ערעור על קנס בניה לא חוקית
ערעור על קנס בניה לא חוקית

להלן פסק דין בנושא ערעור על קנס בניה לא חוקית:

פסק דין

בפני ערעור על גזר דינו של בית משפט השלום בעכו, בתיק עמ"ק 20656/05, מיום 13/12/07, שניתן על-ידי כב' השופט זיאד סלאח (להלן: "בית משפט קמא"). המשיב הורשע על פי הודאתו בבניה ללא היתר של מבנה בן 3 קומות, בשטח של כ- 885 מ"ר. בית משפט קמא גזר עליו קנס בסך 25,000 ₪ שישולם ב- 25 תשלומים, כן חייב אותו בתשלום האגרה ונקבע עוד כי אם לא יקבל היתר, כי אז ישלם כפל אגרה. עוד חויב הוא בהריסת המבנה הבלתי חוקי, אלא אם כן יקבל המבנה היתר כחוק בתוך שנתיים וחצי. בנוסף, חויב בחתימה על התחייבות כספית להימנע מעבירה.

הערעור מופנה הן כנגד גובה הקנס, אשר לטענת המערערת חורג לקולא מהענישה הראויה, הן בענין אי חיוב המשיב בתשלום כפל אגרה. בנוסף, טוענת המערערת כי משך הזמן שקצב בית המשפט קמא לביצוע צו ההריסה, שנתיים וחצי, חורג באורכו מהנדרש ומהמקובל, ובהתאם יש להתערב ולקצר באופן משמעותי את תקופת עיכוב הביצוע.

בפניי ובפני בית משפט קמא טען המערער לעניין נסיבות מיוחדות בגינם בוצעה עבירת הבנייה. המערער רכש מגרש מקרקעין בשפרעם שם ביקש להקים את ביתו ואף פעל להכנת תוכנית לשם קבלת היתר. יתרה מזלו ובין הכנת בקשה להיתר ובהגשתה לועדה לתכנון ובנייה הוגשה תובענה לפירוק שיתוף במקרקעין הנ"ל. כפועל יוצא מכך הפסיקה הועדה לתכנון ובנייה להנפיק אישורים לבניית בתים בכל אותו אזור, לרבות במקרקעין שרכש המשיב.

בית משפט קמא פירט בפסק דינו את אותן נסיבות מיוחדות. צויין בפסק הדין כי לא נטען שמעבר לבעיית חלוקת המקרקעין קיימת מניעה לבנייה של בית מגורים במקרקעין הנ"ל ובית משפט קמא אף קבע כי לכאורה המבנה כפי שנבנה אינו נוגד את הוראות תוכנית המתאר החלה על האזור. בנסיבות אלו, החליט בית משפט קמא לגזור את דינו של הנאשם כפי שפורט לעיל ולא למצות עמו את הדין.

לא מצאתי מקום להתערב בגזר דינו של בית משפט קמא, ככל שהדבר נוגע לרכיבים הכספיים שבגזר הדין. כפי שציין בית משפט קמא אין מדובר במקרה הזה בתופעה הרגילה של הפרת חוקי הבנייה. למעשה התכוון המשיב לבנות את ביתו על פי היתר כחוק ואף פעל לשם כך ורק סכסוך בין בעלי זכויות במקרקעין גובלים, סכסוך שהוא נקלע לתוכו שלא מרצונו, גרם לועדה לתכנון ובנייה לחדול ולהנפיק היתרי בנייה.

אין חולק כי הקנס שנגזר במקרה זה חורג לקולא מהענישה המקובלת, וזאת בשים לב להיקף הבנייה. קנס זה בשיעור כפי שנגזר לא יוכל להוות אמת מידה שתשמש כתקדים במקרים של בנייה בהיקף מסוג זה. ואולם, בנסיבות המיוחדות של המקרה לא מצאתי כי יש מקום להתערב בגובה הקנס כפי שנגזר על הנאשם, כמו גם באגרה אותה חוייב לשלם בהתאם לתנאים כפי שפורטו בגזר הדין.

עם זאת, סבור אני שיש להתערב במשך הזמן אשר נקצב להריסת המבנה שנבנה ללא היתר.
הכלל צריך להיות ביצוע של צווים בתוך פרק זמן קצר ממועד מתן הצווים. החריג הוא שצו שניתן כחוק על ידי בית המשפט לא יבוצע לאלתר וביצועו יעוכב וזאת רק במקרים בהם נראה כי קיים סיכוי של ממש להכשרת המבנה הבלתי חוקי. רק במקרים חריגים אלו קיים צידוק לעיכוב ביצוע הצו, וזאת כדי למנוע מצב בו הליכים נמשכים וצווים אינם מבוצעים ללא כל סיבה נראית לעין, באופן המעמיד בספק את עצם קיומם של מנגנוני אכיפת חוק.

גם כאשר מחליט בית משפט על עיכוב ביצוע של צו הריסה, בין אם במסגרת גזר דין ובין אם במסגרת בקשה לפי סעיף 207 לחוק התכנון והבנייה, ראוי שהעיכוב יהיה לפרק זמן קצר באופן שיאפשר לבית המשפט לפקח באופן הדוק על ההליכים הננקטים להכשרת הבנייה הבלתי חוקית, ובאופן שידרבן את מבקש עיכוב הצו לפעול במהירות ובנחישות להסדרת חוקיות המבנה.

במקרה זה, בשים לב לנסיבותיו המיוחדות, עוכב ביצוע צו ההריסה לתקופה של שנתיים וחצי. סבור אני כי מדובר בתקופה ארוכה מדי, וזאת גם בהביאי בחשבון את נסיבותיו המיוחדות של המקרה.

אשר על כן, אני מתערב בגזר הדין וקובע כי צו ההריסה יבוצע עד לא יאוחר מיום 31.12.08, אלא אם כן יהיה עד אז למבנה נשוא כתב האישום בבית משפט קמא ונשוא הערעור שבפניי היתר בנייה כחוק, או אם תינתן הארכה נוספת לביצוע צו ההריסה על ידי בית משפט מוסמך.

ככל שיבקש המשיב לפנות לבית משפט בבקשה לעיכוב ביצוע נוסף של צו ההריסה עליו לעשות כן בדרך של הגשת בקשה עד ליום 1.12.08 שאם לא כן ניתן יהיה לדחות את הבקשה מהטעם של הגשה באיחור ובסמוך למועד הביצוע הצפוי של הצו.
בהסכמת הצדדים ניתן פסק דין זה בהעדרם.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קנס חלוט

 2. הסבת קנס

 3. ביטול כפל קנס

 4. קנס כפל מס מע''מ

 5. בקשה להפחתת קנסות

 6. התיישנות קנס חניה

 7. תביעה למחיקת קנסות

 8. קנס על תליית מודעות

 9. בקשה לעכב תשלום קנס

 10. עיכוב גביית קנס מע''מ

 11. קנס על פתיחת עסק בשבת

 12. דחיית תשלום קנס מע''מ

 13. בקשה להישפט קנס כשרות

 14. הצעת חוק ביטול כפל קנס

 15. קנס תעבורה - חטא או עוון

 16. התיישנות עבירות ברירת קנס

 17. קנס בהליך בזיון בית המשפט

 18. קנס לפי סעיף 95 לחוק מע''מ

 19. קנס על חציית קו הפרדה רצוף

 20. ערעור על קנס בניה לא חוקית

 21. האם מותר לשלם קנס של אדם אחר

 22. ביטול קנס על פתיחת עסק ביום שבת

 23. תוספת פיגור בגין איחור בתשלום קנס

 24. קנס בהתאם לסעיף 95 לחוק מס ערך מוסף

 25. תשלום המעביד על קנס תעבורה של עובד

 26. צו העיריות (עבירת קנס), תשל"א-1971

 27. קנס בגין העסקת עובדת יהודיה ביום שבת

 28. חוק המסים (קנס פיגורים), התשמ"א-1980

 29. צו עבירת קנס (זהום אוויר), תשל"ז-1977

 30. תקנות מס ערך מוסף (הגדלת סכומי קנסות), התשמ''ד-1984

 31. לא שילם את הקנס במועד ועיריית ת"א דרשה "הוצאות גבייה"

 32. צו שפיכתם של שמנים לתוך מי הים (עבירות קנס), תשל"ג-1972

 33. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - שמן משומש), התשס"ז-2006

 34. צו הביטוח הלאומי (שינוי תקופות ושיעורי קנס), התשמ"ו-1985

 35. צו עבירת קנס (יום הזכרון לחללי מערכות ישראל), התשמ"א-1981

 36. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - שמירת הניקיון), התש"ס-2000

 37. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - מניעת מפגעי יתושים), התשס"א-2001

 38. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - פיקדון על מכלי משקה), התשס"ב-2002

 39. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - פינוי יריעות פלסטיק), התשס"ד-2003

 40. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - סילוק ומיחזור צמיגים), התשס"ח-2008

 41. צו סדר הדין הפלילי (סעיף 196 לחוק העונשין - עבירת קנס), התשמ"ד-1984

 42. תקנות סדר הדין הפלילי (גביית חוב של קנסות שלא שולמו במועדם), התשס''ב-2001

 43. תקנות סדר הדין הפלילי (תוספת פיגור מופחתת על הודעות תשלום קנס קודמות), התש''ן-1990

 44. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - גנים לאומיים ושמורות טבע ואתרי לאום), התשמ"ט-1989

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון