ביטול מחובת הצדק
ביטול מחובת הצדק

כאשר פסק הדין, שניתן במעמד צד אחד, פגום - ובדרך כלל נובע הפגם מהיעדר המצאה כדין למבקש - יבוטל פסק הדין בלי להתייחס כלל למשקל הטענות ולסיכויי ההצלחה.

הלכה זו נסמכת על ההשקפה, שלפיה בעל דין זכאי לקיומם התקין של ההליכים המקדמיים, עובר למתן פסק הדין. ביטול כזה יעשה "מתוך חובת הצדק".

להלן החלטה בנושא ביטול מחובת הצדק:

החלטה

1.     בפני בקשה לביטול פסק דין, שניתן כנגד המבקש, בהיעדר הגנה.

2.     פסק הדין ניתן, לאחר שבוצעה מסירה למבקש, ביום 30.11.06 באמצעות רשות הדואר.

3.     בבקשה לביטול פסק הדין טוען המבקש כי פסק הדין ניתן נגדו מבלי שהומצאו לו כתב התביעה ופסק הדין.

     דבר קיומו של פסק הדין נודע למבקש באמצעות סניף בנק דיסקונט.

דיון:

4.     בטרם אדון בגופם של דברים, אתייחס לטענת ב"כ המשיבה לפיה הבקשה לביטול פסק הדין הוגשה באיחור, לנוכח מסירת האזהרה בתיק ההוצאה לפועל.

     בסעיף 3 לתצהירו טוען המבקש בין השאר כי טופס האזהרה מלשכת ההוצאה לפועל לא הומצא לו מעולם ברח' מוריה 121 חיפה.

     המבקש לא נחקר לגבי מסירת האזהרה מתיק ההוצאה לפועל ואישור המסירה אף לא צורף לתיק בית המשפט.

     בנסיבות אלה, ומשלא הוכח בפניי מועד מסירת האזהרה, לא ניתן להתייחס לבקשה לביטול פסק הדין, כאילו הוגשה באיחור.

5.     לגופו של עניין, כידוע, פסק דין שניתן במעמד צד אחד ניתן לביטול בשתי עילות, האחת - מחובת הצדק שעה שנפל פגם בפסק הדין והשנייה - על פי שיקול דעת בית המשפט תוך בחינת הסיבה לאי ההתגוננות וסיכויי ההצלחה.

     ראו: אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שביעית עמ' 281 - 283

6.     ראשית אבחן האם זכאי המבקש לביטול פסק הדין מחובת הצדק.

ביטול מחובת הצדק:

7.     "כאשר פסק הדין, שניתן במעמד צד אחד, פגום - ובדרך כלל נובע הפגם מהיעדר המצאה כדין למבקש - יבוטל פסק הדין בלי להתייחס כלל למשקל הטענות ולסיכויי ההצלחה. הלכה זו נסמכת על ההשקפה, שלפיה בעל דין זכאי לקיומם התקין של ההליכים המקדמיים, עובר למתן פסק הדין. ביטול כזה יעשה "מתוך חובת הצדק".

     ראו: אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שביעית עמ' 282.

8.     בראשית דבריי אציין כי המבקש העלה בבקשתו טענות עובדתיות לרוב, הן לעניין מסירת התביעה וכתובתו והן לעניין הגנתו, אולם לא טרח לתמוך את כל טענותיו העובדתיות בתצהיר ערוך כדין אלא רק מקצת מהן.

     בסע' 2 לתצהירו טוען המבקש כי הוא חוזר על כל האמור בבקשות התומכות בתצהיר זה, תוך שהוא מסתפק באמירות כי לא קיבל את כתב התביעה ופסק הדין וכי דבר קיומו של תיק ההוצאה לפועל נודע לו מסניף בנק דיסקונט ללא פירוט העובדות.
כידוע, עריכת תצהיר על דרך ההפניה אינה עונה על הנדרש בעריכת תצהיר כדין, ולפיכך ניתן לומר בשלב זה כי תצהירו של המבקש כללי וסתמי.

9.     בבקשתו, טוען המבקש כי התברר לו שהכתובת הרשומה בתיק ההוצאה לפועל היא כתובת אמו במגדל העמק וטופס האזהרה הומצא במסירה אישית לכתובת חטיבת גולני 676/6 במגדל העמק, כתובת שאינו מתגורר בה שנים.

     כאמור, המבקש בחר שלא לתמוך טענות אלה בתצהיר וכל שמצא לנכון להצהיר עליו הוא כי כתב התביעה, פסק הדין וטופס האזהרה לא הומצאו לו מעולם ברח' מוריה 121 חיפה.

     אישור המסירה של כתב התביעה הוצג למבקש והוא טען כי החתימה אינה חתימתו.

     כנגד גרסת המבקש, אותה בחר להציג בכלליות, ניצב אישור מסירת כתב התביעה, שבוצעה באמצעות רשות הדואר.

     עיון באישור המסירה מלמד כי בניגוד לטענת המבקש שכתב התביעה נשלח למגדל העמק, כתב התביעה נשלח בפועל לחיפה וחותמת רשות הדואר מאזור חיפה מוטבעת על אישור המסירה.

     עובדה זו, סותרת מניה וביה את גרסת המבקש כי כתב התביעה נשלח למגדל העמק.

     בנוסף, משבוצעה המסירה באמצעות רשות הדואר, עומדת לטובת המסירה חזקת תקינות פעולת הרשות.

     לפיכך משנוכחתי כי כתב התביעה נשלח למבקש בכתובת בחיפה ולאור טענתו הסתמית של המבקש כי החתימה על אישור המסירה אינו חתימתו מבלי שהשכיל לסתור את ביצוע המסירה בכתובת בחיפה, עדיפה עליי גרסת המשיבה ולפיכך אני קובעת כי לא נפל פגם במסירת כתב התביעה למבקש.

10.     משדחיתי גרסת המבקש לגבי אי קבלת כתב התביעה, איני רואה לנכון לבטל את פסק הדין מחובת הצדק ולפיכך אבחן האם יש מקום ליתן למבקש יומו בבית המשפט על פי שיקול דעת בית המשפט.

ביטול על פי שיקול דעת בית המשפט

11.     לשם ביטול פסק דין על פי שיקול דעת בית המשפט, בוחן בית המשפט מהי סיבת מחדלו של המבקש להתייצב או להתגונן ומהם סיכויי ההצלחה כי הגנתו תתקבל.

     התשובה לשאלה השנייה היא החשובה יותר.

     ראו: אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שביעית עמ' 282 - 283.

12.     לעניין סיבת המחדל, קבע בית המשפט בע"א 32/83 אפל נ' קפח, פ"ד לז (3) 431 כי אם יתברר שלא מדובר בזלזול מופגן בבית המשפט כי אם צירוף נסיבות אומלל, אי הבנה או היסח הדעת, ויחד עם זאת יש למבקש הגנה סבירה, יטה בית המשפט לקבל את הבקשה ולאפשר ליבון הנקודות השנויות במחלוקת.

13.     ההסבר שניתן למחדל להתגונן הוא אי קבלת כתב התביעה ואי קבלת האזהרה.

     משהתרשמתי כי כתב התביעה הומצא כדין, אין רלבנטיות לקבלת האזהרה ואין בטענה לגביה כדי להצדיק אי ההתגוננות לאחר שקיבל את כתב התביעה.

14.     לעניין הגנת המבקש, ההלכה היא כי המבקש אינו חייב להראות הגנה איתנה אלא די בהגנה אפשרית.

     ראו: ע"א 32/83 אפל נ' קפח, פ"ד לז (3) 431

     
15.     גם הפעם, המבקש בחר שלא לפרט את טענותיו בתצהיר והסתפק באמירה בסעיף 5 לתצהירו "...לחילופין, לאור סיכויי הטובים וטענותיי הראויות לגופו של עניין, כמובא בהרחבה לעיל, מן הדין הוא להורות על ביטול פסק הדין שניתן כנגדי ולבטל את כלל הליכי ההוצל"פ נגדי".

     אמירה זו כשלעצמה אין בה כדי לבסס הגנה כלשהי, מה גם וכאמור לעיל, אין בעריכת תצהיר על דרך ההפניה כדי לענות על דרישת עריכת תצהיר כדין.

     לפיכך, ומשהמבקש לא תמך טענות הגנתו בתצהיר, למעשה לא הוצגה כל גרסת הגנה בפניי.

16.     סיכומו של דבר, בהיעדר הצדקה לאי ההתגוננות במועד ובהיעדר גרסת הגנה, אין מקום לבטל את פסק הדין, גם לא על פי שיקול דעת בית המשפט.

17.     אשר על כן, הבקשה לביטול פסק דין, נדחית.

18.     לאחר קיום הדיון בפני, הגיש המבקש בקשה להעביר את הדיון בתיק לבית המשפט השלום בחיפה בהיעדר סמכות מקומית, אשר סומנה כבש"א 177863/07.

     משדחיתי בקשתו לביטול פסק הדין, סיים בית המשפט תפקידו ולמעשה אין עוד צורך להידרש לבקשה.

     המבקש ישלם למשיבה הוצאות הבקשה בסך 2,000 ש"ח + מע"מ.


     ככל שהופקדו כספים בתיק בית המשפט, תעבירם המזכירות לידי ב"כ המשיבה.

     ככל שעוכבו הליכים בתיק הוצאה לפועל מס' X יבוטל עיכוב ההליכים.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול הענקה

 2. ביטול מס בולים

 3. ביטול הענקת פרס

 4. ביטול הכרעת דין

 5. ביטול מחובת הצדק

 6. ביטול רשות מכללא

 7. ביטול הפסיכומטרי

 8. ביטול קניית ספרים

 9. ביטול תקנות ההגנה

 10. בקשה לביטול החלטה

 11. ביטול הסדר תשלומים

 12. ביטול מוסד הנשיאות

 13. ביטול הכרעת דין בהעדר

 14. ביטול תפקיד שר בלי תיק

 15. ביטול תקרת הכנסה מירבית

 16. ביטול החלת המשפט על שטח

 17. ביטול החלטה במעמד צד אחד

 18. ביטול החלטה למחיקת התביעה

 19. ביטול תשלומי רשות של הורים

 20. ביטול הקלות במס לא מוצדקות

 21. ביטול חוק קרן קיימת לישראל

 22. ביטול רישום לאום בתעודת זהות

 23. ביטול החלטת אסיפה כללית באגודה

 24. ביטול החלת המשפט השיפוט והמינהל

 25. ביטול חוקים ע"י בית המשפט העליון

 26. ביטול הגבלת גיל אימון במכון כושר

 27. ביטול החלטת רשות בבית משפט אזרחי

 28. ביטול החלטת בית הדין לביקורת משמורת

 29. ביטול תנאי מפלה להגשת רשימת מועמדים

 30. ביטול הכרעת דין וגביית עדויות נוספות

 31. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון