פיצויים מגרמניה לתושבי גרמניה
פיצויים מגרמניה לתושבי גרמניה

להלן החלטה בנושא פיצויים מגרמניה לתושבי גרמניה:

החלטה

1.     העורר יליד 1937 בברלין שבגרמניה.

2.     הכרתו של העורר כ"נכה" על פי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז- 1957 (להלן: "חוק הנכים") בוטלה על ידי המשיבה בהחלטתה מדצמבר 2003, בנימוק כי מאחר ועולה מתיקו כי היה תושב קבע בגרמניה ועזב לאחר 31.1.33, יכול היה להגיש תביעה למוסדות הגרמניים לפי סעיף 4 לחוק הפיצויים הגרמני, ללא מניעה כלשהי, ומשכך תביעתו נדחית. הדבר נעשה תוך שימוש בסמכותה על פי סעיף 18 לחוק הנכים ו/או סעיף 15 לחוק הפרשנות התשמ"א- 1981 (להלן:"חוק הפרשנות").

3.     על החלטה זו הוגש ערר אשר נדחה על ידינו בהחלטתנו מיום 20.10.05, שם קבענו כי המשיבה רשאית היתה לבטל החלטתה גם מכוח סעיף 15 לחוק הפרשנות ומבלי להידרש כלל לסעיף 18 לחוק הנכים, לאור פסיקת בית המשפט המחוזי.

4.     על החלטה זו הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי, אשר קבע ביום 26.3.07 כי לנוכח אי-הבהירות לגבי השאלה מכוח איזה סעיף חוק ביטלה המשיבה את החלטתה הראשונה בעניינו של העורר, סעיף 18 לחוק הנכים או סעיף 15 לחוק הפרשנות, תבוטל ההחלטה מיום 20.10.05 והענין יוחזר לדיון בפני ועדת הערר אשר תכריע בענין לאחר הבהרתו על ידי הצדדים.
5.     ביום 9.5.07 נערך דיון בעניינו של העורר, בו הוסכם כי לאחר הגשתן בכתב של תגובות הצדדים תינתן החלטה.

6.     לטענת ב"כ המשיבה, החלטת הביטול בעניינו של העורר נעשתה טרם הוחל בתשלום התגמולים ולאחר שהוברר כי ההכרה בעורר מקורה בטעות. משכך, עשתה המשיבה שימוש בסמכותה על פי סעיף 15 לחוק הפרשנות, וביטלה החלטתה המקנה זכאות לתגמול. הוא ציין כי סמכות זו הוכרה אף בפסיקה, ולתימוכין הפנה לבג"צ 15/96 תרמוקיר חורשים נ' הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו, פ"ד נ(3) 397, 410 (1996), שם נאמר כי אף על פי שהתנאים לבטל החלטה מינהלית לא נקבעו בצורה ממצה, ההלכה היא שלרשות מנהלית כוח לתקן החלטתה ממספר טעמים, ביניהם טעות.

7.     לטענת ב"כ העורר, חוק הנכים הינו חוק מיוחד אשר אינו מאפשר לחרוג ממסגרתו ולפנות לחוקים אחרים, ומשכך יש למצוא את הפתרון במסגרתו. לפיכך, לא היתה הצדקה לבסס החלטה בסוגיה זו על פי הוראות סעיף 15 לחוק הפרשנות, שכן הענין מוסדר בהוראה ספציפית המצויה בסעיף 18 לחוק הנכים.

על פי סעיף 18 רשאית המשיבה להחליט החלטה שונה מהחלטתה הקודמת אם אותה החלטה קודמת הושגה ע"י מעשה או מחדל המהוים עבירה פלילית, או אם נתגלה על סמך ראיות חדשות כי יסודה בטעות. נסיבות אלה לא התקיימו במקרה זה, שכן לא התגלו ראיות חדשות ומשום כך לא היתה המשיבה רשאית לבטל את החלטתה.
8.      אין בידינו לקבל את טענות ב"כ העורר באשר לשימוש הבלבדי שעל העוררת לעשות בחוק הנכים, וזאת לאור האמור להלן:

9.     באשר לטענת ב"כ העורר בדבר היות חוק הנכים חוק ספיציפי ומשכך לא ניתן לעשות שימוש בחוק הפרשנות - נקבע בעבר בפסיקה כי הוראה ספציפית אינה דוחה הוראה כללית מקום בו שתי ההוראות יכולות לדור זו בצד זו (ראו לענין זה בג"צ 512/81 המכון לארכיאולוגיה של האוניברסיטה העברית נ' שר החינוך והתרבות, פ"ד לה(4) 533 (1981) שם פסק בית-המשפט העליון כי הוראת חוק ספיציפית אינה מוציאה את תחולתו של סעיף 16(1) לפקודת הפרשנות [נוסח חדש] (הזהה לסעיף 15 לחוק הפרשנות) הדן בסמכות כללית לבטל "תקנה" וכי פירוש סביר של שתי ההוראות הללו מחייב את המסקנה כי שתיהן עומדות זו בצד זו).

לפיכך, בידי המשיבה האפשרות לעשות שימוש בחוק זה בנוסף לחוק הנכים במידה והדבר מתבקש מאופי הענין.

10.     באשר לשימוש הספיציפי בסעיף 15 לחוק הפרשנות וליחס בינו לבין סעיף 18 לחוק הנכים - נפסק בע"א (מחוזי ת"א) 3017/02 רוזה סגל נ' הרשות המוסמכת (לא פורסם, 3.7.2003) כי רשאית המשיבה לעשות שימוש בסעיף זה מכוח סמכותה כרשות מינהלית ועל מנת לבטל החלטה שנתקבלה בשוגג, בנסיבות דומות למקרה שבפנינו, כששם כבר הוחל בביצוע התשלום בפועל.

אף אנו נדרשנו לסוגיה זו בוע 1891/01 לדרמן רחל נ' הרשות המוסמכת, לא פורסם (31.3.2002). סברנו כי התשובה מצויה במסגרתו של סעיף 18, לאור פרשנותו הרחבה, כך שאין צורך כלל להיזקק להוראת סעיף 15, אלא לשם פרשנות סעיף 18 והיקף התערבותה של המשיבה. הבהרנו כי קמה למשיבה הסמכות לתקן טעות מכוחו של סעיף 18, כשאחד המדדים הוא מועד גילוי הטעות.

מכל מקום, המשיבה נהגה כדין, בין בשימוש בסעיף 15 לחוק הפרשנות, על פי פסיקת בית המשפט המחוזי ובין אם נראה בכך שימוש על פי סעיף 18, על פי גישתנו אנו.

11.     ככלל, אף על פי שעסקינן בחוק סוציאלי, אשר חדשות לבקרים נידון ומקבל פירוש המטיב עד כמה שניתן עם העורר, לא ניתן ליישם עקרון זה במקרה שלפנינו, ויש להעדיף את האינטרס הציבורי שבתיקון הטעות, הגלויה על פני הדברים וכאשר זו תוקנה טרם תחילת התשלום בפועל, על פני האינטרס הפרטי של העורר, עם כל ההבנה לסבלו.

12.     סוף דבר- הערר נדחה.

זכות ערעור לביהמ"ש המחוזי בתוך 30 יום מעת קבלת ההחלטה, בשאלה משפטית בלבד.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נכסי נספי שואה

 2. גירוש יהודי לוב

 3. חוק הכחשת השואה

 4. ניצול שואה נזקק

 5. ניצול שואה שנפטר

 6. עילת נרדפות בשואה

 7. מחנה עקורים גרמניה

 8. החוק למניעת השמדת עם

 9. הסכם השילומים עם גרמניה

 10. הכנסה נוספת לניצולי שואה

 11. בריחה מהגרמנים - פיצויים

 12. ניצולי שואה שעלו אחרי 1953

 13. פיצויים מגרמניה לעולי לוב

 14. פיצויים בגין עבודות כפייה

 15. ניצול שואה - ירידה בשמיעה

 16. פיצוי לניצולי שואה על רכוש

 17. חוק נכסי גרמנים, תש"י-1950

 18. איסור השימוש בסמלים נאציים

 19. פיצוי על גירוש יהודי רומניה

 20. תוכנית השלמה לביקור ביד ושם

 21. נזק נפשי עקיף - ניצולי שואה

 22. פיצוי לניצולי השואה מבולגריה

 23. קביעת דרגת נכות לניצולי שואה

 24. סעיף 28 לחוק הפיצויים הגרמני

 25. פיצויים מגרמניה לתושבי גרמניה

 26. מועד תחילת תשלום לניצולי שואה

 27. הכרה בנזק נפשי של ניצולי שואה

 28. תגמולים לאחר פטירת ניצול שואה

 29. פיצוי על נזק נפשי לניצולי שואה

 30. ערעור לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

 31. צירוף ראיות חדשות - ניצולי שואה

 32. זכויות ניצולי שואה שנולדו בתוניסיה

 33. חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954

 34. חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957

 35. הכנסה מקיצבאות תגמולים לניצולי שואה

 36. חוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007

 37. טראומה נפשית - פיצויים לניצולי שואה

 38. זכויות ניצולי שואה הסובלים ממחלת נפש

 39. הצעת חוק ניצולי מחנות הריכוז והגטאות

 40. ניכוי קצבת זקנה מפיצויים לניצולי שואה

 41. חוק הפיצויים הגרמני - נתינות טוניסאית

 42. יציאה מגרמניה לפני 1933 - זכות פיצויים

 43. חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה, תשי"ט-1959

 44. התייחדות עם זכר קורבנות השואה וחללי צה"ל

 45. חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, תש"י-1950

 46. חוק זכרון השואה והגבורה - יד ושם, תשי"ג-1953

 47. נדחתה תביעה בגין העלאת דמי שכירות לניצולת שואה

 48. צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול), התש"ע-2010

 49. תקנות נכי המלחמה בנאצים (סמל הנכים), תשי''ט-1959

 50. צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול), התשס"ח-2008

 51. צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעורים), התשנ"ה-1995

 52. תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמול נוסף), תשכ''ט-1969

 53. תקנות נכי רדיפות הנאצים (טיפול רפואי), תשי''ט-1958

 54. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), תשט''ו-1955

 55. תקנות נכי רדיפות הנאצים (בקשה לתגמול), תשי''ז-1957

 56. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית), תשט''ו-1954

 57. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לנכה נזקק), התשמ"ט-1989

 58. צו עבירת קנס (יום הזכרון לשואה ולגבורה), התשמ"א-1981

 59. תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמולים מיוחדים), תשל''ז-1977

 60. תקנות נכסים של נספי השואה (ענייני ירושה), התשס''ט-2008

 61. תקנות נכי המלחמה בנאצים (תגמולים מיוחדים), תשי''ח-1958

 62. חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשי"ז-1957

 63. תקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות), התשמ''ד-1983

 64. תקנות נכי המלחמה בנאצים (חישוב הכנסה נוספת), תשל''ד-1974

 65. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשכ''ה-1965

 66. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית עליונה), תשי''ז-1957

 67. תקנות נכי רדיפות הנאצים (סדרי דין בוועדת ערר), תשל''ד-1973

 68. תקנות נכי המלחמה בנאצים (כללים להוכחת חוסר פרנסה), תשי''ח-1957

 69. תקנות נכי מלחמה בנאצים (מבחנים לקביעת דרגות-נכות), תשט''ז-1956

 70. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (הוראת שעה), התשס''ט-2008

 71. ההבדל בין ''שלילת חירות'' לבין ''הגבלת חירות'' - פיצויים מגרמניה

 72. תקנות קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (אגרת אישור תאגיד), תשכ''ד-1964

 73. תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תש''ל-1969

 74. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תשי''ז-1957

 75. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים), תשכ''ח-1968

 76. תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים), תשל''ז-1977

 77. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לבן זוג של נכה נצרך שנפטר), התשמ"ט-1989

 78. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לבן זוג של נכה נזקק שנפטר), התשמ"ט-1989

 79. צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים) (הוראת שעה), התשס"ח-2008

 80. צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים), (הוראת שעה), התשס"ט-2008

 81. תקנות נכי המלחמה בנאצים (נכים המקבלים תשלומים ממדינת חוץ), תשי''ז-1957

 82. אכרזת התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (הסכמים קיבוציים), תש"ך-1960

 83. תקנות נכי רדיפות הנאצים (חישוב הכנסה לצורך תשלום תגמול נוסף), תשל''ד-1974

 84. תקנות בית המשפט (עבירות לפי חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם), תשי''א-1950

 85. חוק נכי רדיפות הנאצים (ביטול הגבלת מועדים להגשת בקשה לזכאות), התשנ"ח-1998

 86. חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006

 87. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (סדרי הדין בועדת הפיקוח), תשל''ה-1975

 88. תקנות נכי המלחמה בנאצים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה), התשנ''ד-1994

 89. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (ערעור לבית המשפט העליון), תשכ''א-1961

 90. תקנות נכי המלחמה בנאצים (השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח למקרה מותו של נכה), התשמ''ב-1982

 91. לא התקיים התנאי הקבוע בחוק ההטבות, לפיו שהה במחנה ריכוז, בגטו או במחנה שעבדו בו בעבודת פרך

 92. צו נכי המלחמה בנאצים (העלאת שיעור הדרגה הקובעת, השכר הקובע ושיעורי התגמולים), התשמ"ט-1989

 93. חוק נכי המלחמה בנאצים (ביטול הגבלת המועדים להגשת בקשה לתגמול) (הוראה מיוחדת), התש"ס-2000

 94. תקנות נכי רדיפות הנאצים (סוגי הוצאות שרואים אותן כהוצאות בהשגת קיצבה או מענק), תש''ל-1969

 95. שאלת הכרה בנכויות ניצולי שואה המקבלים תגמולים לפי ההחלטה המנהלית של משרד האוצר, ועל כן נפתח בסקירה

 96. תקנות הקיצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום) (קיצבאות נכי המלחמה בנאצים ונכי רדיפות הנאצים), התשמ''ו-1986

 97. תקנות קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (שיעור שכר טרחה מקסימלי לתביעות לגביית פקדונות שווייץ), תשכ''ד-1964

 98. תקנות נכי המלחמה בנאצים (כללים להכרת אדם כאינו מסוגל להשתכר למחייתו ולהכרת הכנסה כדי מחיה), תשי''ח-1957

 99. תקנות ההסדרים במשק המדינה (נכי רדיפות הנאצים ששהו על אדמת גרמניה ביום ט' בטבת התש''ז) (בקשה לתגמול), התשס''א-2001

 100. צו נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (הארכת מועד לענין הוועדה להפרשי הצמדה וריבית), התשס"ז-2006

 101. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון