ביטול עיקול פיצויי פיטורין

להלן החלטה בנושא

החלטה

1.      זוהי בקשה לקבוע על בטלות , או לחלופין על ביטול צו עיקול זמני.
המשיבה הגישה כנגד המבקש בקשה לצו עיקול זמני במסגרת כתב תביעה.(מתוקן) התביעה הינכ כספית על סך של 85,616 ₪. לטענתה, קיבל ממנה המבקש הלוואה כנגד שיעבוד פוליסת ביטוח חיים. סכום ההלוואה בסך של 36,266 ₪ משלא עמד המבקש בתנאי ההלוואה הועמדה יתרת החוב ב-6.4.03 לפרעון מיידי.
2.     המבקש טוען כי המשיבה המציאה כתב התחייבות אשר איננו עונה על דרישת הדין והצו. על פי נוסחה היא מותנית בכך שתימצא לתובע "החלטה סופית מביהמ"ש המחייבת את המבקש לשלם..."נוסח זה מותנה בקיום פסק דין סופי, לפיכך הנוסח אינו תקין וחורג מהתקנות. מדובר בפסק דין כספי שאין מעכבים את ביצועו.
3.      אי ביצוע המצאה כדין של צו העיקול וכל המסמכים הנוגעים לבקשה. כאמור הערובה אינה מתאימה ובנוסף הצו שהומצא למבקש אינו חתום, לבד מחותמת סתמית של מתאים למקור.
4.      לטענת המבקש, הליך קודם של בקשה לצו עיקול זמני לא צלח והצו שניתן הוכרז כפקע. המשיבה הגישה בקשה שניה.
המבקש טוען, כי עוד לפני הטלת העיקול, ניסה לקבל את הכספים שמגיעים לו, על פי הפוליסה שבחברת הדר, אולם זו סירבה לשחרר את הכסף. המבקש טוען, כי המשיבה לא צרפה העתק מהפוליסה , ואת מצב החשבון .
המבקש טוען, כי יש לקבוע כי העיקול על פיצויי הפיטורין המגיעים לו, הוא חסר תוקף.
5.      המבקש טוען, כי אין הוא חייב מאומה למשיבה, מעולם הוא לא קיבל דרישת פרעון מאת המשיבה,גם אם היה חוב כזה, הוא קוזז כנגד הסכומים שהגיעו לו.
6.      המבקש עבד בחברת אג"מ אקולוגיה בע"מ, כשכיר. המעבידה ניהלה עבורו ועל שמו שתי פוליסות , אחת הפוליסת הינה פוליסה אשר שני שלישים מהסכום הנצבר היו פיצויי פיטורין.
לטענתו, בחודש 10/02, הופסקה עבודתו בחברה האמורה והוא היה זכאי לקבל את פיצויי הפיטורין. לטענתו הוא פנה לחברת ביטוח הדר, אולם אז החלה ההתארגנות שלה להתמזג עם המשיבה ובקשתו לקבל את פיצויי הפיטורין לא התקבלה, עד אשר המשיבה הטילה עיקול על הפוליסות.
7.     לטענת המבקש, העקול שהמשיבה מבקשת להטיל הינו על פקדונות של המבקש הפטורים מעיקול זמני בהיותם כספי הגמולים ופיצויים המופקדים בחרת "הדר".
8.     מסקנות:
התביעה שהגישה המשיבה מתבססת על הלוואה שניתנה למבקש אשר להבטחתה שועבדה פוליסת ביטוח מנהלים שנוהלה על שמו ולזכותו. כפי העולה, מימשה המשיבה הפקדונות שבפוליסה כפי שהמשיבה מציינת זאת בסעיף 6 לכתב התביעה:
"ב-6.9.01 בוצע פדיון פיצויים ותגמולים של הנתבע אשר נוהל אצל התובעת בהתאם לנספח ה'".
נספח ה' מצביע על הוראת תשלום של 110,496 ₪ סכום שנוצל 90,719.91 ₪, מס הכנסה 33,693 ₪ ופרעון הלוואות 57,026,91 ₪ אסמכתא 900190362 לא מופיע אילו הלוואות. מכאן ואילך, מופיעים בכתב התביעה נתונים אשר אין להם כל אסמכתא.
נאמר באותו סעיף 6 כי הסך 44,690.95 ₪ הועבר לפרעון הלוואה מיום 7.2.93 כמפורט להלן (לא ציין בהמשך כל פירוט) וביתרה של 12,335.96 ₪ זוכה חוב הפיגורים בהלוואה נשוא כתב התביעה.
ראה נספח ד' - נספח זה מציין הלוואה מס' 400193843 זמן הפרעון החל מ-16.9.01 ועד 1.12.96. לא מצויין בתדפיס מה היה סכום ההלוואה וכן לא מופיע תשלום אחד בסך 12,335 ₪ עובדה זו לא מתבטאת בדוחות שצרפו.
9.     המשיבים אמנם מפרטים על ניכויים במקור לענין פיצויים ולענין תגמולים מבלי שצורפו אישורים על ניכויים אלה.
10.     נראה לי שכתב התביעה אינו מסודר וזאת בלשון המעטה - המסמכים שצורפו אינם תומכים בנאמר בה.
גם המצהירה מטעם המשיבה בבקשה להטלת עיקול זמני לא הצליחה לפזר את הערפל האופף את התביעה הגב' יולזרי העידה כי היא איננה עובדת בביטוח חיים ואין לה מושג איזה מהפוליסות מומשה. היא גם לא ידעה לומר, מדוע הפוליסה לא מומשה לפני 9/01 כי היא עובדת רק בשנתיים האחרונות.
11.     ביום אישור ההלוואה למשיבה עמד ערך הפדיון של הפוליסה ע"ס 115,718.48 ₪ ראה נספח א' לתביעה (נספח ב' לסיכומי המבקש). אולם סכום זה הלך והצטמק וערך תשואה הינו לפי נ/1 (נספח ג' לסיכומים) בסך של 84,987 ₪. כל זאת מבלי שהמשיבה מפרטת את השינויים בסכומים.
12.     לנוכח האמור לעייל נראה כי המשיבה לא עמדה בדרישה הקבועה בתקנה 362 לתקנות סדר הדין האזרחי הקובעת :
"הוגשה בקשה לסעד זמני במסגרת תובענה, רשאי בית המשפט ליתן את הסעד המבוקש, אם שוכנע, על בסיס ראיות מהימנות לכאורה בקיומה של עילת התובענה".
תביעת המשיבה אינה מבוססת ואינה עומדת על בסיס ראיות מהימנות המקימות עילת תביעה.

13.     לענין טענת ההכבדה נאמר בבקשת המשיבה ראה סעיף 13 :
"כי המשיב הודיע בעבר למבקשת, כי נקלע למשבר כלכלי". טענה זו אינה מקימה תשתית ראייתית כנדרש בתקנה 374 לתקנות. :
"אם שוכנע על בסיס ראיות מהימנות לכאורה כי קיים חשש סביר שאי מתן הצו יכביד על ביצוע פסק הדין".
לא שוכנתי כלל וכלל כי אכן כך המצב.
14.     סוף דבר
צווי העיקול שהוטלו בבש"א בטלות בזאת. המשיבה תשא בהוצאות ב"כ המבקש בסך של 5000 ₪ בצרוף מע"מ ריבית והצמדה עד התשלום בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עיקול קרן תגמולים

 2. בקשה לצמצום עיקול

 3. חוסר ניקיון כפיים

 4. עיקול חשבון משותף

 5. עיקול זכות עתידית

 6. תביעה לאישור עיקול

 7. עיקול זמני על כספים

 8. בקשה להרחבת עיקולים

 9. בקשה לצו עיקול זמני

 10. בקשה לביטול עיקולים

 11. ערעור על עיקול זמני

 12. צו עיקול זמני על רכב

 13. בקשת עיקול כל הנכסים

 14. חוב למד''א - עיקולים

 15. בקשה לביטול צו עיקול

 16. נזקים לרכב אחרי עיקול

 17. קריסת חברה בגלל עיקול

 18. בקשה להטלת עיקול זמני

 19. ביטול עיקול פקיד שומה

 20. בקשה לביטול עיקול ארעי

 21. בקשה לאישור עיקול זמני

 22. פיצויים בגין עיקול רכב

 23. ביטול עיקול רטרואקטיבי

 24. בקשה לאישור עיקול דוגמא

 25. עיקול זמני במעמד צד אחד

 26. עורכי דין לענייני עיקול

 27. התנגדות לביטול צו עיקול

 28. עיקול על נכסים של ההורים

 29. ערעור על גובה עיקול זמני

 30. ביטול עיקולים לפני אזהרה

 31. בקשה לביטול צו עיקול זמני

 32. החלטה בבקשת עיקול ללא דיון

 33. ביטול עיקול פיצויי פיטורין

 34. העברת בעלות למרות צו עיקול

 35. צו עיקול זמני של חברה בפירוק

 36. תביעה לשמירת זכויות - עיקול

 37. פיצויים בגין עיקול שלא כדין

 38. תקנה 380 - בקשה לאישור עיקול

 39. ביטול צו עיקול זמני על נכסים

 40. עיקול מעבר לגובה החוב נזיקית

 41. זכות חוזית מול עיקול מי גובר

 42. שיקולים בביטול צו עיקול זמני

 43. הגשת בקשת עיקול יחד עם תביעה

 44. בקשה לביטול עיקול בחשבון עו"ש

 45. עיקול משכורת בחוק רשות השידור

 46. בקשה להכרזה על פקיעת צו עיקול

 47. בקשה למתן צו עיקול מבית המשפט

 48. פיצויים מהבנק על עיקול לא מוצדק

 49. עיקול על חוב מים ללא משלוח התראה

 50. עצירת מירוץ ההתיישנות עיקול מנהלי

 51. ביטול עיקולים בגין חוב של חברה זרה

 52. אי רישום צו עיקול בתיק הוצל"פ בטעות

 53. מכות למעקל שהגיע לדירה לבצע עיקולים

 54. הטלת עיקול ברישום עד שיתבררו הזכויות

 55. עיקול נכס ששוויו גבוה בהרבה משווי החוב

 56. תביעה נגד מנהל חברה בגין הפרת צו עיקול

 57. בקשה לביטול צו עיקול זמני במעמד צד אחד

 58. בקשה להטיל עיקולים זמניים להבטחת פסק דין

 59. רישום דירה על שם קרוב משפחה כדי למנוע עיקול

 60. בקשה לקבוע כי כתב התביעה וצו העיקול הומצאו כדין

 61. סעיף 22 לחוק ההוצאה לפועל פוטר רכב של נכה מעיקול

 62. פיצוי כספי על טעות בעיקול משכורת ע''י מס הכנסה

 63. ערעור על החלטת הרשם שהורה על ביטול עיקולים זמניים

 64. ערעור החלטתו של כבוד רשם ההוצאה לפועל לביטול צו עיקול זמני

 65. עיקול על נכס ספציפי אצל צד ג' - משכורת החייב אינו מוגבל ל-3 חודשים

 66. האם הבנק הנושה רשאי לעקל כספי ערובה של צד ג' שהופקדו לעיכוב ביצוע פס"ד

 67. עיקול זמני - טענה לניסיון להקמת גוף מסחרי שונה, על מנת להתחמק מתשלום חוב

 68. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון