מכתב לעורך דין - לשון הרע

להלן החלטה בנושא מכתב לעורך דין - לשון הרע:

החלטה

1.     זוהי בקשת הנתבע לסילוק טענות התובע על הסף, הקשורות לעילת תביעתו על פי חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה- 1965 .

2.     בקליפת האגוז, עניינה של התביעה נשוא הבקשה הוא בגין שכר טירחת עורך בגין שירותים אותם העניק התובע לנתבע ואותם לא שילם לכאורה, וכן בגין שני מכתבים אשר יש בהם לשון הרע לכאורה.

3.     הנתבע טרם הגיש כתב הגנתו, שכן על פי החלטת בית המשפט מיום 14.11.04,כתב הגנתו יוגש בתוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה בבקשה זו .

4.     כעת, מבקש הנתבע כי יורה בית המשפט על מחיקת טענות התובע בכל הקשור לעילת התביעה בגין לשון הרע הואיל והפרסום מוגן על פי סעיף 15(8) לחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965 (להלן ה"חוק") .

5.     מנגד, טוען המשיב כי המדובר בהגנה שאיננה מסתפקת בהגשת תלונה לרשות מוסמכת בלבד, כי אם על פי סעיף 15(8) לחוק, נידרשת הוכחת תום לבו של המפרסם בהגשת התלונה .

דיון -

6.     אכריע בבקשה כדלהלן .

7.     המדובר בענייננו בשני סוגי מכתבים. האחד, הוא מכתב שנשלח אל התובע על ידי הנתבע ביום 21.12.04 . והשני, הינו מכתב תלונה ששלח הנתבע לשכת עורכי הדין כנגד התובע 24.12.04 .

8.     המכתב הראשון - הנזכר בסעיף 8א לכתב התביעה, נשלח לכאורה אל התובע ביום 21.12.04 (להלן "המכתב הראשון") ובו מועלות טענות קשות כנגד התובע לעניין טיפולו כנאמן בכספים שהוחזקו בידיו . כמו כן, דרש במכתב זה הנתבע כי התובע ישלם לו סך של 28,578.56 ₪, תוך שהוא מאיים כי יפנה אל לישכת עורכי הדין.

9.     לאחר ששבתי ועיינתי בטענות הצדדים, השתכנעתי כי מכתב זה איננו לשון הרע על פי החוק, ואבאר עמדתי.

10.     מעיון בכתב התביעה עולה כי מכתב זה איננו עונה על יסוד ה"פרסום" על פי סעיף 2 לחוק שכן התובע איננו טוען בכתב תביעתו כי המכתב הופץ או פורסם ברבים, אלא המדובר במכתב שנשלח אל התובע ותו לא, ולכן איננו מגלה עילה על פי החוק .

11.     ודוק, גם אם אקבל מלוא גרסת התובע לעניין מכתב זה, אין הדבר מבסס עילת תביעה על פי החוק.

12.     העולה מן המקובץ, אני מקבלת הבקשה ברכיב זה ומורה על מחיקת הטענות על הסף בקשר עם המכתב הראשון.

13.     המכתב השני - הנזכר בסעיף 8ב לכתב התביעה הוא מכתב תלונה שנשלח ליו"ר ועדת האתיקה של לישכת עורכי הדין ביום 24.12.04 (להלן "המכתב השני").

14.     טוען התובע כי זהו מכתב מבזה המהווה לשון הרע, במיוחד לאור נוסחו הפוגע.


15.     מעיון בכתב התביעה עולה כי המכתב נשלח לכאורה אל לשכת עורכי הדין בלבד כמכתב תלונה גרידא על פי סעיף 9ג לכתב התביעה. קרי, המכתב לא נשלח ולא הופץ מעבר ללשכת עורכי הדין .

16.     השאלה שבמחלוקת - האם הפרסום חוסה תחת ההגנה הקבועה בסעיף 15(8) לחוק .

17.     על פי לשון סעיף 15(8) חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 - "15. הגנת תום לב - במשפט פלילי או אזרחי בשל לשון הרע תהא זאת הגנה טובה אם הנאשם או הנתבע עשה את הפרסום בתום לב באחת הנסיבות האלו: (8) הפרסום היה בהגשת תלונה על הנפגע בענין שבו האדם שאליו הוגשה התלונה ממונה על הנפגע, מכוח דין או חוזה, או תלונה שהוגשה לרשות המוסמכת לקבל תלונות על הנפגע או לחקור בענין המשמש נושא התלונה; ואולם אין בהוראה זו כדי להקנות הגנה על פרסום אחר של התלונה, של דבר הגשתה או של תכנה ."

18.     לא השתכנעתי כי ניתן למחוק הטענה בקשר עם מכתב התלונה בשלב מקדמי זה. שכן, טענת התביעה דורשת הוכחה, וזאת משום שהסעיף הינו כחלק מפרסומים שייהנו מן ההגנות שכולן כפופות לתום לבו של המפרסם .

19.     אומר לעניין זה כבוד הנשיא הברק בע"א 788/79 - אברהם ריימר נ' עיזבון המנוח ברקו (דב) רייבר . פ"ד לו(2), 141 ,עמ' 149-150 : "......כפי שנראה, חוסר אמונה באמיתות הדברים אינו עולה בקנה אחד עם תום-לב לעניין ההגנה, הקבועה בסעיף 8) 15) לחוק. אכן, המחוקק קיבץ במסגרת סעיף 15 לחוק איסור לשון הרע רשימה של מצבים שונים, אשר בהם ניתנת הגנה למפרסם, אם פירסם דבר המהווה לשון הרע, אך עשה כן בתום- לב". ובהמשך אומר כבוד הנשיא - "נראה לי, כי עלינו לפרש את "תום הלב" בהקשרה של הגנה זו כמתייחס לאמונה של המפרסם באמיתות הפרסום".

20.      כעולה מן הפסיקה המנחה שלעיל, הנתבע צריך היה להאמין לאמיתות הפרסום. שכן, לא די בהגשת תלונה לרשות מוסמכת כדי לרכוש "תעודת ביטוח" מפני הטלת אחריות על המפרסם על פי החוק אם לא האמין הנתבע באמיתות הפרסום .

21.     אם האמין הנתבע לאמיתות הפרסום, אם לאו, קרי, האם הפרסום נעשה בתום לב או לא - אלה סוגיות שיוכרעו בהליך העיקרי, תוך שימת דגש על החשיבות החברתית שבהגשת תלונות למוסדות רשמיים ומוסמכים .

22.     העולה מן המקובץ - הבקשה מתקבלת בחלקה .

23.     המכתב הראשון נמחק מכתב התביעה על פי תקנה 100 (1) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 .

24.     הבקשה בכל הנוגע למכתב השני - נידחית .

25.     הוצאות הבקשה יילקחו בחשבון בסיום ההליכים ועל פי התוצאות .

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת לשון הרע

 2. מה נחשב לשון הרע ?

 3. לשון הרע עיקול

 4. לשון הרע בבלוג

 5. לשון הרע באימייל

 6. מהו עניין ציבורי

 7. לשון הרע על מוצרים

 8. הגנות בחוק לשון הרע

 9. לשון הרע במכתב אישי

 10. לשון הרע במכתב התראה

 11. לשון הרע בין בני זוג

 12. לשון הרע בהליך משפטי

 13. מכתב ללקוחות לשון הרע

 14. פרסום לשון הרע הפייסבוק

 15. טעות בזיהוי - לשון הרע

 16. לשון הרע שחיתות מכרזים

 17. לשון הרע נגד גוף ציבורי

 18. לשון הרע נגד איש ציבור

 19. תביעת לשון הרע של רופא

 20. לשון הרע בעידנא דריתחא

 21. ביקורת פנים - לשון הרע

 22. ציטוטים כתבה - לשון הרע

 23. אמירות המהוות לשון הרע

 24. עורך דין לשון הרע המלצה

 25. תביעת סרק בגין לשון הרע

 26. עד אופי בתביעת לשון הרע

 27. צו מניעה בתביעת לשון הרע

 28. תביעת לשון הרע נגד רופא

 29. לשון הרע בית הדין לעבודה

 30. תביעת לשון הרע נגד מעסיק

 31. לשון הרע באולם בית המשפט

 32. מבחן אובייקטיבי לשון הרע

 33. לשון הרע במייל או הבעת דעה

 34. מכתב לעורך דין - לשון הרע

 35. תביעת לשון הרע נגד ערוץ 1

 36. תביעה נגד בנק בגין לשון הרע

 37. תביעת לשון הרע נגד עיתונאית

 38. לשון הרע פרסום תמונה במגזין

 39. פרסום מותר לפי חוק לשון הרע

 40. לשון הרע במסדרונות בית המשפט

 41. פיצויים על לשון הרע בגין מכתב

 42. האם מכתב השמצה מהווה לשון הרע

 43. האם מכתב מעליב מהווה לשון הרע

 44. תביעת לשון הרע - אישיות משפטית

 45. האם המילה ''מטומטם'' לשון הרע

 46. תביעה של בני סלע בגין לשון הרע

 47. תביעה נגד עיתונאי בגין לשון הרע

 48. לשון הרע בבית משפט לענייני משפחה

 49. תביעת לשון הרע של עובד נגד מעביד

 50. ביקורת ציבורית מותרת או לשון הרע

 51. שקר בקורות החיים - תביעת לשון הרע

 52. לשון הרע בין עורכי דין במהלך דיון

 53. תביעה נגד YNET בגין פרסום לשון הרע

 54. המצאת אזהרה בהוצאה לפועל - לשון הרע

 55. כתובות נאצה על קיר - תביעת לשון הרע

 56. דוגמא לתביעה לשון הרע ופגיעה בפרטיות

 57. האם תלונה על עורך דין מהווה לשון הרע

 58. פרסום שמקום ''לא כשר'' - תביעת לשון הרע

 59. הגדרת ''עניין ציבורי'' בתביעות לשון הרע

 60. האם הבעת דעה בכתבה בעיתון מהווה לשון הרע

 61. האם חוות דעת שלילית על עובד מהווה לשון הרע

 62. חובת פירוט הפרסום בכתב תביעה בגין לשון הרע

 63. תביעה נגד עיתון ידיעות אחרונות בגין לשון הרע

 64. האם דברי גידוף מהווים לשון הרע שוקל בית המשפט ?

 65. תביעה בגין לשון הרע של מעסיק כנגד עובדים לשעבר

 66. הוציאה לשון הרע אודות התובעות בפרסומים לאחר אסון ורסאי

 67. תביעה של מנהל כוח אדם במועצה מקומית בגין הוצאת לשון הרע

 68. סעיף 7א(ב) לחוק איסור לשון הרע: 50,000 ש"ח ללא הוכחת נזק

 69. לשון הרע במכתבי התראה הקשורים להליך המשפטי ולמשא ומתן המשפטי ?

 70. תביעה בגין לשון הרע - טוען כי הנתבעת פרסמה אודותיו ברשת החברתית פייסבוק.

 71. פיצוי בעילת לשון הרע עקב עיקולים שלא כדין על חשבון הבנק בגין חובות ארנונה

 72. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון