נזק נפשי עקיף - ניצולי שואה

סעיף 28 לחוק הפיצויים הגרמני דן בנזק נפשי שנגרם במישרין לעורר, כשמקורו של הנזק הוא בהלם או בבהלה כתוצאה מהיותו עד ראיה לפגיעה בקרוביו.

להלן החלטה בנושא נזק נפשי עקיף - ניצולי שואה:

החלטה

1.     העוררת, ילידת 1934, מבססת את עררה על הטענה לתחולת סעיף 28 לחוק הפיצויים הגרמני. לטענת העוררת, אביה וסבה נלקחו ביום הפוגרום ביאסי אל רכבות המוות. העוררת ואחיה ראו את אביהם נדקר ברגלו, בדרכו אל קרון הרכבת.
מרכבות המוות לא חזר סבה ואילו אביה, שנחשב זמן רב כמת, חזר לאחר תקופה ארוכה.
יצויין כי בפניה הראשונה לא עלתה הטענה כי העוררת היתה בתחנת המשטרה או ראתה את דקירת אביה ברגלו.

המשיבה דחתה את הבקשה ביום 16.9.1997. על החלטה זו לא הוגש ערר.

2.     ביום 9.12.04 הגישה העוררת למשיבה בקשה לשינוי החלטה, לפי סעיף 18 לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז - 1957 (להלן - "החוק"), על סמך ראיות חדשות כלהלן :
·     עיון בתיק האב, מר שייבוביץ ראובן, מעלה כי הוא מוכר בשל הפוגרום וכי אכן נפצע עת נגרר לקרון רכבת המוות;
·     תצהיר אחיה של העוררת, מר שי (שייבוביץ) יזהר, משנת 2004, לפיו עולה תיאור זהה לאירועים כפי שמתארת העוררת עתה, היינו כולל אירוע הדקירה ונוכחותה בו.
המשיבה דחתה את הבקשה ביום 19.1.06 היות ולא הוכח מעשה אלימות נציונאל סוציאליסטי כלפי העוררת ולאור הוראות סעיף 18 לחוק.

על החלטה זו הוגש הערר דנן ביום 22.2.06.
אל הערר צורף דף עד שנפתח ביד ושם בשנת 1957, לפיו סבה של העוררת נפטר ברכבות המוות בשנת 1941.

3.     תצהיר האח ותיק האב לא נכנסים לגדרו של סעיף 18.
הטענה לדקירת האב לעיני העוררת ואחיה מהווה עילה חדשה, אולם לא נוכל לומר כי שוכנענו מכך, ברמה העובדתית, לאור התרשמותנו והעובדה שהדבר לא עלה בפנייה הראשונה.

4.     לערר צורף, כאמור, דף עד עוד משנת 57', ממנו עולה כי הסב אכן מצא את מותו ברכבות המוות.

ברמה המשפטית, השאלה היא האם מות הסב, נכנס לגדרו של סעיף 28 לחוק הפיצויים הגרמני.

גישתה הליברלית של המשיבה היא, באופן חריג לגבי פוגרום יאס, כי מי שנספה בפוגרום, בני משפחתו הרלבנטים יכנסו לגדרו של סעיף 28, למרות שהמוות לא היה נגד עיניהם.
אולם, לטענת המשיבה, סעיף 28 לחוק הפיצויים הגרמני חל אך ורק לגבי קרובים כהגדרתם בסעיף 1(3) לחוק הפיצויים הגרמני, היינו בן זוג או בן/בת למטה מגיל 18.

5.     דעתנו אינה כדעת המשיבה. סעיף 28 לחוק הפיצויים הגרמני דן בנזק נפשי שנגרם במישרין לעורר, כשמקורו של הנזק הוא בהלם או בבהלה כתוצאה מהיותו עד ראיה לפגיעה בקרוביו. לעומתו, סעיף 1(3) לחוק הפיצויים הגרמני קובע את התשובה לשאלה מתי ניתן יהיה לראות ברדיפת קרוב גם כרדיפה שפגעה והזיקה לקרוביו. לפיכך, כפי שקבענו למשל בוע 3012/02 שפילברג נ' הרשות המוסמכת, סעיף 28 לחוק הפיצויים הגרמני לא חל רק במקרה של בן זוג או בן/בת, אלא יש לבחון את טיב הזיקה בין העורר לבין הקרוב אשר בשל הפגיעה בו נגרמה מעמסה נפשית. יש צורך בזיקה הדוקה מאד, היינו בקרבה הדומה במהותה לקרבת דם מדרגה ראשונה, כדי שהאירוע יהווה מעמסה נפשית מספקת לצורך סעיף 28 לחוק הפיצויים הגרמני.

בנסיבות הערר דנן, ניתן לקבוע בבירור כי בין העוררת, שהיתה ילדה בת 7, לבין הסב, היה קשר הדוק, גם מאחר וחיו יחדיו תחת קורת גג אחת, ודי בכך, לאור גישתנו, כדי לקבל את מות הסב כנכנס לגדרו של סעיף 28 לחוק הפיצויים הגרמני.

6.     בכלל נסיבות הענין, כשמחד גיסא ספק אם עומדת העוררת בתנאי ס' 18 לחוק, שהרי לא היתה כל מניעה להמציא דף העד עוד בפניה הראשונה, ומאידך גיסא, לא יעשה צדק אם תביעתה של העוררת תידחה מכל וכל, ננהג כפי שנהגנו במקרים רבים אחרים, כדי לאזן בין האינטרסים השונים:
הערר מתקבל, אולם מועד תשלום התגמול יהא יום הגשת הערר, פברואר 06', הוא המועד בו הוגש לראשונה דף העד.

זכות ערעור לביהמ"ש המחוזי בתוך 30 יום מעת קבלת ההחלטה, בשאלה משפטית בלבד.
המזכירות תשלח עותק ההחלטה לצדדים.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נכסי נספי שואה

 2. גירוש יהודי לוב

 3. חוק הכחשת השואה

 4. ניצול שואה נזקק

 5. ניצול שואה שנפטר

 6. עילת נרדפות בשואה

 7. מחנה עקורים גרמניה

 8. החוק למניעת השמדת עם

 9. הסכם השילומים עם גרמניה

 10. הכנסה נוספת לניצולי שואה

 11. בריחה מהגרמנים - פיצויים

 12. ניצולי שואה שעלו אחרי 1953

 13. פיצויים מגרמניה לעולי לוב

 14. פיצויים בגין עבודות כפייה

 15. ניצול שואה - ירידה בשמיעה

 16. פיצוי לניצולי שואה על רכוש

 17. חוק נכסי גרמנים, תש"י-1950

 18. איסור השימוש בסמלים נאציים

 19. פיצוי על גירוש יהודי רומניה

 20. תוכנית השלמה לביקור ביד ושם

 21. נזק נפשי עקיף - ניצולי שואה

 22. פיצוי לניצולי השואה מבולגריה

 23. קביעת דרגת נכות לניצולי שואה

 24. סעיף 28 לחוק הפיצויים הגרמני

 25. פיצויים מגרמניה לתושבי גרמניה

 26. מועד תחילת תשלום לניצולי שואה

 27. הכרה בנזק נפשי של ניצולי שואה

 28. תגמולים לאחר פטירת ניצול שואה

 29. פיצוי על נזק נפשי לניצולי שואה

 30. ערעור לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

 31. צירוף ראיות חדשות - ניצולי שואה

 32. זכויות ניצולי שואה שנולדו בתוניסיה

 33. חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954

 34. חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957

 35. הכנסה מקיצבאות תגמולים לניצולי שואה

 36. חוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007

 37. טראומה נפשית - פיצויים לניצולי שואה

 38. זכויות ניצולי שואה הסובלים ממחלת נפש

 39. הצעת חוק ניצולי מחנות הריכוז והגטאות

 40. ניכוי קצבת זקנה מפיצויים לניצולי שואה

 41. חוק הפיצויים הגרמני - נתינות טוניסאית

 42. יציאה מגרמניה לפני 1933 - זכות פיצויים

 43. חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה, תשי"ט-1959

 44. התייחדות עם זכר קורבנות השואה וחללי צה"ל

 45. חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, תש"י-1950

 46. חוק זכרון השואה והגבורה - יד ושם, תשי"ג-1953

 47. נדחתה תביעה בגין העלאת דמי שכירות לניצולת שואה

 48. צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול), התש"ע-2010

 49. תקנות נכי המלחמה בנאצים (סמל הנכים), תשי''ט-1959

 50. צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול), התשס"ח-2008

 51. צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעורים), התשנ"ה-1995

 52. תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמול נוסף), תשכ''ט-1969

 53. תקנות נכי רדיפות הנאצים (טיפול רפואי), תשי''ט-1958

 54. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), תשט''ו-1955

 55. תקנות נכי רדיפות הנאצים (בקשה לתגמול), תשי''ז-1957

 56. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית), תשט''ו-1954

 57. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לנכה נזקק), התשמ"ט-1989

 58. צו עבירת קנס (יום הזכרון לשואה ולגבורה), התשמ"א-1981

 59. תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמולים מיוחדים), תשל''ז-1977

 60. תקנות נכסים של נספי השואה (ענייני ירושה), התשס''ט-2008

 61. תקנות נכי המלחמה בנאצים (תגמולים מיוחדים), תשי''ח-1958

 62. חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשי"ז-1957

 63. תקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות), התשמ''ד-1983

 64. תקנות נכי המלחמה בנאצים (חישוב הכנסה נוספת), תשל''ד-1974

 65. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשכ''ה-1965

 66. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית עליונה), תשי''ז-1957

 67. תקנות נכי רדיפות הנאצים (סדרי דין בוועדת ערר), תשל''ד-1973

 68. תקנות נכי המלחמה בנאצים (כללים להוכחת חוסר פרנסה), תשי''ח-1957

 69. תקנות נכי מלחמה בנאצים (מבחנים לקביעת דרגות-נכות), תשט''ז-1956

 70. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (הוראת שעה), התשס''ט-2008

 71. ההבדל בין ''שלילת חירות'' לבין ''הגבלת חירות'' - פיצויים מגרמניה

 72. תקנות קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (אגרת אישור תאגיד), תשכ''ד-1964

 73. תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תש''ל-1969

 74. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תשי''ז-1957

 75. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים), תשכ''ח-1968

 76. תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים), תשל''ז-1977

 77. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לבן זוג של נכה נצרך שנפטר), התשמ"ט-1989

 78. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לבן זוג של נכה נזקק שנפטר), התשמ"ט-1989

 79. צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים) (הוראת שעה), התשס"ח-2008

 80. צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים), (הוראת שעה), התשס"ט-2008

 81. תקנות נכי המלחמה בנאצים (נכים המקבלים תשלומים ממדינת חוץ), תשי''ז-1957

 82. אכרזת התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (הסכמים קיבוציים), תש"ך-1960

 83. תקנות נכי רדיפות הנאצים (חישוב הכנסה לצורך תשלום תגמול נוסף), תשל''ד-1974

 84. תקנות בית המשפט (עבירות לפי חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם), תשי''א-1950

 85. חוק נכי רדיפות הנאצים (ביטול הגבלת מועדים להגשת בקשה לזכאות), התשנ"ח-1998

 86. חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006

 87. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (סדרי הדין בועדת הפיקוח), תשל''ה-1975

 88. תקנות נכי המלחמה בנאצים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה), התשנ''ד-1994

 89. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (ערעור לבית המשפט העליון), תשכ''א-1961

 90. תקנות נכי המלחמה בנאצים (השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח למקרה מותו של נכה), התשמ''ב-1982

 91. לא התקיים התנאי הקבוע בחוק ההטבות, לפיו שהה במחנה ריכוז, בגטו או במחנה שעבדו בו בעבודת פרך

 92. צו נכי המלחמה בנאצים (העלאת שיעור הדרגה הקובעת, השכר הקובע ושיעורי התגמולים), התשמ"ט-1989

 93. חוק נכי המלחמה בנאצים (ביטול הגבלת המועדים להגשת בקשה לתגמול) (הוראה מיוחדת), התש"ס-2000

 94. תקנות נכי רדיפות הנאצים (סוגי הוצאות שרואים אותן כהוצאות בהשגת קיצבה או מענק), תש''ל-1969

 95. שאלת הכרה בנכויות ניצולי שואה המקבלים תגמולים לפי ההחלטה המנהלית של משרד האוצר, ועל כן נפתח בסקירה

 96. תקנות הקיצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום) (קיצבאות נכי המלחמה בנאצים ונכי רדיפות הנאצים), התשמ''ו-1986

 97. תקנות קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (שיעור שכר טרחה מקסימלי לתביעות לגביית פקדונות שווייץ), תשכ''ד-1964

 98. תקנות נכי המלחמה בנאצים (כללים להכרת אדם כאינו מסוגל להשתכר למחייתו ולהכרת הכנסה כדי מחיה), תשי''ח-1957

 99. תקנות ההסדרים במשק המדינה (נכי רדיפות הנאצים ששהו על אדמת גרמניה ביום ט' בטבת התש''ז) (בקשה לתגמול), התשס''א-2001

 100. צו נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (הארכת מועד לענין הוועדה להפרשי הצמדה וריבית), התשס"ז-2006

 101. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון