יציאה מגרמניה לפני 1933 - זכות פיצויים

להלן פסק דין בנושא יציאה מגרמניה לפני 1933 - זכות פיצויים:

פסק - דין

1.     ערעור על החלטת ועדת הערר (להלן: "הועדה") לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957 (להלן: "החוק") מיום 9/3/07 בתיק וע' 199/07 שדחתה את הערר שהגישה המערערת על החלטת המשיבה לדחות את בקשתה לקבלת תגמול בשל היותה תושבת קבע בגרמניה אותה עזבה יחד עם בני משפחתה לאחר המועד הקובע 31/1/1933.

     רקע ועובדות

2.     למעשה אין מחלוקת כי המערערת ובני משפחתה עזבו את גרמניה ביום 31/3/1933.
     המחלוקת בין הצדדים מתמקדת בשאלה האם המערערת היתה תושבת קבע בגרמניה ולכן היא באה בגדרו של סעיף 4 לחוק הפיצויים הגרמני, החל לגבי מי שהיה תושב קבע בגרמניה ועזב אותה או גורש ממנה לאחר עליית הנאצים לשלטון ב-30/1/1933.
     הועדה קבעה כי המערערת ובני משפחתה היו תושבי קבע בגרמניה וזאת לאור העובדה שאביה של המערערת ניהל מאפיה אשר היתה בבעלותו בפרנקפורט ומרכז חייהם ועיסוקיהם של הורי המערערת היה בגרמניה. לכן סעיף 4 לחוק הפיצויים הגרמני חל עליה, והיא אינה נכנסת לגדרה של הגדרת "נכה" הקבועה בסעיף 1 לחוק.

     טענות הצדדים

3.     לטענת המערערת הם לא היו אזרחים גרמניים אלא אזרחים פולניים וכן לא היו תושבי קבע בגרמניה, כאשר משפחתה היתה במצב כלכלי קשה, לא היתה בעלת מאפיה אלא שכרה את הדירה מעל המאפיה מבעל המאפיה ואביה היה מתפעל את המאפיה ושומר עליה.
     לטענת המערערת, אמנם הוריה היו בגרמניה לפחות מ-1919, שם נישאו לאחר שאביה הגיע מפולין אך הם לא היו תושבי קבע.

4.     לטענת המשיבה, בדין פסקה הועדה כי המערערת נכנסת לגדרו של סעיף 4 לחוק הפיצויים הגרמני בהיותה תושבת קבע, ולכן אינה זכאית לפיצוי על פי החוק והיא היתה יכולה לתבוע פיצויים מממשלת גרמניה.
     לטענתה, מדובר בערעור עובדתי המלין על קביעות עובדתיות של הערכאה הראשונה ולא בנקודה משפטית ולכן לא ניתן אף לערער על כך.


     דיון

     לאחר ששמענו את הצדדים ועיינו בהודעת הערעור ובעיקרי הטיעון החלטנו לדחות את הערעור.
     
5.     לפי דברי המערערת עצמה, אביה הגיע לגרמניה מפולין ב-1918 או 1919 ונישא לאמה שהיתה בגרמניה הרבה קודם לכן (בקדם הערעור ביום 27/6/07 אמרה המערערת כי הם התגוררו גם בבית של הסבא שלה בפרנקפורט).
     דהיינו אביה של המערערת התגורר בגרמניה עד עזיבתם לפחות ארבע עשרה שנה והאם תקופה ממושכת יותר ושם נולדו ילדיהם, כולל המערערת.
     במצב דברים זה, גם אם המאפיה בפרנקפורט לא היתה בבעלות הוריה ואביה רק עבד בה ושמר עליה עבור בעל הבית, הדבר לא גורע מכך שהם היו תושבי קבע בגרמניה.

6.     אכן, המערערת הציגה מסמכים מהם עלה כי הוריה היו אזרחים פולניים, אף שחיו כאמור בגרמניה. אולם המבחן לענייננו אינו מבחן האזרחות אלא מבחן תושבות קבע בגרמניה.

לפיכך, הם נכנסים לגדר סעיף 4 לחוק הפיצויים הגרמני, החל על מי שהתגורר או מקום מושבו הקבוע היה בשטח השיפוט המוגדר בחוק זה, בין 30/1/1933 (מועד עליית הנאציזם לשלטון) לדצמבר 1937 ועזב או גורש או היגר מגרמניה במועדים אלו (עזבו ב-31/3/1933).
לכן, לאור סעיף 1 לחוק המגביל את הזכות לקבלת פיצויים (במסגרת הסכם השילומים) למי שלא יכול היה לתבוע פיצויים מהשלטון הגרמני, לא זכאית המערערת לפיצוי על פי החוק, והיא היתה יכולה לתבוע פיצויים מאת ממשלת גרמניה (ע"א (ת"א) 2608/03 הרצוג חיים נ' הרשות המוסמכת לצורך חוק נכי רדיפות הנאצים, ט.פ 25/8/04).

7.     עם כל הצער בדבר, לאור לשון החוק ומשאין המערערת באה בגדרו, אין בידי בית המשפט להטיל על המדינה חבות כספית, שהמחוקק לא הטיל, ואף החריג אותה במפורש (רע"א 9442/05 שרה הרץ נ' הרשות המוסמכת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים התשי"ז-1957, ט.פ 12/3/06).

7.     מדובר בערעור עובדתי על החלטת הועדה שהראיות הוצגו בפניה וקבעה שהמערערת ובני משפחתה התגוררו כתושבי קבע בגרמניה, ולא מתקיים גם האמור בסעיף 17(ח) לחוק שניתן לערער על החלטת הועדה בנקודה משפטית בלבד.

ערים אנו לכך כי כיום מנועה המערערת מלפנות לגרמניה מחמת ההתיישנות, מניעה שלא הייתה קיימת בפניה לפי החוק. אולם, כאמור, לא די בכך כדי לקבל את ערעורה.התוצאה

9.     לכן, עם כל ההבנה למערערת, אין בידינו לקבל את הערעור והוא נדחה ללא צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נכסי נספי שואה

 2. גירוש יהודי לוב

 3. חוק הכחשת השואה

 4. ניצול שואה נזקק

 5. ניצול שואה שנפטר

 6. עילת נרדפות בשואה

 7. מחנה עקורים גרמניה

 8. החוק למניעת השמדת עם

 9. הסכם השילומים עם גרמניה

 10. הכנסה נוספת לניצולי שואה

 11. בריחה מהגרמנים - פיצויים

 12. ניצולי שואה שעלו אחרי 1953

 13. פיצויים מגרמניה לעולי לוב

 14. פיצויים בגין עבודות כפייה

 15. ניצול שואה - ירידה בשמיעה

 16. פיצוי לניצולי שואה על רכוש

 17. חוק נכסי גרמנים, תש"י-1950

 18. איסור השימוש בסמלים נאציים

 19. פיצוי על גירוש יהודי רומניה

 20. תוכנית השלמה לביקור ביד ושם

 21. נזק נפשי עקיף - ניצולי שואה

 22. פיצוי לניצולי השואה מבולגריה

 23. קביעת דרגת נכות לניצולי שואה

 24. סעיף 28 לחוק הפיצויים הגרמני

 25. פיצויים מגרמניה לתושבי גרמניה

 26. מועד תחילת תשלום לניצולי שואה

 27. הכרה בנזק נפשי של ניצולי שואה

 28. תגמולים לאחר פטירת ניצול שואה

 29. פיצוי על נזק נפשי לניצולי שואה

 30. ערעור לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

 31. צירוף ראיות חדשות - ניצולי שואה

 32. זכויות ניצולי שואה שנולדו בתוניסיה

 33. חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954

 34. חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957

 35. הכנסה מקיצבאות תגמולים לניצולי שואה

 36. חוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007

 37. טראומה נפשית - פיצויים לניצולי שואה

 38. זכויות ניצולי שואה הסובלים ממחלת נפש

 39. הצעת חוק ניצולי מחנות הריכוז והגטאות

 40. ניכוי קצבת זקנה מפיצויים לניצולי שואה

 41. חוק הפיצויים הגרמני - נתינות טוניסאית

 42. יציאה מגרמניה לפני 1933 - זכות פיצויים

 43. חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה, תשי"ט-1959

 44. התייחדות עם זכר קורבנות השואה וחללי צה"ל

 45. חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, תש"י-1950

 46. חוק זכרון השואה והגבורה - יד ושם, תשי"ג-1953

 47. נדחתה תביעה בגין העלאת דמי שכירות לניצולת שואה

 48. צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול), התש"ע-2010

 49. תקנות נכי המלחמה בנאצים (סמל הנכים), תשי''ט-1959

 50. צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול), התשס"ח-2008

 51. צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעורים), התשנ"ה-1995

 52. תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמול נוסף), תשכ''ט-1969

 53. תקנות נכי רדיפות הנאצים (טיפול רפואי), תשי''ט-1958

 54. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), תשט''ו-1955

 55. תקנות נכי רדיפות הנאצים (בקשה לתגמול), תשי''ז-1957

 56. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית), תשט''ו-1954

 57. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לנכה נזקק), התשמ"ט-1989

 58. צו עבירת קנס (יום הזכרון לשואה ולגבורה), התשמ"א-1981

 59. תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמולים מיוחדים), תשל''ז-1977

 60. תקנות נכסים של נספי השואה (ענייני ירושה), התשס''ט-2008

 61. תקנות נכי המלחמה בנאצים (תגמולים מיוחדים), תשי''ח-1958

 62. חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשי"ז-1957

 63. תקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות), התשמ''ד-1983

 64. תקנות נכי המלחמה בנאצים (חישוב הכנסה נוספת), תשל''ד-1974

 65. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשכ''ה-1965

 66. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית עליונה), תשי''ז-1957

 67. תקנות נכי רדיפות הנאצים (סדרי דין בוועדת ערר), תשל''ד-1973

 68. תקנות נכי המלחמה בנאצים (כללים להוכחת חוסר פרנסה), תשי''ח-1957

 69. תקנות נכי מלחמה בנאצים (מבחנים לקביעת דרגות-נכות), תשט''ז-1956

 70. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (הוראת שעה), התשס''ט-2008

 71. ההבדל בין ''שלילת חירות'' לבין ''הגבלת חירות'' - פיצויים מגרמניה

 72. תקנות קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (אגרת אישור תאגיד), תשכ''ד-1964

 73. תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תש''ל-1969

 74. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תשי''ז-1957

 75. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים), תשכ''ח-1968

 76. תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים), תשל''ז-1977

 77. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לבן זוג של נכה נצרך שנפטר), התשמ"ט-1989

 78. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לבן זוג של נכה נזקק שנפטר), התשמ"ט-1989

 79. צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים) (הוראת שעה), התשס"ח-2008

 80. צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים), (הוראת שעה), התשס"ט-2008

 81. תקנות נכי המלחמה בנאצים (נכים המקבלים תשלומים ממדינת חוץ), תשי''ז-1957

 82. אכרזת התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (הסכמים קיבוציים), תש"ך-1960

 83. תקנות נכי רדיפות הנאצים (חישוב הכנסה לצורך תשלום תגמול נוסף), תשל''ד-1974

 84. תקנות בית המשפט (עבירות לפי חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם), תשי''א-1950

 85. חוק נכי רדיפות הנאצים (ביטול הגבלת מועדים להגשת בקשה לזכאות), התשנ"ח-1998

 86. חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006

 87. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (סדרי הדין בועדת הפיקוח), תשל''ה-1975

 88. תקנות נכי המלחמה בנאצים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה), התשנ''ד-1994

 89. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (ערעור לבית המשפט העליון), תשכ''א-1961

 90. תקנות נכי המלחמה בנאצים (השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח למקרה מותו של נכה), התשמ''ב-1982

 91. לא התקיים התנאי הקבוע בחוק ההטבות, לפיו שהה במחנה ריכוז, בגטו או במחנה שעבדו בו בעבודת פרך

 92. צו נכי המלחמה בנאצים (העלאת שיעור הדרגה הקובעת, השכר הקובע ושיעורי התגמולים), התשמ"ט-1989

 93. חוק נכי המלחמה בנאצים (ביטול הגבלת המועדים להגשת בקשה לתגמול) (הוראה מיוחדת), התש"ס-2000

 94. תקנות נכי רדיפות הנאצים (סוגי הוצאות שרואים אותן כהוצאות בהשגת קיצבה או מענק), תש''ל-1969

 95. שאלת הכרה בנכויות ניצולי שואה המקבלים תגמולים לפי ההחלטה המנהלית של משרד האוצר, ועל כן נפתח בסקירה

 96. תקנות הקיצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום) (קיצבאות נכי המלחמה בנאצים ונכי רדיפות הנאצים), התשמ''ו-1986

 97. תקנות קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (שיעור שכר טרחה מקסימלי לתביעות לגביית פקדונות שווייץ), תשכ''ד-1964

 98. תקנות נכי המלחמה בנאצים (כללים להכרת אדם כאינו מסוגל להשתכר למחייתו ולהכרת הכנסה כדי מחיה), תשי''ח-1957

 99. תקנות ההסדרים במשק המדינה (נכי רדיפות הנאצים ששהו על אדמת גרמניה ביום ט' בטבת התש''ז) (בקשה לתגמול), התשס''א-2001

 100. צו נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (הארכת מועד לענין הוועדה להפרשי הצמדה וריבית), התשס"ז-2006

 101. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון