להלן החלטה בנושא סעיף 15 לחוק ההתיישנות:

החלטה

א.     מבוא
בפני בקשה לדחייה על הסף של תביעת התובע, מחמת התיישנות. לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה לבקשה, נחה דעתי כי דין הבקשה להתקבל ודינה של התביעה להדחות על הסף מחמת התיישנות.

ב.     העובדות
1.     עניינה של התביעה דנן, תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לתובע שהתרחשה בתאונה ביום 2.7.91, קרי, למעלה מ-16 שנה ממועד הגשת התביעה שבפני.

2.     תביעה זהה הגיש התובע לבית משפט זה במסגרת ת.א. 13807/98 ביום 29.6.98, כחמישה ימים לערך לפני תום תקופת ההתיישנות (להלן:"התביעה הראשונה").

3.     במסגרת בירור התביעה הראשונה נבדק התובע ע"י מומחה מטעם בית המשפט, דר' פריימן, אשר קבע ביום 16.2.03, כי לתובע לא נותרה נכות צמיתה בגין התאונה. קביעת דר' פריימן תאמה קביעת רופאי הועדה הרפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי.

4.     רק ביום 4.7.06, הושגה הסכמה אשר קיבלה תוקף של החלטה ביום 4.7.06, בין הצדדים לאחר דחיות שונות לפיה פסק הדין יינתן בתביעה, יינתן על סמך סיכומים ומסמכים שיגישו הצדדים. הצדדים הסכימו כי סיכומי התובע יוגשו בתוך 30 יום וסיכומי הנתבע 30 יום לאחר קבלת סיכומי התובע.

5.     לאחר מספר ארכות להגשת סיכומים שניתנו לבקשת ב"כ התובע נתנה כב' השופטת נתנאל שרון, ביום 19.12.06, ארכה אחרונה להגשת סיכומי התובע עד יום 31.12.06. בהחלטתה התרתה בדחיית התובענה תוך חיוב התובע בהוצאות.

6.      ביום 4.1.07, לאחר שלא הוגשו סיכומים מטעם ב"כ התובע, למרות כל הארכות שנתנו, הורתה כב' השופטת נתנאל שרון, על מחיקת התביעה מחוסר מעש.

7.     ביום 9.1.07, הגישו הנתבעים בקשה לתיקון פסק דין ועתרו כי תביעת התובע תדחה ולא תמחק בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 19.12.06.
     בקשת הנתבעים נעתרה וביום 19.2.07, תוקן פסק הדין ותביעת התובע נדחתה תוך חיוב התובע בהוצאות הנתבעים בסך 5,000 ₪ בצירוף מע"מ.

8.     ביום 7.01.08, הגיש התובע תביעה חדשה זהה בתוכנה לזו שהוגשה על ידו ביום 29.6.98 ובמסגרתה הוגשה הבקשה שבפני.

9.     אציין, כי בימים 8.4.07 ו-12.4.07, הגיש ב"כ התובע במסגרת התביעה הראשונה (בת.א. 13807/98) שתי בקשות זהות בש"א 6565/07 ו-6602/07 לביטול החלטת כב' השופטת נתנאל שרון מיום 19.2.07 אשר ניתנה בהעדר ובה נקבע כי תביעת התובע תדחה ולא תמחק. במסגרת הבקשה טען ב"כ התובע כי היו לו סיבות מוצדקות לאי הגשת סיכומים מטעמו שנבעו מסיבות בריאותיות של עורכת הדין אשר טיפלה בתביעה במשרד ב"כ התובע, אשר לא שבה מחופשת לידה ונוכח קשיים למצוא עורך דין מחליף.
     ב"כ התובע טען כי משנתנה החלטה למחיקת התביעה בחר שלא לערער עליה ולהגיש תביעה חלופית ורק לאחר מכן שנודע לו על דחיית התביעה נאלץ להגיש הבקשה לביטול החלטה.

10.     בדיון אשר התקיים בפני ביום 3.12.07 בבש"א 6565/07, הוסכם בין הצדדים על מחיקת הבקשות ללא צו להוצאות תוך שמירת טענות הצדדים לענין תיקון פסק דין שנעשה כהחלטת כב' השופטת נתנאל-שרון בהחלטתה מיום 19.2.07, אשר ישמעו במהלך ההליך העיקרי.

ג.     הטענה
1.     כאמור כעת מונחת בפני בקשה לדחיית התביעה החדשה על הסף מחמת התיישנות. נטען כי גם לו הוגשה התביעה כדין והתביעה הקודמת נמחקה ביום 4.1.07 מחוסר מעש ולא נדחתה עפ"י ההחלטתה המתוקנת מיום 19.2.07, עדיין דין התביעה החדשה להדחות מחמת התיישנות וכי אין תחולה לאמור בסעיף 15 לחוק ההתיישנות התשי"ח - 1958.

2.     נטען כי התביעה הראשונה הוגשה 4 ימים לפני תום מועד ההתיישנות ונמחקה ביום 4.1.07. התביעה החדשה הוגשה רק ביום 7.1.07 בחלוף למעלה מ-16 שנים ממועד אירוע התאונה ולאור בחינת התנהלות התובע במהלך ניהול ההליכים בתביעה הראשונה יש לקבוע כי אין מקום להפסיק את מירוץ ההתיישנות בתקופה בה התנהל ההליך בבית המשפט בתביעה הראשונה.

3.     טענה זו מסתמכת על פסקי דין אשר קבעו כי מקום בו מדובר בהתנהגות חריגה של תובע המתעלם מהחלטות בית המשפט נוקט סחבת ומביא למחיקת תביעתו בשל פגמים בהתנהלותו אין הוא יכול להגיש תביעה חדשה פגומה אף היא כדי לעצור מירוץ ההתיישנות.

ד.     המסקנה
1.     לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה לבקשה ובמסמכים המצורפים, נחה דעתי כי יש מקום להעתר לבקשה גם אם אניח כי בפני תביעה חדשה     אשר הוגשה משום שתביעה קודמת נמחקה ולא נדחתה, יש מקום לקביעה כי התנהלות התובע בהליכים הקודמים היתה לקויה, פגומה והביאה להמשכות ההליכים. בנסיבות אלו אין לאפשר לתובע שכזה לחסות בצילו של סעיף 15 בחוק ההתיישנות שתוכנו וכוונתו לא נועדו לאפשר לתובע שכזה להגיש תביעתו בשנית בחלוף למעלה מ-16 שנים לאחר אירוע התאונה נשוא התביעה.
     ראה לעניין זה:
          ת.א. 5661/02 -
          כהן רוג'ה נ. האחים עופר ספנות בע"מ פס"ד כב' השופט אליקיים מיום
28.4.04
     
2.     יובהר כי ב"כ התובע לא הגיש כל בקשה בהליכים הקודמים מלווה בתצהיר המבהירה מדוע כשל מלעמוד בהחלטות בית המשפט ולהגיש סיכומים במועד. התובע גם לא עשה כן, במסגרת ההליכים שבפני וגם טיעוניו לפיהם דחיות בהגשת סיכומים נבעו ממצב רפואי של עורכת הדין המטפלת בתיק וקשיי המשרד להתארגן בהתאם נותרו טיעונים בלתי מוכחים בעלמא. לא הובא תצהיר ולא הוצגו מסמכים.
     במיוחד אציין, כי לא הוגשה כל בקשה אשר הועברה לידיעת ב"כ התובע החלטות כב' השופטת נתנאל שרון מיום 31.12.06, לפיה כשלון בהגשת סיכומים יביא לדחיית התובענה ולא מחיקתה. לא נעשה כן גם לאחר שהוברר כי ניתנה החלטה הדוחה תביעת התובע במקום למחקה ותצהיר דומה אף לא הוגש בבקשה לביטול החלטה הקובעת כי התביעה הקודמת תדחה ולא תמחק.

3.     לטעמי, בנסיבות הענין שהובהרו בפני, כאשר מוגשת תביעה כחמישה ימים לפני תום תקופת ההתיישנות ביום 29.6.98 וב"כ התובע לא משכיל לסיים ההליכים בה גם לא בדרך שאינה מצריכה שמיעת ראיות עד שנת 2006 ונמנע מהגשת סיכומים גם לאחר שקיבל התראות חוזרות ונישנות מבית המשפט כי קיים סיכוי שתביעתו תדחה, אין לראות בו כמי שזכאי לחסות בצלו של סעיף 15 לחוק ההתיישנות התשי"ח - 1958 ולהבנות מהעובדה שהגיש תביעתו הראשונה במועד כדי להביא לעצירת מירוץ ההתיישנות באופן שיוכל להגיש תביעה גם בחלוף 16 שנה לאחר מועד האירוע.

4.     גם אם טעיתי בכל האמור לעיל, לא מצאתי ממש גם בטענתו השניה של ב"כ התובע ולדעתי דין התביעה להדחות גם משום שתביעתו הקודמת של התובע נדחתה ולא נמחקה ואין לבטל החלטת כב' השופטת נתנאל מיום 19.2.07.
     כאמור, ב"כ התובע קיבל התראה לפיה כשלונו לעמוד בהחלטות בית המשפט יביא לדחיית תביעתו משאין התובע כופר בידיעתו ענין זה, אין מקום לטעון כעת, כי דין ההחלטה אשר נתנה בהעדר תגובה מטעם ב"כ התובע ביום 19.2.07 דינה להתבטל. התובע נמנע מלקיים החלטות בית המשפט, נמנע מלהוכיח כי קיימות לו סיבות טובות המקנות לו הזכות לדרוש כי בית המשפט לא יקבע את שהתריע כי יקבע באם התובע לא יגיש סיכומיו ואין לו הזכות לדרוש במצב עניינים זה למנוע מהנתבעים לדרוש סוף לסיכון התמידי לו הם נחשפים של קיום הליכים משפטיים מתמשכים נגדם.


5.     אשר על כן, אני מקבלת הבקשה ומורה על דחיית התביעה על הסף.
     בנסיבות העניין איני עושה צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התיישנות 9 שנים

 2. התיישנות הלוואה

 3. התיישנות דיונית

 4. התיישנות חוב מים

 5. ויתור על התיישנות

 6. התיישנות קנס חניה

 7. התיישנות שלא מדעת

 8. התיישנות תביעת בנק

 9. התיישנות דוח חנייה

 10. התיישנות הפרת חוזה

 11. התיישנות מחלת מקצוע

 12. התיישנות ביטוח נכות

 13. התיישנות דמי גמולים

 14. סעיף 9 לחוק ההתיישנות

 15. התיישנות חלק מתביעה

 16. התיישנות היטל השבחה

 17. התיישנות עבירת עוון

 18. התיישנות תביעה שכנגד

 19. התיישנות במשפט אזרחי

 20. התיישנות בחוק ספציפי

 21. התיישנות תאונת ספורט

 22. התיישנות חופשה שנתית

 23. התיישנות מזונות בגיר

 24. התיישנות החזר ארנונה

 25. סעיף 8 לחוק ההתיישנות

 26. התיישנות בחוסר תום לב

 27. סעיף 9 לחוק ההתיישנות

 28. התיישנות תביעה שנדחתה

 29. התיישנות תביעת יורשים

 30. סעיף 7 לחוק ההתיישנות

 31. התיישנות תביעה נגד ערב

 32. סעיף 15 לחוק ההתיישנות

 33. התיישנות ביטוח תלמידים

 34. התיישנות תביעה הצהרתית

 35. התיישנות תביעת מיטיבים

 36. התיישנות תביעה נגד בנק

 37. התיישנות תביעה שהופסקה

 38. התיישנות תביעה נגד בנק

 39. התיישנות תרמית או הונאה

 40. מרוץ ההתיישנות מס הכנסה

 41. התיישנות עבירות מנהליות

 42. ערעור על התיישנות ביטוח

 43. התיישנות בתביעות ארנונה

 44. התיישנות מעוולים במשותף

 45. התיישנות תאונות תלמידים

 46. התיישנות ביטוח נזקי צד ג

 47. התיישנות תביעת כפל ביטוח

 48. חוק התיישנות דוחות חנייה

 49. התיישנות בקשה להחזר אגרה

 50. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות

 51. התיישנות חוב שירותי ביוב

 52. התיישנות תביעה נגד צה''ל

 53. התיישנות בגין עבירות מין

 54. התיישנות ביטוח שריפה בעסק

 55. התיישנות במקרקעין מוסדרים

 56. פגרת בית המשפט – התיישנות

 57. התיישנות תביעת רכב קל כבד

 58. התיישנות מיום מקרה הביטוח

 59. התיישנות תביעת ביטוח נכות

 60. התיישנות עבירות ברירת קנס

 61. חוק ההתיישנות, תשי"ח-1958

 62. התיישנות תביעה של פסול דין

 63. סמכות עניינית התיישנות קנס

 64. התיישנות זכות קיזוז ארנונה

 65. התיישנות תביעת תאונת דרכים

 66. התיישנות דמי שימוש במקרקעין

 67. התיישנות הליכי גבייה מנהליים

 68. התיישנות ביטוח תאונות ילדים

 69. צו הרחבה דמי הבראה התיישנות

 70. התיישנות תביעה - מחלת אסטמה

 71. התיישנות תביעת ביטוח 3 שנים

 72. התיישנות לתובע עם ליקוי שכלי

 73. התיישנות זכות חוזית במקרקעין

 74. התיישנות תביעות ביטוח אחריות

 75. התיישנות רישום בעלות על דירה

 76. התיישנות ביטוח תאונות אישיות

 77. תום לב בהתיישנות תביעת ביטוח

 78. התיישנות בשל גילוי נזק מאוחר

 79. התיישנות תביעה נגד רשות הדואר

 80. התיישנות תביעה בסדר דין מקוצר

 81. הגשת תביעה יום לפני ההתיישנות

 82. התיישנות תביעת רשלנות מקצועית

 83. התיישנות תביעה נגד כונס נכסים

 84. התיישנות תביעה לקצין התגמולים

 85. התיישנות עקב הגשת תביעה קודמת

 86. התיישנות - קפנדריה - קיצור דרך

 87. טענת התיישנות בהזדמנות הראשונה

 88. טענת התיישנות במקרקעין מוסדרים

 89. התיישנות אחריות למוצרים פגומים

 90. התיישנות תביעה נגד מוביל אווירי

 91. מירוץ ההתיישנות בעניינו של קטין

 92. התיישנות תביעה לדמי שימוש ראויים

 93. התיישנות ביטוח מוות בתאונת דרכים

 94. התיישנות תביעה לדמי שימוש ראויים

 95. התיישנות ממועד קביעת נכות במל''ל

 96. תיקון תביעה לאחר תקופת ההתיישנות

 97. התיישנות תביעה נגד אגודה שיתופית

 98. התיישנות דו''ח על נסיעה באור אדום

 99. הארכת מועד התיישנות בגלל מצב נפשי

 100. הסכמה להארכת התיישנות תביעת ביטוח

 101. עצירת מירוץ ההתיישנות עיקול מנהלי

 102. התיישנות תביעה של לקוח נגד עורך דין

 103. מתי מתחילה תקופת ההתיישנות של חוזה

 104. התיישנות תביעה של עורך דין נגד לקוחו

 105. התמוטטות גג - התיישנות תביעת נזיקין

 106. הפסקת מירוץ ההתיישנות בגין מחלת נפש

 107. ערעור על דחיית התביעה מחמת התיישנות

 108. התיישנות עבירת רצח שר או ראש הממשלה

 109. תאונת עבודה לפני 10 שנים - התיישנות

 110. חובת אזהרה לגבי מועדי התיישנות ביטוח

 111. התיישנות תביעת ירידת ערך לפי סעיף 197

 112. רשלנות עורך דין במקרה התיישנות תביעה

 113. העלאת טענת התיישנות "בהזדמנות הראשונה"

 114. עצירת מירוץ ההתיישנות עקב חוסר ידיעה

 115. התיישנות התחייבות להעברת זכות במקרקעין

 116. התיישנות תביעה להכרה במחלת סרטן בעבודה

 117. התיישנות תביעה מכוח חוק הגנה על עובדים

 118. התיישנות במהלך משא ומתן עם חברת הביטוח

 119. מועד היווצרות עילת תביעה לצורך התיישנות

 120. התיישנות המתבססת על תקופת התדיינות קודמת

 121. התיישנות ביטוח תאונות אישיות בתאונת דרכים

 122. העירייה גבתה כספים ביתר הודאה על התיישנות

 123. התיישנות תביעת נזיקין נגד מנהל עיזבון זמני

 124. תחילת מירוץ ההתיישנות מיום החתימה על החוזה

 125. התיישנות תביעות לקיום זכות במקרקעין מוסדרים

 126. סמכות קצין התגמולים להאריך את תקופת ההתיישנות

 127. התיישנות תביעה לפיצוי בגין הלנת פיצויי פיטורים

 128. ערעור לעליון על התיישנות תביעת רשלנות רפואית

 129. ועדת ערעורים לפי חוק הנכים התיישנות מחלת נפש

 130. טענת התיישנות ''בהזדמנות הראשונה'' בבית המשפט

 131. התיישנות: ניהול מו"מ תוך משיכת זמן בחוסר תום לב

 132. שוויון הזדמנויות בעבודה - התיישנות תביעה לאחר שנה

 133. התגבשות ''עילת התביעה'' לצורך מועד תחילת ההתיישנות

 134. טענו שהבנק הסתיר את המסמכים הרלבנטיים לשאלת ההתיישנות

 135. סילוק על הסף מחמת התיישנות ומעשה בית דין - השתק פלוגתא

 136. ההלכה קובעת כי הנזק שמתחיל את מרוץ ההתיישנות אינו נזק זניח

 137. נטען כי כי יש לקבוע כי מרוץ התיישנות התחדש רק עם איתור הנתבעים

 138. תביעה למתן סעד הצהרתי לפיו מע"מ מנוע מלגבות חוב מס עקב התיישנות

 139. ערעור את קביעותיו העובדתיות של בית המשפט המחוזי הנוגעות לשאלת ההתיישנות

 140. מהו "המועד הקובע" בחישוב תחילת מרוץ ההתיישנות בתביעה לתגמולי ביטוח בגין נכות מתאונה ?

 141. פרטי רישום שלא יירשמו או שלא יימסר מידע עליהם ועבירות שהרשעה בהן לא תפסיק את תקופות ההתיישנות או המחיקה

 142. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון