השכרת גג למערכת סולארית
השכרת גג למערכת סולארית

להלן פסק דין בנושא השכרת גג למערכת סולארית:

פסק דין

1.     בפניי תביעה כספית לתשלום סך של 148,000 ₪.

2.     ביום 26.4.1999 נחתם הסכם שכירות בין התובע ורעייתו לבין הנתבעת, לפיו הושכר גג ביתם של התובע ורעייתו בכפר זובידאת, לנתבעת, לצורך הצבת מתקן תקשורת. תקופת השכירות היתה אמורה להמשך 24 חודשים. דמי השכירות החודשיים הועמדו על סך השווה ל- 800 דולר, ולאחר מכן הועלו לסך השווה ל- 950 דולר.

3.     התובע טוען בכתב התביעה כי הנתבעת חדלה לשלם לו את דמי השכירות בתואנות שווא. לדבריו, הוא זכאי לדמי שכירות בגין 37 חודשים, מיום חתימת החוזה ועד אשר פורק מתקן התקשורת מגג הבית ביום 13.5.2002. עם זאת, בסיכומיו הוא מודה כי קיבל תשלום בסך כולל של 32,397 ₪ ועל כן יתרת החוב לשיטתו היא 122,262 ₪.

     הנתבעת מצידה הוכיחה, באמצעות תצלומי שיקים, כי שילמה לתובע 14 תשלומי שכירות המהווים תשלום לשנה תמימה, החל מיום 30.5.1999 וכלה בחודש יוני 2000. הסכום הכולל ששילמה לתובע היה 49,842 ₪, ממנו נוכה מס במקור.

4.     הנתבעת טוענת כי בתחילת שנת 2000 חיבל התובע או מי מטעמו בכבל הבזק המחובר לתורן של מתקן התקשורת. כתוצאה מכך הושבת מתקן התקשורת לצמיתות. הנתבעת אינה מציינת תאריך מדוייק בו אירעה החבלה. עם זאת, החוקר הפרטי תמיר פישר מעריך שהדבר התרחש בסוף יולי או תחילת אוגוסט 2000, עת נתבקש ע"י הנתבעת לחקור בענין זה. הנתבעת טוענת כי רק התובע או מי מטעמו היה מסוגל לחבל במתקן, שכן הגישה למתקן מחייבת מעבר דרך חצריו של התובע וכן מעבר דרך דלת נעולה, כפי שגם הודה התובע בחקירתו. הנתבעת מוסיפה וטוענת כי טכנאים שלה שנשלחו לתקן את המתקן, נתקלו ביחס עויין של בני משפחת התובע והתובע עצמו, באופן שנמנע מהם לתקן את התקלה. בנוסף, כך טוענת הנתבעת, לא עלה בידה לקבל היתר בניה בקשר למתקן, משום שהתובע לא הסדיר את חוזה החכירה שלו מול מינהל מקרקעי ישראל.

התשלום האחרון של דמי השכירות שולם ע"י הנתבעת עבור חודש יוני 2000, כעולה מתצלום השיק שצורף לתצהירו של העד אלכס שלו. ממועד זה ואילך חדלה הנתבעת לשלם דמי שכירות.

הנתבעת טוענת כי לאחר שהתובע לא איפשר לה לתקן את החבלה במתקן התקשורת, היא ביקשה לפרק את המתקן. ביום 5.6.2001 פורק ציוד הרדיו על הגג ללא הפרעה, כעולה מעדותו של אלכס שלו. עם זאת, התובע התנגד לפירוק התורן. פירוק זה בוצע מאוחר יותר, ביום 13.5.2002, רק לאחר שהנתבעת העבירה לב"כ התובע את העתק צו ההריסה שניתן נגדה ע"י בית משפט השלום בעכו. בסיכומיו טוען התובע לראשונה כי עיכב את הפירוק בשל טענת עיכבון, לנוכח חוב דמי השכירות שהנתבעת חבה לו.

5.     ראוי עוד לציין כי ביום 12.10.1999 הוגש כתב אישום נגד הנתבעת בבית משפט השלום בעכו בגין הצבת אנטנה על גג ביתו של התובע, בלא היתר בניה. ביום 16.10.2001 הורשעה הנתבעת על פי הודאתה. בגזר הדין חוייבה הנתבעת, בין השאר, להרוס את מתקן התקשורת בתוך 100 ימים. עם זאת, השבתת המתקן בפועל, כמו גם הפסקת תשלום דמי השכירות, קדמו למועד ההרשעה וגזר הדין.

6.     התובע ציין בתצהירו כי הוא זכאי לפיצוי בסך 30,000 ₪ בגין שיפוץ הבית לאחר פירוק המתקן. הטענה נטענה באופן סתמי לחלוטין, לא נתמכה בראיות כלשהן, ונזנחה בשלב הסיכומים. לעומת זאת, בסיכומים טען התובע לראשונה כי נגרם לו נזק בסך של 25,000 ₪ בגין הכנת המושכר לייעודו עובר להשכרתו לנתבעת. לא הונחה כל תשתית ראייתית לביסוס טענה זו.

7.     לאחר שמיעת הראיות הודיעו הצדדים על הסכמתם כי יינתן פסק דין על דרך הפשרה, לפי ס' 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד- 1984.

8.     לאחר ששקלתי את טענות הצדדים וראיותיהם, ומשבאתי לכלל מסקנה כי הנתבעת שילמה את מלוא דמי השכירות עד חודש יוני 2000, ועד בכלל, ומתקן התקשורת הושבת בסוף חודש יולי או תחילת חודש אוגוסט 2000 באופן שנמנעה מהנתבעת האפשרות לתקנו, הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע את דמי השכירות בגין חודש יולי 2000, לאמור, סך בש"ח השווה ל- 950 דולר, לפי שערו היציג של הדולר ביום 1.7.2000, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מאותו מועד ואילך.

9.     בנסיבות הענין, אין צו להוצאות משפט.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שינויים במושכר

 2. תביעה לפנוי מושכר

 3. ניתוק חשמל לשוכר

 4. מציאת שוכר חלופי

 5. עובש בדירה שכורה

 6. השבחת נכס בשכירות

 7. פינוי עסק בשכירות

 8. איחור בפינוי מושכר

 9. החזר פיקדון שכירות

 10. שכירות ל-10 חודשים

 11. שינוי מטרת השכירות

 12. בטוחות להשכרת דירה

 13. עורך דין שכירות דירה

 14. נזקים לדירה בשכירות

 15. אי תשלום שכירות רכב

 16. ניכוי הוצאות שכירות

 17. מס הכנסה על שכר דירה

 18. עזיבת שוכר ללא התראה

 19. הצעת חוק בנייה להשכרה

 20. שכירות עסק ללא רישיון

 21. תביעה לפינוי מושכר מדירה

 22. בעיות חשמל בדירה שכורה

 23. תביעה נגד שוכרים שעזבו

 24. סכסוך בנושא שכירות משנה

 25. פרישה ממשא ומתן בשכירות

 26. השארת נזקים בדירה שכורה

 27. השכרת גג למערכת סולארית

 28. פינוי בגין נטישת המושכר

 29. תביעה על חוב שכירות רכב

 30. בלאי סביר במושכר - פסיקה

 31. שוכר שלא שילם חשבון חשמל

 32. האחריות למצוא שוכר חלופי

 33. שכירות משנה לצדדים שלישיים

 34. נזקים ליחידת דיור בשכירות

 35. פינוי מדירה בשכירות מוגנת

 36. תביעה בנושא תקופת השכירות

 37. איחור בהחזרת דירה בשכירות

 38. שיפורים במושכר - מס הכנסה

 39. פיצוי על נזקים בדירה שכורה

 40. חובות לעירייה דירה בשכירות

 41. פיצוי על נזק לדירה בשכירות

 42. נזק לדירה שכורה אחרי עזיבה

 43. עזיבת דירה שכורה לפני הזמן

 44. סעיף 15 לחוק השכירות והשאילה

 45. סעיף 21 לחוק השכירות והשאילה

 46. מס הכנסה על שיפורים במושכר

 47. פיצויים בגין השקעות במושכר

 48. צביעת דירה לאחר סיום שכירות

 49. האם שכירות נחשבת הכנסה מעסק

 50. תביעת פינוי עסק ממושכר בנצרת

 51. אי פינוי חפצים מדירה בשכירות

 52. פינוי דירה בשכירות ללא התראה

 53. הצעת חוק השכרת דירות למגורים

 54. פינוי עקב שינוי מטרת השכירות

 55. קבלת חובות וזכויות השוכר הקודם

 56. נזקים בדירה שכורה אחרי פינוי

 57. פינוי שוכר מדירה ע"י עורך דין

 58. טענת קיזוז בתביעה לפינוי מושכר

 59. חוק דירות להשכרה לעולים חדשים

 60. חוב שכירות על 2 חודשים אחרונים

 61. חיוב יתר חשמל ומים בדירה שכורה

 62. אי פינוי נכס מסחרי בשכירות בזמן

 63. פינוי הבן של שוכר מדירה בשכירות

 64. עזיבת נכס בשכירות באופן חד צדדי

 65. חוק השכירות והשאילה, תשל"א-1971

 66. פיצוי מוסכם עקב הפרת תנאי שכירות

 67. השארת דירה לא נקיה בסיום השכירות

 68. דרישת עירייה לבצע תיקונים במושכר

 69. טענת תשלום שכר הדירה מראש לחצי שנה

 70. העברת החזקה במושכר לדיירים מוצעים

 71. גרימת נזקים לדירה בשכירות במתכוון

 72. מסירת זכות שימוש במושכר ללא הרשאה

 73. אי עמידה בתנאי של מציאת שוכר חלופי

 74. כמה עולה שכירות דירת חדר בתל אביב ?

 75. אי פינוי דירה לאחר תום תקופת השכירות

 76. ערעור על פסק דין של בית הדין לשכירות

 77. תביעה לפינוי מושכר לא תכיל סעדים נוספים

 78. מה נחשב ''הפרה יסודית'' של חוזה מכר דירה

 79. פיצוי יומי בגין איחור בפינוי נכס בשכירות

 80. העברת החזקה בדירה בשכירות מוגנת לדייר אחר

 81. תביעה נגד עורך דין על ייצוג בעסקת מכר דירה

 82. תביעה לבית הדין לשכירות - עסק "מקצוע חופשי"

 83. אובדן הכנסות משכירות בגלל איחור במסירת דירה

 84. התחייבויות הדדיות במערכת יחסים בין שוכרת ומשכיר

 85. נטען כי השוכר לא שילם שכר דירה ולא ביצע שיפוצים

 86. כשמופר הסכם באופן יסודי יש להורות על פינוי המושכר

 87. פיצוי כספי למשכיר על השארת דירה בשכירות במצב לא טוב

 88. נטל הראיה בשכירות נכס או הארכת תקופת שכירות ל- 10 שנים

 89. תביעה ותביעה שכנגד שעניינן מערכת יחסים בין משכיר לשוכרת

 90. תקנות מס הכנסה (קביעת שוויה של דירה להשכרה), התשמ''ו-1985

 91. תקנות מס הכנסה (שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים), התשמ''ט-1989

 92. תנאי למימוש האופציה הוא קיום הוראות ההסכם בתקופת השכירות המקורית

 93. תקנות מס הכנסה (מועד תשלום המס על הכנסה משכר דירה), התשמ''ח-1987

 94. תקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניכוי הוצאות להתאמת מושכר), התשנ''ח-1998

 95. כללי מס הכנסה (תוספת פחת לבנינים מושכרים בשכירות מוגנת), תשל"ח-1977

 96. תביעה שעילתה שטרית בגין שטר שחולל במועד הצגתו לפירעון עקב הוראת ביטול

 97. חוק מס הכנסה (עידוד להשכרת דירות) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"א-1981

 98. כללי מס הכנסה (ניכויים מסויימים לבעלי בתים המושכרים בשכירות מוגנת), התשל"ח-1977

 99. ביקש להכניס למושכר כלבה ובתגובה החלה מסכת התעמרויות מצד המשכיר לרבות דרישה לתוספת בדמי השכיר

 100. האם יש לזקוף על חשבון פיצויים בגין הפרת החוזה או על חשבון שכר הדירה עבור תקופת המשך המגורים ?

 101. תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה) (הכנסה שסעיף 3 לחוק עידוד השכרת דירות חל עליה), התשמ''ז-1987

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון