פיצויים מגרמניה לעולי לוב
פיצויים מגרמניה לעולי לוב

בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה הפדראלית של גרמניה נכרת ביום 10.9.52 הסכם, אשר מכוחו שילמה ממשלת גרמניה למדינת ישראל סכום כסף ניכר, כפיצוי על "ההוצאות שכבר הוציאה מדינת ישראל או שתוציא להבא ליישובם מחדש של פליטים יהודיים" מכוחו של הסכם השילומים, העבירה ממשלת גרמניה למדינת ישראל סכום כסף גלובאלי, ובתמורה נכנסה מדינת ישראל בנעלי גרמניה בכל הנוגע לפיצוי נכי רדיפות הנאצים. לשם יישומו של הסכם השילומים נחקק, בין היתר, החוק האמור.

להלן פסק דין בנושא פיצויים מגרמניה לעולי לוב:

פסק-דין

1.     לפניי בקשה לדחייה על הסף של התובענה בה"פ 223/05 מחמת העדר סמכות עניינית. המבקשים בתובענה הם עשרה אזרחי ישראל ילידי לוב, אשר הוכרו כנכי רדיפות הנאצים (להלן: "המבקשים") מכוחו של חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז - 1957 (להלן: "החוק"). המשיבה היא הרשות המוסמכת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז - 1957 (להלן: "הרשות המוסמכת"), רשות שהוקמה במשרד האוצר לצורך יישומו של החוק.

בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה הפדראלית של גרמניה נכרת ביום 10.9.52 הסכם, אשר מכוחו שילמה ממשלת גרמניה למדינת ישראל סכום כסף ניכר, כפיצוי על "ההוצאות שכבר הוציאה מדינת ישראל או שתוציא להבא ליישובם מחדש של פליטים יהודיים" (מכתב 1 א' להסכם בין מדינת ישראל ובין הרפובליקה הפדראלית של גרמניה מיום 10.9.1952, כתבי אמנה 69; להלן: "הסכם השילומים"). מכוחו של הסכם השילומים, העבירה ממשלת גרמניה למדינת ישראל סכום כסף גלובאלי, ובתמורה נכנסה מדינת ישראל בנעלי גרמניה בכל הנוגע לפיצוי נכי רדיפות הנאצים. לשם יישומו של הסכם השילומים נחקק, בין היתר, החוק האמור.

2.     לטענת המבקשים, פנו חלק מהם עוד בשנת 1957 לארגון "אורו"- United Restitution Organization - שהעניק סיוע משפטי למבקשים פיצוי או השבת רכוש מידי ממשלת גרמניה - וביקשו את עזרתו בקבלת הכרה כנכי רדיפות הנאצים ולתגמול מאת ממשלת הרפובליקה הפדראלית של גרמניה. לדברי המבקשים, בשנת 1967 נדחתה בקשתם, והם הופנו לתבוע את זכותם מידי ממשלת ישראל בהתאם להוראות הסכם השילומים ועל פי הוראות החוק.

     המבקשים מוסיפים וטוענים כי כאשר קיבלו את תשובת ממשלת גרמניה, באמצעות משרדי "אורו", פנו למשרד האוצר בתביעה להכיר בהם כנרדפי הנאצים (סעיף 7 לתצהירה של גב' יונה לביא; להלן: "לביא"), אך תביעתם נדחתה בנימוק כי הם אזרחים צרפתים ולא אזרחים טוניסאים, ולכן אין החוק חל עליהם. עוד טוענים המבקשים, כי גב' לביא ועימה שתי אחיותיה פנו לבית המשפט בתביעה להכיר בהן כנכות רדיפות הנאצים. לטענת לביא, בית המשפט קיבל את תביעתה והכיר בה כנרדפת כמשמעות מונח זה בחוק.
     
3.     לטענת הרשות המוסמכת בית משפט זה חסר סמכות עניינית לדון בתובענה, מאחר שהרשות המוסמכת היא הגוף היחיד המוסמך לדון בתביעות של נכים על פי החוק. הרשות המוסמכת מפנה לעניין זה לסעיף 2 לחוק, הקובע:

"שר האוצר ימנה רשות מוסמכת לצורך חוק זה (להלן - הרשות המוסמכת)..." (ההדגשה שלי - ע.ב.)
     
מנוסחו הכללי של הסעיף, מבקשת הרשות המוסמכת ללמוד כי סמכותה של הרשות משתרעת על החוק כולו, ואילו לטענת המבקשים, החוק מגביל את סמכותה של הרשות המוסמכת אך לעניין קביעת הנכות, או כלשונו של ב"כ המבקשים:

"מרגע שהפונה הוכר כנכה, שוב אין לה לרשות מעמד כל שהוא." (סעיף 3 לתשובה לבקשה לסילוק על הסף).
     
ב"כ הרשות המוסמכת הפנתה את בית המשפט לפסק הדין בע"א 738/74 הרשות המוסמכת נ' לוסיה נדל, פ"ד ל (3) 600, 603 (להלן: "עניין נדל") שבו קבע בית המשפט העליון (מפי כב' השופט ח' כהן):

"...הרשות המוסמכת מתמנית על-ידי שר האוצר 'לצורך חוק זה' (סעיף 2), הוא חוק הנכים על כל צרכיו. [...] וכשם שסמכות הרשות המוסמכת אינה מוגבלת בחוק, ולא הוגבלה בידי שר האוצר, למעשים ולתפקידים המנויים בסעיפים אלה או אחרים של החוק, כן אין הזכות לערור על החלטות הרשות המוסמכת מוגבלת להחלטות על-פי סעיפים אלה או אחרים של החוק בלבד..." (ההדגשה במקור - ע.ב.)
     
     מכאן שטענת המבקשים בדבר הגבלת סמכותה של הרשות המוסמכת לעניין ההכרה בנכות בלבד מנוגדת לקביעה מפורשת של בית המשפט העליון, ודינה להידחות. ניסיונו של ב"כ המבקשים להוציא את המקרה דנן מגדרי העניין שנדון בעניין נדל לא יצלח: אכן, אין עובדות עניין נדל זהות בכל תו ותג לעובדות המקרה דנן, אך ההלכה בעינה עומדת. סמכותה של הרשות המוסמכת לא הוגבלה בחוק לאמור בסעיפים כאלה או אחרים שבו, ולכן כל תביעה לתשלום רטרואקטיבי יש להפנות אל הרשות המוסמכת.

4.     אכן, הלכה שפסק בית המשפט העליון היא, ומשכך היא מחייבת; אך אף לולא עמדה הלכה זו לנגד עיניי, הייתי מגיעה לאותה המסקנה עצמה. משמונה גוף אחראי על ביצועו של חוק כלשהו, סדרי המנהל התקין מחייבים לפנות אליו בטרם פנייה לערכאות. עיקרון זה אנו למדים בין היתר מן הכללים שנקבעו בשעתו לפנייה לבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, המתיר פנייה לבית המשפט רק לאחר שמוצו כל יתר ההליכים. הדברים נכונים, מקל וחומר, כאשר החוק עצמו כונן מנגנון דיוני המבטיח את זכויותיהם של פונים המבקשים להשיג על קביעותיה של הרשות המוסמכת.
     
     סעיפים 16 ו-17 לחוק מסדירים הקמתה של ועדת עררים, ומסדירים את הליכי הערר והערעור על החלטות הרשות המוסמכת. פונה שרואה עצמו נפגע מהחלטת הרשות המוסמכת רשאי לערור עליה בפני ועדת ערר שהוקמה לצורך כך בבית משפט השלום, ואשר בראשה יושב שופט שלום, ועל החלטת ועדת הערר רשאי הוא לערער בזכות לפני בית המשפט המחוזי במותב תלתא. אף בכך לא תמו אפשרויות הערעור. על פסק דינו של בית המשפט המחוזי ניתן לערער אם ניתנה לכך רשות מאת שופט בית המשפט העליון. מכאן שהחוק עצמו מקפיד לשמור על זכויותיהם של הנכים ושל הפונים לרשות המוסמכת, וקובע מנגנון סדור של ערעור.

אכן, לבית משפט זה סמכות שיורית, כהוראת סעיף 40 (2) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד - 1984, אך סמכות זו מותנית בכך שהסמכות לא יוחדה לבית-דין אחר; ולענייננו כאמור, הסמכות לקבל החלטות בעניין נכי רדיפות הנאצים ניתנה בחוק לרשות המוסמכת, ופנייה בעניין זה לבית המשפט שלא בהליך שנקבע בחוק איננה מתיישבת עם הוראות החוק ואף לא עם רוחו.

5.     אשר על כן, אני מורה על מחיקתה של התובענה נשוא ה"פ 223/05 על הסף, בהעדר סמכות עניינית. בנסיבות העניין, לאור זהותם של המבקשים ואופיה של התובענה, אינני רואה מקום לעשות צו להוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נכסי נספי שואה

 2. גירוש יהודי לוב

 3. חוק הכחשת השואה

 4. ניצול שואה נזקק

 5. ניצול שואה שנפטר

 6. עילת נרדפות בשואה

 7. מחנה עקורים גרמניה

 8. החוק למניעת השמדת עם

 9. הסכם השילומים עם גרמניה

 10. הכנסה נוספת לניצולי שואה

 11. בריחה מהגרמנים - פיצויים

 12. ניצולי שואה שעלו אחרי 1953

 13. פיצויים מגרמניה לעולי לוב

 14. פיצויים בגין עבודות כפייה

 15. ניצול שואה - ירידה בשמיעה

 16. פיצוי לניצולי שואה על רכוש

 17. חוק נכסי גרמנים, תש"י-1950

 18. איסור השימוש בסמלים נאציים

 19. פיצוי על גירוש יהודי רומניה

 20. תוכנית השלמה לביקור ביד ושם

 21. נזק נפשי עקיף - ניצולי שואה

 22. פיצוי לניצולי השואה מבולגריה

 23. קביעת דרגת נכות לניצולי שואה

 24. סעיף 28 לחוק הפיצויים הגרמני

 25. פיצויים מגרמניה לתושבי גרמניה

 26. מועד תחילת תשלום לניצולי שואה

 27. הכרה בנזק נפשי של ניצולי שואה

 28. תגמולים לאחר פטירת ניצול שואה

 29. פיצוי על נזק נפשי לניצולי שואה

 30. ערעור לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

 31. צירוף ראיות חדשות - ניצולי שואה

 32. זכויות ניצולי שואה שנולדו בתוניסיה

 33. חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954

 34. חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957

 35. הכנסה מקיצבאות תגמולים לניצולי שואה

 36. חוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007

 37. טראומה נפשית - פיצויים לניצולי שואה

 38. זכויות ניצולי שואה הסובלים ממחלת נפש

 39. הצעת חוק ניצולי מחנות הריכוז והגטאות

 40. ניכוי קצבת זקנה מפיצויים לניצולי שואה

 41. חוק הפיצויים הגרמני - נתינות טוניסאית

 42. יציאה מגרמניה לפני 1933 - זכות פיצויים

 43. חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה, תשי"ט-1959

 44. התייחדות עם זכר קורבנות השואה וחללי צה"ל

 45. חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, תש"י-1950

 46. חוק זכרון השואה והגבורה - יד ושם, תשי"ג-1953

 47. נדחתה תביעה בגין העלאת דמי שכירות לניצולת שואה

 48. צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול), התש"ע-2010

 49. תקנות נכי המלחמה בנאצים (סמל הנכים), תשי''ט-1959

 50. צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול), התשס"ח-2008

 51. צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעורים), התשנ"ה-1995

 52. תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמול נוסף), תשכ''ט-1969

 53. תקנות נכי רדיפות הנאצים (טיפול רפואי), תשי''ט-1958

 54. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), תשט''ו-1955

 55. תקנות נכי רדיפות הנאצים (בקשה לתגמול), תשי''ז-1957

 56. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית), תשט''ו-1954

 57. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לנכה נזקק), התשמ"ט-1989

 58. צו עבירת קנס (יום הזכרון לשואה ולגבורה), התשמ"א-1981

 59. תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמולים מיוחדים), תשל''ז-1977

 60. תקנות נכסים של נספי השואה (ענייני ירושה), התשס''ט-2008

 61. תקנות נכי המלחמה בנאצים (תגמולים מיוחדים), תשי''ח-1958

 62. חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשי"ז-1957

 63. תקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות), התשמ''ד-1983

 64. תקנות נכי המלחמה בנאצים (חישוב הכנסה נוספת), תשל''ד-1974

 65. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשכ''ה-1965

 66. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית עליונה), תשי''ז-1957

 67. תקנות נכי רדיפות הנאצים (סדרי דין בוועדת ערר), תשל''ד-1973

 68. תקנות נכי המלחמה בנאצים (כללים להוכחת חוסר פרנסה), תשי''ח-1957

 69. תקנות נכי מלחמה בנאצים (מבחנים לקביעת דרגות-נכות), תשט''ז-1956

 70. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (הוראת שעה), התשס''ט-2008

 71. ההבדל בין ''שלילת חירות'' לבין ''הגבלת חירות'' - פיצויים מגרמניה

 72. תקנות קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (אגרת אישור תאגיד), תשכ''ד-1964

 73. תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תש''ל-1969

 74. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תשי''ז-1957

 75. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים), תשכ''ח-1968

 76. תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים), תשל''ז-1977

 77. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לבן זוג של נכה נצרך שנפטר), התשמ"ט-1989

 78. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לבן זוג של נכה נזקק שנפטר), התשמ"ט-1989

 79. צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים) (הוראת שעה), התשס"ח-2008

 80. צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים), (הוראת שעה), התשס"ט-2008

 81. תקנות נכי המלחמה בנאצים (נכים המקבלים תשלומים ממדינת חוץ), תשי''ז-1957

 82. אכרזת התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (הסכמים קיבוציים), תש"ך-1960

 83. תקנות נכי רדיפות הנאצים (חישוב הכנסה לצורך תשלום תגמול נוסף), תשל''ד-1974

 84. תקנות בית המשפט (עבירות לפי חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם), תשי''א-1950

 85. חוק נכי רדיפות הנאצים (ביטול הגבלת מועדים להגשת בקשה לזכאות), התשנ"ח-1998

 86. חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006

 87. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (סדרי הדין בועדת הפיקוח), תשל''ה-1975

 88. תקנות נכי המלחמה בנאצים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה), התשנ''ד-1994

 89. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (ערעור לבית המשפט העליון), תשכ''א-1961

 90. תקנות נכי המלחמה בנאצים (השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח למקרה מותו של נכה), התשמ''ב-1982

 91. לא התקיים התנאי הקבוע בחוק ההטבות, לפיו שהה במחנה ריכוז, בגטו או במחנה שעבדו בו בעבודת פרך

 92. צו נכי המלחמה בנאצים (העלאת שיעור הדרגה הקובעת, השכר הקובע ושיעורי התגמולים), התשמ"ט-1989

 93. חוק נכי המלחמה בנאצים (ביטול הגבלת המועדים להגשת בקשה לתגמול) (הוראה מיוחדת), התש"ס-2000

 94. תקנות נכי רדיפות הנאצים (סוגי הוצאות שרואים אותן כהוצאות בהשגת קיצבה או מענק), תש''ל-1969

 95. שאלת הכרה בנכויות ניצולי שואה המקבלים תגמולים לפי ההחלטה המנהלית של משרד האוצר, ועל כן נפתח בסקירה

 96. תקנות הקיצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום) (קיצבאות נכי המלחמה בנאצים ונכי רדיפות הנאצים), התשמ''ו-1986

 97. תקנות קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (שיעור שכר טרחה מקסימלי לתביעות לגביית פקדונות שווייץ), תשכ''ד-1964

 98. תקנות נכי המלחמה בנאצים (כללים להכרת אדם כאינו מסוגל להשתכר למחייתו ולהכרת הכנסה כדי מחיה), תשי''ח-1957

 99. תקנות ההסדרים במשק המדינה (נכי רדיפות הנאצים ששהו על אדמת גרמניה ביום ט' בטבת התש''ז) (בקשה לתגמול), התשס''א-2001

 100. צו נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (הארכת מועד לענין הוועדה להפרשי הצמדה וריבית), התשס"ז-2006

 101. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון