ערעור לפי חוק נכי רדיפות הנאצים
להלן פסק דין בנושא ערעור לפי חוק נכי רדיפות הנאצים:

פסק - דין

השופט ישעיהו שנלר, אב"ד:

1.     בפנינו ערעור על החלטת ועדת עררים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957 (להלן - החוק) (תיק וע 2145/07), מיום 31.1.08, אשר דחתה את ערעור המערער על החלטת המשיבה לדחות בקשתו להכיר בו כ"נרדף" מכוח החוק.

2.     המערער נימק תביעתו בגין אלימות אשר הופנתה כלפיו, אולם המשיבה דחתה תביעתו. המערער הגיש ערעור בפני ועדת העררים (להלן - הועדה), אשר דחתה את ערעורו ביום 6.8.06.
המערער ערער על ההחלטה וכב' השופט שילה הורה על מחיקת הערעור, תוך מתן הזדמנות נוספת למערער להביא ראיות חדשות לענין מעשה האלימות הנטען.
הועדה, לאחר ששמעה את שני אחיו של המערער, דחתה את הערר בפעם השניה.

3.     המערער, יליד 1929 בטריפולי שבלוב, טען למעשה אלימות שבוצע כלפיו עת עבד כשוליית ספר.
בהחלטת הועדה צוין כי אחד מאחיו של המערער לא ידע לומר דבר בעדותו, ואילו אחיו השני העיד כי שמע על האירוע הן בסמוך להתרחשותו והן במהלך השנים.
אולם, כך הועדה, "בהעדר ראיה של ממש, מעבר לאשר עמד בפני הועדה בעת הערר המקורי ולאור הנימוקים שם, אין בעדותו של האח, מפי השמועה, כדי לשנות את התוצאה".

4.     בערעורו טען המערער כי יש מקום שבית המשפט יתערב בהחלטת הועדה, הואיל וקיימת עדות ישירה של שני אחיו אשר הופיעו בפני הועדה, והעידו כי ברחו לכפרים יחד עם המערער מאימת הנאצים, ושם סבלו מרעב ומחלות.
לענין מעשה האלימות, הסביר המערער כי הועדה לא היתה ערה לבעיית שמיעה ממנה סובל אחד מאחיו, ושעל כן לא יכול היה להביא לידי ביטוי את עדותו אשר ניתנה בפני עו"ד נוטריון.
לגבי האח השני, אמנם מדובר על עדות שמועה, אולם מלכתחילה היה ברור כי הראיה הנוספת תהא בגדר עדות שמועה, היות ובעת המקרה הנטען נכחו במספרה בעל המספרה והחייל הנאצי בלבד.

5.     בדיון המקדמי שהתקיים ביום 3.7.08 טענה בתו של המערער כי מדובר באירוע מלפני שנים רבות, וכי אין אפשרות למצוא עדים.
המערער עצמו טען כי אינו מבין עברית כדבעי, תוך שהוסיף אודות בריחה של כל המשפחה לכפר עמרוס, הקשורה לנושא הנרדפות.
ב"כ המשיבה טענה כי אין להתערב בהחלטת הועדה בכל הקשור לנושא האלימות. מנגד, ציינה כי המשיבה תהא מוכנה לצרף את עניינו של המערער בנושא נרדפות מכוח בריחת יהודי טריפולי, אשר אמור להידון בועדת העררים לאור פסק דינו של בית המשפט העליון בענין חסון [רע"א 8832/06 יעקב חסון נ' הרשות המוסמכת עפ"י חוק נכי רדיפות הנאצים (להלן - פרשת חסון) (ט.פ. - מיום 18.2.08)].
בנסיבות אלו, איפשרתי למערער, לרבות באמצעות בתו, לשקול אם אין מקום כי הערעור יתקבל, אולם זאת לצורך החזרת עניינו של המערער לועדה, כדי שעניינו יוכרע בהתאם להכרעה שתיקבע בענין העקרוני הנדון בפרשת חסון.
עם זאת, צוין בהחלטתנו הקודמת כי אם המערער יעמוד על ערעורו בנושא האלימות, יפסוק בית המשפט על סמך החומר שבפניו, ולאחר שהמשיבה תגיש טיעון קצר מטעמה.

6.     המערער הודיע לבית המשפט כי הוא עומד על מתן החלטה בנושא האלימות לכשעצמו, וזאת מבלי לפגוע או למנוע ממנו לטעון להכרה בענין הנרדפות כפרשת חסון.
בהתאם, הוגשו טיעונים קצרים מטעם המשיבה.

7.     שתי הועדות אשר דנו בעניינו של המערער, מצאו לנכון לדחות את טענתו בנושא האלימות, בהעדר בסיס עובדתי מספיק להכרה במערער כנרדף מחמת אותה אלימות נטענת.
מדובר על קביעה עובדתית אשר חרף אותם עדים שנשמעו בפני הועדה, וכמובן דברי המערער עצמו, לא מצאה הועדה לנכון לקבל את גרסת המערער.
ככלל, לאור הוראת סעיף 17(ח) לחוק, ערעור לבית המשפט המחוזי הינו בשאלה משפטית בלבד [ראו רע"א 4278/03 רוט נ' הרשות המוסמכת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957, (ט.פ. - מיום 13.10.03)].

8.     במקרה דנן, אכן צודק המערער כי לכאורה לא ניתן לאתר עדים לאותו אירוע נטען, הואיל ורק הוא ובעל הבית נכחו בעת האירוע. משום כך, ביקש המערער לתמוך גרסתו בעדויות אחיו, אשר כאמור, רק אחד מהם העיד כי שמע אודות אותו אירוע עוד בזמנו.
אמנם, בהליכים במסגרת החוק ניתן להיזקק לעדויות שמועה, אולם בסופו של יום על הועדה להתרשם הן מהמערער והן מהעדים שהובאו מטעמו, כל זאת על מנת לבחון אם ניתן לקבל את גרסת המערער.
במקרה דנן, הועדה לא התרשמה כי ניתן לקבל את גרסת המערער, וזאת גם לאחר שמיעת שני אחיו של המערער.
ודוק, אין אנו מתעלמים מהקושי להוכיח אירועים שארעו לפני שנים רבות, ובמיוחד כשנטען כי לא היו עדים נוכחים באותו אירוע.
בנסיבות אלו, על הועדה לבחון האם חרף האמור יש מקום ליתן אמון בגרסת המערער, אם לאו. מדובר בהתרשמות הן מהמערער והן מאחיו, ובכגון דא אין דרכה של ערכאת הערעור להתערב, ועל אחת כמה וכמה משעסקינן בערעור לפי החוק.
[ראו רע"א 2150/08 יונגרייז נ' הרשות המוסמכת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים (ט.פ. - מיום 9.7.08)].

9.     הנה כי כן, דין הערעור בכל הקשור לנושא הכרתו של המערער כנרדף מחמת האלימות הנטענת, להידחות.

10.     עם זאת, לאור אשר נקבע בפרשת חסון, ולאור עמדתה הראויה של המשיבה גם בדיון המקדמי, יכלל עניינו של המערער בכלל אותם מקרים שאמורים להתברר בפני הועדה בהתאם לאשר נפסק בפרשת חסון.

11.     אשר על כן, דין הערעור בכל הקשור בנושא האלימות, להידחות, כפוף לאמור בסעיף 10 לעיל.
אין צו להוצאות.י' שנלר, שופט, אב"ד


השופט ד"ר קובי ורדי:
אני מסכים.


ד"ר ק' ורדי, שופטהשופטת ר' לבהר שרון:
אני מסכימה.ר' לבהר שרון, שופטת


הוחלט כאמור בפסק דינו של כב' השופט ישעיהו שנלר, אב"ד.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נכסי נספי שואה

 2. גירוש יהודי לוב

 3. חוק הכחשת השואה

 4. ניצול שואה נזקק

 5. ניצול שואה שנפטר

 6. עילת נרדפות בשואה

 7. מחנה עקורים גרמניה

 8. החוק למניעת השמדת עם

 9. הסכם השילומים עם גרמניה

 10. הכנסה נוספת לניצולי שואה

 11. בריחה מהגרמנים - פיצויים

 12. ניצולי שואה שעלו אחרי 1953

 13. פיצויים מגרמניה לעולי לוב

 14. פיצויים בגין עבודות כפייה

 15. ניצול שואה - ירידה בשמיעה

 16. פיצוי לניצולי שואה על רכוש

 17. חוק נכסי גרמנים, תש"י-1950

 18. איסור השימוש בסמלים נאציים

 19. פיצוי על גירוש יהודי רומניה

 20. תוכנית השלמה לביקור ביד ושם

 21. נזק נפשי עקיף - ניצולי שואה

 22. פיצוי לניצולי השואה מבולגריה

 23. קביעת דרגת נכות לניצולי שואה

 24. סעיף 28 לחוק הפיצויים הגרמני

 25. פיצויים מגרמניה לתושבי גרמניה

 26. מועד תחילת תשלום לניצולי שואה

 27. הכרה בנזק נפשי של ניצולי שואה

 28. תגמולים לאחר פטירת ניצול שואה

 29. פיצוי על נזק נפשי לניצולי שואה

 30. ערעור לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

 31. צירוף ראיות חדשות - ניצולי שואה

 32. זכויות ניצולי שואה שנולדו בתוניסיה

 33. חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954

 34. חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957

 35. הכנסה מקיצבאות תגמולים לניצולי שואה

 36. חוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007

 37. טראומה נפשית - פיצויים לניצולי שואה

 38. זכויות ניצולי שואה הסובלים ממחלת נפש

 39. הצעת חוק ניצולי מחנות הריכוז והגטאות

 40. ניכוי קצבת זקנה מפיצויים לניצולי שואה

 41. חוק הפיצויים הגרמני - נתינות טוניסאית

 42. יציאה מגרמניה לפני 1933 - זכות פיצויים

 43. חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה, תשי"ט-1959

 44. התייחדות עם זכר קורבנות השואה וחללי צה"ל

 45. חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, תש"י-1950

 46. חוק זכרון השואה והגבורה - יד ושם, תשי"ג-1953

 47. נדחתה תביעה בגין העלאת דמי שכירות לניצולת שואה

 48. צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול), התש"ע-2010

 49. תקנות נכי המלחמה בנאצים (סמל הנכים), תשי''ט-1959

 50. צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול), התשס"ח-2008

 51. צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעורים), התשנ"ה-1995

 52. תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמול נוסף), תשכ''ט-1969

 53. תקנות נכי רדיפות הנאצים (טיפול רפואי), תשי''ט-1958

 54. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), תשט''ו-1955

 55. תקנות נכי רדיפות הנאצים (בקשה לתגמול), תשי''ז-1957

 56. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית), תשט''ו-1954

 57. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לנכה נזקק), התשמ"ט-1989

 58. צו עבירת קנס (יום הזכרון לשואה ולגבורה), התשמ"א-1981

 59. תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמולים מיוחדים), תשל''ז-1977

 60. תקנות נכסים של נספי השואה (ענייני ירושה), התשס''ט-2008

 61. תקנות נכי המלחמה בנאצים (תגמולים מיוחדים), תשי''ח-1958

 62. חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשי"ז-1957

 63. תקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות), התשמ''ד-1983

 64. תקנות נכי המלחמה בנאצים (חישוב הכנסה נוספת), תשל''ד-1974

 65. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשכ''ה-1965

 66. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית עליונה), תשי''ז-1957

 67. תקנות נכי רדיפות הנאצים (סדרי דין בוועדת ערר), תשל''ד-1973

 68. תקנות נכי המלחמה בנאצים (כללים להוכחת חוסר פרנסה), תשי''ח-1957

 69. תקנות נכי מלחמה בנאצים (מבחנים לקביעת דרגות-נכות), תשט''ז-1956

 70. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (הוראת שעה), התשס''ט-2008

 71. ההבדל בין ''שלילת חירות'' לבין ''הגבלת חירות'' - פיצויים מגרמניה

 72. תקנות קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (אגרת אישור תאגיד), תשכ''ד-1964

 73. תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תש''ל-1969

 74. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תשי''ז-1957

 75. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים), תשכ''ח-1968

 76. תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים), תשל''ז-1977

 77. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לבן זוג של נכה נצרך שנפטר), התשמ"ט-1989

 78. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לבן זוג של נכה נזקק שנפטר), התשמ"ט-1989

 79. צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים) (הוראת שעה), התשס"ח-2008

 80. צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים), (הוראת שעה), התשס"ט-2008

 81. תקנות נכי המלחמה בנאצים (נכים המקבלים תשלומים ממדינת חוץ), תשי''ז-1957

 82. אכרזת התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (הסכמים קיבוציים), תש"ך-1960

 83. תקנות נכי רדיפות הנאצים (חישוב הכנסה לצורך תשלום תגמול נוסף), תשל''ד-1974

 84. תקנות בית המשפט (עבירות לפי חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם), תשי''א-1950

 85. חוק נכי רדיפות הנאצים (ביטול הגבלת מועדים להגשת בקשה לזכאות), התשנ"ח-1998

 86. חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006

 87. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (סדרי הדין בועדת הפיקוח), תשל''ה-1975

 88. תקנות נכי המלחמה בנאצים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה), התשנ''ד-1994

 89. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (ערעור לבית המשפט העליון), תשכ''א-1961

 90. תקנות נכי המלחמה בנאצים (השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח למקרה מותו של נכה), התשמ''ב-1982

 91. לא התקיים התנאי הקבוע בחוק ההטבות, לפיו שהה במחנה ריכוז, בגטו או במחנה שעבדו בו בעבודת פרך

 92. צו נכי המלחמה בנאצים (העלאת שיעור הדרגה הקובעת, השכר הקובע ושיעורי התגמולים), התשמ"ט-1989

 93. חוק נכי המלחמה בנאצים (ביטול הגבלת המועדים להגשת בקשה לתגמול) (הוראה מיוחדת), התש"ס-2000

 94. תקנות נכי רדיפות הנאצים (סוגי הוצאות שרואים אותן כהוצאות בהשגת קיצבה או מענק), תש''ל-1969

 95. שאלת הכרה בנכויות ניצולי שואה המקבלים תגמולים לפי ההחלטה המנהלית של משרד האוצר, ועל כן נפתח בסקירה

 96. תקנות הקיצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום) (קיצבאות נכי המלחמה בנאצים ונכי רדיפות הנאצים), התשמ''ו-1986

 97. תקנות קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (שיעור שכר טרחה מקסימלי לתביעות לגביית פקדונות שווייץ), תשכ''ד-1964

 98. תקנות נכי המלחמה בנאצים (כללים להכרת אדם כאינו מסוגל להשתכר למחייתו ולהכרת הכנסה כדי מחיה), תשי''ח-1957

 99. תקנות ההסדרים במשק המדינה (נכי רדיפות הנאצים ששהו על אדמת גרמניה ביום ט' בטבת התש''ז) (בקשה לתגמול), התשס''א-2001

 100. צו נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (הארכת מועד לענין הוועדה להפרשי הצמדה וריבית), התשס"ז-2006

 101. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון