פטור ממס שבח מתנה

להלן פסק דין בנושא פטור ממס שבח מתנה:

פסק-דין

1.     בפנינו ערר על החלטת המשיב בהשגה שהגיש עורר כפני שיתברר להלן.

2.     ב- 23.7.03 מכר העורר ללא תמורה לנכדתו דירה המסומנת כתת חלקה 3 של חלקה 66 בגוש 12259. הנמצאת בבניין הבנוי על החלקה הנ"ל ברח' פנחם רוזן 13 בחיפה. (להלן: הדירה הנ"ל). המשיב פטר עסקה זו ממס שבח בהסתמך על סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) תשכ"ג-1963 (להלן: החוק הנ"ל).
     ב- 12.1.07, בטרם חלפו ארבע שנים מיום מכירת הדירה ללא תמורה הנ"ל לנכדה, מכר העורר דירה נוספת באותו בניין המסומנת כתת חלקה 4 בחלקה ובגוש הנ"ל (להלן: הדירה הנוספת).
     בהצהרה שהגיש העורר למשיב ביקש פטור ממס שבח במכירת הדירה הנוספת בהסתמך על סעיף 49ב(1) לחוק הנ"ל בציינו, כי לא מכר בארבע השנים שקדמו למכירה זו דירת מגורים אחרת בפטור ממס שבח (כולל פטור במכר ללא תמורה בין קרובים) (הצהרה נספחת לתצהיר מ/5).
עסקת מכר הדירה הנוספת חוייבה במס שבח. השגת העורר על חיוב זה נדחתה ועל כך נסב הערר שבפנינו.

3.     סעיף 49ב(1) לחוק הנ"ל מזכה בפטור ממס שבח מוכר דירת מגורים מזכה אם נתקיים אחד מהתנאים החלופיים המנויים בו. התנאי הראשון לזכות בפטור הוא: "המוכר לא מכר בארבע השנים שקדמו למכירה האמורה דירת מגורים אחרת בפטור ממס. לעניין זה מכירה בפטור ממס לרבות מכירה בפטור חלקי, אך למעט:
     א.     מתנה פטורה על פי סעיף 62 לילדו או לבן-זוגו של נותן המתנה".
ב - ד....     
לפי סעיף 62 לחוק הנ"ל, מכירת זכות במקרקעין ללא תמורה מיחיד לקרובו פטורה ממס שבח.
לפי סעיף 49ב(1)(א) לחוק הנ"ל, רק מתנה הפטורה ממס על פי סעיף 62 "לילדו או לבן-זוגו" של נותן המתנה אינה נחשבת למכירה קודמת בפטור ממס במכירת הדירה הנוספת תוך ארבע השנים שקדמו למכירתה. מסעיף זה נובע כי הקנייה לקרוב שאינו בן-זוגו או ילדו של המוכר, תיחשב להקנייה בפטור ממס וזכאותו של נותן המתנה לפטור במכירת דירה נוספת תחול רק לאחר חלוף ארבע שנים ממועד הקניית המתנה.
בענייננו, נתן העורר את הדירה הנ"ל כמתנה לנכדתו לפי סעיף 62 לחוק הנ"ל. נכדה אינה כלולה בסעיף 49ב(1)(א) לחוק הנ"ל והקנייה כזו אינה נחשבת כמכירה שלא בפטור לעניין סעיף 49ב(1) לחוק הנ"ל המזכה בפטור. היה על העורר להמתין ארבע שנים עד שיוכל למכור את הדירה הנוספת בפטור ומשמכר בטרם חלפה תקופה זו, חל עליו החיוב במס שבח.
ב- 6.5.08 הגיש העורר למשיב תצהיר על ביטול בהסכמה של עסקת הקניית הדירה הנ"ל לנכדה, כן הוגשה הצהרה על מכירת הדירה הנ"ל על ידי העורר לבנו. המשיב טרם החליט בעניין ביטול עסקת המתנה עם הנכדה, אך מכיוון ולדעת הרכז שטיפל בעניין, מר דיסטלפלד, העסקה "הכתה שורשים", דבר שהתבטא בכך שהנכדה קיבלה את החזקה בדירה הנ"ל שנרשמה בשמה; והיא השכירה אותה ונהנתה מפירותיה משך תקופה ארוכה, בכוונת המשיב לדחות את בקשת העורר לביטול עסקת המתנה. (ראה מ/1, ע' 7 לרשימות).
הקניית הדירה הנ"ל ללא תמורה לבנו של העורר נועדה ליצירת פטור ממס שבח במכירת הדירה הנוספת על פי סעיף 49ב(1)(א) לחוק הנ"ל. בכוונת בנו של העורר לחזור ולהקנות את הדירה הנ"ל לבתו - נכדתו של העורר.

4.     העורר העיד כי הקניית הדירה הנ"ל במתנה לנכדתו נעשתה בהדרכת עו"ד רונן שהוא "עו"ד של נדל"ן" שביצע עבורו עסקאות מקרקעין רבות. הוא סמך על ייעוצו ופעל בהדרכתו. עו"ד רונן הסביר לו כי מתן מתנה פטורה ממס לנכדתו על פי סעיף 62 לחוק הנ"ל לא תיחשב כמכירת דירת מגורים בפטור לצורך מתן הפטור על פי סעיף 49ב(1)(א) לחוק הנ"ל במכירת הדירה הנוספת. מלכתחילה ביקש למכור ללא תמורה את הדירה הנ"ל לבנו אך נענה לבקשתו להקנותה לנכדתו ולחסוך בכך הליך רישום לאור ייעוצו של עו"ד רונן. כשמכר ב- 12.1.07 את הדירה הנוספת, חוייב לתדהמתו במס שבח מהטעם שהמכירה לנכדתו אינה מזכה אותו בפטור ממס במכירת הדירה הנוספת.
העורר מבקש בהסתמכו על סעיף 85 לחוק הנ"ל, לתקן את הטעות בשומה על ידי ביטול מכירת הדירה הנ"ל בפטור לנכדה ומכירתה בפטור לבנו של העורר על מנת שיחול סעיף 49ב(1)(א) לחוק הנ"ל במכירת הדירה הנוספת.
ב"כ המשיב טוען בסוף פסקה 11 לסיכומיו, כי סמכות המנהל על פי סעיף 85 לחוק הנ"ל "הורחבה לתיקון שומה תוך 4 שנים אם נתגלתה טעות משפטית - מצב זה אינו חל במקרה שלנו" ומכאן התנגדותו לבקשותיו של העורר ועל כך נסב הערר שבפנינו.

5.     סעיף 85 לחוק הנ"ל קובע כי:
"המנהל רשאי בין ביוזמתו ובין לפי דרישת מי ששילם מס, לתקן שומה שנעשתה לפי הסעיפים 78, 79 ו- 82, תוך ארבע שנים מיום שנעשתה, בכל אחד מהמקרים האלה:
(1)     נתגלו עובדות חדשות העשויות לבדן או ביחד עם החומר שהיה בידי המנהל, בעת עשיית השומה, לחייב במס או לשנות את סכומי המס.
(2)     המוכר מסר הצהרה בלתי נכונה שהיה בה כדי לשנות את סכום המס, או למנוע תשלום מס.
(3)     נתגלתה טעות בשומה".
סעיף 85 לחוק הנ"ל מסמיך את המשיב מיוזמתו, או לפי דרישת מי ששילם את המס, לתקן שומה בנסיבות מסויימות ובפרק זמן מוגדר של 4 שנים מיום עשיית השומה.
נוסח סעיף 85(3) אינו מתייחס לסוג מסויים של טעויות אלא לטעות מכל סוג שהוא כולל טעות משפטית. (ראה ע"א 786/87 יעקובוביץ נ' מנהל מס' שבח מקרקעין פס"ד מ"ה(3) ע' 365).
בע"א 2458/03 קדושאי נ' מנהל מס שבח פס"ד נט(3) ע' 85 בע' 92 נפסק כי:
"... סעיף 85 נועד למקרים שבהם הוברר שמלכתחילה לא היה מקום לשום את המס כפי שנקבע בשומה בין משום שהמוכר מסר הצהרה לא נכונה, בין משום שהתגלתה טעות בשומה ובין משום שהתגלו עובדות חדשות על פיהן מלכתחילה החיוב במס שנעשה לא היה מוצדק".
סעיף 85 לחוק הנ"ל מסמיך את המנהל לתקן את השומה גם על פי דרישת הנישום: "מי ששילם את המס". כנוסח הסעיף נטל ההוכחה שהתמלאו התנאים לשימוש בסעיף 85 מוטל על מי שמבקש את השימוש בו.

6.     העורר טוען כי הוטעה על ידי עו"ד רונן שחשב בטעות כי מתן מתנה לנכדתו הפטורה ממס לא תיחשב במכירת הדירה הנוספת כדירה שנמכרה בפטור ממס.
מסתבר כי עו"ד רונן לא ידע כי הסעיף 49ב(1)(א) אינו חל במכר ללא תמורה לנכדה אף שכעורך-דין העוסק בנדל"ן צריך היה לדעת זאת וליידע בכך את העורר.
מהאמור נובע, כי העורר מכר את הדירה הנ"ל לנכדה עקב טעות שהיא תוצאה של הטעייה של עו"ד רונן. הטעות התגלתה לעורר כשחוייב בתשלום מס שבח במכירת הדירה הנוספת.
סביר להניח כי אילו ידע העורר את המצב המשפטי הנכון, הוא לא היה נותן את המתנה לנכדתו אלא מקנה את הדירה הנ"ל לבנו כפי שהתכוון מלכתחילה, או ממתין במכירת הדירה הנוספת עד חלוף 4 שנים ממתן הדירה הנ"ל במתנה לנכדה.
המסקנה המתבקשת כי שבהקניית הדירה הנ"ל לנכדה, נפל פגם של טעות הנובעת מהטעייה כשלעורר הכוח לבטל את העסקה לאחר שנודע לו המצב לאשורו. (ראה סעיף 15 לחוק החוזים (חלק כללי) תשכ"ג-1973).
בנסיבות שפורטו לעיל, מן הראוי לראות בביטול המכירה לנכדה מכירה מתבטלת לצרכי סעיף 102 לחוק הנ"ל. הביטול נובע מגילוי ההטעייה כמפורט לעיל.
פסק הדין בע"א 307/85 מנהל מס שבח נ' זמר פס"ד מא(4) ע' 826, סירב בבית המשפט להכיר בביטול מכירה בדרך מתנה לאחר שחלפו כשש שנים משום שבנסיבות המקרה, המתנה "... הפכרה למעשה שלא ניתן לתלוש ולעקור אותו מקרקע המציאות ולבטלו, כאילו לא היה..." (ע' 834) לאחר שהחזקה בדירה נמסרה ל"קונה" ללא תמורה שהחזיקה בה תקופה ארוכה ונהנתה מפירותיה.
מפסק דין זה עולה, כי עסקה מקורית שטרם "שלחה שורשים" "נקלטה בקרקע המציאות", "התממשה בעולם המעשה", היא עדיין בת ביטול. אך אם היו לה "השלכות עובדתיות" כבר לא ניתן לבטלה.
עסקה נחשבת כנקלטת במציאות אם החזקה בה נמסרה לידי הקונה שהשכיר אותה והזכויות בה נרשמו בשמו בפנקס המקרקעין, כן יש חשיבות למשך הזמן שעבר מיום הדיונים על מתן המתנה ועד למועד ביטולה.
יחד עם זאת, נראה לנו, כי מימוש המתנה בעולם המעשה אינו חוסם בפני הצדדים את היכולת לבטל את העסקה אם כעבור מספר שנים מיום מתן המתנה לאחר שהחזקה בדירה הנ"ל עברה לידי הנכדה והזכויות בה נרשמו על שמה גילה העורר כי הוטעה בעת מתן המתנה וכי בשל אותה הטעייה העניק לנכדתו את המתנה, וכי לאור גלוי ההטעייה הסכימה הנכדה להחזיר לעורר את המתנה, נראה לנו כי מקרה כזה הוא מקרה של ביטול. לא משך הזמן שחלף מאז מתן המתנה ולא הפעולות שנעשו למימוש הקניית המתנה, אמורים לקבוע בשאלת הביטול אלא הסיבה שבגינה הוחזרו הזכויות בדירה הנ"ל לידי העורר היא הרלוונטית לעניין זה. ההטעייה שגרמה לטעות מהווה פגם בהענקת המתנה לנכדה ובגדר טעות על פי סעיף 85 לחוק הנ"ל המאפשרת את ביטול המכר ללא תמורה לנכדה ואשור מכירת הדירה הנ"ל לבנו של העורר ללא תמורה ותיקון השומה במכירת הדירה הנוספת בהתאם.

7.     המסקנה מהאמור היא שיש לקבל את הערר בכך שיש לבטל את הקניית הדירה הנ"ל במתנה לנכדה ולאשר את מכירתה ללא תמורה לבנו של העורר בהתאם להצהרות שהוגשו למשיב ולפטור את העורר מתשלום מס שבח במכירת הדירה הנוספת.
     אנו מחייבים את המשיב לשלם לעורר את הוצאות הערר ושכ"ט עו"ד בסך 5,000 ₪ בתוספת ריבית והפרשי הצמדה מיום מתן פסק דין ועד לתשלום בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פטור ממס לנכה

 2. פטור ממס מכירה

 3. פטור ממס באילת

 4. פטור ממס לתותבת

 5. פטור ממס מעסיקים

 6. פטור ממס שבח מתנה

 7. פטור ממס זיכיון נפט

 8. פטור ממס רכב לעיוור

 9. פטור ממס שבח לרשויות

 10. פטור ממס קניה על מזגן

 11. פטור ממס באזורים חמים

 12. פטור מס שבח הוראת שעה

 13. פטור ממס לבן זוג של נכה

 14. המרת פטור ממס שבח בחיוב

 15. הגשת בקשה לפטור ממס שבח

 16. פטור ממס על דירה ראשונה

 17. מסמכים הפטורים ממס בולים

 18. פטור ממס שבח דירה בפירוק

 19. פטור ממס שבח - מכירת דירה

 20. פטור ממס שבח על מכירת מגרש

 21. פטור ממס במכירת דירה מזכה

 22. פטור ממס מכירה לקרוב משפחה

 23. פטור ממס רכישה לעולים חדשים

 24. דירת מגורים מזכה - פטור ממס

 25. פטור ממס לכלי רכב להסעת נכים

 26. פטור ממס הכנסה ליורשים של נכה

 27. פטור ממס שבח מתנה לקרוב משפחה

 28. פטור ממס למעסיקים עולים חדשים

 29. פטור ממס שבח על 2 דירות מחוברות

 30. פטור ממס מעסיקים בשל אותה הכנסה

 31. פטור ממס למלגה בגין פעילות ציבורית

 32. פטור ממס מעסיקים לבתי חולים ציבוריים

 33. פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירה שאינה למגורים

 34. צו מס הכנסה (פטור ממס על פקדון נת"ד), תשל"ו-1976

 35. צו מס הבולים (עינוגים) (פטור) (מס' 10), תש"ך-1960

 36. צו מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה), התשמ"ד-1984

 37. פטור ממס הכנסה וביטוח לאומי על משכורות עובדים זרים

 38. צו מס הכנסה (פטור ממס על פיקדון תושב חוץ), התשס"ג-2002

 39. צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה ממכירת מים), תשל"ט-1979

 40. צו מס הכנסה (פטור ממס על ריווחי הון מתעודות פקדון), תשל"ו-1976

 41. חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), התש"ן-1990

 42. צו מס הכנסה (פטור ממס על רווח הון ממכירת איגרות חיסכון), תשכ"ו-1966

 43. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לריבית המשתלמת על מילווה מדינה), התשס''ה-2004

 44. צו מס הכנסה (פטור ממס על תקבולי ביטוח סוציאלי מחוץ לישראל), תשל"ז-1976

 45. צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מריבית על פיקדון במטבע חוץ), התשס"ג-2002

 46. תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה בהלוואה בעל שליטה), התשמ''ו-1986

 47. תקנות מס הכנסה (תנאים להעברת נכס בפטור ממס בין חברות אחיות), התשנ''ד-1994

 48. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון מעסקה עתידית), התשס''ג-2002

 49. תקנות מס הכנסה (פטור ממס על פקדון במטבע ישראלי בתאגיד בנקאי), התשמ''ג-1983

 50. צו בדבר מתן פטור ממס ריווח הון על עודף אינפלציוני במכירת מניותיו של תושב חוץ

 51. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון במכירת נייר ערך), התשס''ג-2003

 52. כללי מס הכנסה (פטור ממס בשל העברה ושינוי יעוד של כספים בקופות גמל), התש"ן-1990

 53. תקנות מס שבח מקרקעין (פטור ממס בהעברת מניות מחברת חוץ לבעלי מניותיה), תש''ם-1980

 54. תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה בשל יתרה מזכה של בעל שליטה), התשנ''ח-1998

 55. צו מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוזר על הכנסה מריבית על פיקדון במטבע חוץ), התשס"ד-2003

 56. צו מס הכנסה (פטור ממס על רווח הון מפיצויים לפי חוק רכישת מקרקעין בנגב), התשמ"א-1981

 57. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על הכנסה מיחידה בקרן נאמנות פטורה), התשס''ג-2003

 58. צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מריבית על פקדון במטבע-חוץ של תושבי ישראל), תשכ"ג-1963

 59. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לריבית המשולמת על מילווה קצר מועד) (הוראת שעה), התשס''ד-2004

 60. תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסות מסוימות של קרן נאמנות חייבת לתושבי חוץ), התשס''ג-2003

 61. צו מס הכנסה (פטור ממס על פיצויים מממשלת צרפת לתושבי ישראל שהוריהם נרצחו בשואה), התשס"א-2001

 62. צו מס הכנסה (פטור חלקי ממס על ריווח הון במכירת מניות של תושב ישראל בחברה תושבת חוץ), התשמ"א-1981

 63. תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהפרשי שער לחברה ישראלית המוכרת מניות בבורסה מחוץ לישראל), התשמ''א-1981

 64. תקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (זכאותו של פורש מחמת נכות לפטור ממס), התשס''ו-2005

 65. תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסות חברת החשמל לישראל בע''מ בשל סכומים המיועדים להפקדה בקופת גמל לקצבה), התשנ''ח-1998

 66. תקנות מס הכנסה (פטור ממס של סכומים שקיבל מלווה תושב חוץ על פי פוליסה לביטוח מפני שינוי שער החליפין של הלירה), תשל''ו-1975

 67. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון