עיכוב ביצוע פסק דין ועדת ערר
להלן החלטה בנושא עיכוב ביצוע פסק דין ועדת ערר:

החלטה

1.     בקשה לעכב ביצוע פסק דינה של וועדת הערר לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (נוסח משולב), תשי"ט - 1959, שליד בית משפט השלום בחיפה, אשר ניתנה בתאריך 16.10.06 בתיק ע"נ 374/03 (כב' השופט ר' חרסונסקי , יו"ר, וה"ה ד"ר פלדי ומר לוקוב).


2.     בפסק הדין קבעה ועדת הערר, כי המשיב סובל מפרפלגיה שנגרמה עקב שירותו הצבאי, ככל הנראה על רקע תאונה בה היה מעורב. ועדת הערר ציינה, כי הסיבה האמיתית לפרפלגיה לא הובררה סופית ולא נמצאו סיבות נפשיות או אורגניות היכולות להסביר את מצבו של המשיב "אולם עובדה כי לעורר יש דלדול שרירים, יש ירידה בצפיפות העצם, דהיינו [המשיב] אינו משתמש בגפיו התחתונות ולפיכך יש לקבוע כי השיתוק בגפיו התחתונות של [המשיב], נגרמו תוך כדי השירות ועקב השירות".


3.     יצויין כי פסק הדין ניתן בלא שהיו בפני ועדת הערר סיכומי הטענות מטעם המבקשת, אשר לא הוגשו למרות שניתנה הארכת מועד להגשתם.

4.     המבקשת אינה משלימה עם פסק הדין, והגישה עליו ערעור, ולצד הערעור הגישה בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין, היא הבקשה המונחת עתה לפני.

     לטענת ב"כ המבקשת סיכויי הערעור טובים, ועוד טוענת ב"כ המבקשת, כי ביצוע פסק הדין כרוך במתן תגמולים וזכויות בסכומי כסף ניכרים למשיב, ולפיכך, אם לאחר מתן הזכויות למשיב הערעור יתקבל, לא ניתן יהיה להשיב המצב לקדמותו, שכן המשיב אינו עובד, והוא סמוך על שולחן הוריו, ולא יוכל להשיב למבקשת סכומי הכסף שישולמו לו.


5.     מטעם המשיב הוגשה תגובה לבקשה, שנערכה על ידי הוריו, אשר מתנגדים לעיכוב ביצוע פסק הדין.

     תגובת הורי המשיב נוגעת אך במעט בעניינים הצריכים לבקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין, ואפשר כי הדבר נובע מכך שהם בחרו שלא להיעזר בעורך דין והם אינם מבינים את מהות הבקשה, ואינם מפרידים בין טענות שיש לטעון לגופו של עניין לטענות שיש לטעון בבקשה שלפני, שעניינה מתן סעד זמני עד ללמתן פסק דין בערעור. אוסיף ואציין, כי בסיפא לתגובת הורי המשיב לבקשה, עותרים הם "למנות וועדת חקירה חיצונית", והרי אין הדבר מצוי בסמכות בית משפט זה כלל וכלל.


6.     בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין, מחייבת התייחסות לשני עניינים עיקריים והם: (א) סיכויי הערעור; (ב) החשש שאם פסק הדין יבוצע, לא ניתן יהיה להשיב את המצב לקדמותו אם ערכאת הערעור תתערב בפסק הדין ותשנה אותו. כמו כן, ולאור פסיקה מהתקופה האחרונה, על בית המשפט לשקול את מאזן הנוחות.

     הכלל הוא, כי ערעור על פסק דין, כשלעצמו, אינו מצדיק עיכוב ביצוע פסק הדין שבערעור, ובדרך כלל אין בתי המשפט נוטים לעכב ביצוע פסק דין המטיל על הנתבע חיוב כספי, שהרי תשלום סכום כסף אינו יוצר מצב בלתי הפיך.

     לכלל אחרון זה קיים חריג, והוא, שבמקרים בהם קיים חשש, שלא ניתן יהיה לגבות מהמשיב סכומי כסף שישולמו לו אם הערעור יתקבל, ייטה בית המשפט לעכב ביצוע פסק הדין.


7.     לעניין סיכויי הערעור:

     ועדת הערר סמכה את פסק הדין על חוות דעתו של פרופ' רייס, מתאריך 10.12.03, לפיה המשיב סובל מפרפלגיה שהיא צורה נדירה של פגימה בשם C.R.P.S, הנובעת מנזק טראומתי שנגרם למשיב בתאונה שאירעה בתאריך 17.4.01.

     בדרך כלל ערכאת הערעור אינה מתערבת בהחלטת וועדת הערר, המעדיפה חוות דעת פלונית על פני חוות דעת אחרות שהונחו לפניה. עם זאת, נראה כי עניינו של המשיב במקרה שלפני מורכב, ואינו מקרה רגיל.

     הנטל להוכיח את הקשר הסיבתי בין תנאי השירות הצבאי והפגימה בה לקה הנכה, מוטל על הנכה, ועליו לשכנע כי "מתקבל מאוד על הדעת" שקיים קשר סיבתי בין תנאי השירות והפגימה הנטענת. במקרה שלפני, הגם שוועדת הערר סמכה קביעותיה על חוות דעתו של פרופ' רייס, קבעה הוועדה, כי סיבת הפרפלגיה בה לקה המשיב אינה ברורה, ולא נמצאו סיבות אורגניות או נפשיות היכולות להסביר את מצבו.

     בנסיבות שכאלה, כאשר קיימות, לכאורה, קביעות סותרות בפסק הדין של הוועדה קמא, לא ניתן לומר, כי הערעור שהגישה המבקשת חסר סיכויים.


8.     לעניין השבת המצב לקדמותו:
     
     המשיב לקה בנכות בדרגה קשה, ולטענת הוריו אביו נאלץ להתפטר מעבודתו על מנת לסעוד אותו. נראה לכאורה, שקיים יסוד לטענת המבקשת, שאם בשלב זה יוענקו למשיב מלוא הזכויות המגיעות לו על פי החוק, ולאחר מכן ערכאת הערעור תתערב בפסק הדין, לא יוכל המשיב להשיב למבקשת מלוא סכומי הכסף שיקבל.


9.     מאזן הנוחות:

     כעולה מהאמור לעיל, אין לומר שהערעור חסר סיכוי, ואף קיים חשש שהמשיב לא יוכל להשיב סכומי הכסף שישולמו לו אם ערעור המבקשת יתקבל. מאידך גיסא, המשיב לקה בנכות קשה, ובשלב הנוכחי קיימת החלטה שיפוטית המכירה בקשר הסיבתי בין הפגימה בה לקה ותנאי שירותו הצבאי. יתרה מזאת, אין אף מחלוקת שהפגימה נגרמה בתקופת

     על כן, לאחר ששקלתי טענות הצדדים, הנני סבור, כי עד לשמיעת הערעור ומתן פסק דין בערעור, ניתן לאזן בין האינטרסים המתנגשים, במובן זה, שפסק הדין שניתן בוועדה קמא יבוצע ביחס לתשלום התגמול החודשי לו זכאי המשיב בעקבות פסק הדין וכן תשלום "דמי הליווי". כל יצר הזכויות תעוכבנה עד למתן פסק דין בערעור.


10.     בשולי הדברים:

     מהחומר המועט שלפני התרשמתי כי מדובר בענין מורכב. מוצע איפוא למשיב לשכור שירותיו של עורך דין, שיוכל להתמודד עם השאלות המתעוררות בערעור באופן ענייני ומקצועי.

11.     אשר על כל האמור לעיל, הנני מחליט כדלקמן:

(א)     עד למתן פסק דין בערעור שהוגש בתיק העיקרי (ע"א 3803/06), יבוצע פסק דינה של וועדת הערר קמא ביחס לתגמול החודשי ודמי הליווי. כל יתר הזכויות והתגמולים יעוכבו עד למתן פסק דין בערעור.

(ב)     אין צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עיכוב ביצוע חלקי

 2. עיכוב ביצוע עונש

 3. עיכוב ביצוע מאסר

 4. עיכוב ביצוע צו פינוי

 5. עיכוב ביצוע צו הריסה

 6. עיכוב ביצוע עונש שלילה

 7. עיכוב ביצוע תשלום החוב

 8. עיכוב ביצוע פסילת רשיון

 9. עיכוב ביצוע הליכי פינוי

 10. עיכוב ביצוע הליכי גבייה

 11. עיכוב ביצוע פסק דין כספי

 12. עיכוב ביצוע פסק דין נהלי

 13. עיכוב ביצוע תשלום הוצאות

 14. בקשה לעיכוב ביצוע גזר דין

 15. עיכוב ביצוע פסק דין אזרחי

 16. עיכוב ביצוע פסק דין מזונות

 17. עיכוב ביצוע פסק דין בערעור

 18. עיכוב ביצוע גזר דין תעבורה

 19. בקשה לעיכוב ביצוע מימוש נכס

 20. עיכוב ביצוע תשלום היטל ביוב

 21. עיכוב ביצוע קנס פסילת ספרים

 22. התנאים לעיכוב ביצוע פסק דין

 23. עיכוב ביצוע פסק דין ועדת ערר

 24. עיכוב ביצוע פסק דין אשם תורם

 25. עיכוב ביצוע צו ההריסה המנהלי

 26. בקשה לעיכוב ביצוע מימוש מכרז

 27. עיכוב ביצוע צו סגירה תחנת דלק

 28. בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין כספי

 29. בקשה לעיכוב ביצוע במעמד צד אחד

 30. עיכוב ביצוע פסק דין בדיני עבודה

 31. בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין אזרחי

 32. עיכוב ביצוע גזר דין תאונה קטלנית

 33. עיכוב ביצוע פסק דין שניתן בהסכמה

 34. עיכוב ביצוע פסק דין רשלנות רפואית

 35. בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה מינהלי

 36. עיכוב ביצוע פסק דין עקב מצב כספי רע

 37. האם ערעור עילה לעיכוב ביצוע פסק דין

 38. עיכוב ביצוע פסק דין בבית דין לעבודה

 39. בקשה לעיכוב ביצוע של גזר דין תעבורה

 40. בקשה לעיכוב ביצוע החלטה של בית משפט

 41. עיכוב ביצוע פסק דין עד להערכה בערעור

 42. עיכוב ביצוע תשלום הלנת פיצויי פיטורים

 43. תקנה 467 - בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין

 44. עיכוב ביצוע פסק דין בעניין תאונת דרכים

 45. עיכוב ביצוע פסק דין בנושא זכויות יוצרים

 46. עיכוב ביצוע פסק דין רישיון קו שירות מוניות

 47. עיכוב ביצוע עד סיום כל התיקים בתביעה כספית

 48. האם הגשת ערעור מהווה עילה לעיכוב ביצוע פסק דין

 49. עיכוב ביצוע פסק דין בית המשפט לעניינים מינהליים

 50. בקשה לעיכוב ביצוע החלטה בבית הדין להגבלים עסקיים

 51. עיכוב ביצוע צו סגירה בית המשפט לעניינים מקומיים

 52. בקשה לעיכוב ביצוע כניסתו לתוקף של צו איסור שימוש חורג במועדון גולף

 53. הגשת בקשה לעיכוב ביצוע בתכנון ובנייה לפי סעיף 239 לחוק התכנון והבנייה

 54. ד שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון