צו מניעה זמני מימוש משכנתא
צו מניעה זמני מימוש משכנתא

להלן החלטה בנושא בקשת צו מניעה זמני מימוש משכנתא:

החלטה

במסגרת תובענה שהגישו המבקשות בה.פ. 1519/09, עותרות הן, בבקשה שבפני, לצו מניעה זמני שימנע את המשך הליכי מימוש שתי משכנתאות הרשומות על דירה בבעלותן, בהן נקט המשיב 1 (להלן: "המשיב"), על מנת לפרוע את חובן.

עיינתי בבקשה, בתגובה לה ובתשובת המבקשות לתגובה, שהוגשה אך אתמול, והגעתי למסקנה כי יש מקום להיענות לה ולמנוע, בשלב זה, את פינוי המתגוררים בנכס (בני משפחת המבקשות), עד שיוכרע גורל התובענה עצמה.

טוענות המבקשות כי הסכם האשראי עליו חתמה המבקשת 1 (להלן: "המבקשת") קשישה בת 77, על פיו הוענק לה אשראי בסך -.200,000 דולר נועד, למעשה, על מנת לאפשר למשיב להעניק לבנה של המבקשת, שיזם פרוייקט בניה רחב היקף, את ההלוואה. "מהלך מתוחכם" זה נועד, לטענת המבקשת, לאפשר את הענקת ההלוואה "ללווה", אשר שיעבד את דירתו כבטחון להשבתה, בעוד שהיא כלל לא ביקשה הלוואה זו ולא היה לה צורך בה, שכן לא היתה מעורבת כלל בעסקים של בנה.
למותר לציין, כך לטענתה, כי היא כלל לא קיבלה כספים אלה לרשותה, אלא הם הועברו ישירות לבנה, או לחברה של בנה שיזמה את הפרוייקט.
בהקשר זה טוענות המבקשות כי המשיב כלל לא הבהיר להן כלל, בעת החתימה על מסמכי ההלוואה, את משמעות שעבוד הדירה והשקעת כספי ההלוואה במיזם או בפרוייקט הנדלני שבו היה מעורב הבן.

לו תוכחנה עובדות אלה ונסיבות נוספות שפורטו בתצהירה, ייווצר סיכוי סביר, ואף למעלה מכך, שהמבקשות תזכנה בסעדים שביקשו בתובענה. כך במיוחד לאור טענת המבקשת, לפיה המשיב אף פעם לא הסביר לה את המשמעויות של הענקת הלוואה אשר מועד פרעונה קצר מועד (כשנתיים בלבד), כאשר ברור היה למשיב, מן הסתם, כי היא בעצמה לא תוכל לעמוד בהחזרי ההלוואה בפרק זמן קצר זה בהיותה פנסיונרית ללא מקורות הכנסה ממשיים.
יש לראות בהתנהגות מעין זו מצד המשיב, לכאורה לפחות, משום התנהגות חסרת תום לב כלפי המבקשת ולפחות, התנהגות בלתי ראויה כמתחייב ממעמדו כמוסד בנקאי הן על פי החוק והן על פי הפסיקה.

המשיב מעלה בתגובתו שורה של טענות, לרבות טענות של חוסר תום לב ושיהוי רב מציד המבקשות בהגשת התובענה והבקשה.
אף אם יש ממש בטענות אלה, או בחלק מהן (בשלב זה לא התרשמתי שכך הוא), אין בהן כדי לסתור או להפריך את הטענות שהעלו המבקשות לגבי נסיבות מתן האשראי ושעבוד הדירה, נסיבות אשר אם תוכחנה, כאמור, יהיה בהן כדי להביא לקבלת התביעה ולאיון המשכנתאות.
זאת ועוד: לא מצאתי בתגובת המשיב כל התייחסות ממשית לטענות אלה, כפי שפורטו לעיל, או תגובה כלשהי שתפריך אותן, לכאורה לפחות (אף תצהיר מטעמו לא צורף לתגובה).
לעומת זאת, מקדיש המשיב חלק נכבד מתגובתו על מנת להראות כי לא ייגרם שום נזק למבקשות אם יימכר הנכס, שכן הן אינן מתגוררות בו אלא משכירות אותו (לטענתו) לבני משפחתן. משהשתכנעתי, לכאורה לפחות, כי קיים סיכוי שהמבקשות תזכנה בסעדים המבוקשים על ידן, נחלש באופן משמעותי משקלו של טיעון זה. אם ישתכנע ביהמ"ש כי יש מקום להעניק את הסעדים המבוקשים, הוא יבטל את המשכנתאות בין שנגרם נזק למבקשות ובין אם לאו.

ניתן בזאת צו מניעה זמני כמבוקש בבש"א 12762/09.
תוקף הצו עד מתן פסק דין בתובענה שהוגשה בה.פ. 1519/09.
הצו יכנס לתוקפו עם הפקדת התחייבות עצמית וערבות צד ג' על סך -.50,000 ₪.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תגמולי ביטוח משכנתא

 2. עיכוב בגרירת משכנתא

 3. ביצוע משכנתא בשטחים

 4. תביעה לביטול משכנתא

 5. הקלה על פרעון משכנתא

 6. ערעור על מימוש משכנתא

 7. ביטול חתימה על משכנתא

 8. אימות חתימה שטר משכנתא

 9. סילוק משכנתא עקב פטירה

 10. שחרור משכנתא לטובת הבנק

 11. אי עמידה בתשלומי משכנתא

 12. תניית שיפוט בשטר משכנתא

 13. החלפת חברת ביטוח משכנתא

 14. ריבית גבוהה מדי במשכנתא

 15. נתבע שלא גרר את המשכנתא

 16. בקשה לביטול מימוש משכנתא

 17. טענת פרעתי במימוש משכנתא

 18. קיזוז חוב משכנתא ממזונות

 19. משכנתא כחלק מתשלום מזונות

 20. צו מניעה זמני מימוש משכנתא

 21. ביטול משכנתא של אישה קשישה

 22. אגרת הוצאה לפועל של משכנתא

 23. תביעת רשלנות - פרעון משכנתא

 24. חתימה על משכנתא עקב אי הבנה

 25. תביעה לרישום משכנתא על דירה

 26. הגנה על נוטלי משכנתאות לדיור

 27. הקבלן פשט רגל - מה עם המשכנתא

 28. פיצוי מוסכם על אי סילוק משכנתא

 29. פסק דין הצהרתי – ביטול משכנתא

 30. רשלנות בנק בהליכי מימוש משכנתא

 31. צירוף צד ג' להליך מימוש משכנתא

 32. נושה מובטח במשכנתא - חוב לעיריה

 33. תביעה להחזר מחצית תשלומי משכנתא

 34. חוק ערבות למשכנתאות, תשי"ב-1952

 35. הצעת חוק הגנה על נוטלי משכנתאות

 36. תקנות ערבות למשכנתאות, תשט''ו-1955

 37. אגרת הוצאה לפועל חוב משכנתא בפיגור

 38. הסכם שמטרתו למחזר הלוואת משכנתא קיימת

 39. תביעת בנק לאומי למשכנתאות נגד ערבים

 40. עיכוב מימוש משכנתא עד להחלטה בערעור

 41. הצעת חוק משכנתאות לזכאי משרד השיכון

 42. חוסר מודעות למהות התחייבות והשלכותיה

 43. אי עמידה בהסדר תשלומים - מימוש משכנתא

 44. פיצוי בשווי התמורה ממכירת דירה במשכנתא

 45. סיכול אפשרות לקבלת משכנתא בעסקת מכר דירה

 46. פקודת חוק המשכנתא (חברות מאושרות), 1940

 47. נקודות זיכוי למשכנתאות בגין לימודים אקדמיים

 48. סיוע בתשלום משכנתא לוותיקי מלחמת העולם השניה

 49. ויתור על יתרת החוב לאחר מכירת דירה - מימוש משכנתא

 50. היום שבו נולדה התביעה מקום בו מדובר בחוב מובטח במשכנתא או במשכון

 51. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון