פיצוי לניצולי שואה על רכוש
פיצוי לניצולי שואה על רכוש

להלן החלטה בנושא פיצוי לניצולי שואה על רכוש:

החלטה     

     בקשה למתן רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו בע"א 3732/07 (כבוד השופטים י' שנלר, ק' ורדי, ר' לבהר שרון) מיום 26.2.2008, בגדרו נדחה ערעורו של המבקש על החלטת ועדת הערר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957 (להלן - חוק נכי רדיפות הנאצים) אשר דחתה את בקשתו לפיצויים בגין נזקי רכוש.

העובדות והליכים קודמים

1.     המבקש, יליד 1904, הוכר כבעל נכות בשיעור של 55% לפי חוק נכי רדיפות הנאצים. על פי פסק דינו של בית המשפט קמא, נכות זו הוכרה בשל עבודות הכפייה אותן ביצע המבקש ובשל גירושו מסופיה לקיוסטנדיל שבבולגריה בתקופת מלחמת העולם השנייה. יצויין כי מהבקשה שבפניי עולה כי המבקש טוען כי מעולם לא ביצע עבודות כפייה וכי הפגיעות נגרמו לו בעת מעצרו ביום 24.5.1941, במהלכו הוכה המבקש, נשברה עצם האגן שלו ונגרם לו נזק פיזי ונפשי.

2.     ביום 10.3.2006 פנה המבקש לרשות המוסמכת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים (להלן - הרשות), הפועלת במסגרת הלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר, לשם קבלת פיצוי בשל נזקים רכושיים - איבוד ביתו וחנותו - שנגרמו לו עקב גירושו מהעיר סופיה כאמור לעיל. המבקש ביסס את בקשתו על ההלכה שנקבעה בדנ"א 11196/03 גרנות נ' הרשות המוסמכת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957 (לא פורסם, 9.10.2005) (להלן - הלכת גרנות), הגם שלא נקב בשמה או הפנה אליה במפורש. ביום 26.3.2006 דחתה הרשות את דרישותיו של המבקש לפיצוי בגין נזקים רכושיים. בהחלטתה קבעה הרשות כי מטרתו היחידה של חוק נכי רדיפות הנאצים היא "מתן טיפול רפואי ופיצוי במידת האפשר לאלו שנפגעו בגופם או בנפשם על ידי הצורר הנאצי וכתוצאה מכך לקו בנכות".

3.     על החלטה זו הגיש המבקש ערר לועדת העררים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים (להלן - ועדת הערר). ביום 30.4.2006 דחתה ועדת הערר את ערר המבקש, אך החליטה כי הגירוש יתקבל כ"עילת נרדפות" נוספת. לפי ועדת הערר, "הפיצוי על פי החוק הוא אך ורק בגין נזקי בריאות ולא בגין נזקי רכוש".

4.     על החלטה זו הגיש המבקש ערעור לבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו. ביום 12.12.2006 ניתן על ידי בית המשפט המחוזי (כבוד סגנית הנשיא - כתוארה אז - השופטת ה' גרסטל) תוקף להסכמת הצדדים, לפיה תוכר עילת הנרדפות הנוספת, כפי שנקבע על ידי ועדת הערר. עוד הוסכם, כי המבקש יפנה את בקשתו הקונקרטית לפיצוי בגין "הנזק החומרי" לרשות, אשר תמציא את תשובתה בהקדם. עוד הוסכם כי במידה והתשובה תהיה שלילית, תנמק הרשות את תשובתה. כמו כן, נקבע כי המבקש יהיה זכאי לערור שוב, אם ימצא לנכון לעשות כן.

     ביום 16.1.2007 דחתה הרשות בשנית את תביעתו של המבקש לקבלת פיצוי בגין נזקי רכוש, תוך מתן הנמקה קצרה להחלטתה. על החלטה זו, ערר המבקש פעם נוספת לועדת הערר.

5.     ביום 24.10.2007 דחתה ועדת הערר את הערר בציינה כי "אין לנו אלא לחזור על החלטתנו מיום 30.4.06".

6.     על החלטה זו ערער המבקש לבית המשפט המחוזי. ביום 26.2.2008 נדחה הערעור על ידי בית המשפט המחוזי (כבוד השופטים י' שנלר, ק' ורדי, ר' לבהר שרון), אשר ציין כי חוק נכי רדיפות הנאצים "בא לפצות בגין נזקי בריאות ולא בגין נזקי רכוש". כדברי בית המשפט המחוזי, "החוק נועד ליישם את הסכם השילומים אשר נחתם בין ממשלת ישראל לממשלת גרמניה ותכליתו הינה להעניק טיפול רפואי ופיצוי כספי למי שנפגע בגופו או בנפשו על ידי הנאצים וכתוצאה מכך לקה בנכות". עוד ציין בית המשפט המחוזי כי על פי הלכת גרנות הוכר המבקש כנכה לעניין חוק נכי רדיפות הנאצים גם בשל עילת הגירוש, אולם הלכה זו מתייחסת לפיצוי בגין נזקים בריאותיים ונפשיים בלבד ולא לפיצוי בגין נזקי רכוש. לבסוף, ציין בית המשפט המחוזי "כי זכות התביעה של אזרחי ישראל, כנגד גרמניה, בעניין נזק רכושי, לא נפגעה בעקבות הסכם השילומים, וכל אזרח רשאי לתבוע את גרמניה בגין נזקי הרכוש שנגרמו לו כתוצאה מרדיפות הנאצים".

     מכאן בקשת רשות הערעור שבפניי.

טענות המבקש

7.     לטענת המבקש, בהלכת גרנות נקבע כי "הגירוש" הוא בגדר "שלילת חופש" המזכה בפיצוי על פי חוק נכי רדיפות הנאצים. עוד טוען המבקש, כי בהלכת גרנות הכיר בית המשפט בזכותם של נפגעי "גירוש" לפיצוי בגין רכוש והון שאבדו במהלך מלחמת העולם השנייה, כלומר, ממשלת ישראל הסכימה לפצות את ניצולי השואה גם בגין נזקים רכושיים. לטענתו, הלכת גרנות קובעת כי ישראל תאמץ את החוק הגרמני כלשונו וכפי שפורש בבתי המשפט של גרמניה.

8.     עוד טוען המבקש כי בית המשפט המחוזי, בהחלטתו מיום 12.12.2006, הכיר בזכותו של המבקש לקבל פיצוי בגין "נזק חומרי" וקבע כי הצדדים יגיעו להסדר בעניין.

9.     כללם של דברים, המבקש טוען כי גירושו מסופיה היווה "שלילת חופש", ובעטיו קמה לו זכות לקבל פיצויים בגין הנזקים הרכושיים שנגרמו לו עקב הגירוש.

דיון והכרעה

10.     על אף הכבוד הרב שהנני רוכש למבקש - אשר עבר את תלאות מלחמת העולם השנייה, ובגיל 104 שנים הוא מעלה את טענותיו תוך אמונה מלאה בצדקת דרכו - איני רואה מנוס מדחייתה של בקשת רשות הערעור.

11.     עניינו של המבקש נדון פעמיים על ידי הרשות המוסמכת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, פעמיים על ידי ועדת הערר ופעמיים על ידי בית המשפט המחוזי. עסקינן בבקשה לרשות ערעור ב"גלגול שלישי" (וניתן אף לומר כי מדובר ב"גלגול שביעי"). כידוע, רשות ערעור ב"גלגול שלישי" ניתנת במשורה ולא על דרך השגרה. רשות כאמור תינתן רק כאשר בפני בית המשפט יונח מקרה המעלה סוגיה עקרונית או משפטית החורגת מגדר עניינם הפרטי של הצדדים לסכסוך [ראו: ר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3) 123 (1982); רע"א 10473/05 מאוסקופף נ' הרשות המוסמכת לצורך חוק נכי רדיפות הנאצים (לא פורסם, 13.7.2006); רע"א 40/04 מור נ' הרשות המוסמכת לצורך חוק נכי רדיפות הנאצים (לא פורסם, 8.6.2005)]. נסיבות המקרה דנן אינן מעלות סוגיה משפטית החורגת מגדר עניינו הפרטי של המבקש.

     אף לגופו של עניין, דין הבקשה להידחות.

12.     טענת המבקש כי בהלכת גרנות הכיר בית המשפט בזכותם של נפגעי "גירוש" לפיצוי בגין רכוש והון שאבדו במהלך מלחמת העולם השנייה - דינה להידחות. בית המשפט קמא קבע בצדק כי הלכת גרנות עסקה בשאלה האם גירוש מאורגן שאירע מחוץ לתחומי הרייך השלישי אשר התבצע ללא ליווי חמוש עשוי להתפרש כ"שלילת חירות" מהסוג המזכה בתגמולים לפי סעיף 43 לחוק הפיצויים הפדראלי הגרמני משנת 1956. אלא שבניגוד לטענת המבקש, בהלכת גרנות לא נקבע כי נפגעי גירוש זכאים לפיצוי על פי חוק נכי רדיפות הנאצים בגין נזקי רכוש שנגרמו להם. ככל שעסקינן בנזקים רכושיים, הרי שחוק נכי רדיפות הנאצים אינו דן בהם כלל. כפי שציין בית המשפט קמא, ייתכן שהמבקש רשאי לתבוע את ממשלת גרמניה בגין נזקי הרכוש שנגרמו לו, אולם חוק נכי רדיפות הנאצים, אינו מקנה למבקש סעד בעניין זה. משכך, לא מצאתי כי יש מקום להתערב בקביעותיו של בית המשפט קמא.

13.     זאת ועוד, בניגוד לטענת המבקש, בהחלטתו מיום 12.12.2006 לא הכיר בית המשפט המחוזי בנזקיו הרכושיים של המבקש, אלא קיבל את הערעור "באופן שתוכר העילה הנוספת לנרדפות, כמבוקש". בית המשפט המחוזי הורה למבקש, על פי הסכמת הצדדים, להפנות את טענותיו הקונקרטיות בדבר נזקיו הרכושיים למשיבה, אולם לא נאמר בהחלטה כי עילתו זו תוכר.


     לאור האמור לעיל, דין הבקשה להידחות. משלא נתבקשה תגובת המשיבה, אינני עושה צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נכסי נספי שואה

 2. גירוש יהודי לוב

 3. חוק הכחשת השואה

 4. ניצול שואה נזקק

 5. ניצול שואה שנפטר

 6. עילת נרדפות בשואה

 7. מחנה עקורים גרמניה

 8. החוק למניעת השמדת עם

 9. הסכם השילומים עם גרמניה

 10. הכנסה נוספת לניצולי שואה

 11. בריחה מהגרמנים - פיצויים

 12. ניצולי שואה שעלו אחרי 1953

 13. פיצויים מגרמניה לעולי לוב

 14. פיצויים בגין עבודות כפייה

 15. ניצול שואה - ירידה בשמיעה

 16. פיצוי לניצולי שואה על רכוש

 17. חוק נכסי גרמנים, תש"י-1950

 18. איסור השימוש בסמלים נאציים

 19. פיצוי על גירוש יהודי רומניה

 20. תוכנית השלמה לביקור ביד ושם

 21. נזק נפשי עקיף - ניצולי שואה

 22. פיצוי לניצולי השואה מבולגריה

 23. קביעת דרגת נכות לניצולי שואה

 24. סעיף 28 לחוק הפיצויים הגרמני

 25. פיצויים מגרמניה לתושבי גרמניה

 26. מועד תחילת תשלום לניצולי שואה

 27. הכרה בנזק נפשי של ניצולי שואה

 28. תגמולים לאחר פטירת ניצול שואה

 29. פיצוי על נזק נפשי לניצולי שואה

 30. ערעור לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

 31. צירוף ראיות חדשות - ניצולי שואה

 32. זכויות ניצולי שואה שנולדו בתוניסיה

 33. חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954

 34. חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957

 35. הכנסה מקיצבאות תגמולים לניצולי שואה

 36. חוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007

 37. טראומה נפשית - פיצויים לניצולי שואה

 38. זכויות ניצולי שואה הסובלים ממחלת נפש

 39. הצעת חוק ניצולי מחנות הריכוז והגטאות

 40. ניכוי קצבת זקנה מפיצויים לניצולי שואה

 41. חוק הפיצויים הגרמני - נתינות טוניסאית

 42. יציאה מגרמניה לפני 1933 - זכות פיצויים

 43. חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה, תשי"ט-1959

 44. התייחדות עם זכר קורבנות השואה וחללי צה"ל

 45. חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, תש"י-1950

 46. חוק זכרון השואה והגבורה - יד ושם, תשי"ג-1953

 47. נדחתה תביעה בגין העלאת דמי שכירות לניצולת שואה

 48. צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול), התש"ע-2010

 49. תקנות נכי המלחמה בנאצים (סמל הנכים), תשי''ט-1959

 50. צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול), התשס"ח-2008

 51. צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעורים), התשנ"ה-1995

 52. תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמול נוסף), תשכ''ט-1969

 53. תקנות נכי רדיפות הנאצים (טיפול רפואי), תשי''ט-1958

 54. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), תשט''ו-1955

 55. תקנות נכי רדיפות הנאצים (בקשה לתגמול), תשי''ז-1957

 56. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית), תשט''ו-1954

 57. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לנכה נזקק), התשמ"ט-1989

 58. צו עבירת קנס (יום הזכרון לשואה ולגבורה), התשמ"א-1981

 59. תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמולים מיוחדים), תשל''ז-1977

 60. תקנות נכסים של נספי השואה (ענייני ירושה), התשס''ט-2008

 61. תקנות נכי המלחמה בנאצים (תגמולים מיוחדים), תשי''ח-1958

 62. חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשי"ז-1957

 63. תקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות), התשמ''ד-1983

 64. תקנות נכי המלחמה בנאצים (חישוב הכנסה נוספת), תשל''ד-1974

 65. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשכ''ה-1965

 66. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית עליונה), תשי''ז-1957

 67. תקנות נכי רדיפות הנאצים (סדרי דין בוועדת ערר), תשל''ד-1973

 68. תקנות נכי המלחמה בנאצים (כללים להוכחת חוסר פרנסה), תשי''ח-1957

 69. תקנות נכי מלחמה בנאצים (מבחנים לקביעת דרגות-נכות), תשט''ז-1956

 70. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (הוראת שעה), התשס''ט-2008

 71. ההבדל בין ''שלילת חירות'' לבין ''הגבלת חירות'' - פיצויים מגרמניה

 72. תקנות קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (אגרת אישור תאגיד), תשכ''ד-1964

 73. תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תש''ל-1969

 74. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תשי''ז-1957

 75. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים), תשכ''ח-1968

 76. תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים), תשל''ז-1977

 77. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לבן זוג של נכה נצרך שנפטר), התשמ"ט-1989

 78. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לבן זוג של נכה נזקק שנפטר), התשמ"ט-1989

 79. צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים) (הוראת שעה), התשס"ח-2008

 80. צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים), (הוראת שעה), התשס"ט-2008

 81. תקנות נכי המלחמה בנאצים (נכים המקבלים תשלומים ממדינת חוץ), תשי''ז-1957

 82. אכרזת התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (הסכמים קיבוציים), תש"ך-1960

 83. תקנות נכי רדיפות הנאצים (חישוב הכנסה לצורך תשלום תגמול נוסף), תשל''ד-1974

 84. תקנות בית המשפט (עבירות לפי חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם), תשי''א-1950

 85. חוק נכי רדיפות הנאצים (ביטול הגבלת מועדים להגשת בקשה לזכאות), התשנ"ח-1998

 86. חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006

 87. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (סדרי הדין בועדת הפיקוח), תשל''ה-1975

 88. תקנות נכי המלחמה בנאצים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה), התשנ''ד-1994

 89. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (ערעור לבית המשפט העליון), תשכ''א-1961

 90. תקנות נכי המלחמה בנאצים (השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח למקרה מותו של נכה), התשמ''ב-1982

 91. לא התקיים התנאי הקבוע בחוק ההטבות, לפיו שהה במחנה ריכוז, בגטו או במחנה שעבדו בו בעבודת פרך

 92. צו נכי המלחמה בנאצים (העלאת שיעור הדרגה הקובעת, השכר הקובע ושיעורי התגמולים), התשמ"ט-1989

 93. חוק נכי המלחמה בנאצים (ביטול הגבלת המועדים להגשת בקשה לתגמול) (הוראה מיוחדת), התש"ס-2000

 94. תקנות נכי רדיפות הנאצים (סוגי הוצאות שרואים אותן כהוצאות בהשגת קיצבה או מענק), תש''ל-1969

 95. שאלת הכרה בנכויות ניצולי שואה המקבלים תגמולים לפי ההחלטה המנהלית של משרד האוצר, ועל כן נפתח בסקירה

 96. תקנות הקיצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום) (קיצבאות נכי המלחמה בנאצים ונכי רדיפות הנאצים), התשמ''ו-1986

 97. תקנות קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (שיעור שכר טרחה מקסימלי לתביעות לגביית פקדונות שווייץ), תשכ''ד-1964

 98. תקנות נכי המלחמה בנאצים (כללים להכרת אדם כאינו מסוגל להשתכר למחייתו ולהכרת הכנסה כדי מחיה), תשי''ח-1957

 99. תקנות ההסדרים במשק המדינה (נכי רדיפות הנאצים ששהו על אדמת גרמניה ביום ט' בטבת התש''ז) (בקשה לתגמול), התשס''א-2001

 100. צו נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (הארכת מועד לענין הוועדה להפרשי הצמדה וריבית), התשס"ז-2006

 101. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון