוגים), התשס"ט-2009

 31. כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג לכבילות נלוות למיזוגים), התשס"ד-2004

 32. כללי מס הכנסה (תיאומים לענין סעיף 102 במיזוג או בפיצול), התשס"ג-2003

 33. צו סדר הדין הפלילי (קביעת בית משפט לענין הגבלים עסקיים), התשנ"ד-1994

 34. כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים בין מובילים באוויר), התשס"ט-2008

 35. כללי מס הכנסה (תיאומים לענין מיזוג שבו שולמה תמורה במזומנים), התשנ"ה-1995

 36. תקנות מס הכנסה (מיזוג חברות שמתקיימים ביניהן יחסים מיוחדים), התשנ''ה-1995

 37. כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמים שפגיעתם בתחרות קלת ערך), התשס"ו-2006

 38. כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמים שפגיעתם בתחרות קלת ערך), התשס"א-2001

 39. כללי מס הכנסה (קביעת רווחים ראויים לחלוקה שנצברו עד למועד המיזוג), התשנ"ה-1995

 40. תקנות ההגבלים העסקיים (הסדר שכל כבילותיו נוגעות לתובלה בין-לאומית), תשכ''ד-1964

 41. צו הגבלים עסקיים (דרכי הספקה של חלקי חילוף לשירותי תיקון ואחזקה של מעליות חשמליות), התשמ"ד-1984

 42. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון