ערעור בעבירות תכנון ובנייה
ערעור בעבירות תכנון ובנייה

להלן פסק דין בנושא ערעור בעבירות תכנון ובנייה:

פסק דין

בפני ערעור המדינה על פסק דינו של בית המשפט השלום בחיפה (כב' השופט ד' פיש) בת.פ. 4028/05, שבמסגרתו הורשע המערער בעבירות תכנון ובנייה והוטל עליו קנס כספי. הערעור מופנה הן נגד הכרעת הדין והן נגד גזר הדין.

בכתב האישום שהוגש נגד המשיב נטען, כי המשיב שהינו הבעלים של חלקה 16 בגוש 12414 משק 40 במושב אביאל (להלן: "החלקה"), בנה בשנת 2003 או בסמוך לכך ללא שקיבל היתר כדין "חממה בשטח של כ- 500 מ"ר עשויה קונסטרוקציות מתכת ובד" (להלן: "המבנה").

נטען, כי המשיב ביקש להכשיר את המבנה בדיעבד וביום 1.2.04 ניתן היתר לשימוש במבנה "כחממה (משתלה) לגידול צמחים". בתאריך 22.7.04 נמצא כי המשיב משתמש במבנה לצורך "עסק של מכירת ציוד גינון וצמחים", כמו כן נטען כי הוכשרה חניה בשטח של כ- 500 מ"ר עם ירידה מסוכנת מהכביש.

בגין האמור לעיל יוחסו למשיב עבירות על ס' 145, 156(א), 204(א)(ג), 205, 208, 218, 219 וו- 221 לחוק העונשין, התשל"ז- 1977.


ההליכים בפני בית המשפט קמא

על בסיס הסכמת הצדדים ונוכח אופי המחלוקת הכרעת הדין ניתנה לאחר שהצדדים הגישו את סיכומיהם.

בהכרעת הדין קיבל בית המשפט קמא את מרבית טענותיו של המשיב, לפיהן נמצאים ברשותו היתרים כדין למרבית החממה עליה ממוקמת המשתלה ורק בחלק המסתכם בכ- 18 מ"ר המיועד למכירת הצמחים ומוצרים נלווים לא קיים היתר כדין. כמו כן, דחה בית המשפט קמא את טענת הנאשם לפיה החניה של 500 מ"ר הינה שטח של פריקה וטעינה וקבע כי המדובר במגרש לכל דבר ועניין ולפיכך נקבע כי גם החניה הוקמה שלא כדין.

בית המשפט קמא הגיע למסקנה, כי בידי המערער מצויים אישורים שונים והמאפשרים לו גידול צמחים על החלקה ובחממה לצורך המשתלה. עיקר הדיון של בית המשפט קמא, היה בשאלה אם פעילותו של הנאשם חרגה מהפעילות המותרת בקרקע חקלאית.

בית המשפט קמא, עמד על הקשיים שהתעוררו ומתעוררים בשנים האחרונות בשימוש בקרקע החקלאית והיה ער לעקרונות העומדים בבסיס שימור קרקע חקלאית. כן עמד בית המשפט קמא, על האבחנה בין הפקת התוצרים החקלאיים שהם שימוש חקלאי לשלבים המאוחרים לכך עד למכירת התוצר חקלאי שלעתים מתעורר קושי בסיווגו כשימוש חקלאי.

בתום הדיון הגיע בית המשפט קמא למסקנה, כי חלק מהתשתיות במקום הוקמו לצורך ביצוע פעולות מכירה, שאינן שייכות לשלב הייצור ומכאן שאינן בגדר שימוש חקלאי מותר. לפיכך, הרשיע בית המשפט קמא את המשיב בעבירות שיוחסו לו בכתב האישום בגין אותו חלק.

בגזר הדין קבע בית המשפט קמא כי מאז אותה הכרעת דין ניתן אישור לשימוש חורג מטעם הועדה המקומית אך ההליכים לא הסתיימו. כמו כן הוסיף, כי המשיב נקלע להליכים נגדו בשל הדיון בשאלה העקרונית. בשים לב לכל אלה, גזר בית המשפט קמא על המשיב עונש סמלי של קנס בסך 100 ₪ תוך שנמנע מהטלת התחייבות.

הטענות בערעור

ב"כ המדינה טען, בין היתר, כי טעה בית המשפט קמא בקובעו כי השימוש שלא כדין היה רק בחלק של 18 מ"ר מתוך 500 מ"ר. כן עמד, על העונש הנוטה לקולא לטענתו אשר אינו מרתיע בשים לב לרווח הכלכלי שצבר המשיב.

ב"כ המשיב תמך יתדותיו בפסק הדין של בית המשפט קמא וציין בין השאר, כי הנאשם פעל כדין. לטענתו, המשיב הבין, כי ההיתר שנמצא בידו לחממה לגידול צמחים מקנה לו זכות גם לשווק את מוצריה ומכאן שפעל בתום לב.

דיון והכרעה

דין הערעור להדחות. טענותיו של ב"כ המדינה זכו להתייחסות מפורטת הן בהכרעת הדין והן בגזר הדין ונימוק בית משפט קמא מקובלים עלי.

באשר לטירוניה של ב"כ המדינה על הכרעת הדין, הרי שבית המשפט קמא בחן את טענותיו ואת טענות המשיב בשים לב לאישורים וההיתרים השונים הנמצאים בידו, והגיע לכלל מסקנה, כי חלק מהחממה שבו מתבצעות פעולות המכירה הוקם ללא היתר כדין. כך גם השטח שבקדמת החממה ומהווה מגרש חניה (סעיף 11 להכרעת הדין של בית המשפט קמא). לא מצאתי כי נפלה טעות במימצאיו העובדתיים של בית משפט קמא המצדיקים את התערבות ערכאת הערעור.

גם הטענות של ב"כ המדינה בנוגע לעונש שהושת על המשיב אין בהן כל ממש. הלכה היא, כי כל מקרה נדון לפי נסיבותיו ובתי המשפט לא רואים בעונש חזות הכל. במקרים מתאימים גוזרים בתי-המשפט עונשים סמלים על מנת לא לגרום עיוות דין. בית המשפט קמא הגיע למסקנה, כי המשיב פעל בתום לב ומשידע שהוא עובר על חוק, פעל בהתאם על מנת להשיג את האישורים הדרושים. בנסיבות אלו, לא מצאתי פגם בהחלטתו שלא למצות עם הנאשם את הדין.

אף כי הלכה היא שאי ידיעת הדין איננה מעניקה חסינות לנאשם מפני הרשעה ועונש, ואף כי ניתן לעורר ספק בקביעה בדבר תום לבו של המשיב (הרי המשיב הוזהר כבר בשנת 2004 לבל יקים פעילות מסחרית בחממה ראו נספח ד לסיכומי המאשימה), ברם אינני סבור כי זהו המקרה הראוי למצות את הדין עם הנאשם, בשים לב לכך כי היו בידיו אישורים והיתרים שונים. כן אני מצטרף לשאר הנימוקים המופיעים בגזר הדין של בית המשפט קמא.
סוף דבר- הערעור נדחה.

בהסכמת הצדדים, ניתן פסק הדין בהעדרם.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ההליך התכנוני

 2. תכנון לקוי של בית

 3. היררכיה של הסדרי תכנון

 4. עורך דין דיני תכנון ובניה

 5. סעיף 110 לחוק התכנון והבניה

 6. סעיף 109 לחוק התכנון והבניה

 7. סעיף 131 לחוק התכנון והבניה

 8. תקנה 16 לתקנות התכנון והבניה

 9. ערעור בעבירות תכנון ובנייה

 10. ביטול כתב אישום תכנון ובניה

 11. מחדלים של ועדות תכנון ובניה

 12. סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

 13. סעיף 257 א לחוק התכנון והבניה

 14. תקנה 2 ב' לתקנות התכנון והבנייה

 15. חוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965

 16. סעיף 238 א לחוק התכנון והבניה

 17. שימור של מבנים בעלי ערך היסטורי

 18. רשלנות ועדה מקומית לתכנון ובניה

 19. החזרת המצב לקדמותו - תכנון ובניה

 20. הגנה מן הצדק בעבירות תכנון ובניה

 21. ביטול החלטת ועדת ערר לתכנון ובניה

 22. קבלת מידע שגוי מהוועדה לתכנון ובניה

 23. תחום שיפוט ועדה מקומית לתכנון ובניה

 24. רשות ערר למועצה הארצית לתכנון ובנייה

 25. הפרת צווים שיפוטים בתחום התכנון והבניה

 26. תביעת נזיקין מכוח הפרת דיני תכנון ובניה

 27. סעיף 152 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

 28. ערר על החלטת הועדה הארצית לתכנון ובניה

 29. עתירה נגד החלטת ועדת הערר לתכנון ובנייה

 30. מינוי ועדת המשנה בניגוד לחוק התכנון ובניה

 31. "פגם חוקי" בהחלטת ועדה מקומית לתכנון ובניה ?

 32. בקשת ועדה לתכנון ובניה למתן צו הפסקה שיפוטי

 33. הפחתה של 50% במצב תכנוני קודם בגלל מבנה הציבור

 34. הפסקת שירות על פי סעיף 157 א' לחוק התכנון והבניה

 35. מינוי נציגי עירייה בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה

 36. סמכות הועדה המחוזית - סעיף 109 לחוק התכנון והבניה

 37. הגנה מן הצדק - ביטול כתב אישום בעבירות תכנון ובניה

 38. סעיף 197 לחוק התכנון והבניה אישור תכנית שפורסמה למתן תוקף

 39. תקנה 20: פקיעה וחידוש תוקף החלטות ועדה מקומית לתכנון ובניה

 40. 3 התנאים לקיום "דיון חוזר" בהחלטת ועדה מקומית לתכנון ובניה

 41. ערר פטור על פי סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

 42. בקשה למתן תוקף של פסק דין להחלטת וועדת הערר המחוזית לתכנון ובנייה

 43. קרקע שלא נמצאת במרחב התכנון המקומי של אף ועדה מקומית לתכנון ובנייה

 44. נושא ניגוד העניינים הוסדר בסעיף 47(א) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965

 45. סעיף 198 לחוק התכנון והבניה פגיעה נטענת במקרקעין של העורר עקב אישור תכנית

 46. ערעור על הכרעת הנאמן להסדר נושים בתביעת החוב לפיצוי מכוח סעיף 179 לחוק התכנון והבניה

 47. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון