ניצול שואה נזקק
להלן החלטה בנושא ניצול שואה נזקק:

החלטה


1.     העוררת ילידת 1944, מוכרת כנכה "נזקקת" על פי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז- 1957 (להלן: "חוק הנכים"). את עררה מבססת על הטענה לניכוי מתגמול הנזקק, כך שסכום תכנית חיסכון המשותפת לה ולבנה נוכה מתגמולה החודשי שלא כדין.

2.     בהחלטתה מיום 18.1.07 הודיעה המשיבה לעוררת כי מגמלת הנזקקות שאושרה לה, ינוכו קצבת זקנה חריגה בסך 2,145 ₪ ותכנית חיסכון בסך 264 ₪ החל מיום 1.1.07.
לטענת העוררת, ניכוי תכנית החיסכון נעשה שלא כדין ופוגע במצבה הכלכלי, אשר רעוע ביותר גם ככה. לדבריה, המדובר בחיסכון משותף לה ולבנה, שכל מטרתו לשמש בבוא העת את בנה.

מנגד, טענה המשיבה כי הינה רשאית לערוך מבחן הכנסות ולעדכן את גובה הגמלה שתשולם לעוררת במידה וקיים שינוי במצב ההכנסות, כל זאת בהתאם להוראות חוק הנכים והתקנות. לפיכך נוכה סך תכנית החיסכון.

3.     העוררת תיארה בפנינו את קורותיה הקשים, הכוללים מצב רפואי וכספי קשים ביותר, והציגה מסמכים מגורמים שונים המאשרים זאת. בנוסף ציינה כי הינה מטופלת בבנה המבוגר, בן 42, אשר נכה וחי עמה, ואשר עול הטיפול בו, פיזי וכלכלי, נופל עליה בלבד, מאחר והינה גרושה וללא משפחה שתסייע לה בכך.

בעדותה בפנינו ציינה כי תכנית החיסכון שייכת לה ולבנה במשותף, ומיועדת לשימושו במידה ויקרה לה משהו, מאחר ואין להם בני משפחה אשר יוכלו לסייע ולסעוד אותו במידת הצורך.

4.     סעיף 4ג1(ב) לחוק הנכים קובע כי לצורך תשלום התגמול לנכה נזקק, ינוכה מהתגמול סך הכנסתו הנוספת, המוגדרת בסעיף 1(א) לחוק כהכנסה מכל מקור שהוא. אין חולק כי אף הכנסה מפירות נכס הון נכללות בגדר הגדרה זו.

5.     תקנות נכי רדיפות הנאצים (חישוב הכנסה לצורך תשלום תגמול נוסף) התשל"ד - 1974 מסדירים את דרך חישוב ההכנסה בת הניכוי.
לשון סעיף 1:

" לענין זכאותו של נכה לתגמול נוסף לפי סעיף 4א לחוק ולענין הניכוי לפי סעיף קטן (ב) לסעיף 4א לחוק, רשאית הרשות המוסמכת להביא בחשבון את הכנסתו הממוצעת של הנכה בששת החדשים האחרונים של השנה שקדמה לשנה שבה חל החודש שבעדו ניתן התגמול הנוסף או בשלושת החדשים האחרונים של השנה שקדמה לשנה כאמור, הכל לפי הסכום הקטן יותר"
המדובר בהסדר מעט מסורבל ואולי גם בלתי מדוייק הצופה "פני עבר", כשפועלו היוצא מחייב את המשיבה לערוך את חשוב ההכנסה בת הנכוי על יסוד שעורי התשואה בששת החדשים של השנה הקודמת לשנה שבמהלכה משולם תגמול הנזקק (ראה לענין זה גם ע"ש 124/96 מרים מאוסקופף נ' הרשות המוסמכת, לא פורסם (2.7.2002)).


6.     לפיכך, נראה כי על פניו ובהתאם להוראות החוק, הניכוי אותו ערכה המשיבה נעשה כדין.

מאידך, אל לנו לשכוח כי חוק הנכים הינו במהותו חוק סוציאלי, שיש לפרשו בצורה ליברלית המקילה ומיטיבה עם הנכה (ראה למשל ע"א 657/76 הרשות המוסמכת נ' חיים חסדאי, לב(1) 778 (1978)), כאשר המטרה הספיציפית הינה להקל ולו במעט על סבלו של נכה אשר אין בידו אמצעים לקיימו בכבוד.

7.     בענייננו, כאשר המדובר בעוררת אשר מצבה הכלכלי והרפואי הינו בכי רע, אין מי שיסייע לה ויסעד אותה במידת הצורך, ובנה היחיד הינו נכה הסמוך לשולחנה ונזקק לטיפולה הצמוד - אנו מקבלים את גרסתה לפיה וכל ייעודה של תכנית החיסכון המשותפת הוא לשמש את בנה ביום מן הימים ובמידת הצורך, באם היא לא תוכל עוד לטפל בו.
לאור כל האמור לעיל, כאשר מטרת תכנית החיסכון המשותפת ופירותיה היא להיטיב דווקא עם בנה של העוררת ולא עמה, ונראה כי אין בכך כדי לשנות את הכנסותיה של העוררת באופן שמיטיב עמה והדורש ניכויה - לא יהא זה צודק לעשות כן, ועל כן, לפנים משורת הדין, יש לראות את תכנית החסכון כשייכת, מהותית, לבן ולא לעוררת.

לפיכך, ולפנים משורת הדין, אנו מקבלים את הערר וקובעים כי אין לנכות את סכום החיסכון מהתגמול לו זכאית העוררת.
נדגיש, כי המדובר במקרה מיוחד, שאין בו כדי לשמש תקדים והוא נובע אך ורק מהתרשמותנו ממצבה הקשה של העוררת ואמוננו הבלתי מסוייג בדבריה.

8.     בשולי הדברים, נעיר כי העוררת מלינה גם על הסכום שנזקף לצורך קצבת הזקנה, סכום הגבוה יותר מזה המועבר לחשבונה. כפי שהסברנו לעוררת גם בעל פה, הפער נובע מניכוי מס בריאות, היינו הקצבה אותה יש לבחון היא הסך המועבר לחשבונה ביחד עם סכום מס הבריאות ועל כן הסכום שחושב על ידי המשיבה הוא הסכום הנכון.

9.     סוף דבר- הערר, לעניין ניכוי פירות תכנית החסכון, מתקבל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נכסי נספי שואה

 2. גירוש יהודי לוב

 3. חוק הכחשת השואה

 4. ניצול שואה נזקק

 5. ניצול שואה שנפטר

 6. עילת נרדפות בשואה

 7. מחנה עקורים גרמניה

 8. החוק למניעת השמדת עם

 9. הסכם השילומים עם גרמניה

 10. הכנסה נוספת לניצולי שואה

 11. בריחה מהגרמנים - פיצויים

 12. ניצולי שואה שעלו אחרי 1953

 13. פיצויים מגרמניה לעולי לוב

 14. פיצויים בגין עבודות כפייה

 15. ניצול שואה - ירידה בשמיעה

 16. פיצוי לניצולי שואה על רכוש

 17. חוק נכסי גרמנים, תש"י-1950

 18. איסור השימוש בסמלים נאציים

 19. פיצוי על גירוש יהודי רומניה

 20. תוכנית השלמה לביקור ביד ושם

 21. נזק נפשי עקיף - ניצולי שואה

 22. פיצוי לניצולי השואה מבולגריה

 23. קביעת דרגת נכות לניצולי שואה

 24. סעיף 28 לחוק הפיצויים הגרמני

 25. פיצויים מגרמניה לתושבי גרמניה

 26. מועד תחילת תשלום לניצולי שואה

 27. הכרה בנזק נפשי של ניצולי שואה

 28. תגמולים לאחר פטירת ניצול שואה

 29. פיצוי על נזק נפשי לניצולי שואה

 30. ערעור לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

 31. צירוף ראיות חדשות - ניצולי שואה

 32. זכויות ניצולי שואה שנולדו בתוניסיה

 33. חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954

 34. חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957

 35. הכנסה מקיצבאות תגמולים לניצולי שואה

 36. חוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007

 37. טראומה נפשית - פיצויים לניצולי שואה

 38. זכויות ניצולי שואה הסובלים ממחלת נפש

 39. הצעת חוק ניצולי מחנות הריכוז והגטאות

 40. ניכוי קצבת זקנה מפיצויים לניצולי שואה

 41. חוק הפיצויים הגרמני - נתינות טוניסאית

 42. יציאה מגרמניה לפני 1933 - זכות פיצויים

 43. חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה, תשי"ט-1959

 44. התייחדות עם זכר קורבנות השואה וחללי צה"ל

 45. חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, תש"י-1950

 46. חוק זכרון השואה והגבורה - יד ושם, תשי"ג-1953

 47. נדחתה תביעה בגין העלאת דמי שכירות לניצולת שואה

 48. צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול), התש"ע-2010

 49. תקנות נכי המלחמה בנאצים (סמל הנכים), תשי''ט-1959

 50. צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול), התשס"ח-2008

 51. צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעורים), התשנ"ה-1995

 52. תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמול נוסף), תשכ''ט-1969

 53. תקנות נכי רדיפות הנאצים (טיפול רפואי), תשי''ט-1958

 54. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), תשט''ו-1955

 55. תקנות נכי רדיפות הנאצים (בקשה לתגמול), תשי''ז-1957

 56. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית), תשט''ו-1954

 57. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לנכה נזקק), התשמ"ט-1989

 58. צו עבירת קנס (יום הזכרון לשואה ולגבורה), התשמ"א-1981

 59. תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמולים מיוחדים), תשל''ז-1977

 60. תקנות נכסים של נספי השואה (ענייני ירושה), התשס''ט-2008

 61. תקנות נכי המלחמה בנאצים (תגמולים מיוחדים), תשי''ח-1958

 62. חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשי"ז-1957

 63. תקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות), התשמ''ד-1983

 64. תקנות נכי המלחמה בנאצים (חישוב הכנסה נוספת), תשל''ד-1974

 65. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשכ''ה-1965

 66. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית עליונה), תשי''ז-1957

 67. תקנות נכי רדיפות הנאצים (סדרי דין בוועדת ערר), תשל''ד-1973

 68. תקנות נכי המלחמה בנאצים (כללים להוכחת חוסר פרנסה), תשי''ח-1957

 69. תקנות נכי מלחמה בנאצים (מבחנים לקביעת דרגות-נכות), תשט''ז-1956

 70. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (הוראת שעה), התשס''ט-2008

 71. ההבדל בין ''שלילת חירות'' לבין ''הגבלת חירות'' - פיצויים מגרמניה

 72. תקנות קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (אגרת אישור תאגיד), תשכ''ד-1964

 73. תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תש''ל-1969

 74. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תשי''ז-1957

 75. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים), תשכ''ח-1968

 76. תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים), תשל''ז-1977

 77. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לבן זוג של נכה נצרך שנפטר), התשמ"ט-1989

 78. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לבן זוג של נכה נזקק שנפטר), התשמ"ט-1989

 79. צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים) (הוראת שעה), התשס"ח-2008

 80. צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים), (הוראת שעה), התשס"ט-2008

 81. תקנות נכי המלחמה בנאצים (נכים המקבלים תשלומים ממדינת חוץ), תשי''ז-1957

 82. אכרזת התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (הסכמים קיבוציים), תש"ך-1960

 83. תקנות נכי רדיפות הנאצים (חישוב הכנסה לצורך תשלום תגמול נוסף), תשל''ד-1974

 84. תקנות בית המשפט (עבירות לפי חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם), תשי''א-1950

 85. חוק נכי רדיפות הנאצים (ביטול הגבלת מועדים להגשת בקשה לזכאות), התשנ"ח-1998

 86. חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006

 87. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (סדרי הדין בועדת הפיקוח), תשל''ה-1975

 88. תקנות נכי המלחמה בנאצים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה), התשנ''ד-1994

 89. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (ערעור לבית המשפט העליון), תשכ''א-1961

 90. תקנות נכי המלחמה בנאצים (השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח למקרה מותו של נכה), התשמ''ב-1982

 91. לא התקיים התנאי הקבוע בחוק ההטבות, לפיו שהה במחנה ריכוז, בגטו או במחנה שעבדו בו בעבודת פרך

 92. צו נכי המלחמה בנאצים (העלאת שיעור הדרגה הקובעת, השכר הקובע ושיעורי התגמולים), התשמ"ט-1989

 93. חוק נכי המלחמה בנאצים (ביטול הגבלת המועדים להגשת בקשה לתגמול) (הוראה מיוחדת), התש"ס-2000

 94. תקנות נכי רדיפות הנאצים (סוגי הוצאות שרואים אותן כהוצאות בהשגת קיצבה או מענק), תש''ל-1969

 95. שאלת הכרה בנכויות ניצולי שואה המקבלים תגמולים לפי ההחלטה המנהלית של משרד האוצר, ועל כן נפתח בסקירה

 96. תקנות הקיצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום) (קיצבאות נכי המלחמה בנאצים ונכי רדיפות הנאצים), התשמ''ו-1986

 97. תקנות קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (שיעור שכר טרחה מקסימלי לתביעות לגביית פקדונות שווייץ), תשכ''ד-1964

 98. תקנות נכי המלחמה בנאצים (כללים להכרת אדם כאינו מסוגל להשתכר למחייתו ולהכרת הכנסה כדי מחיה), תשי''ח-1957

 99. תקנות ההסדרים במשק המדינה (נכי רדיפות הנאצים ששהו על אדמת גרמניה ביום ט' בטבת התש''ז) (בקשה לתגמול), התשס''א-2001

 100. צו נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (הארכת מועד לענין הוועדה להפרשי הצמדה וריבית), התשס"ז-2006

 101. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון