הוספת ראש נזק שנים אבודות

להלן החלטה בנושא הוספת ראש נזק שנים אבודות:

החלטה

     מבוא:

1.     בפניי בקשה שהוגשה על ידי עזבון המנוח רחאל רמזי ז"ל באמצעות יורשיו (להלן: "התובעים") לתיקון כתב תביעתם על דרך של הוספת ראש הנזק של אובדן השתכרות בשנים האבודות.

     טענות הצדדים בתמצית:

2.     התובעים מנמקים בקשתם בכך שהתביעה מצויה בשלב ההוכחות ובעקבות "הלכת השנים האבודות" שנקבעה בפסק דין ע"א 140/00, 550/01 עזבון המנוח מיכאל אטינגר ז"ל נ' החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי, פ"ד נה(4) 486 (להלן: "פסק דין אטינגר") נקבעה הלכה על ידי כב' הנשיא ברק בדבר תוקפה הרטרוספקטיבי של הלכת אטינגר (ראה ברע"א 8925/04 סולל בונה בנין ותשתיות בע"מ נ' עזבון המנוח עבד אלחמיד ז"ל ואח', פרסום נבו).
3.     עוד טוענים התובעים, כי האיחור בהגשת הבקשה לתיקון כתב תביעה אינו נימוק שימנע את תיקון כתב התביעה על דרך צירופו של ראש הנזק של "השנים האבודות" כפי שנפסק על ידי כב' סגן הנשיא ריבלין בע"א 7644/02 יגאל עמר נ' חברת מקור הירדן בע"מ, פרסום נבו.

4.     בנוסף טוענים התובעים כי קבלת הבקשה לתיקון כתב התביעה לא תגרום לכל נזק או פגיעה במדינת ישראל - בית החולים הממשלתי פוריה (להלן: "הנתבעת") ולא תאריך את ההליכים בתביעה דנא.

5.     הנתבעת מתנגדת לתיקון המבוקש ומפרטת מספר נימוקים להתנגדותה. לטענתה, הוגשה הבקשה שלוש שנים לאחר שניתן פסק דין אטינגר ולאחר שהושלמה שמיעת ראיות התובעים, לרבות המומחה יוסי אשכנזי. עוד טוענת הנתבעת, כי בקשת התיקון הוגשה בפסק הדין בעניין סולל בונה 20 יום לאחר מתן פסק דין אטינגר.

6.     הנתבעת טוענת כי לאחר שמיעת ראיות התובעים בעניין הנזק הובהר "שמצב העזבון היום טוב יותר מבחינה כלכלית משהיה לו חי המנוח... ועל כן אין הנתבעת רואה הצדקה בתיקון כתב התביעה על ידי הוספת ראש נזק".

7.     עוד טוענת הנתבעת, כי היה וביהמ"ש יתיר את תיקון כתב התביעה על דרך הוספת ראש הנזק המבוקש, תעמוד היא על הגשת כתב הגנה מתוקן, כמו גם על הגשת חוות דעת אקטואריות על כל המשתמע מכך לגבי המשך ניהול התובענה ועל כן הינה עומדת על פסיקת הוצאות בהתאם. הנתבעת אף הוסיפה לתגובתה החלטות בהן חוייבו בעלי דין בהוצאות בגין תיקון כתבי טענותיהם.

     דיון:

8.     התביעה דנא הוגשה לבימ"ש זה ביום 19/12/02 בטרם נפסקה הלכת השנים האבודות בה הכיר ביהמ"ש העליון בזכות העזבון לתבוע פיצוי בגין הפסד השתכרות בשנים האבודות.
9.     התביעה מצויה בשלב ההוכחות. שמיעת עדי התביעה הסתיימה. הנתבעת הסכימה להודות באחריות ונותרו לדיון שאלות הנוגעות לקשר הסיבתי, תוחלת חיי המנוח וכן פריטי הנזק השנויים במחלוקת בין הצדדים.

10.     אין מחלוקת כי בענייננו קיימת זהות בין היורשים לתלויים.

11.     כב' הנשיא ברק בפסק הדין בעניין סולל בונה קבע כי יש לתת להלכת השנים האבודות תוקף רטרוספקטיבי ולאפשר לבעלי דין אשר הגישו כתבי בית דין טרם שניתן פסק דין אטינגר לתקנם בעקבות פסק הדין ואפילו להעלות טענות אלה במסגרת הערעור כל עוד פסק הדין לא הפך לסופי.

12.     אין מחלוקת כי בענייננו שעה שהתיק מצוי בשלב שמיעת הראיות טרם ניתן פסק דין חלוט בתובענה.

13.     ככלל נוהגים בתי המשפט בגישה ליבראלית ביחס לבקשה לתיקון כתבי טענות, לא כל שכן, שעה שהבקשה התייחסה לתיקון מכוח "הלכת השנים האבודות" (ראה פסק דין יגאל עמר). גישה זו הוחלה גם על ידי כב' השופט עוני חבש בת.א. 1113/99 לוטפי חסן עואודה ואח' נ' מדינת ישראל - משרד הבטחון, תק-מח 2006(4) 2327, שם התיר ביהמ"ש את תיקון כתב התביעה והוספת עילת פיצוי בגין השנים האבודות כשנתיים וחצי לאחר שניתנה ההלכה ודחה את טענת הנתבעת לעניין ההתיישנות והשיהוי בהגשת הבקשה, ובלשונו של כב' השופט עוני חבש בעמ' 2329:

שאלת תחולתה של הלכת השנים האבודות - באם פרוספקטיבית או שמא גם רטרוספקטיבית, נדונה ברע"א 8925/04 סולל בונה בניין ותשתיות בע"מ נ' עזבון המנוח אחמד עבד אלחמיד (פורסם באתר המשפטי נבו). הנשיא דאז, כב' השופט ברק, דן באריכות בשאלת תחולתה של הלכה שיפוטית חדשה במשפט, תוך שקבע בסופו של דיון, ככל שנוגע הדבר להלכת השנים האבודות, כי יש לאפשר לצדדים בערכאה הדיונית - אשר הגישו כתבי בית דין עוד טרם פרשת אטינגר - לתקנם בעקבות ההלכה החדשה, אשר עוגנה בה. ניתן אף להעלות טענות, לעניין הלכת השנים האבודות, גם במסגרת הערעור, וזאת כל עוד לא הפך פסק הדין לסופי (פסקה 26 לפסק דינו). הנשיא ברק נימק החלטתו באומרו, כי אין בהלכת אטינגר כדי להטיל חובות חדשות במשפט, אלא כל עניינה מתמצה בשיעור הפיצויים - וגם כאן השפעתה אינה ניכרת (פסקה 24). משכך אין כל מניעה לאפשר למבקשים לערוך תביעתם מחדש, אליבא דהלכה החדשה.
התנאים אשר הציב הנשיא ברק מתקיימים בענייננו. אכן, כתבי בית הדין בתביעה העיקרית הוגשו שנים מספר לפני שנתקבלה הלכת אטינגר וההליך טרם נסתיים, שכן עד כה אך נקבעה אחריותה הנזיקית של התובעת, אך טרם כומת נזקם של המבקשים. הנשיא ברק, בפסק דינו, לא הציב מגבלת זמן כלשהי אלא התיר בפסק דינו הגשתם של כתבי תביעה מתוקנים, כל עוד פסק הדין בעניינם של המבקשים השונים טרם הפך סופי וחלוט. אשר על כן, טענותיה של ב"כ המשיבה, לעניין שיהוי והתיישנות, אינן רלבנטיות, כל עוד ההליך כאמור, תלוי ועומד - כבענייננו.

14.     התנאים שהוצבו על ידי כב' הנשיא ברק בפסק הדין סולל בונה מתקיימים אף בענייננו ולפיכך סבורני כי יש להתיר את התיקון המבוקש. על רקע הזהות הקיימת בין התלויים והיורשים לא עלה בידי לרדת לסוף דעתה של הנתבעת ביחס לראיות הנוספות שיש עליה להביא, כמו גם ביחס לצורך להגיש כתב הגנה מתוקן מעבר להכחשת הפיצוי בראש נזק זה, שכן עניינה של הלכת השנים האבודות מתמצה בשיעור הפיצויים בלבד. שמיעתו של התיק טרם הסתיימה ואף פסק דין טרם ניתן, לא כל שכן, פסק דין סופי ועל כן ראוי, איפוא, להתיר את התיקון המבוקש.

     לסיכום:

15.     לאור כל האמור, הנני מתירה את תיקון כתב התביעה על דרך הוספת ראש הנזק של "השנים האבודות". התיקון אינו מצריך הגשת כתבי טענות מתוקנים ואולם וככל שהצדדים יבקשו להגיש ראיות נוספות ביחס לחישוב שיעור הפיצויים בגין ראש נזק זה, יגישו הודעה מתאימה תוך 30 יום מהיום.

16.     הוצאות הבקשה יובאו בחשבון במסגרת פסק הדין הסופי.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שיטת הידות - חישוב מזונות

 2. הוספת ראש נזק שנים אבודות

 3. מוות בתאונת דרכים מדום לב

 4. תייר נהרג בתאונת דרכים בישראל

 5. חישוב פיצויים לפי שיטת הידות

 6. מוות של עובד מדינה בתאונת דרכים

 7. התיישנות ביטוח מוות בתאונת דרכים

 8. פיצויים לאם שבנה נהרג בתאונת דרכים

 9. מוות בתאונת דרכים מחוץ לשטחי ישראל

 10. מוות בתאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה

 11. ניכוי הפסדי פנסיה בגין השנים האבודות

 12. היחס בין תביעת התלויים לתביעת העזבון

 13. הפיצוי המקסימלי בגין כאב וסבל לעיזבון

 14. פיצויים לאלמן שאשתו נהרגה בתאונת דרכים

 15. פיצוי עיזבון מכוח הלכת "השנים האבודות"

 16. פיצוי בגין השנים האבודות - דוגמא לפסק דין

 17. אחריות הנהג לגרימת מוות בתאונת דרכים ללא ביטוח

 18. ערעור על גובה פיצויים לעיזבון על מוות בתאונת דרכים

 19. פיצוי בגין השנים האבודות לאדם מבוגר אחרי גיל הפנסיה

 20. חישוב פיצוי אובדן השתכרות ב"שנים האבודות" לפי שיטת הידות

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון