תיקון רישום בטאבו

להלן פסק דין בנושא תיקון רישום בטאבו:

פסק דין

1.     התובעים הגישו תביעה לתיקון רישום בפנקס המקרקעין, בגדרה טענו כי רישום הגבול בין החלקה המצויה בבעלותם ובין חלקת הנתבעות הוא שגוי, וכי יש להסיטו לכיוון חלקת הנתבעות. תביעה זו הוגשה לאחר שבהליך קודם שיזמו הנתבעות בבית משפט השלום בירושלים (ת"א 22836/98) נקבע, כי על התובעים לחדול מביצוע עבודות בניה בחלקת הנתבעות וכי עליהם להחזיר את המצב בשטח לקדמותו, כפי שהיה עובר לביצוע עבודות הבניה על-ידם.

2.     ביום 9.6.03 ניתן תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים, לפיה פסק הדין החלקי שניתן בעניינם של הצדדים בבית משפט השלום יהפוך לפסק הדין השלם בתובענה. הצדדים הסכימו כי ימונה שמאי לצורך קביעת קו גבול פיזי סופי, בהתאם לרישום המצוי בפנקס המקרקעין, מבלי שתהיה להם כל טענה בקשר לאותו רישום. להסרת הספק הובהר בפסק הדין, כי "בכפוף להסדר זה ההליך שיזמו התובעים בגדרו של תיק זה - נדחה". עוד נקבע, כי למדידות השמאי ולהערכתו באשר לעלות הקמתו של קו הגבול הסופי מעמד של החלטת פוסק. בשאלת דרכי חלוקת העלויות בין הצדדים הוסכם כי בית המשפט יכריע, על יסוד סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984, לאחר שישמעו טיעוני הצדדים. לשם כך נקבע כי כל צד יסכם את עמדתו בעניין חוות הדעת ובעניין ההוצאות.

3.     הכנת חוות הדעת הושלמה בחודש פברואר 2004, ואולם היא הומצאה לצדדים ולתיק בית המשפט רק בחודש דצמבר 2005, בשל מחדל הצדדים לשלם את שכר טרחת המומחה, על אף ששכר הטרחה הופחת בשיעור של 25% לאור בקשותיהם. יתר על כן, לשם גביית חלקם של התובעים בשכר הטרחה, נאלץ המומחה לפתוח בהליכי הוצאה לפועל נגד התובעים, ורק במסגרתם הוסדר תשלום החוב.

4.     בחוות דעתו מתאר המומחה את ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים, לפיהן 3.9 מ"ר מחלקת הנתבעות, המהווים חלק ממשטח קרמיקה שחלקו הארי מצוי בחלקת התובעים, יישארו בחזקת התובעים, בכפוף להעברת שטח דומה מחלקת התובעים לחזקת הנתבעות. על יסוד הסכמות אלה נקבע קו הגבול הסופי, ובתוואי של קו הגבול הוסכם כי תותקן גדר רשת ירוקה על גבי יסוד בטון, באופן המפורט בסעיף 5 בחוות הדעת. בהתאם לבדיקתו של המומחה, עלות הקמתה של הגדר בין החלקות היא 2,530 ₪ בתוספת מע"מ.

5.     עם הגשת חוות הדעת לתיק בית המשפט, ניתנו החלטות המורות לצדדים לסכם את עמדותיהם בעניין אופן חלוקת עלות הקמת הגדר בין הצדדים ובשאלת ההוצאות. חרף זאת, לא הגישו התובעים את סיכומיהם. הנתבעות טענו כי מכיוון שטענותיהם של התובעים נדחו בבית משפט השלום, וכי גם תוצאותיו של הליך זה מורות כי לתביעה לא היה בסיס, יש לחייב את התובעים במלוא עלות הקמת הגדר, בהוצאותיו של הליך זה וכן בהוצאות שנגרמו לנתבעות בשל ההליך שנוהל בבית משפט השלום.

6.     אכן, בפסק הדין שניתן בבית משפט השלום נדחו טענות התובעים, וביום 9.6.03 אף נדחה ההליך שיזמו התובעים בבית משפט זה לתיקון הרישום בפנקס המקרקעין. מחוות הדעת עולה גם, כי התובעים היו אלה שהרחיבו את שטחם על חשבון השטח המצוי בבעלות הנתבעות (סעיפים 1-2 בחוות הדעת). לכך יש להוסיף את העובדה כי שכר טרחתו של המומחה שולם על-ידי התובעים רק לאחר שנפתחו נגדם הליכים בלשכת ההוצאה לפועל, וכי הם התעלמו מהחלטות בית משפט זה. התנהלות זו הובילה לסרבולו של הליך זה ולהארכתו שלא לצורך. בנסיבות שתוארו ראוי כי התובעים יהיו אלה שישאו בהוצאותיהן של הנתבעות ובעלות הקמת הגדר.

7.     לפיכך, ישאו התובעים בעלות הקמתה של הגדר, בסך 2530 ₪ בתוספת מע"מ, כאמור בחוות דעתו של המומחה. הגדר תוקם בתוך 60 ימים, והתובעים יעבירו את הסכום האמור ישירות לבעל המקצוע שיקים את הגדר. אם יפגרו התובעים בביצוע חיוב זה, יהיו רשאיות הנתבעות לבצעו במקומם, ומשעשו כן יהיו זכאיות לחזור על התובעים ולהיפרע מהם מה ששילמו עד לסכום האמור.

בנוסף, ישאו התובעים בהוצאות הנתבעות בהליך זה בסך של 10,000 ₪. סכום זה כולל שכר טרחת עו"ד ומע"מ בגינו כחוק. סכום זה בא בנוסף לסכום שנקבע ביום 15.6.03.רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון