ניצול שואה שנפטר

להלן החלטה בנושא פיצויים לניצול שואה שנפטר:

החלטה


1.     העורר הינו בנה ויורשה על פי דין של המנוחה. הערר נסב על הטענה כי לאור דנ"א 11196/03 גרנות ואח' נגד הרשות המוסמכת, טרם פורסם (להלן: "הלכת גרנות"), על המשיבה להכיר בזכותה של המנוחה לקבלת תגמולים החל מיום הגשת התביעה, היינו מיום 28.7.98 ועד ליום פטירתה, 18.7.04, תגמולים להם זכאי העורר כיורשה.

השתלשלות עובדתית
2.     ביום 28.7.98 הגישה המנוחה תביעה למשיבה להכיר בה כנרדפת על פי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז - 1957 (להלן: "החוק"), לאור גירושה מסופיה שבבולגריה, לוידין, בתקופת הרדיפות.
ביום 3.6.02 דחתה המשיבה את הבקשה. בגין דחייה זו לא הוגש ערר.
המנוחה נפטרה ביום 18.7.04.

3.     ביום 27.10.05, הוגשה בקשה למשיבה, על ידי העורר, לעיון מחודש לפי סעיף 18 לחוק ולאור הלכת גרנות.
המשיבה דחתה את בקשתו של העורר ביום 18.5.06, לאחר תכתובת הדדית בין הצדדים.

טענות הצדדים
4.     לטענת העורר, לאור הלכת גרנות, התנאים לגירוש, כפי שהתקיימו גם במנוחה, מהווים שלילת חירות המצדיקה תשלום פיצויים על פי החוק. לדבריו, טעתה המשיבה כשדחתה את הבקשה לעיון מחדש באומרה כי לא הובאו בפניה ראיות חדשות. העורר גורס כי הלכת גרנות מהווה ראיה חדשה לפיה על המשיבה לבחון מחדש את טענות המנוחה.

5.     בנוסף, העורר טוען כי מטרת הערר הינה הכרה בזכותה של המנוחה לקבלת תגמולים מיום הגשת התביעה ועד ליום פטירתה. אילו היתה המשיבה נענית לתביעתה של המנוחה ומשלמת לה את כספי התגמולים לאור הלכת גרנות, היה יורש כספים אלה, היות והוא היורש של המנוחה על פי צו ירושה.

6.     מאידך, לטענת המשיבה, פסק דין אינו מהווה ראיה חדשה במשמעו של סעיף 18 לחוק. המשמעות היא שגם אם יוחלט כי הגירוש הנטען נעשה בתנאי שלילת חופש לא ניתן לבקש דיון חדש בגינו.
כמו כן, בנסיבות המקרה דנן, טוענת המשיבה שהיות ואימו של העורר, היינו המנוחה, אינה בין החיים לא יהיה מקום לשלם ליורשיה תשלומים רטרואקטיביים כלשהם.

דיון
7.     צודקת המשיבה שעל פי הפסיקה, הלכה חדשה אינה מהווה ראיה חדש במובן סעיף 18 לחוק (ראה למשל ע"א 560/78 שטראוס ואח' נגד הרשות המוסמכת, פד"י לג(1) 468). אולם, לא אחת אנו נתקלים במקרים בהם אנו שומעים על אותו אירוע ממספר אנשים רב ומתרשמים בצורה מסוימת שמביאה לדחיית העררים, עד שמגיע עורר שבשל טיב עדותו או בשל ראיות אחרות המוצגות בפנינו, אנו משתכנעים ברמה העובדתית שאכן אירע האירוע כפי שנטען על ידי אותו עורר, אף שקודם לכן סברנו אחרת כששמענו עוררים אחרים.
קושי זה היווה בסיס להחלטתנו בעניין עברון (וע 1300/03 עברון נגד הרשות המוסמכת). סברנו שקיים טעם רב לקיומו של סעיף 18 לחוק המאפשר שינוי החלטה לאור ראיות חדשות במישור העובדתי. עסקינן באירועים היסטורים שחוו אנשים רבים, ולעיתים רק מקץ זמן רב ושמיעת עוררים רבים, יש בידנו היכולת להכריע ברמה עובדתית ברורה. לכן בעניין עברון, קבענו כפשרה, שהערר יתקבל, אך מועד תשלום התגמול יהא ממועד הגשת הבקשה החדשה ולא ממועד הבקשה המקורית. גישה זו, שהתקבלה על דעת המשיבה, נועדה לאזן בין לשון החוק וההלכה, על פיה לכאורה לא היה מקום להידרש שוב לפניתו של מי שענינו כבר הוכרע, לבין תחושת הצדק, החזקה במיוחד לאור טיב הנושאים בם עסקינן.

העורר הינו היורש של המנוחה ומבקש להיכנס לנעליה. על פי המצב החוקי, הוא אינו יכול לעשות כן. זכויות אלו הן של המנוחה, הניתנות לה לפי החוק, הן אישיות ואינן ניתנות להעברה. המנוחה, ורק היא, במידה והיתה בחיים, יכולה להגיש את הבקשה לעיון מחדש לאור הלכת גרנות ולא יורשיה. על פי הלכת עברון, אף אם תתקבל טענתו של העורר, מועד התגמול יהא מיום הפניה החדשה, אולם במועד זה כבר הלכה המנוחה לבית עולמה ולכן לא מגיע תגמול כלשהו.

8.      כאן המקום לציין ששיקולי המדיניות השיפוטית, המהווים אבן בוחן בכל החלטותינו, מנחים אותנו לגמישות, ככל שידנו משגת, ללכת לקראת העוררים. במידה ונקבל את בקשתו של העורר, עשויה החלטה זו לקבל משמעות מרחיקת לכת, שבסיכומו של דבר תשיג את התוצאה ההופכה והיא פרשנות מצמצמת שתפגע בכלל ציבור הנכים: בניהם ונכדיהם של אלו שבקשתם נדחתה עוד בשנות החמישים ואילך, שכיום הלכו לעולמם, יוכלו להגיש ערר על סמך הלכה חדשה ולתבוע מהמשיבה כספים, שלשיטתו של העורר, הם זכאים להם על פי הדין.
הגמישות שגילינו בהחלטותינו, כשגם המשיבה שוקלת והולכת בה, היא גמישות הבאה לענות על צורך מסויים, בהתאם לנסיבות, אך אם נפרוץ את הסכר, התוצאה תהא, ששכרו של העורר דנן, יצא בהפסדם של רבים אחרים. ולכך לא נוכל לתת יד (והשווה, בשינויים המחויבים, לענין שינוי גישת המשיבה לגבי הכרה בפגימה נפשית: ע"א 1707/03 אלטרץ נ' הרשות המוסמכת, לא פורסם).

9.     סוף דבר, מאחר והמנוחה לא הגישה ערר על החלטת המשיבה הדוחה את בקשתה מיום 3.6.02, מהווה החלטה זו מעשה בית דין. העורר אינו יכול להיכנס לנעליה של המנוחה ומאחר והלכת גרנות ניתנה במועד מאוחר יותר ממועד פטירתה, הערר נדחה.


זכות ערעור לביהמ"ש המחוזי בתוך 30 יום מעת קבלת ההחלטה, בשאלה משפטית בלבד.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נכסי נספי שואה

 2. גירוש יהודי לוב

 3. חוק הכחשת השואה

 4. ניצול שואה נזקק

 5. ניצול שואה שנפטר

 6. עילת נרדפות בשואה

 7. מחנה עקורים גרמניה

 8. החוק למניעת השמדת עם

 9. הסכם השילומים עם גרמניה

 10. הכנסה נוספת לניצולי שואה

 11. בריחה מהגרמנים - פיצויים

 12. ניצולי שואה שעלו אחרי 1953

 13. פיצויים מגרמניה לעולי לוב

 14. פיצויים בגין עבודות כפייה

 15. ניצול שואה - ירידה בשמיעה

 16. פיצוי לניצולי שואה על רכוש

 17. חוק נכסי גרמנים, תש"י-1950

 18. איסור השימוש בסמלים נאציים

 19. פיצוי על גירוש יהודי רומניה

 20. תוכנית השלמה לביקור ביד ושם

 21. נזק נפשי עקיף - ניצולי שואה

 22. פיצוי לניצולי השואה מבולגריה

 23. קביעת דרגת נכות לניצולי שואה

 24. סעיף 28 לחוק הפיצויים הגרמני

 25. פיצויים מגרמניה לתושבי גרמניה

 26. מועד תחילת תשלום לניצולי שואה

 27. הכרה בנזק נפשי של ניצולי שואה

 28. תגמולים לאחר פטירת ניצול שואה

 29. פיצוי על נזק נפשי לניצולי שואה

 30. ערעור לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

 31. צירוף ראיות חדשות - ניצולי שואה

 32. זכויות ניצולי שואה שנולדו בתוניסיה

 33. חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954

 34. חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957

 35. הכנסה מקיצבאות תגמולים לניצולי שואה

 36. חוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007

 37. טראומה נפשית - פיצויים לניצולי שואה

 38. זכויות ניצולי שואה הסובלים ממחלת נפש

 39. הצעת חוק ניצולי מחנות הריכוז והגטאות

 40. ניכוי קצבת זקנה מפיצויים לניצולי שואה

 41. חוק הפיצויים הגרמני - נתינות טוניסאית

 42. יציאה מגרמניה לפני 1933 - זכות פיצויים

 43. חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה, תשי"ט-1959

 44. התייחדות עם זכר קורבנות השואה וחללי צה"ל

 45. חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, תש"י-1950

 46. חוק זכרון השואה והגבורה - יד ושם, תשי"ג-1953

 47. נדחתה תביעה בגין העלאת דמי שכירות לניצולת שואה

 48. צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול), התש"ע-2010

 49. תקנות נכי המלחמה בנאצים (סמל הנכים), תשי''ט-1959

 50. צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול), התשס"ח-2008

 51. צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעורים), התשנ"ה-1995

 52. תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמול נוסף), תשכ''ט-1969

 53. תקנות נכי רדיפות הנאצים (טיפול רפואי), תשי''ט-1958

 54. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), תשט''ו-1955

 55. תקנות נכי רדיפות הנאצים (בקשה לתגמול), תשי''ז-1957

 56. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית), תשט''ו-1954

 57. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לנכה נזקק), התשמ"ט-1989

 58. צו עבירת קנס (יום הזכרון לשואה ולגבורה), התשמ"א-1981

 59. תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמולים מיוחדים), תשל''ז-1977

 60. תקנות נכסים של נספי השואה (ענייני ירושה), התשס''ט-2008

 61. תקנות נכי המלחמה בנאצים (תגמולים מיוחדים), תשי''ח-1958

 62. חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשי"ז-1957

 63. תקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות), התשמ''ד-1983

 64. תקנות נכי המלחמה בנאצים (חישוב הכנסה נוספת), תשל''ד-1974

 65. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשכ''ה-1965

 66. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית עליונה), תשי''ז-1957

 67. תקנות נכי רדיפות הנאצים (סדרי דין בוועדת ערר), תשל''ד-1973

 68. תקנות נכי המלחמה בנאצים (כללים להוכחת חוסר פרנסה), תשי''ח-1957

 69. תקנות נכי מלחמה בנאצים (מבחנים לקביעת דרגות-נכות), תשט''ז-1956

 70. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (הוראת שעה), התשס''ט-2008

 71. ההבדל בין ''שלילת חירות'' לבין ''הגבלת חירות'' - פיצויים מגרמניה

 72. תקנות קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (אגרת אישור תאגיד), תשכ''ד-1964

 73. תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תש''ל-1969

 74. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תשי''ז-1957

 75. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים), תשכ''ח-1968

 76. תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים), תשל''ז-1977

 77. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לבן זוג של נכה נצרך שנפטר), התשמ"ט-1989

 78. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לבן זוג של נכה נזקק שנפטר), התשמ"ט-1989

 79. צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים) (הוראת שעה), התשס"ח-2008

 80. צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים), (הוראת שעה), התשס"ט-2008

 81. תקנות נכי המלחמה בנאצים (נכים המקבלים תשלומים ממדינת חוץ), תשי''ז-1957

 82. אכרזת התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (הסכמים קיבוציים), תש"ך-1960

 83. תקנות נכי רדיפות הנאצים (חישוב הכנסה לצורך תשלום תגמול נוסף), תשל''ד-1974

 84. תקנות בית המשפט (עבירות לפי חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם), תשי''א-1950

 85. חוק נכי רדיפות הנאצים (ביטול הגבלת מועדים להגשת בקשה לזכאות), התשנ"ח-1998

 86. חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006

 87. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (סדרי הדין בועדת הפיקוח), תשל''ה-1975

 88. תקנות נכי המלחמה בנאצים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה), התשנ''ד-1994

 89. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (ערעור לבית המשפט העליון), תשכ''א-1961

 90. תקנות נכי המלחמה בנאצים (השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח למקרה מותו של נכה), התשמ''ב-1982

 91. לא התקיים התנאי הקבוע בחוק ההטבות, לפיו שהה במחנה ריכוז, בגטו או במחנה שעבדו בו בעבודת פרך

 92. צו נכי המלחמה בנאצים (העלאת שיעור הדרגה הקובעת, השכר הקובע ושיעורי התגמולים), התשמ"ט-1989

 93. חוק נכי המלחמה בנאצים (ביטול הגבלת המועדים להגשת בקשה לתגמול) (הוראה מיוחדת), התש"ס-2000

 94. תקנות נכי רדיפות הנאצים (סוגי הוצאות שרואים אותן כהוצאות בהשגת קיצבה או מענק), תש''ל-1969

 95. שאלת הכרה בנכויות ניצולי שואה המקבלים תגמולים לפי ההחלטה המנהלית של משרד האוצר, ועל כן נפתח בסקירה

 96. תקנות הקיצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום) (קיצבאות נכי המלחמה בנאצים ונכי רדיפות הנאצים), התשמ''ו-1986

 97. תקנות קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (שיעור שכר טרחה מקסימלי לתביעות לגביית פקדונות שווייץ), תשכ''ד-1964

 98. תקנות נכי המלחמה בנאצים (כללים להכרת אדם כאינו מסוגל להשתכר למחייתו ולהכרת הכנסה כדי מחיה), תשי''ח-1957

 99. תקנות ההסדרים במשק המדינה (נכי רדיפות הנאצים ששהו על אדמת גרמניה ביום ט' בטבת התש''ז) (בקשה לתגמול), התשס''א-2001

 100. צו נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (הארכת מועד לענין הוועדה להפרשי הצמדה וריבית), התשס"ז-2006

 101. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון