ראייה חדשה לפי חוק הנכים

להלן החלטה בנושא ראייה חדשה לפי חוק הנכים:

החלטה

המערער הגיש ערעור בגין החלטת המשיב מיום 25.03.07 לפיה אין במסמכים אשר הוגשו על ידי המערער כדי להוות "ראייה חדשה", בהתאם לסעיף35(א) חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 (להלן: "החוק" או "חוק הנכים")

רקע עובדתי

 1.      המערער יליד 1975, התגייס לצה"ל ביום 21.10.93, בפרופיל 64, ושירת עד ליום 06.10.1996 כמחסנאי/פקיד טכני בחיל האוויר.
 2.      ביום 28.05.06 הגיש המערער למשיב תביעה להכרה בזכות נכות בגין מחלת נפש וחבלה בכתף ימין. בהחלטת קצין תגמולים מיום 06.02.07 נדחו תביעותיו של המערער (להלן: "ההחלטה הראשונה"). תביעתו להכרה במחלת הנפש נדחתה מהנימוקים של התיישנות, העדר חבלה רשומה ובחירה בזכויות ותביעתו בגין החבלה בכתף נדחתה מהנימוק כי לא נמצאו הוכחות כי החבלות אירעו עקב השירות הצבאי כמשמעותו בסעיף 1 לחוק. המערער לא הגיש ערעור על ההחלטה הראשונה. ביום 28.02.07 הגיש המערער בקשה חדשה לעיון נוסף בה התבקש קצין התגמולים לעיין פעם נוספת בחלופת המכתבים בתיקו בטרם תדחה תביעתו, כאשר לפניה זאת לא צורף כל חומר נוסף. ביום 25.03.07 דחה המשיב את בקשתו של המערער לעיון נוסף מחמת שאין בבקשה כל ראיה חדשה (להלן: "ההחלטה השניה"). על ההחלטה הזאת הוגש הערעור דנן.
 3.      לטענת המשיב אין בבקשת המערער מיום 28.02.07 משום ראיה חדשה שלא הייתה מונחת בפני קצין התגמולים ביום 06.02.07. עוד טוען המשיב כי באשר למחלת הנפש הרי שהמערער בחר בזכויות הביטוח הלאומי ונקבעה לו דרגת נכות יציבה בשנת 2003 כאשר ממועד זה מקבל קצבה חודשית קבועה, ומעת שבחר במשך זמן רב בזכויות לפי חוק הביטוח הלאומי אינו יכול לבחור בזכויות על פי חוק הנכים וזאת בהתאם לסעיף 36א' לחוק הנכים. עוד טען המשיב כי תביעתו של המערער התיישנה בשנת 1999 ואין בנסיבות המקרה תחולה לסעיף 32א' לחוק שכן אין במקרה הנדון כל חבלה רשומה.
 4.      יוער כי הועדה המליצה לעורר לפנות לסיוע משפטי בתיק, כאשר בדיון מיום 31.12.07 הודיע העורר כי הוא מוותר על ייצוג וינהל את הדיון בעצמו. במועד זה הסכימו הצדדים כי התיק יעבור לסיכומים לאחריו תינתן החלטה בתיק.


דיון והכרעה
5.     המערער הגיש ערעורו על החלטת המשיב לפיה נדחתה בקשתו לעיון נוסף מהנימוק כי אין בבקשתו כדי להוות ראיה חדשה בהתאם לסעיף 35(א) לחוק הנכים.
6.     הננו מקבלים את טענות המשיב כי אין במכתבו של המערער למשיב על מנת שיעיין פעם נוספת במסמכיו על מנת להוות "ראיה חדשה". סעיף 35(א) לחוק הנכים הדן בהחלטה חדשה אותה רשאי המשיב ליתן על סמך ראיות חדשות קובע כדלקמן:
"קצין תגמולים רשאי לתת החלטה חדשה בכל בקשה, אף אם ניתנה בה כבר החלטה סופית לפי סעיף 34 ,33, אם הוכח, כי ההחלטה הושגה על ידי מעשה או חדלה המהווים עבירה פלילית, או אם נתגלה על סמך ראיות חדשות שלא היו בפני נותן ההחלטה הקודמת, כי אותה החלטה בטעות יסודה".
7.     במקרה הנדון לא הוגש למשיב כל מסמך חדש, על מנת שניתן יהיה לראות בו ראיה חדשה, כאשר בקשה לעיון מחדש בתביעה על סמך ממסמכים, אשר כבר קיימים בתיק, אינו יכול להוות "ראיה חדשה" כהגדרתה בחוק. ככל שהמערער היה מגיש למשיב חוות דעת רפואית מטעמו בנוגע לנכויות להן הוא טוען, אז ובהתאם להלכה הפסוקה היה מקום לראות בהן "ראיה חדשה" לצורך דיון מחודש בתביעתו.
8.     לאור האמור, דין הערעור להדחות. היות וערעור המערער הוגש רק על החלטת המשיב השניה אשר דחתה את בקשתו מהנימוק כי אינה מהווה "ראיה חדשה", לא מצאנו לדון לגופה בהחלטת המשיב הראשונה ונימוקיה לדחיית תביעותיו של המערער.
9.     על אף האמור, נציין בשולי הדברים, כי מעיון בתיקו הרפואי של המערער עולה כי קיימת חבלה רשומה באשר לפגיעה בכתף ימין של המערער (מסמך 13 בתיק הרפואי). על כן, לא ברור לועדה מדוע לא הופנה המערער לבדיקה רפואית לצורך דיון בשאלה האם הנכות בכתף ימין של המערער, ככל שקיימת נכות כזאת, נגרמה כתוצאה מאירוע הנפילה, וכי תחת זאת ניתנה ההחלטה בעניינו רק בהסתמך על מסמכים רפואיים ובדיקה שנעשתה על ידי חוקר מטעם המשיב. אין בדברינו אלה כדי לשנות את עמדתנו בהחלטה כי יש לדחות את הערעור בכל הנוגע להחלטה בסוגיית "הראיה החדשה".

סוף דבר
10.     הערעור נדחה. בנסיבות העניין אין צו להוצאות.
11.     ב"כ המשיב יעביר החלטת הועדה ויציין את הערתה לקצין התגמולים בסעיף 9 להחלטה, על מנת שיבחן את עמדתו.
12.     התיק הרפואי מוחזר למשיב.
13.     זכות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 45 יום מקבלת ההחלטה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ראיות לכאורה

 2. מהי רשומה מוסדית ?

 3. הבאת ראיות לסתור

 4. בקשה לפסילת ראיות

 5. עתירה לגילוי ראיה

 6. ראיות נוספות בערעור

 7. השתהות בניהול הליכים

 8. ראיות מהימנות לכאורה

 9. נטל הראיה בדיני מיסים

 10. היפוך סדר הבאת הראיות

 11. שטר המטען כראיה לכאורה

 12. בקשה להבאת ראיה מפריכה

 13. הצגת כרטיס נוכחות כראיה

 14. בקשה להגשת ראיות נוספות

 15. עתירה לגילוי ראיה חסויה

 16. הגשת ראיות נוספות בערעור

 17. ראייה חדשה לפי חוק הנכים

 18. סדר הבאת הראיות בערעור מס

 19. היפוך נטל הראיה בערעור מס

 20. ערר על ראיות לכאורה למעצר

 21. הגשת ראיות באיחור משפט פלילי

 22. הגשת ראיות חדשות לאחר פסק דין

 23. האם חוות דעת מהווה ראיה חדשה

 24. השמדת ראיות בזמן חיפוש משטרתי

 25. הגשת ראיות לבית המשפט ללא אישור

 26. ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 27. זיכוי עקב נזק ראייתי במשפט הפלילי

 28. האם דו''ח מבקר המדינה ראיה קבילה

 29. משקל ראייתי של חתימה על תעודות משלוח

 30. דחיית מועד הוכחות - צירוף ראיות נוספות

 31. בקשה להבאת ראיות לסתור קביעת ביטוח לאומי

 32. תקנות הראיות (שכר עורך-דין), תשל''ח-1978

 33. חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), תשט"ו-1955

 34. תקנות לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים),תשט''ז-1956

 35. רישום במשרד הרישוי הוא דקלרטיבי בלבד ואינו מהווה ראיה

 36. חוק לתיקון דיני הראיות (אזהרת עדים וביטול שבועה), תש"ם-1980

 37. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון