מחנה עקורים גרמניה

להלן פסק דין בנושא מחנה עקורים גרמניה:

פ ס ק - ד י ן

העובדות

1.     ערעור על החלטת ועדת העררים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים התשי"ז - 1957 (להלן: "חוק הרדיפות") אשר דחתה את הערר של המערער לגבי דחיית תביעתו ע"י המשיבה, היא הרשות המוסמכת לפי החוק.

2.     המחלוקת בתיק זה נסבה על השאלה באם הוכח שהמערער שהה או לא שהה במחנה עקורים על אדמת גרמניה במועד הקובע - 1.1.47.

חשיבותה של העובדה האמורה הינה בכך שעל מנת לקבוע אם המערער הינו "נכה" הזכאי לתגמול לפי החוק, יש להיזקק להוראת סעיף 1 לחוק הפיצויים הפדרלי הגרמני הקובע כי "נכה" הוא מי שאלמלי הנאמר בהסכם השילומים בין מדינת ישראל לגרמניה מיום 10.9.52, היה זכאי לקבל פצוי מגרמניה. הסכם השילומים הנ"ל לא מנע ממי ששהה במחנה עקורים על אדמת גרמניה ביום 1.1.47 לקבל פיצויים ישירות מגרמניה בהתאם לחוק הפיצויים הגרמני. לפיכך מי ששהה במחנה עקורים על אדמת גרמניה במועד הקבוע האמור זכאי היה לתבוע פיצוי ישירות מגרמניה, דבר שלא נמנע ע"י הסכם השילומים ולכן אינו זכאי לתבוע פיצוי לפי חוק הרדיפות. על כך יש להוסיף כי נרדפים שנמנעו מסיבות שונות לתבוע פיצויים מגרמניה ומשנת 1969 לא ניתן עוד לתבוע את גרמניה מחמת התיישנות, "נפלו בין הכסאות", וכדי לסייע להם במידה מסויימת נחקק חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2001) (תיקון ביטול והתליה של חקיקה שמקורה בהצעות חוק פרטיות) התשס"א - 2001 (להלן: "חוק ההסדרים") לפיו מי שאינו זכאי לתגמולים לפי חוק הרדיפות רק עקב שהותו על אדמת גרמניה ביום 1.1.47 יוכר כנכה על פי חוק ההסדרים, בתנאי שהגיש תביעה בהתאם לחוק זה עד ליום 30.9.02. עם זאת הזכויות המוקנות לנכה על פי חוק ההסדרים מצומצמות במידה ניכרת לעומת הזכויות שמעניק לנכה חוק הרדיפות ומכאן מאמצי הנכה להכרה בנכותו על פי חוק הרדיפות.

החלטת הועדה

3.     ועדת הערעורים קבעה בהחלטתה (בדעת הרוב) כי על פי הרישומים במסמכי הצלב האדום עולה כי המערער שהה במחנה עקורים על אדמת גרמניה בין השנים 1946 - 1948, לרבות רישום ליום הקובע עצמו. המערער טען בפני הועדה כי הפרטים הרשומים במסמכי הצלב האדום אינם מדוייקים, במיוחד לגבי שם אמו. הועדה החליטה כי טענה זו אינה נכונה וכי לא שוכנעה מגירסת המערער, בפרט כאשר קיים רישום לגבי היום הקובע עצמו, דבר המטיל על המערער נטל משמעותי ביותר. בכך הפנתה הועדה לאמות המידה לבחינת סוגיה זו שניתנה על ידיה בפרשת וקס (וע 1992/01 וקס נ' הרשות המוסמכת).
דעת המיעוט היתה כי בהתחשב בכך שגירסת המערער היתה עקבית וכי אישר בפנייתו למשיבה כי שהה במחנה עקורים, אך הגיע למחנה במועד מאוחר יותר. לאור התרשמות מהמערער יש לקבל את גירסתו ולהעדיפה על פני מסמכי הצלב האדום.

ד י ו ן

4.     בערעור שנדון בפנינו בפרשת וקס (ע"א 1515/02 - פסק-דיננו מיום 13.9.04), קבענו כי מן הראוי לאמץ את המבחנים שנקבעו ע"י הועדה בסוגיה זו, וכך נאמר שם:

"אמות המידה והמבחנים שקבעה הועדה בהחלטתה ולפיהם עליה לשקול את הסוגיה הנדונה, הינם מבחנים סבירים וראויים ויש לאמצם. יש לחזור ולהדגיש כי אין לנו אלא לחזור על הדברים שהשמענו לגבי נסיונה ודרכי פעולתה של הועדה:
'הועדה רשאית היתה להסתמך על הידוע והמומחיות שיש לה מתוך נסיונה...בדומה לדברים שנפסקו לגבי בית-הדין לשכירות כי כבית-דין מקצועי בתחום שהוא מופקד עליו רשאי הוא להסתמך על נסיונו בשטח זה' (ראה ע"א 4868/90 אנגל נ' בודסקי פ"ד מו(4) 434), כך הוא לגבי ועדת העררים דנן. ועדה זו יושבת על המדוכה בכל העררים של נכי רדיפות הנאצים ויש לה נסיון מרובה לגבי כל האירועים וכל ההגבלות במדינות בהן מדובר. לפיכך רשאית היא להישען גם על נסיונה זה, בבואה לשקול את גירסת המערערת (ע"א 2814/02 פייגל נ' הרשות המוסמכת; וראה גם ע"א 2939/02 פייג נ' הרשות המוסמכת)".

כפי שנקבע ע"י הועדה באותו ענין הנטל הראשוני להוכיח כי המערער שהה ביום הקובע במחנה עקורים על אדמת גרמניה רובץ לפיתחה של המשיבה. הכלי הכמעט בלעדי שבידי המשיבה בענין זה הינם רישומי הצלב האדום, והנטל הראשוני מורם כאשר קיים רישום המלמד על שהייה במחנה העקורים ביום הקובע עצמו. כמובן שראוי לבדוק את הרישום, שמא נפלו בו אי דיוקים. במקרה זה חרף טענת המערער בפני הועדה ובערעורו שבפנינו כי חל אי דיוק לגבי שם אמו, מסתבר שאין הדבר כן ומופיעים ברישום השמות הנכונים של ההורים. בנסיבות אלה הועבר הנטל על שכם המערער אשר גירסתו לא שיכנעה את חברי הרוב בועדה. לפיכך אין כל הצדקה להתערב בשיקולי הועדה במקרה זה. נטען כי במקרה של ספק, הדבר פועל לטובת המערער, כפי שקבעה הועדה בפרשת וקס, שכן מדובר בחוק סוציאלי. ואולם לא נתגלה כאן כל ספק שכזה.

5.      סוף דבר - הערעור נדחה והמערער זכאי להמשיך ולקבל תגמולים לפי חוק ההסדרים בלבד. אין צו להוצאות בערעור.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נכסי נספי שואה

 2. גירוש יהודי לוב

 3. חוק הכחשת השואה

 4. ניצול שואה נזקק

 5. ניצול שואה שנפטר

 6. עילת נרדפות בשואה

 7. מחנה עקורים גרמניה

 8. החוק למניעת השמדת עם

 9. הסכם השילומים עם גרמניה

 10. הכנסה נוספת לניצולי שואה

 11. בריחה מהגרמנים - פיצויים

 12. ניצולי שואה שעלו אחרי 1953

 13. פיצויים מגרמניה לעולי לוב

 14. פיצויים בגין עבודות כפייה

 15. ניצול שואה - ירידה בשמיעה

 16. פיצוי לניצולי שואה על רכוש

 17. חוק נכסי גרמנים, תש"י-1950

 18. איסור השימוש בסמלים נאציים

 19. פיצוי על גירוש יהודי רומניה

 20. תוכנית השלמה לביקור ביד ושם

 21. נזק נפשי עקיף - ניצולי שואה

 22. פיצוי לניצולי השואה מבולגריה

 23. קביעת דרגת נכות לניצולי שואה

 24. סעיף 28 לחוק הפיצויים הגרמני

 25. פיצויים מגרמניה לתושבי גרמניה

 26. מועד תחילת תשלום לניצולי שואה

 27. הכרה בנזק נפשי של ניצולי שואה

 28. תגמולים לאחר פטירת ניצול שואה

 29. פיצוי על נזק נפשי לניצולי שואה

 30. ערעור לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

 31. צירוף ראיות חדשות - ניצולי שואה

 32. זכויות ניצולי שואה שנולדו בתוניסיה

 33. חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954

 34. חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957

 35. הכנסה מקיצבאות תגמולים לניצולי שואה

 36. חוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007

 37. טראומה נפשית - פיצויים לניצולי שואה

 38. זכויות ניצולי שואה הסובלים ממחלת נפש

 39. הצעת חוק ניצולי מחנות הריכוז והגטאות

 40. ניכוי קצבת זקנה מפיצויים לניצולי שואה

 41. חוק הפיצויים הגרמני - נתינות טוניסאית

 42. יציאה מגרמניה לפני 1933 - זכות פיצויים

 43. חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה, תשי"ט-1959

 44. התייחדות עם זכר קורבנות השואה וחללי צה"ל

 45. חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, תש"י-1950

 46. חוק זכרון השואה והגבורה - יד ושם, תשי"ג-1953

 47. נדחתה תביעה בגין העלאת דמי שכירות לניצולת שואה

 48. צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול), התש"ע-2010

 49. תקנות נכי המלחמה בנאצים (סמל הנכים), תשי''ט-1959

 50. צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול), התשס"ח-2008

 51. צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעורים), התשנ"ה-1995

 52. תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמול נוסף), תשכ''ט-1969

 53. תקנות נכי רדיפות הנאצים (טיפול רפואי), תשי''ט-1958

 54. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), תשט''ו-1955

 55. תקנות נכי רדיפות הנאצים (בקשה לתגמול), תשי''ז-1957

 56. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית), תשט''ו-1954

 57. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לנכה נזקק), התשמ"ט-1989

 58. צו עבירת קנס (יום הזכרון לשואה ולגבורה), התשמ"א-1981

 59. תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמולים מיוחדים), תשל''ז-1977

 60. תקנות נכסים של נספי השואה (ענייני ירושה), התשס''ט-2008

 61. תקנות נכי המלחמה בנאצים (תגמולים מיוחדים), תשי''ח-1958

 62. חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשי"ז-1957

 63. תקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות), התשמ''ד-1983

 64. תקנות נכי המלחמה בנאצים (חישוב הכנסה נוספת), תשל''ד-1974

 65. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשכ''ה-1965

 66. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית עליונה), תשי''ז-1957

 67. תקנות נכי רדיפות הנאצים (סדרי דין בוועדת ערר), תשל''ד-1973

 68. תקנות נכי המלחמה בנאצים (כללים להוכחת חוסר פרנסה), תשי''ח-1957

 69. תקנות נכי מלחמה בנאצים (מבחנים לקביעת דרגות-נכות), תשט''ז-1956

 70. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (הוראת שעה), התשס''ט-2008

 71. ההבדל בין ''שלילת חירות'' לבין ''הגבלת חירות'' - פיצויים מגרמניה

 72. תקנות קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (אגרת אישור תאגיד), תשכ''ד-1964

 73. תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תש''ל-1969

 74. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תשי''ז-1957

 75. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים), תשכ''ח-1968

 76. תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים), תשל''ז-1977

 77. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לבן זוג של נכה נצרך שנפטר), התשמ"ט-1989

 78. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לבן זוג של נכה נזקק שנפטר), התשמ"ט-1989

 79. צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים) (הוראת שעה), התשס"ח-2008

 80. צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים), (הוראת שעה), התשס"ט-2008

 81. תקנות נכי המלחמה בנאצים (נכים המקבלים תשלומים ממדינת חוץ), תשי''ז-1957

 82. אכרזת התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (הסכמים קיבוציים), תש"ך-1960

 83. תקנות נכי רדיפות הנאצים (חישוב הכנסה לצורך תשלום תגמול נוסף), תשל''ד-1974

 84. תקנות בית המשפט (עבירות לפי חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם), תשי''א-1950

 85. חוק נכי רדיפות הנאצים (ביטול הגבלת מועדים להגשת בקשה לזכאות), התשנ"ח-1998

 86. חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006

 87. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (סדרי הדין בועדת הפיקוח), תשל''ה-1975

 88. תקנות נכי המלחמה בנאצים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה), התשנ''ד-1994

 89. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (ערעור לבית המשפט העליון), תשכ''א-1961

 90. תקנות נכי המלחמה בנאצים (השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח למקרה מותו של נכה), התשמ''ב-1982

 91. לא התקיים התנאי הקבוע בחוק ההטבות, לפיו שהה במחנה ריכוז, בגטו או במחנה שעבדו בו בעבודת פרך

 92. צו נכי המלחמה בנאצים (העלאת שיעור הדרגה הקובעת, השכר הקובע ושיעורי התגמולים), התשמ"ט-1989

 93. חוק נכי המלחמה בנאצים (ביטול הגבלת המועדים להגשת בקשה לתגמול) (הוראה מיוחדת), התש"ס-2000

 94. תקנות נכי רדיפות הנאצים (סוגי הוצאות שרואים אותן כהוצאות בהשגת קיצבה או מענק), תש''ל-1969

 95. שאלת הכרה בנכויות ניצולי שואה המקבלים תגמולים לפי ההחלטה המנהלית של משרד האוצר, ועל כן נפתח בסקירה

 96. תקנות הקיצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום) (קיצבאות נכי המלחמה בנאצים ונכי רדיפות הנאצים), התשמ''ו-1986

 97. תקנות קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (שיעור שכר טרחה מקסימלי לתביעות לגביית פקדונות שווייץ), תשכ''ד-1964

 98. תקנות נכי המלחמה בנאצים (כללים להכרת אדם כאינו מסוגל להשתכר למחייתו ולהכרת הכנסה כדי מחיה), תשי''ח-1957

 99. תקנות ההסדרים במשק המדינה (נכי רדיפות הנאצים ששהו על אדמת גרמניה ביום ט' בטבת התש''ז) (בקשה לתגמול), התשס''א-2001

 100. צו נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (הארכת מועד לענין הוועדה להפרשי הצמדה וריבית), התשס"ז-2006

 101. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון