בקשה להורות על תיקון כתב תביעה

להלן החלטה בנושא בקשה להורות על תיקון כתב תביעה:

החלטה

זו בקשת הנתבעים 1, 6, 7 ו־13 להורות על סילוק התביעה על הסף, ולחלופין, להורות למשיב כי יתקן את כתב תביעתו.

בכתב התביעה מבקש התובע לחייב את המבקשים כאן, יחד עם שמונה אחרים, בתשלום סכום של 1,800,000 ₪ כדמי־שימוש ראויים משטחים בהם הם עושים שימוש־עצמי ונוהגים בהם מנהג בעלים יחידים, תוך התעלמות מוחלטת, לטענת התובע, מזכויותיו במקרקעין, ותוך הקמה - בעצמם ובאמצעות אחרים - של מבנים רבים, גידור שטחים ומסירת החזקתם לאחרים לצורך ניהול עסקים, בין עבורם ובין עבור אחרים.

בבקשתם למחיקה על הסף טוענים המבקשים כי התביעה הוגשה, כאמור, כנגדם וכנגד שמונה נתבעים אחרים, וכי בסעיף 5(ג) לכתב התביעה קובע המשיב כי: "בשיחות ובבדיקות עם פולשים שסירבו למסור את פרטיהם המלאים, התברר כי עלו על המקרקעין בתיאום עם הנתבעים או מי מהם", ובסעיף 6 לכתב התביעה קובע המשיב כי: "לתובע התברר כי עוד באוקטובר 2005 החכירו הנתבעים ו/או השכירו ו/או נתנו רשות לאחרים לעשות שימוש במרבית שטח המקרקעין...". בסעיף 13 לכתב התביעה קובע המשיב כי: "אין בידי התובע נתונים אודות הסכמים שערכו הנתבעים עם המשתמשים במקרקעין, והוא יעתור לגילוי ולקבלת כל החוזים בכתב וההסכמים בעל־פה שנערכו על ידם עם המחזיקים השונים", ובסעיף 15 לכתב התביעה אומר המשיב כי: "התובע יטען כי על הנתבעים לפצותו ו/או להשיב את מחצית מהסכומים שנטלו בפועל מהמחזיקים וכן את מחצית דמי השימוש הראויים במקרקעין לגבי כל חלק בו נעשה שימוש עצמי על ידם... התובע מעריך סכומים אלה בסכום העולה על 1,800,000 ₪".

טוענים המבקשים, כי התביעה איננה מגלה עילת תביעה, שכן המשיב קובע בעצמו כי אין בידו כל ראיה להוכיח את תביעתו, ואין הוא מבחין בכתב תביעתו אלא בעילת תביעה אחת נגד המבקשים כולם, ללא התייחסות לפרטי החזקתם או השטחים בהם הם אוחזים. לפיכך טוענים הם, שהתביעה נעדרת עילה, ודינה - להימחק.

תגובת המשיב היא כי כל פעולות הבנייה שבוצעו על־ידי הנתבעים או מי מטעמם בוצעו ללא אישור המנהל וללא היתרים כדין. הם עשו זאת תוך ניצול מצבו של המשיב, בהתעלמות מזכויותיו. טוען המשיב, כי אין מקום למחיקת התובענה בטענה שאין לתובע ראיות, שהרי הוא יגיש את ראיותיו במועד, והיקפן אינו רלוונטי בשלב זה. מכל מקום טוען המשיב, כי בביקור שערכו במקום נציגיו בנובמבר 2005 הובהר לו באופן חד־משמעי מפי התופשֹים במקרקעין כי חלקים נרחבים מוחזקים ותפושים בידי המבקשים, וצדדים שלישיים, באישורם. בנוסף טוען המשיב, כי למודד שמינה בית־המשפט, אשר ערך ביום 20/11/2006 ביקור במקום, ולמשתתפים בביקור, הובהר כי חלקים נרחבים במקרקעין מוחזקים ותפושים בידי המבקשים וצדדים שלישיים, באישורם. על־כן, אין לקבוע כי התביעה נעדרת עילה, ודין הבקשה - להידחות.

עיון במפת המדידה אשר הכין המודד מטעם בית־המשפט מעלה כי כל אחד מהמבקשים מחזיק בשטח שונה.

מכתב התביעה עולה כי אחיזה בגודל שטח שונה איננה משנה את סכום התביעה לגבי כל אחד ואחד מן המשיבים, וכל אחד מהם אכן נתבע בסכום שאינו פחות מ־1,800,000 ₪. על המשיב לתבוע כל אחד מהמחזיקים בגין השימוש אשר הוא עושה, לכאורה, בפועל, ביחס לשטח אותו הוא מחזיק, ולתקופה הרלוונטית.

אין בכתב התביעה כל התייחסות למועד רכישת/תפישת חלקו של כל אחד מהמבקשים במקרקעין או לגודל השטח אותו הנו מחזיק בפועל. בכתב התביעה תובע המשיב את כל המבקשים בעבור ההחזקה של כל הנתבעים כולם, ללא קשר לחלקו של כל אחד מהם במקרקעין או למועד בו החל בתפישתם והחזקתם.

היעדר ההפרדה לעניין שטח ההחזקה או לעניין שימוש אותו עושה כל אחד מן המבקשים בשטח אשר בבעלותו/בחזקתו, אם שימוש כזה אכן נעשה, הופך את התביעה, לשיטתו של המשיב, לייחוס אחריות הדדית כלפי המשיב, ללא עילה.

הכלל הוא, שכתב התביעה צריך שיגלה עילה המחייבת כל אחד מהנתבעים, לפחות לחלופין. משאין המשיב מבדיל בין גודל חזקתו של כל אחד מהמבקשים בשטח - הגם שהוא כבר יודע מתוך מפת המדידה של המודד, בוודאות, עניין זה, וגם מתוך מסמכי המִנהל, ודורש בכתב תביעתו סכום פיצוי קולקטיבי - אין לומר כי התביעה מגלה עילת תביעה עצמאית כנגד כל אחד מן המבקשים.

מאידך, אין התובע טוען בכתב תביעתו לאחריות הדדית של המבקשים האחד כלפי השני.

אשר־על־כן, אני מורה לתובע להגיש בקשה לתיקון כתב התביעה, שבו יעשה הפרדה בין כל אחד מהמבקשים, ביחס לשימוש שנעשה, לשטח ולתקופה, באופן שיחושבו דמי־השימוש הראויים פרטנית לכל אחד ואחד מן המבקשים. לשון אחר: המשיב, בתוך 30 יום, יגיש בקשתו לתיקון כתב תביעתו, כך שכתב התביעה יראה את טענותיו של המשיב כלפי כל אחד מן המבקשים, כמו גם את סכומה של התביעה כנגד כל אחד מן המבקשים, בהתאם לגודל אחזקותיו במקרקעין, כמו גם מועד רכישת/תפישת מקרקעין אלו בידיו.

לא ראיתי להיעתר לבקשת המבקשים לסלק את כתב התביעה על הסף מקום שניתן לאפשר את תיקון כתב התביעה באופן שיציג כתב תביעה המפריד בעילותיו בין כל מבקש ומבקש.

העולה מן המקובץ הוא, כי הבקשה מתקבלת, במובן זה שעל המשיב לתקן את כתב התביעה. אני מחייבת את המשיב בהוצאות הבקשה, כולל שכר־טרחת עורך־דין המבקשים, בסך 2,000 ₪, בתוספת מע"מ, ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית, כחוק, מיום מתן ההחלטה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשה לתיקון כתב אישום

 2. תיקון כתב תביעה ייצוגית

 3. תיקון כתב תביעה לאחר 3 שנים

 4. תיקון כתב תביעה צירוף נתבעים

 5. תיקון כתב תביעה לאחר קדם משפט

 6. בקשה להורות על תיקון כתב תביעה

 7. תיקון כתב תביעה בעקבות חוות דעת

 8. בקשה מצד הנתבע לתיקון כתב תביעה

 9. תיקון כתב התביעה בשלב מאוחר מאוד

 10. תגובה לתיקון כתב תביעה סעדים נוספים

 11. תיקון כתב תביעה ע''י הוספת חוות דעת

 12. הוספת עילה ביטוחית - תיקון כתב תביעה

 13. בקשה שניה לתיקון כתב תביעה בבית הדין לעבודה

 14. בקשה לתיקון כתב תביעה שהוגש נגד "הנתבע הלא נכון"

 15. החזרת הליך לבית המשפט המחוזי לצורך תיקון כתב תביעה

 16. סמכות לועדת הערר לאפשר את תיקון כתב התביעה ו/או השומה גם במסגרת הליכי הערר

 17. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון