מועד תחילת תשלום לניצולי שואה
מועד תחילת תשלום לניצולי שואה

להלן החלטה בנושא מועד תחילת תשלום לניצולי שואה:

החלטה

1.     איחדנו את הדיון בכל העררים מכיוון שכולם עוסקים באותה שאלה משפטית, מועד תחילת תשלום התגמול כנזקק/ נצרך על פי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז- 1957 (להלן: "החוק").

2.     העוררים, אשר הוכרו כנכי רדיפות הנאצים על ידי המשיבה, שבים וחוזרים על טענתם כי הם זכאים להקדמת מועד תשלום התגמול כך שיכלול את 120 הימים שקדמו להגשת בקשתם להכרה כנכה נזקק/ נצרך, וזאת על פי סעיף 4ג לחוק.
טענה זו נדחתה בשנית על ידי המשיבה, בנימוק כי לא נמצאו טעמים מיוחדים או מניעה רפואית אשר בגינה לא היתה אפשרות להגיש התביעה קודם, ולפיכך אין מקום לאשר תשלום רטרואקטיבי.

3.     בהחלטתנו מיום 28.8.05 דחינו את העררים אשר נסבו על אותה השאלה, בקבענו כי למשיבה שיקול דעת האם לאשר תגמול רטרואקטיבי עבור 120 הימים שקדמו להגשת הבקשה, אשר יופעל על סמך נימוקים עניינים.
מכיוון שלא הוגשו נימוקים עניינים, הוחלט כי בדין דחתה המשיבה את הבקשות, אולם אין מניעה לעשות כן, והמשיבה תידרש לבקשות על סמך נימוקים פרטנים.

על החלטה זו הוגש ערר לבית המשפט המחוזי. בהמלצת בית המשפט המחוזי, הוחלט כי הערר יימחק, ואילו העוררים ישובו ויפנו למשיבה בעניין התשלום הרטרואקטיבי בפנייה מנומקת וספיציפית לגבי כל אחד מהם, כאשר הם יוכלו להגיש ערר חדש המתייחס באופן פרטני לכל אחד.

4.     העוררים שבו ופנו למשיבה וזו שבה ודחתה את בקשתם בנימוק כי לא הועלו נימוקים פרטניים המצדיקים תשלום רטרואקטיבי.

5.     מעיון בבקשות הערר ומפניות העוררים אל המשיבה עולה כי בפועל, לא הובא שום נימוק פרטני לגבי כל אחד מהעוררים, כפי שנתבקש על ידי ביהמ"ש המחוזי. אין ספק כי יש לערוך בחינה פרטנית באשר לכל אחד מן העוררים, אך לא עלה שום נימוק פרטני המצריך בחינה שכזו על ידי המשיבה.

6.     עורר 1- ברגר יוסף
העורר מוכר כנכה משנות השבעים והוכר על ידי המשיבה ביום 12.11.01 כבעל נכות צמיתה בשיעור של 50%, וביום 25.11.04 כנכה "נצרך".
בקשתו לתשלום רטרואקטיבי עבור 120 הימים טרם הגשת הבקשה- נדחתה על ידי המשיבה בנימוק כי לא נמצא טעם מיוחד להקדמה, או מניעה רפואית לאי הגשת התביעה מוקדם יותר. לפיכך, תשלום התגמולים בגין "נכה נצרך" נקבע החל מחודש הגשת הבקשה, דהיינו נובמבר 2004.
לטענתו, לא היה מיוצג בעת הגשת התביעה בשנת 2001, ורק בשנת 2004, משהובא לידיעתו כי באפשרותו להגדיל את התגמולים להם זכאי, הגיש הבקשה להכרה כ"נצרך".

בעקבות החלטת בית המשפט המחוזי, שב ופנה העורר אל המשיבה, אך ללא נימוק פרטני כלשהו, למעט הטענה כי מאחר והמשיבה לא יידעה אותו בעת הגשת תביעתו הראשונית ב - 2001 כי הוא זכאי לקבל תגמול נוסף, כנזקק/נצרך, "הפסיד" למעשה תגמול כ"נצרך" במשך ארבע שנים.

אין המדובר בנימוק פרטני, המקים נסיבות מיוחדות. הוספת סעיף החוק המאפשר תוספת כנזקק/ נצרך היא משנת 95'. לא ניתן לדרוש מהמשיבה לפרט בפני כל פונה את מכלול הוראות החוק, הפתוח לכל. כפי שפנה העורר לבא כוחו בשנת 05', יכול היה להוועץ בעורך דין עוד בשנת 01'. מכיוון שכך, אין אנו רואים מקום להתערב בהחלטת הרשות.

7.     עוררים 2- 6
העוררים שבו ופנו למשיבה בעקבות החלטת בית המשפט המחוזי, ונימקו את בקשתם לתשלום רטרואקטיבי במצב כלכלי קשה ביותר, כשפרט לגמלת הנכות והגמלה מהביטוח הלאומי אין להם כל הכנסה נוספת.
נימוקים אלו הם הנימוקים המזכים בקבלת תגמול נזקק ואין המדובר בנימוק המבהיר מדוע יש להקדים את מועד התגמול. מכיוון שכך, אין אנו רואים מקום להתערב בהחלטת הרשות.

8.     העוררים טוענים, בעצם, שיש מקום לאשר תשלום רטרואקטיבי כדבר שבשגרה, שהרי "נימוקיהם המיוחדים" הם אותם נימוקים המזכים אותם בתגמול כנזקק/נצרך. גישה זו לא ניתן לקבל, שכן אין היא מתיישבת עם לשון החוק ורוחו, על פיו תגמול נזקק/נצרך ישולם מיום הפניה, תוך שיקול דעת למשיבה, כחריג, לאשר תשלום רטרואקטיבי עד 120 יום.

9.     מאידך גיסא, איננו מקבלים את עמדת המשיבה, על פיה תפעיל את שיקול דעתה רק במקרים חריגים, בהם הייתה מניעה של ממש להגיש הבקשה טרם המועד בו הוגשה. הבנו מהמשיבה כי אין לה רשימת קריטריונים ברורים להפעלת שקול הדעת ומן הראוי כי תגבש רשימת קריטריונים ברורה ואחידה, כאשר מניעה של ממש היא רק אחד מהם. כך למשל, יוזכר כי לשם הכרה בנכה כנזקק/נצרך, מופעל מבחן הכנסות, תוך התעלמות מוחלטת מצד ההוצאות. נראה כי לשם שקילת תשלום רטרואקטיבי, יש לאמץ גם מבחן הוצאות: הוצאות חריגות, לשם טיפול רפואי, סיעוד, תרופות, או כל הוצאה חריגה אחרת ומשמעותית (לנכה או לבן משפחתו), צריכים אף הם לשמש כאחד המדדים.

10.     עוד יש להפנות תשומת לב העוררים כי לכאורה אין שום מגבלה בחוק להגיש בקשה להכרה כנזקק/ נצרך כבר בעת הפנייה הראשונית למשיבה, כך שאם תאושר הכרה בנכות תהא הכרה אף בנזקקות/ נצרכות מלכתחילה, היינו אין בסיס לטענה שהעלה בא כח העוררים על פיה ניתן להגיש הבקשה לנזקק/נצרך, רק לאחר ההכרה כנכה על פי החוק (כשברור שבמקרה זה, מועד התגמול יהא מיום ההכרה כנכה).

11.     סוף דבר- מאחר והעוררים לא העלו כל נימוק פרטני של ממש, כשהגישה לפיה המדובר בשקול דעת שיש להפעילו כדבר שבשגרה אינו מתיישב עם הוראות החוק - העררים נדחים.


זכות ערעור לביהמ"ש המחוזי בתוך 30 יום מעת קבלת ההחלטה, בשאלה משפטית בלבד.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נכסי נספי שואה

 2. גירוש יהודי לוב

 3. חוק הכחשת השואה

 4. ניצול שואה נזקק

 5. ניצול שואה שנפטר

 6. עילת נרדפות בשואה

 7. מחנה עקורים גרמניה

 8. החוק למניעת השמדת עם

 9. הסכם השילומים עם גרמניה

 10. הכנסה נוספת לניצולי שואה

 11. בריחה מהגרמנים - פיצויים

 12. ניצולי שואה שעלו אחרי 1953

 13. פיצויים מגרמניה לעולי לוב

 14. פיצויים בגין עבודות כפייה

 15. ניצול שואה - ירידה בשמיעה

 16. פיצוי לניצולי שואה על רכוש

 17. חוק נכסי גרמנים, תש"י-1950

 18. איסור השימוש בסמלים נאציים

 19. פיצוי על גירוש יהודי רומניה

 20. תוכנית השלמה לביקור ביד ושם

 21. נזק נפשי עקיף - ניצולי שואה

 22. פיצוי לניצולי השואה מבולגריה

 23. קביעת דרגת נכות לניצולי שואה

 24. סעיף 28 לחוק הפיצויים הגרמני

 25. פיצויים מגרמניה לתושבי גרמניה

 26. מועד תחילת תשלום לניצולי שואה

 27. הכרה בנזק נפשי של ניצולי שואה

 28. תגמולים לאחר פטירת ניצול שואה

 29. פיצוי על נזק נפשי לניצולי שואה

 30. ערעור לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

 31. צירוף ראיות חדשות - ניצולי שואה

 32. זכויות ניצולי שואה שנולדו בתוניסיה

 33. חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954

 34. חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957

 35. הכנסה מקיצבאות תגמולים לניצולי שואה

 36. חוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007

 37. טראומה נפשית - פיצויים לניצולי שואה

 38. זכויות ניצולי שואה הסובלים ממחלת נפש

 39. הצעת חוק ניצולי מחנות הריכוז והגטאות

 40. ניכוי קצבת זקנה מפיצויים לניצולי שואה

 41. חוק הפיצויים הגרמני - נתינות טוניסאית

 42. יציאה מגרמניה לפני 1933 - זכות פיצויים

 43. חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה, תשי"ט-1959

 44. התייחדות עם זכר קורבנות השואה וחללי צה"ל

 45. חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, תש"י-1950

 46. חוק זכרון השואה והגבורה - יד ושם, תשי"ג-1953

 47. נדחתה תביעה בגין העלאת דמי שכירות לניצולת שואה

 48. צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול), התש"ע-2010

 49. תקנות נכי המלחמה בנאצים (סמל הנכים), תשי''ט-1959

 50. צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול), התשס"ח-2008

 51. צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעורים), התשנ"ה-1995

 52. תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמול נוסף), תשכ''ט-1969

 53. תקנות נכי רדיפות הנאצים (טיפול רפואי), תשי''ט-1958

 54. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), תשט''ו-1955

 55. תקנות נכי רדיפות הנאצים (בקשה לתגמול), תשי''ז-1957

 56. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית), תשט''ו-1954

 57. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לנכה נזקק), התשמ"ט-1989

 58. צו עבירת קנס (יום הזכרון לשואה ולגבורה), התשמ"א-1981

 59. תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמולים מיוחדים), תשל''ז-1977

 60. תקנות נכסים של נספי השואה (ענייני ירושה), התשס''ט-2008

 61. תקנות נכי המלחמה בנאצים (תגמולים מיוחדים), תשי''ח-1958

 62. חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשי"ז-1957

 63. תקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות), התשמ''ד-1983

 64. תקנות נכי המלחמה בנאצים (חישוב הכנסה נוספת), תשל''ד-1974

 65. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשכ''ה-1965

 66. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית עליונה), תשי''ז-1957

 67. תקנות נכי רדיפות הנאצים (סדרי דין בוועדת ערר), תשל''ד-1973

 68. תקנות נכי המלחמה בנאצים (כללים להוכחת חוסר פרנסה), תשי''ח-1957

 69. תקנות נכי מלחמה בנאצים (מבחנים לקביעת דרגות-נכות), תשט''ז-1956

 70. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (הוראת שעה), התשס''ט-2008

 71. ההבדל בין ''שלילת חירות'' לבין ''הגבלת חירות'' - פיצויים מגרמניה

 72. תקנות קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (אגרת אישור תאגיד), תשכ''ד-1964

 73. תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תש''ל-1969

 74. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תשי''ז-1957

 75. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים), תשכ''ח-1968

 76. תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים), תשל''ז-1977

 77. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לבן זוג של נכה נצרך שנפטר), התשמ"ט-1989

 78. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לבן זוג של נכה נזקק שנפטר), התשמ"ט-1989

 79. צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים) (הוראת שעה), התשס"ח-2008

 80. צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים), (הוראת שעה), התשס"ט-2008

 81. תקנות נכי המלחמה בנאצים (נכים המקבלים תשלומים ממדינת חוץ), תשי''ז-1957

 82. אכרזת התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (הסכמים קיבוציים), תש"ך-1960

 83. תקנות נכי רדיפות הנאצים (חישוב הכנסה לצורך תשלום תגמול נוסף), תשל''ד-1974

 84. תקנות בית המשפט (עבירות לפי חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם), תשי''א-1950

 85. חוק נכי רדיפות הנאצים (ביטול הגבלת מועדים להגשת בקשה לזכאות), התשנ"ח-1998

 86. חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006

 87. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (סדרי הדין בועדת הפיקוח), תשל''ה-1975

 88. תקנות נכי המלחמה בנאצים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה), התשנ''ד-1994

 89. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (ערעור לבית המשפט העליון), תשכ''א-1961

 90. תקנות נכי המלחמה בנאצים (השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח למקרה מותו של נכה), התשמ''ב-1982

 91. לא התקיים התנאי הקבוע בחוק ההטבות, לפיו שהה במחנה ריכוז, בגטו או במחנה שעבדו בו בעבודת פרך

 92. צו נכי המלחמה בנאצים (העלאת שיעור הדרגה הקובעת, השכר הקובע ושיעורי התגמולים), התשמ"ט-1989

 93. חוק נכי המלחמה בנאצים (ביטול הגבלת המועדים להגשת בקשה לתגמול) (הוראה מיוחדת), התש"ס-2000

 94. תקנות נכי רדיפות הנאצים (סוגי הוצאות שרואים אותן כהוצאות בהשגת קיצבה או מענק), תש''ל-1969

 95. שאלת הכרה בנכויות ניצולי שואה המקבלים תגמולים לפי ההחלטה המנהלית של משרד האוצר, ועל כן נפתח בסקירה

 96. תקנות הקיצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום) (קיצבאות נכי המלחמה בנאצים ונכי רדיפות הנאצים), התשמ''ו-1986

 97. תקנות קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (שיעור שכר טרחה מקסימלי לתביעות לגביית פקדונות שווייץ), תשכ''ד-1964

 98. תקנות נכי המלחמה בנאצים (כללים להכרת אדם כאינו מסוגל להשתכר למחייתו ולהכרת הכנסה כדי מחיה), תשי''ח-1957

 99. תקנות ההסדרים במשק המדינה (נכי רדיפות הנאצים ששהו על אדמת גרמניה ביום ט' בטבת התש''ז) (בקשה לתגמול), התשס''א-2001

 100. צו נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (הארכת מועד לענין הוועדה להפרשי הצמדה וריבית), התשס"ז-2006

 101. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון