הארכת מועד ביצוע צו הריסה שיפוטי
הארכת מועד ביצוע צו הריסה שיפוטי

להלן פסק דין בנושא הארכת מועד ביצוע צו הריסה שיפוטי:

פסק דין

בפני ערעור המופנה כנגד החלטת בית משפט השלום בעכו שניתנה בתיק בש 1730/07, במסגרת תפ' 1615/05, ואשר דחתה את בקשת המערער שהוגשה בהתאם להוראות סעיף 207 לחוק התכנון והבנייה להארכת התקופה לביצוע צו הריסה שיפוטי שניתן בתפ' 1615/05 הנ"ל, ועוד למרות שמועד ביצוע הצו חלף ולמעשה לא ננקטו על ידי המאשימה/המשיבה פעולות לביצוע הצו.

ב"כ המערער מעלה שורה של טענות דיוניות ומהותיות בכל הנוגע להחלטת בית משפט קמא. טענתו הדיונית העקרית היא, כי היה ראוי בנסיבות העניין לזמן את הצדדים לדיון ולשמוע את טענותיהם, ובין היתר לבחון תוך שמיעת הטענות, את סיכויי המערער לקבלת היתר בניה, ובהתאם להחליט בעניין הבקשה. עוד טוען הוא לגופו של עניין, כי חלה התקדמות בכל הנוגע להסדרת תוכנית הבנייה המאושרת לאזור בו בנוי בית המערער. בנסיבות אלו, בשים לב להתקדמות תוכנית הבנייה, ראוי ומתקיימים התנאים המצדיקים מתן עיכוב ביצוע והארכת מועד לביצוע צו הריסה, בהתאם לאמות המידה שנקבעו בפסיקה בעניין השימוש בסעיף 207 לחוק התכנון והבנייה.

עוד מפרט הוא בטיעוניו, בכתב ובעל פה, את הנזק שייגרם למערער, אם לא תינתן אורכה כאמור וכן מכלול של נסיבות אשר בעתיים סבור הוא כי יש מקום ליתן את האורכה המתבקשת לביצוע צו ההריסה.
ב"כ המשיבה לא חלקה על כך שראוי היה לקיים דיון בבית משפט שלום וגם אמרה כי לא הייתה מתנגדת לקיומו של הדיון. אלא, שלטענתה נרפא הפגם מעצם הדיון בפניי כאשר ניתנה למערער האפשרות לשטוח את טענותיו ולהציג את כל הנתונים העובדתיים הרבלנטיים בפני בית משפט זה.

לגופו של עניין, סבורה ב"כ המשיבה כי אין מקום להעתר לבקשה. צו ההריסה ניתן עוד בחודש 12/04. בהמשך לא ננקטו כל פעולות לביטולו. המערער הורשע על פי הודאתו בבניית מבנה למגורים שלא כחוק בקרקע חלקאית. גזר הדין ניתן ביום 7.12.05, אז חוייב המערער לבצע את הריסתו של המבנה אשר בנה שלא כחוק באופן מיידי. המערער לא ביצע את הצו וכיום, לאחר שחלפה שנה, הוא מבקש להאריך את מועד ביצוע הצו. לטענת ב"כ המשיבה מצויים הליכי התכנון של האזור בו בנוי הבית בשלבים מוקדמים. אין כל וודאות כי התוכנית המוצעת לאזור כולו תאושר וממילא אין מדובר במצב בו קרוב ההליך להכשרת הבנייה לסיומו, וכאמור לא ברור כלל אם ניתן להכשיר את הבנייה.

לאחר ששקלתי את טענות הצדדים הגעתי לכלל דעה כי דין הערעור להידחות.

כאמור, הורשע המערער על פי עובדות כתב אישום מתוקן בו הודה בבנייה ללא היתר ואי קיום צו הפסקה שיפוטי. גזר דינו ניתן עוד ביום 7.12.05. על פי גזר הדין היה על המערער לבצע את צו ההריסה של הבנייה שנבנתה שלא כחוק, כאשר תלוי ועומד צו הפסקה שיפוטי, לאלתר. המערער לא ערער על גזר הדין ולמעשה המשיך והפר את הצו, זאת בהמשך להפרת צו ההפסקה השיפוטי ובניית הבית בניגוד לצו הנ"ל.

התופעה של אי ביצוע צו הריסה שיפוטיים והנצחת הבנייה בלתי חוקית לתקופה ארוכה בדרך של הגשת בקשות חוזרות ונשנות נדונה לאחרונה בהרחבה על ידי בית המשפט העליון שקבע בשורה של פסקי דין כי אין לאפשר תופעה של הארכת מועדים לביצוע צווים להריסה ו/או לשימוש חורג במקרקעין, וכי תופעה זו מערערת את שלטון החוק ואת בסיס קיומם של מוסדות התכנון והבנייה. ראה:

עפ' 6720/06, דהרי ואח' נ. מדינת ישראל ואח', תק-על 2006 (3), 2922;
בג"צ 6309/06, מושב הודייה - אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות נ. מנהל מקרקעי ישראל ואח', תק-על 2006 (3), 3751;
בג"צ 8379/06, ח"כ רוברט ליטוב ואח' הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מרכז ואח', תק-על 2006 (4), 1605.

יצויין כי פסקי הדין הנ"ל ניתנו בשאלות שונות שעניינם אכיפת חוקי התכנון והבנייה, ואולם בכולם חזר בית משפט העליון והבהיר כי אין לאפשר את המשך התופעה לפיה, בהליכים שונים מעכבים ביצועם של צווים שיפוטיים ומנציחים בפועל בשטח את ביצוע העבירה.

סבור אני, כי הלכות אלו נכונות למקרה שבפניי. עוד במהלך הבנייה הוצא צו הריסה שיפוטי. חרף הצו בוצעה הבנייה. ניתן צו להריסת הבנייה במסגרת גזר דין. לא ננקטו הליכי ערעור על אותו גזר דין. צו ההריסה לא בוצע וכעת מבקש המערער להנציח את אי החוקיות בדרך של עיכוב ביצוע צו ההריסה מכוח הוראות סעיף 207 לחוק התכנון והבנייה. סבור אני, כי זוהי דוגמא מובהקת של שימוש לרעה בהליך וניצולו להנצחת העבירה. אין לאשר מצב זה.

אוסיף עוד כי לא שוכנעתי שמתקיימים התנאים על פי הם ניתן לומר כי קרוב המועד בו ניתן יהיה, אם בכלל, ליתן היתר לבית המגורים שנבנה שלא כחוק. כאמור, תוכנית הבנייה לאזור, שהוא חלקאי, מצוייה בשלבים ראשונים של הפקדה. לא ברור כלל אם תאושר, וגם אם תאושר, לא ברור כלל כי הבית שנבנה שלא כחוק יתאם את הוראות התוכנית כפי שתאושר, אם בכלל.

אשר על כן ובסיכומו של דבר לא מצאתי כי נפל פגם בהחלטתו של בית משפט קמא. אמנם, ראוי היה לזמן את הצדדים ולשמוע את טענותיהם. עם זאת ולאחר ששמעתי את טענותיהם סבור אני, כי לגופו של עניין, ההחלה נכונה.

אשר על כן הערעור נדחה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו צו הריסה ?

 2. צו הריסה מנהלי

 3. צו הפסקת הריסה

 4. צו הריסה שיפוטי

 5. התליית צו הריסה

 6. צו הריסה צימרים

 7. עורך דין צו הריסה

 8. צו הריסה בהתנחלות

 9. צו הריסה לבית כנסת

 10. צו הריסה נגד הנאשם

 11. צו הריסה גן אירועים

 12. צו הריסה מבנה מאוכלס

 13. הריסת מבנה ללא התראה

 14. הריסת מבנה ללא הסכמה

 15. מי צריך לבצע צו הריסה

 16. איחור בביצוע צו הריסה

 17. אכיפת צו הריסה בשטחים

 18. מי יכול להתנגד לצו הריסה ?

 19. תאונה במהלך עבודות הריסה

 20. דחיית מועד ביצוע צו הריסה

 21. הארכת מועד ביצוע צו הריסה

 22. החלטה בבקשה למתן צו הריסה

 23. הקמת אוהל על הגג - צו הריסה

 24. אי קיום צו הריסה של בית משפט

 25. עיכוב הריסת מבנים בלתי חוקיים

 26. צו הריסה מנהלי - חובת התייעצות

 27. נזקים לבית אחר בעקבות הריסת בית

 28. ערעור הארכת מועד ביצוע צו הריסה

 29. הארכת מועד ביצוע צו הריסה שיפוטי

 30. בקשה להארכת מועד לביצוע צו הריסה

 31. הריסת בניה בלתי חוקית במגזר הערבי

 32. עיכוב צו הריסה לצורך השלמת הליכים

 33. מניעת ביצוע צו הריסה למבנה ללא היתר

 34. הרואה עצמו נפגע על ידי צו הריסה מינהלי

 35. מעמד בבקשה לביטול ו/או עיכוב צו הריסה מינהלי

 36. בקשה להריסת מחסן בנוי, בניית משטח עץ וסוכך עונתי

 37. חוק עזר לדוגמה לעיריות (הריסת מבנים מסוכנים), תשל"ב-1972

 38. אם פקע תוקפו של צו הריסה מנהלי, ניתן ליתן על צו הריסה מנהלי חדש

 39. התנגדות השכנים לפינוי והריסת בית ישן תוך בניית בניין חדש (גבוה)

 40. נטען כי לא זומן לשימוע וצו צו הריסה מנהלי ניתן והודבק בהיעדר שימוע

 41. חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (הריסת מבנים מסוכנים), תשל"ב-1972

 42. היתר בנייה להריסת בית דו משפחתי ובניית בנין מעל קומת עמודים מפולשת

 43. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון